Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 juni 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 juni 1888

Anmärkning

{1888 den 14 Juni.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:

Herr E. G. Åbergh
Herr C. A. Ström
med godkända förfall.

{§.1.}
Föredrogs revisorernes berättelse om föregående årets kommunala
räkenskaper och förvaltning, äfvensom dertill hörande tvenne
anmärkningsbilagor, försedda med förklaringar af Drätselkam-
maren och Fattigvårdsstyrelsen; och fattades följande beslut.

1:o Stadsfullmäktige godkände Drätselkammarens förklaring i
afseende å anmärkning om betalning af gatugaslysning den
3 December 1886.

2:o Fattigvårdsstyrelsens förklaringar å anmärkningarne godkän-
des äfven; rörande {tre} af [dem] verifikationernes be-
skaffenhet och {en} utbetalning för betlares anhållande,
hvilket ej berott på fattigvårdsstyrelsens beslut.

3:o Samteliga redovisningsskyldige beviljas full ansvarsfrihet
för förvaltningen under år 1887.

[MARG: 127.]

{§.2.}
Herrar Filosofie Doktorn och Riddaren Theofron Munktell
samt Winhandlanden och Riddaren E. A. Lundblad valdes
till Landstingsmän för Eskilstuna stad, den förre med 19
och den senare med 18 röster.

Wid härefter företaget val af två landstingsmanssupplean-
ter erhöllo Herrar Handlanden A. F. Dahlströms och Provin-
sialläkaren Victor Mossberg de flesta rösterna, den förre
18 och den senare 12, samt förklarades af Herr Ordföran-
den sålunda valda till landstingsmanssuppleanter för Eskils-
tuna stad.

I det första valet afgåfvos 27 röstsedlar, hvaraf 1 kasserades,
och i det andra valet afgåfvos äfvenledes 27 röstsedlar.

{§.3.}
Stadsfullmäktige erhöllo del af Kongl. Armé förvaltningens
skrifvelse angående ifrågasatta afstängning af vattnet till
den af Fabriksidkaren E. V. Beronius innehafda stock-
makareverkstaden vid Gevärsfaktoriet; och som fram-
ställningen blifvit afslagen, yrkade nu Herr H. Lager-
bäck att staden skulle på rättslig väg söka göra sin
rätt till ifrågavarande vattenafstängning gällande. -

Detta senare yrkande remitterades till utskottet,
för beredning.

{§.4.}
Med anledning af Landshöfdinge Embetets remissresolution
den 30 sistlidne April angående nyttjandet och under-
hållet af lägenheten Djurgården, som genom Kongl. Re-
solutionen den 31 Maj 1861 upplåtits åt Eskilstuna stad
till lustpark, hade Utskottet afgifvit ett nu föredraget
förslag till Stadsfullmäktiges yttrande; som godkändes.

[MARG: 117.]

{§.5.}
Föredrogs Utskottets utlåtande i den genom
Drätselkammarens framställning uppkomna fråga om för-
säljning af gården N:o 8, som staden af Utskänkningsbola-
get till bidrag för vattenledning i gåfva bekommit,
derest samma bolag icke inginge på att betala den gamla
hyran för gården fastän bolaget efter den 1 instundande
Oktober ej ville hyra gården i dess helhet; hvarjemte
upplästes ett till Stadsfullmäktige inkommet yttrande i
ämnet af Utskänkningsbolaget, innefattadt i ett dess di-
rektionsprotokolls utdrag för den 7 Maj 1888, och
så lydande:

"Enär Bolagsstämman den 23 sistlidne April
enl. § 7 i protokollet lemnat Direktionen fria händer
att afgöra och besluta om hyrande af gården N:o 8,
företogs nu denna fråga till behandling.
-
Direktionen förklarade att utskänkningsbolaget för sin
del ej har något att invända mot att Staden försäljer
gården att af köparen tillträdas den 1:ste instundande
Oktober; men om Staden ej fördelaktigt skulle kunna af-
yttra densamma, så vill bolaget ännu ett år behålla
[gatubyggningen] och nådiga uthus mot lämplig hyra,
såvida bestämdt svar härom innan den 15 instundande
Juni lemnas; i annat fall nödgas bolaget afsäga sig alla
i gården förhyrda lägenheter.
-
Rätt utdraget betygar
Ad. F. Dahlström

Justeradt
L. P. Malm. L. E. Lindgren.-"

Och som utredt blifvit, att en uthyrning af gården delvis
vore för staden ofördelaktig; så och på grund af Utskänk-
ningsbolagets medgifvande, biföllo Stadsfullmäktige
utskottets förslag i 2:dra punkten af betänkandet samt uppdrogo
alltså
åt Drätselkammaren att ifrågavarande gård för
stadens räkning försälja.

I följd af det nämnda medgifvandet ansågs under-
ställning af beslutet ej vara erforderlig.

I detta senare afseende reserverade sig Herr Ade
Falk på den grund att stadens åtkomsthandling till
gården N:o 8 vore, icke köpebref, utan Gåfvobref; och
i denna reservation instämde Herr J. Engström.

[MARG: 119.]

{§.6.}
Enligt utskottets nu föredragna förslag skulle Stadsfull-
mäktige, vid afgifvande af förklaring öfver de besvär Magi-
straten anfört deröfver att Stadsfullmäktige den 12 sistlidne
April afslagit Magistratens framställning om 400 kronors
förskottsbetalning från stadskassan för kartor och utredningar
rörande lägenheters ifrågasatta införlifvande med staden,
påyrka besvärens ogillande på det redan vid öfverkla-
gade beslutets fattande framhållna skälet, att staden ej
begärt inslagning af {de} lägenheter, som det ifrågavarande
kart- och utredningsarbetet afsåge, samt emedan dessa,
till kostnader föranledande, åtgärder blifvit vidtagna
innan Stadsfullmäktige lemnats tillfälle att sig deröfver
yttra.

[MARG: 122., Exped.]

{§ 7.}
I enlighet med Utskottets hemställan och med bifall
till Sliparen C. F. Fasts derom gjorda ansökan, befriades
han från de kommunalutskylder, som honom påförts
för år 1887 till belopp 23 kronor 80 öre

[MARG: 121]

{§.8.}
Wattenledningskomitén hade enligt protokollsutdrag för
den 8 sistlidne Maj hemställt om Stadsfullmäktiges be-
slut öfver åtskilliga gårdsegares anmälan om inledning af
vatten i deras gårdar jemte deraf beroende utsträckning
af vatten- och afloppsledningar i Gräns- och Storgatorna;
i afseende hvarå förekommit, att inkomsterna i vatten-
afgifter icke kunnat beräknas till 10 procent af anlägg-
ningskostnaden, så att, oaktadt förmånen af vattenled-
ningens utsträckning i staden, komiterade, intill dess det
ekonomiska resultatet af vattenledningar i dess helhet
med bestämdhet [framgingo], ansett sig icke för det närva-
rande kunna till gårdsegarnes framställning tillstyrka
bifall.

Ärendet remitterades till Utskottet, för beredning.

[MARG: 128]

{§.9.}
Föredrogs en framställning af Hamndirektionen, så
lydande:

"Till Stadsfullmäktige i Eskilstuna.

I den af Kongl. Maj:t den 2 sistlidne Mars faststälda
taxan å hamnafgifter i Eskilstuna stadgas, att för varor
som lastas eller lossas {ofvan} stadens nedre hamn beta-
las 50 procent af hvad som erlägges {vid} stadens nedre
hamn; men då Stadsfullmäktige vid sammanträdet den 18
sistlidne Augusti förklarade, vid behandling af förslaget
till nämnda taxa, att hvad hamnavgifter för {varor} beträf-
far, det vore för samhället fördelaktigast att afgifter blott
uttagas för varor som lossas eller lastas {vid} stadens nedre
hamn, så får Hamndirektionen föreslå att Stadsfullmäktige
besluta efterskänka de stadgade hamnafgifterna för varor
som lastas eller lossas {ofvan} stadens nedre hamn.
Eskilstuna d. 16 Maj 1888.

å Hamndirektionens vägnar
Axel Karlsson."

Wid votering, och med 26 röster mot 2, blef ärendet för bered-
ning remitteradt till utskottet. Minoriteten röstade för
afgörande i dag.

Herr vice Ordföranden och Herr Aug. Stålberg reserverade
sig mot detta beslut, under anförande, att frågan vore af
den vigt och beskaffenhet att hon bordt afgöras utan
tidsutdrägt.

[MARG: 129]

{§.10.}
Uti skrifvelse af den 12 i denne månad och jemlikt bilagdt
protokollsutdrag för samma dag hemstälde Drätselkammaren
att Stadsfullmäktige måtte till afgörande företaga frågan
om gatubelysningen i staden, i hvilket hänseende omför-
mäldes {dels} ståndpunkten för underhandlingar, som Drätsel-
kammaren i detta ämne fört med Gasverket om gaslysning,
{dels} att Drätselkammaren haft ett tidigare förslag om
gatornas belysning med elektriskt ljus, hvilket ärende
hos Stadsfullmäktige hvilade till behandling; anhållande Drät-
selkammaren om afgörande i sammanhang med sistnämnda för-
slag.
Detta senare befanns vara af Drätselkammaren afgifvet
den 28 April 1886 i anledning af en hos Stadsfullmäktige af
Herr Arvid Nilsson väckt motion om utredning för elektrisk
belysning, samt innehöll:

1:o att Stadsfullmäktige måtte besluta elektrisk gatubelysnings
införande i staden medelst båglampor à 1200 normalljus
till ett antal af 40 inom staden och 3 reservlampor derutöfver,
beräknadt att i anläggning kosta 28000 kronor, och med
beräkning för öfrigt att drifkraften ställes i samband med
enahanda kraft till vattenledningen;

2:o att Stadsfullmäktige, derest föregående punkt bifalles,
ville besluta att Drätselkammaren får, då sådant erfordras,
till anläggningskostnaden tillsvidare upptaga tillfälligt lån
för stadens räkning; och

3:o att, vid hänseende till det förenämnda sambandet mellan
begge anläggningarne, Stadsfullmäktige måtte uppdraga
verkställigheten i öfrigt åt Wattenledningskomitén;

hvilket förslag, behandlat af Stadsfullmäktige den
17 Juni 1886 efter utskottets hörande, förklarats hvilande
i afvaktan på säkrare kännedom om elektrisk belys-
ning jemte de olika systemen för densamma -

Efter öfverläggning beslutades att den elektriska
belysningsfrågan remitteras till Wattenledningskomitén
för beredning och kostnadsberäkningar, jemte det att
åt Drätselkammaren lemnas uppdrag, {dels} att med
Gasverket träffa aftal om gatugasbelysning för nästa
lysår, {dels} att söka aftal med Gasverket om och verkstäl-
lighet af kompromiss för bestämmande af löseskilling
för gasverkets inköp af staden, under vilkor, att staden
derefter hade frihet att köpet antaga eller förkasta, men
Gasverksbolaget vore af kompromissbeslutet bundet
om staden så äskade.

[MARG: 130]

{§ 11.}
Till Utskottet remitterades för beredning:

1:o Repslagerifabrikören J. F. Ekströms anhållan att få på
stadens
tomter N:ris 78 och 79 uppbygga en repslagarebana och ett
mindre
boningshus för arbetarne;

[MARG: 131.]

2:o Enkan Christina Fagerströms anhållan om afkortning å
en del af de kommunalutskylder för år 1887, hvilka påförts
hennes nu mera aflidne man Handlanden T. L. Fagerström;

[MARG: 132.]

3:o Mjölkförsäljerskan Josefina Petterssons ansökning om
befrielse från de henne för år 1887 påförda kommunal-
utskylder.

[MARG: 133.]

{§.12.}
Med Magistratens tillstyrkan af bifall hade Magistraten
aflemnat en så lydande ansökning:

"Till Stadsfullmäktige i Eskilstuna.

Sedan undertecknade genom köp förvärfvat eganderätt
till gården N:o 129 här i staden för att derå uppföra ett
ångbryggeri med iskällare, få vi härigenom enligt beslut
vid sammanträde d. 5 dennes erbjuda oss, att af nämnde
tomt kostnadsfritt till staden afstå och upplåta 15 fots
bredd för utläggning af Kareliigatan mot vilkor att byggnads-
linien å tomten får i enlighet dermed utan förgård utflyt-
tas, och som i anseende till förestående byggnad ett skynd-
samt svar härom är af nöden få vi jemväl med
beläggande af Byggnads Nämndens för tidsvinst begärda
utlåtande anhålla, att Stadsfullmäktiges beslut rörande
anbudet måtte ofördröjligen meddelas.

Eskilstuna d. 31. Maj 1888.
För Nya Bryggeri-Aktiebolaget i Eskilstuna

Styrelsen
Theofr. Munktell. P. G. Luthman, Ernst Hellstedt, A. W.
Andersson
Herm. Lundberg"

Och var det åberopade yttrandet af Byggnadsnämnden
bilagdt och innefattadt i dess protokollsutdrag för den
1 Juni 1888, samt hufvudsakligen så lydande:

"Af Byggnads Nämndens protokoll den 3 Oktober 1879
inhemtades, att på ansökan af enkan Fredrika Bergholm
såsom egare till tomten N:o 129 jemte derintill belägna Ny-
gärdesjord, Nämnden beslutat ingå till Stadsfullmäktige
med anhållan att de ville för sin del besluta och Kongl.
Maj:ts Befallningshafvare underställa den jemkning af
ringa betydenhet i den för Eskilstuna stad faststälda
stadsplan, att tomten N:o 129 måtte sammanslås med den
del av Nygärdesjorden, som låge mellan sagde tomt och
Kareliigatan på så sätt, att tomtens mot Nygatan varande
byggnadslinie, som vore 73 fot, måtte blifva 100 fot lång
samt återstående del af byggnadslinien mot Kareliigatan,
till en bredd af 35 fot, måtte afsättas till förgård, allt så-
som å företedd uppritning å stadsplanskartan närmare
angifvits.

Enligt tecknadt bevis å utdrag af karta och plan
öfver staden Eskilstuna, upprättade år 1876 af Kommis-
sionslandtmätaren C. A. Åkerstein, hade anmärkta tomtreglering
blifvit den 28 Februari 1880 af Konungens Befallnings-
hafvande i länet till laga efterrättelse faststäld.

Alldenstund utvidgning af Kareliigatan vore önskvärd
och det icke vore osannolikt att sådan utläggning å samma
sida af gatan som tomten N:o 129 framdeles komme till stånd
samt en början dertill nu erbjöde sig, fann Byggnads-
Nämnden, med afseende dels å svårigheten att i sådan stads-
del som Vester och till den bredd som vore fallet vid tomten
N:o 129 fullfölja den idé, som fått sitt uttryck genom den
35 fot breda förgården vid sagda tomt, och dels derå att tomten
bättre skulle kunna bebyggas, skäligt att, oafsedt
tillfället för Staden att utan någon afgift erhålla
erbjudna gatudelen, tillstyrka den af bolaget gjorda
framställningen, under vilkor af skyldighet för egaren
af tomten N:o 129 att, till dess utläggning af Kareliigatan
derstädes
komme att sko, hålla blifvande gatudelen inhägnad samt i ett
snyggt
och prydligt skick.
Som ofvan.

Enligt protokollet
Carl Löfmark."

Herr Ordföranden afträdde från sin plats, hvilken intogs af
Herr vice Ordföranden, hvarefter under öfverläggningen yrkades
dels bifall, dels beredningsremiss till Utskottet, dels sådan
remiss samt att yttrande
skulle begäras af Skolrådet och Tekniska Skolans Styrelse, dels
ock afslag.

Genom votering, ock med 19 röster mot 9, remitterades
ärendet till beredning af Utskottet.
(Se vidare §.§ 15 och 18.)

[MARG: 115]

{§ 13}
Herr Ordföranden återtog sin plats.

{§.14.}
Drätselkammarens anhållan om fyllnadsval efter med
döden afgångne Drätselkammareledamoten Direktören A. L.
Örström, med tjenstgöringstid intill 1889 års utgång, remit-
terades till omedelbar behandling af Utskottet för afgif-
vande af valförslag, medan Stadsfullmäktige skulle under
tiden uppskjuta sitt sammanträde.
(Se vidare §.17.)

[MARG: 134.]

{§.15}
Herr Ordföranden hemstälde att den i §.12 här ofvan
beslutade remissen till Utskottet, angående ändring af
tomten N:o 129, äfven måtte få behandlas omedelbart af
Utskottet medan Stadsfullmäktiges sammanträde vore upp-
skjutet; och som härtill yrkades både bifall och afslag samt
slutligen votering begärdes, så företogs sådan, dervid Herr
Ordförandens framställning bifölls med 15 röster mot 12. -

Härpå ajournerades Stadsfullmäktiges sammanträde. -

{§.16.}
Sedan utskottet öfverlagt, vidtog åter Stadsfullmäktiges sam-
manträde. -

{§.17.}
Sedan Utskottet tillkännagifvit sig för sin del till Drätsel-
kammareledamot efter aflidne Direktören A. L. Örström föreslå
Grosshandlanden Carl Olsson, som vunnit plurabitet med
4 röster, och att 3 röster tillfallit Handlanden Carl
Silén, företogo Stadsfullmäktige detta ärende samt
med slutna sedlar och 18 röster valde Grosshandlanden Carl
Olsson till ledamot i Drätselkammaren med tjenstgörings-
tid intill 1889 års utgång.

{§.18.}
Utskottets Ordförande tillkännagaf att utskottet
tillstyrkte bifall till Nya Bryggeriaktiebolagets i
Eskilstuna här förut under §.12 intagna framställning
om förändring af tomten N:o 129 här i staden, på vilkor,
{dels}, såsom Byggnads Nämnden föreslagit, att tomtens
egare skall hafva skyldighet att, intilldess utläggning
af Kareliigatan kommer att ske, hålla på sin bekostnad
den blifvande gatudelen inhägnad samt i ett snyggt
och prydligt skick, {dels} att egaren skall lemna
Staden gåfvobref på den del af tomten, som till
staden afstås,;
hvarjemte Utskottet erinrade om underställning af be-
slutet om bifall.

Efter någon öfverläggning, hvarunder yrkades
både bifall och afslag, blef ifrågavarande ansökning
bifallen på af Utskottet föreslagna vilkor, hvilket
beslut fattades vid votering med 17 röster mot 9.

Beslutet underställes Kongl. Maj:ts Befallningshaf-
vandes pröfning.

Herr A. Falk anmälte sin reservation, emedan stadens rätt och
bästa blifvit
förnärmade. Herrar J. Engström, H. Lagerbäck och O. F. Larsson
instämde i
denna reservation.

{§.19.}
Efter anmälan att Direktören A. L. Örström, i följd af döds-
fall, icke underskrifvit de till försäljning beslutade obliga-
tionerna å 100000 kronor af stadens upplagda lån,
uppdrogo Stadsfullmäktige åt Drätselkammarens Ord-
förande att samma obligationer istället underskrifva. -

[MARG: 135.]

{§ 20}
Till beredning af utskottet remitterades en ansökning
af Carl Fredriksson om befrielse från honom påförda
Kommunalutskylder för år 1887, utörande 22 kronor
81 öre.

[MARG: 136.]

{§ 21.}
Herr Vice Ordföranden och Herr A. Aulin utsågos
att jemte Herr Ordföranden justera dagens protokoll,
hvarefter sammanträdet upplöstes. -

Samma dag uppläst och justeradt
/Theofr, Munktell/
/Axel Karlsson/
/Adolf Aulin/

År 1888 den 18 Juni blef detta protokoll, å Råd-
huset offentligen uppläst; betygar,
/C, [W], Bergman/
/Carl Sköldin/

[MARG: 137.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 juni 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107140.

Personrelationer