Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 juni 1883

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 juni 1883

Anmärkning

{1883 den 14 Juni.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herr A. Falk
O. F. Larsson
G. E. Svahnbäck
T. Engström
hvilkas anmäldta förfall
godkändes.

{§. 1.}
I sin berättelse öfver stadens kommunala rä-
kenskap och förvaltning för år 1882 hade Reviso-
rerne, efter redogörelse för tillgångar och skulder
samt behållningar, förklarat sig hafva funnit värde-
handlingar i behörigt skick, utgiftsposter vederbö-
ligen verificerade och räkenskapen omsorgsfullt och
noggrant förd, samt tillstyrkte med nöje full ansvars-
frihet åt verderbörande redovisningsskyldige för år
1882 under förutsättning, att framstälda anmärkningar
nöjaktigt besvaras.

De afgifna anmärkningsmemorialen behandlades
punktvis och föranledde ej till andra beslut, än:

1:o {rörande Drätselkammaren:}
a.) att redogöraren får tillgodo 30 öre för verif. 529 och
b.) att förklaringarne funnos nöjaktiga;

2:o {rörande Fattigvårdsförvaltningen:}
a.) att Kassaförvaltaren får till godo 75 öre för verif. 263.
men skall ersätta 30 öre för verif. 530; och
b.) att förklaringarne funnos nöjaktiga, så väl derom
att från Gust. Olssons testamentsfond ej borde till
fattigkassan afföras det ifrågasatta beloppet
85 kr. 34 öre, som att Norlingska fondens medel skulle,
såvidt det blefve möjligt, utlånas mot inteckning i
fast egendom å landet.

3:o {rörande Helsovårdsnämnden:}
att förklaringen vore nöjaktig.

4:o {rörande Hamn-direktionen:}
att förklaringen vore nöjaktig;

hvarefter Stadsfullmäktige lemnade full ansvars-
frihet åt verderbörande ansvarsskyldige för
år 1882.

[MARG: 199.]

{§. 2.}
Till landstingsmän för Eskilstuna stad valdes
med slutna sedlar:

Herr Borgmästaren Sixten Alm med 26 röster,
Herr Provinsialläkaren Victor Mossberg med 24 röster;
- begge vid första omröstning af 26 röstande;

{§. 3.}
Till landstingsmänssuppleanter för Eskilstuna stad
valdes med slutna sedlar samt för ordinarie tid:

Herr Direktören och Riddaren Johan Svengren med 23 röster,
[MARG: 1:sta]

Herr TelegrafKommissarien H. Åkerstein med 20 röster;
[MARG: 3:dje]

- begge vid första omröstning af 26 röstande.

{§. 4.}
I anseende dertill att landstingsmanssuppleanten
Fabriksidkaren J. C. Heljestrand aflidit, företogs fyll-
nadsval efter honom, hvarvid till sådan suppleant
för Eskilstuna stad, och för ett år , {vid andra
omröstning}, valdes Herr vice Pastorn E. G. Åbergh
med 14 röster, sedan vid första omröstningen högsta
röstetalet med 7 tillfallit honom och Herr Apothekaren
A. W. Koraen.

I första omröstningen deltogo 26 och i andra om-
röstningen 25 ledamöter.

{§. 5.}
I ändamål att underlätta öfversigten för de
valda landstingsmännen å den suppleant, hvilken,
vid förfall för någon af de förra, är i tur
att inträda, föreslog Herr E. A. Lundblad
att valprotokollen för samtelige suppleanter
skulle tillställas hvarje landstingsman; hvilket
bifölls.

Tillika bifölls Herr E. A. Naesmans förslag
att äfven samma protokoll må tillställas
suppleanterna sjelfva.

{§. 6.}
Öfver Herr A. Hellstedts motion, att tomterna
78 och 79 här i staden finge användas i öfverens-
stämmelse med Kongl. Brefvet den 4 December
1863, angående vård om minnesmärken efter
det på 1680-talet afbrända Kongl. Slottet härstades,
hade Utskottet utlåtit sig och utredt: att, tomten
N:o 78 egdes af staden, men ej N:o 79, hvilken
vore anslagen till byggnadstomt men ännu ej
af någon intagen; hvadan Utskottet, - som tillstyrkte
motionen, enär en Komité uppgifvit att min-
nesmärken efter Slottet funnos på begge dessa
tomter-, hemstälde:

1:o att Stadsfullmäktige må ingå till Magistraten
med begäran om upplåtelse med eganderätt till
staden af tomten N:o 79 för vidtagande af anordningar
till skydd af derå befintliga minnesmärken;

2:o att Stadsfullmäktige måtte besluta att å ej
mindre stadens förut egande tomt N:o 78, än å den
sålunda förvärfade tomten N:o 79, skall verkställas
trädplantering samt der befintliga minnesmärken
skyddas genom tomternas inhägnande.

Stadsfullmäktige biföllo denna hemställan, och
uppdrogo åt Drätselkammaren att besörja verkställigheten om
minnes-
märkenas vårdande samt trädplanteringen.

[MARG: 197.]

{§. 7.}
Rörande Herr vice Ordföranden J. Svengrens motion,
att staden under en tid af minst femtio år underhåller
Direktören Christoffer Zetterbergs och hans Enka
Jeannette Zetterbergs grafplats, hade Utskottet
yttrat att,- i betraktande af ej mindre makarne
Zetterbergs verksamhet här i samhället, än Enkefru
Zetterbergs, genom testamente den 28 Februari 1867,
gjorda frikostiga donationer till samhället-, en tacksam-
hetsåtgärd, sådan som föreslagits, väl vore på
sin plats och bidragande till stadfästandet af minnet
af personer, hvilka egnat sig åt stadens förkofran
och flera nyttiga och välgörande inrättningars till-
komst och uppehållande, hvadan hemstäldes:

att Stadsfullmäktige måtte besluta att nämnde
grafplats skall på stadens bekostnad under-
hållas under den tid, å hvilken densamma
vore inköpt eller finge innehafvas;

och biföllo Stadsfullmäktige denna hemställan,
med förklaring, att beslutets utförande skall besörjas af
Drätselkammaren.

[MARG: 200]

{§. 8.}
I anledning
af Herr E. G. Åberghs motion, att
Stadsfullmäktige måtte besluta och söka fastställelse,
jemlikt 75 § i Kommunalförordningen och 20 §. i Ordnings-
Stadgan för rikets städer, å vite, hvartill den gjorde
sig förfallen, som inom Staden uppläte lokal till
föredrag i Mormonism, hade Utskottet sig utlåtit
och funnit all anledning att ett sådant beslut komme
att fattas, eftersom dels ryktesvis förnummits
att mormonläran här i staden sökt utbredas, dels i
tidningarne publicerats att flere mormonpredikanter
vore i antågande för utbredande af denna lära i de
Skandinaviska länderna; hvadan Utskottet hemstälde

1:o att motionen måtte bifallas;
2:o att vitet må bestämmas till 50 kronor.

Efter föredragning häraf bifölls Ut-
skottets hemställan, - hvaremot reservation anmäldes af Herr
E. A. Lundblad, under förmenande, att ärendet, på grund af 22
§. i Kyrko-
stämmoförordningen, ej kunde falla inom Stadsfullmäktiges befo-
genhet att behandla.

[MARG: 201.]

{§. 9.}
Sedan Byggnads Nämnden i nu föredraget
utlåtande förklarat sig för närvarande ej
kunna tillstyrka Snickaren A. G. Petterssons
i protokollet för den 12 sislidne April
omförmälta hemställan, rörande stadens tomt
N:o 248, blef denna Petterssons hemställan
af Stadsfullmäktige afslagen.

[MARG: 192.]

{§. 10.}
Efter föredragning af Byggnads Nämndens i
frågan infordrade utlåtande, förklarade Stads-
fullmäktige sig icke hafva något att erinra
deremot att Munktells Mekaniska Verkstads
aktiebolag, å Södra Munktellsgatan, inom
verkstadens område, anlägger spårväg, under
vilkor, att rälens öfverkant, till undvikande
af hinder för gatans trafikerande i öfvrigt, ut-
lägges i jemnhöjd med gatans plan.

[MARG: 202.]

{§. 11.}
Sedan till Stadsfullmäktiges Ordförande ingått skrif-
velse af den 25 Maj med kallelse för Stadsfullmäktige
att sjelfve eller genom befullmäktigadt ombud tillstädes-
komma vid till tisdagen den 19 Juni klockan 12 middagen
utsatt förrättning vid Eskilstuna stads och fristadsdammen,
då afsyning skulle ske af de i faststälda planen
för Eskilstuna Ström verkstälda arbeten till sänkning
af sjöarne Hjelmaren och Qvismaren; så utsågo Stads-
fullmäktige nu till ombud för staden
i berörda hänseende:

Drätselkammarens ordförande Herr E. A. Lundblad,
Herr Kamreraren C. A. Ström och
Herr Ingeniören P. G. Luthman;
godkännande Stadsfullmäktige ombudens åtgärder.

[MARG: 203.]

{§. 12.}
Till Utskottet remitterades för beredning en i
Magistratens protokoll för den 13 innevarande
månad innefattad framställning, om bestämmande
af vattenområdet för Eskilstuna stads hamn.

[MARG: 204.]

{§. 13.}
Föredrogs en framställning af egare till tomten
N:o 312 å Norr, derom att samma tomt måtte
blifva förstorad medelst inslagning dertill af
en 20 fot bred remsa af stadens angränsande
tomt N:o 314, deröfver Magistraten meddelat
det utlåtande att framställningen afstyrktes;-

Och blef ansökningen afslagen.

[MARG: 205.]

{§. 14.}
Till Utskottet remitterades följande motioner af
Herr A. Hellstedt:

1:o om inrättande af Auktionskammarelokal inom
stadens tomt N:o 137, och
[MARG: 206.]

2:o om åtgärder för borttagande af Auktioners kungö-
rande på bullrande sätt.
[MARG: 207.]

{§. 15 }
Upplästes det protokoll som den 23 sistlidne Februari
hölls hos förvaltningen af 16 April fonden, angående
anslag af samma fond.

{§.16}
Wid protokollsjusteringen anmälde Herr Carl
Andberg reservation mot Stadsfullmäktiges
beslut i §. 1. här ofvan, angående Gustaf
Olssons testamentsfond; instämmande med
revisorerne.

Samma dag uppläst och justeradt

/TheofrMunktell jr/
/Er, Gotth: Åbergh/
/H, Åkerstein/

År 1883 den 18 Juni å Rådhuset
offentligen upläst, betyga

/[Reinh, Lindeberg]/
/C, W, Swedin./
/A, E, Enqvist/

[MARG: 208]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 juni 1883,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107139.

Personrelationer