Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 juli 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 juli 1892

Anmärkning

{1892, den 14 Juli.}

Närvarande: samtliga Herrar Fullmäktige med und. af

Herrar Mossberg,
A. Nilsson,
Liljeqvist,
C. A. Lundberg,
Munktell och
Engström, samtliga med anmälda och
godkända förfall.

{§ 1.}
Dagens förhandlingar leddes af vice Ordföranden.

{§ 2.}
Att jemte vice Ordföranden justera protokollet ut-
sågos Herrar F. O. Nilsson och O. F. Larsson.

{§ 3.}
Föredrogs utskottets utlåtande i fråga om Herr
H. Lundbergs motion om försäljning af stadens ak-
tier i Oxelösund - Flen - Vestmanlands jernvägsaktiebolag,
i hvilket utlåtande utskottet på anförda skäl an-
sett att tidpunkten för sådan försäljning nu icke vore
lämplig och förty hemstält, att motionen måtte för när-
varande afslås.

Efter en kort diskussion, hvarunder motionären yrkade,
att frågan måtte tills vidare bordläggas och allmänheten
derunder få bättre tillfälle att bedöma och sätta sig in i
densamma blef detta Stadsfullmäktiges beslut,
och bordlades till följd häraf ärendet tills vidare.

[MARG: 76.]

{§ 4.}
I likhet med hvad utskottet hemstält beslöto
Stadsfullmäktige att på gifven anledning efterskän-
ka de Handelsbiträdet Albertina Lund för år 1891
påförda kommunalutskylder för inkomst af kapi-
tal och arbete af nio kronor.

[MARG: {85.}]

{§ 5.}
I enlighet med utskottets hemställan beslöto
Stadsfullmäktige för sin del godkänna och till
fastställelse förorda ett af hamndirektionen här-
städes den 6 Juni innevarande år afgifvet förslag
till ny taxa å hamnafgifter i Eskilstuna.

[MARG: 93.]

{§ 6.}
Jemlikt utskottets hemställan beslöto Stads-
fullmäktige att för tiden från och med nästkomman-
de år till och med utgången af år 1895 fortfaran-
de lemna Eskilstuna Elementarläroverk för
flickor ett understöd af 1000 kronor för hvarje
af förenämnda trenne år.

[MARG: {94.}]

{§ 7.}
I likhet med hvad utskottet hemstält beslöto
Stadsfullmäktige bevilja afskrifning med 21 kronor
af de aflidne Knifsmeden C. F. Henriksson för år
1891 påförda kommunalutskylder till Eskilstuna
stad.

[MARG: {95.}]

{§ 8.}
Föredrogs Drätselkammarens af ritningar samt
kostnadsförslag och arbetsbeskrifning åtföljda utlå-
tande i fråga om inredning å vinden till tekniska skolans lokal
af tvenne nya rum, afsedda till modellkammare och
bibliotek, i hvilket utlåtande Drätselkam-
maren hemstält, det Fullmäktige ville besluta arbetets
utförande i enlighet med den bilagda arbetsbeskrif-
ningen, samt ställa till Drätselkammarens förfogande
den för arbetet beräknade kostnadan 2375 kronor.

Sedan Herr H. Lundberg föreslagit det tillägg till Drät-
selkammarens hemställan, att arbetet skulle utföras
på entreprenad och Drätselkammaren erhålla uppdrag
att infordra och pröfva inkommande anbud, beslöto
Stadsfullmäktige, sedan upplyst blifvit, att arbeten
af sådan omfattning som det ifrågavarande al-
tid plägade af Drätselkammaren utbjudas på en-
treprenad efter omröstning med 22 ja mot 6 nej,
hvilka afgåfvos för Herr Lundbergs förslag, bifalla
Drätselkammarens i frågan gjorda hemställan.

[MARG: 90.]

{§ 9.}
Drätselkammarens framställning om afskrifning
ur räkenskapen af kommunalutskylder till staden
för år 1890, hvilka af uppgifven anledning icke kun-
nat indrifvas, till sammanlagdt belopp af 365 kronor
87 öre blef af Stadsfullmäktige godkänd.

[MARG: {97.}]

{§ 10.}
Föredrogs Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i länet
med Magistratsremiss den 12 Juli detta år ankomna
resolution den 28 nästlidne Juni rörande förändring
af namn å vissa på stadsplanen öfver Eskilstuna
upptagna gator och allmänna platser.

Resolutionen skulle till Drätselkammaren
öfverlemnas samt bevis öfver delgifningen genom ut-
drag af protokollet äfvensom resolutionen åtecknad
stämpelafgift
tre kronor till Magistraten öfversändes för att KMB. i
länet tillställas.

[MARG: {83.}]

{§ 11.}
Föredrogs KMB:s i länet med magistratsremiss den 12
Juli detta år ankomna resolution den 11 derförutgående Juni
rörande fastställelse af förbud för anbringande af af-
fischer och anslag å byggnader och hägnader vid gata
eller allmän plats här i staden.

Resolutionen lades till handlingarne; och skulle bevis
öfver delgifningen genom utdrag af protokollet äfvensom
åtecknad stämpelafgift och tryckningskostnad, till-
hopa 6 kronor, till Magistraten öfverlemnas för att
genom dess försorg KMB. tillställas.

[MARG: {60}]

{§ 12.}
Med magistratsremiss den 13 innevarande månad
hade till Stadsfullmäktige öfverlemnats utdraget
Fattigvårdssty-
relsens protokoll den 11 samma månad, innefattande
yttrande med anledning af revisorernas till Fattig-
vårdsstyrelsen remitterade anmälan att intet åt-
gjorts från Styrelsens sida för ifrågasatt förenkling
af bokföringssättet vid fattigvården och arbetsinrätt-
ningen, varande protokollsutdraget åtföljd af re-
visorernas förslag i ärendet.

Med anledning af Fattigvårdsstyrelsens hemstäl-
lan beslöto Stadsfullmäktige lemna nytt uppdrag åt
revisorerna Herrar Jakob Svensson, Joh. Wallin, C. Hag-
berg, A, Aulin och O. Svengren att i samråd med
Fattigvårdsstyrelsens ordförande utarbeta förslag
till nytt bokföringssätt vid fattigvården och ar-
betsinrättningen samt förordna Fattigvårdssty-
relsens ordförande att sammankalla den sålunda
utsedda komitén.

[MARG: {96}]

{§ 13.}
Protokollet skulle justeras i morgon, den 15 Juli kl.
1 e. m. å Magistratssekreterareexpeditionen.

Uppläst och justeradt d. 15 Juli 1892

/Axel Karlsson/
/O. F. Larsson/
/F. O. Nilsson/

År 1892 den 18 Juli å Rådhuset offentligen uppläst betyga

/Gust Carlsson/
/Aug: Winbom/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 juli 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107137.

Personrelationer