Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 juli 1881

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 juli 1881

Anmärkning

{1881 den 14 Juli.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af:

Herr P. Liljeqvist
Herr P. A. Hagström
Herr Hilmer Lagerbäck
Herr Th. Engström
Herr Ade Falk
Herr Theofr. Munktell med godkända förfall.

Herr F. A. Stenman, utan anmäldt förfall.

Vice ordföranden intog ordförandeplatsen.

{§.1.}
Efter föredragning af Utskottets i ämnet afgifna
utlåtande, förklarade Stadsfullmäktige sig icke
hafva något att erinra mot Magistratens förslag
att Stadsnotarien vice Häradshöfdingen S. Alm
erhåller förordnande att den genom Borgmästaren
S. A Hallström den 3 i denne månad timade död
ledigblifna borgmästarebefattningen här i staden före-
stå intill dess borgmästare varder i Nåder utnämnd.

[MARG: [50.]]

{§.2.}
Som Stadsfullmäktige, på af Utskottet andragna
skäl, funno angeläget att lönestaten för en blifvande
borgmästare här i staden varder reglerad före tjen-
stens tillsättande, beslutade Stadsfullmäktige att
ingå till Kongl. Maj:t med underdånig ansökning
att med val och återbesättande af borgmästare
härstädes måtte få anstå intilldess Stadsfull-
mäktige hinna uppgöra ny aflöningsstat för
denne tjensteman samt staten erhållit Kongl.
Maj:ts Nådiga fastställelse.

[MARG: 50.]

{§.3.}
Herr E. A. Lundblads, af Utskottet beredda, motion
om gåfvobrefs utfärdande på den mark vissa
gårdsegare mellan Rådhusbron och Stadsträdgården
vunnit genom tomternas utfyllning i ån efter
den nya och faststälda strandlinien, bifölls på
det sätt, att Stadsfullmäktige skola utfärda gåfvo-
bref på ifrågavarande tomtdelar sedan tomt-
egarne till Stadsfullmäktige inkommit med landt-
mätares betyg huru fyllningen och strandskonin-
gen blifvit utförd, samt Stadsfullmäktige deraf
för hvarje fall fått pröfva, huruvida de för
tomternas utvidgande stadgade vilkoren blifvit
uppfylda.

[MARG: 51.]

{§4.}
På grund af Drätselkammarens tillstyrkande
utlåtande, bifölls afskrifning i räkenskapen
af Fabriksidkaren S. J. Thelins kommunalut-
skylder för år 1880, utgörande 23 kr. 16 öre

[MARG: 47.]

{§5.}
Stadsfullmäktige biföllo Drätselkammarens förslag
att den nedläggning af ny gasledning för gatubelysning,
som enligt kontrakt med Gaslysningsaktiebolaget
skall verkställas årligen, måtte för detta år ske i
fortsättning af den under föregående sommar å Storgatan
nedlagda ledningen, så att en gaslykta kan erhållas
å Westergatan och en å Norra Kriebsensgatan,
hvilken ledning, enligt upplysning, kunde åstad-
kommas för den summa, som vore för än-
damålet bestämd.

{§.6.}
I enlighet med Utskottets hemställan, bifölls
Herr E. A. Lundblads motion att af Stadskassans
medel skulle bekostas:

1:o den dikesfyllning mellan Bruksegaren Schjåltz' gård
N:o 124 och tomten till Elementarläroverket för flickor,
som Helsovårds Nämnden ålagt, samt [belöpte] för
sistnämnda tomt;

2:o stensättning af rännsten och iordningsställande af
gångbana utanför samma läroverks tomt mot Kyrko-
gatan.

[MARG: 52.]

{§.7.}
Till handlingarne lades en hitkommen afskrift
af Ecklesiastikdepartementets skrifvelse den 27
Maj 1881, angående det sökta understödet för
en fackskola för den finare smidesmanufakturen.

[MARG: 53.]

{§.8.}
Till Drätselkammaren remitterades för beredning
tvenne af Kongl. Kammar Kollegium afgifna för-
slag till nya arrendekontrakt på mark från
Kungsladugården, hvilken upplåtits för stadens ut-
vidgning. -

{§.9.}
Herr L A. Nilsson inlemnade en motion om planerings
verkställande å en tomtremsa till Jernvägsplan
utanför gården N:o 247, och som Stadsfullmäktige
redan den 13 Febr. 1879 beslutat denna planering,
så skulle skrifvelse aflåtas till Drätselkammaren
med anmodan att ifrågavarande arbete verk-
ställa.

[MARG: {54}]

{§.10.}
Herr E. A. Lundblad inlemnade en framställning
af Handlanden Alfred Åkerblom om erhållande
af gåfvobref på den i ån utfylda delen vid
tomten N:o 48; och som af jemväl bilagdt
betyg af Kommissionslandtmätaren C. A. Åker-
stein den 20 Juni 1881, inhemtades att Hand-
landen Åkerblom för sin tomt lagt jemn strand-
skoning i den faststälda linien mot ån; så och
i följd af det härom i allmänhet, enligt §.3 här
ofvan, fattade beslut, skulle begärda Gåf-
vobrefvet af Stadsfullmäktige meddelas, med uppta-
gande af de areala förhållanden uppvisad karta innehölle. -

[MARG: 55.]

{§.11}
Herr C. J. Andberg erhöll permission.

{§.12.}
Herr E. A. Lundblad inlemnade för Fabrikören
P. A. Hagström och dennes gård N:o 43 en lika
beskaffad framställning som den i §.10 innehållna;
men då det ifrågasattes att hans strandskoning
icke blifvit så väl utförd som erfordrades
för att hafva bestånd utan bugter, blef ärendet
till Byggnads Nämnden för beredning remitteradt. -

[MARG: {56.}]

{§.13}
Herr F. A. Stenman pliktar för uteblifvandet denne
dag 2 Kronor.

S. d. uppläst och justeradt

/Joh. Svengren/
/E, A, Lundblad/
/E A Naesman/

[MARG: {57.}]

[MARG: 1881 den 18 juli å Rådhuset offentligen upp-
läst betygas

/C, W, Swedin/
/K; A; Peterson/]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 juli 1881,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107135.

Personrelationer