Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 januari 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 januari 1897

Anmärkning

{1897, den 14 Januari.}

Apotekaren A. W. Koraen, hvilken bland de närvarande
under största antalet år varit ledamot af Stadsfull-
mäktige, öppnade sammanträdet och ledde förhandlingar-
ne, intill dess val af Ordförande egt rum.

{§ 1.}
Föredrogs ankommet utdrag af Magistratens i Eskils-
tuna protokoll den 11 December 1896, hvarigenom med-
delades, att vid denna dag inför Magistraten förrät-
tadt val af 18 ledamöter i Stadsfullmäktige för tiden
från och med år 1897 till och med år 1900 följande
blifvit härtill i laga ordning utsedde:

Fabriksidkaren C. W. Dahlgren med 4526 röster,
Bankkamreraren Fr. Grönberg med 4526 röster,
Bankkassören Georg Hedlund med 4526 röster,
Apotekaren A. W. Koraen med 4526 röster,
Disponenten Hilmer Lagerbäck med 4526 röster,
Grosshandlaren Carl Olsson med 4526 röster,
Bankkamreraren G. W. Stawelius med 4526 röster,
Direktören C. Thunberg med 4526 röster,
Bokhandlaren J. Wallin med 4526 röster,
Handlanden Emil Andersson med 4441 röster,
Handlanden F. O. Nilsson med 4426 röster,
Förste läraren P. A. Pettersson med 4426 röster,
Direktören m. m. Aug. Stålberg med 4426 röster,
Fabriksidkaren Alb. Öberg med 4426 röster,
Fabrikören Gotth. Forsberg med 4341 röster,
Byggmästaren F. A. Hiort med 4341 röster,
Målaremästaren H. Lundberg med 4334 röster och
Direktören G. Fahlstedt med 4326 röster

[MARG: {168}]

{§ 2.}
Härefter förrättades upprop, hvarvid befans att alla
Herrar Stadsfullmäktige voro närvarande med undan-
tag af

Herrar v. Krusenstierna,
Hallström,
Aulin,
Andersson och
Thunberg, alla med anmälda och godkän-
da förfall.

{§ 3.}
Att jemte blifvande Ordföranden justera detta proto-
koll utsågos Herrar Grönberg och Hedlund.

{§ 4.}
Till Ordförande i Stadsfullmäktige under år 1897
återvaldes Fabriksidkaren, R. W. O. Arvid Nilsson
med 29 röster af 31 afgifna.

[MARG: 184 1/2]

{§ 5.}
Den nu valde Ordföranden intog ordförandeplatsen
och fortsatte ledningen af dagens förhandlingar.

{§ 6.}
Till v. Ordförande i Stadsfullmäktige under år 1897
återvaldes Provinsialläkaren, R. N. O., Doktor Victor
Mossberg med 30 röster af 31 afgifna.

[MARG: 184 1/2]

{§ 7.}
Till ledamöter och suppleanter i Stadsfullmäktiges
Beredningsutskott för år 1897 valdes medels sluten
omröstning: {till ledamöter}:

Fabriksidkaren m. m. Arvid Nilsson med 30 röster,
Provinsialläkaren m. m. Doktor V. Mossberg med 29 röster,
Direktören m. m. Aug. Stålberg med 29 röster,
Grosshandlaren Carl Olsson med 28 röster,
Ingeniören Knut Söderblom med 28 röster,
Fabriksidkaren P. Liljeqvist med 27 röster och
Bankdirektören H. Åkerstein med 21 röster samt

{till suppleanter}:
Handlanden F. O. Nilsson med 27 röster och
Direktören G. Fahlstedt med 11 röster

[MARG: 184 1/2]

{§ 8.}
Af ankommet utdrag af Drätselkammarens proto-
koll den 30 December 1896 inhemtades att till Ordförande i
Drätselkammaren för år 1897 återvalts Direktören m. m.
Aug. Stålberg och till v. Ordförande för samma tid Ingeni-
ören Knut Söderblom.

[MARG: 185.]

{§ 9.}
I enlighet med Utskottets hemställan i fråga om Herr
H. Lundbergs motion att urmakarnes här i staden skylt-
ur skulle få utgöra undantag från de af Byggnads-
nämnden gifna föreskrifter om skyltars anbringande
från husvägg öfver gångbana, beslöto Stadsfull-
mäktige, då dessa skyltur onekligen äro till viss
nytta för allmänheten, men ett formligt beslut om
en undantagsföreskrift för dem icke lämpligen
borde fattas, att, under uttryckande af sin öfvertygelse,
det Nämnden för hvarje särskildt fall komme att
taga hänsyn till ofvan anmärkta förhållande och med-
dela de föreskrifter, som kunde vara lämpliga och med
billighet förenliga, eller och bevilja undantag, der sådant
kunde ske, motionen icke skulle till någon vidare
Stadsfullmäktiges åtgärd föranleda.

[MARG: 184.]

{§ 10.}
Sedan Stadsfullmäktige den 9 Juni 1881, på motion
af Herr E. A. Lundblad derom att då Hjelmare Kanalbo-
lag egde en qvarn i närheten af kanalen, men outredt
vore, om bolaget egde laglig rätt att begagna vattnet
till qvarndrift eller åtminstone i så stor skala, som
skedde, och då vidare antagligt vore, att qvarnen kom-
me att ombyggas, sedan Hjelmaren sänkts, hvilket
åter kunde inverka på vattentillgången för vatten-
verken vid Eskilstuna ström, Stadsfullmäktige måtte
uppdraga åt tvänne personer att å stadens vägnar
sätta sig i beröring med öfriga vattenverksegare
vid Eskilstuna ström för att gemensamt med dem
utreda frågan, uppdragit denna utredning åt Stads-
fullmäktiges och Drätselkammarens Ordförande med
beslutanderätt å stadens vägnar vid de sammanträden
med öfriga vattenverksombud, som komme till stånd, rö-
rande dels frågan, om och hvilka åtgärder borde i saken
vidtagas, dels grunden för fördelning mellan de intresse-
rade af de kostnader, hvilka åtgärderna medförde, dels
ock utseende af juridiskt ombud för ärendets utredning
och för att å allas vägnar föra rättegång, derest sådan
efter åstadkommen utredning blefve beslutad, så hade
Stadsfullmäktiges och Drätselkammarens nuvarande
Ordförande i en till Stadsfullmäktige den 29 December 1896
ingifven skrift öfverlemnat redogörelse för deras åtgö-
randen i ärendet, hvilken innefattades i ett skriften
bilagdt protokoll vid sammanträde sistnämnda dag
med egare af vattenverk i Eskilstuna ån.

Af detta protokoll inhemtades:

{att} vid sammanträdet närvarit Eskilstuna stads före-
nämnda förtroendemän, Styresmannen för Carl Gustafs-
stads Gevärsfaktori, Grosshandlaren L. L. Liberg för
Nyby bruk och för egen del, Direktören C. Thunberg för
Munktells Mekaniska Verkstads aktiebolag, Fabriksidka-
ren B. Liberg för B. & O. Libergs fabriks aktiebolag och
Direktören G. Fahlstedt för Eskilstuna Jernmanufak-
turaktiebolag, hvarjemte egarne till Stålfors fabrik
och Skjulsta qvarn kallats till sammanträdet, men icke
kommit tillstädes. Herr Borgmästaren m. m. O. W. Lund-
berg i Sala var äfven vid sammanträdet närvarande

{att} Hjelmarens och Qvismarens sjösänkningsbolag så-
som egare till Rosenholms qvarn i en särskild vid
sammanträdet föredragen skrifvelse förklarat sig
villigt att deltaga med vattenverksegarne i Eskilstuna
ån i en eventuell rättegång mot Hjelmare kanalbolag
för olaga vattentägt ur Hjelmaren;

{att} Herr Borgmästaren Lundberg på uppdrag för-
fattat en vidlyftig utredning i ärendet, hvilken
föredragtis och i hvilken hemstälts, att vattenverks-
egarne borde till Åkerbo häradsrätt, inom hvars dom-
värjo kanalbolagets enskilda vattenverk äro beläg-
na, instämma kanalbolaget med yrkande, att Häradsrätten
måtte rörande vattnets aftappning ur kanalen lemna för
bolaget bindande föreskrifter till förekommande deraf,
att Hjelmarens vatten användes till drifvande af bolagets
enskilda vattenverk, samt, för det fall att, emot förmodan,
kanalbolaget skulle på grund af de vunna skattlägg-
ningarne anses berättigadt att för sågen och qvarnen
hemta nödigt driftvatten från Hjelmaren, alternativt,
att nämnda rätt måtte åtminstone begränsas med hän-
syn till sågens och qvarnens behof af driftvatten vid
tiden för skattläggningarne, och att kanalbolaget följ-
aktligen måtte förbjudas att från Hjelmaren taga det
öfverskott af vatten, som behöfvas för drifvande af
sågen och qvarnen i deras nuvarande utvidgade skick
äfvensom af träsliperiet, som anlagts efter skattlägg-
ningarne;

{att} de närvarande, Faktoristyresmannen under förbehåll
af K. Arméförvaltningens godkän-
nande af beslutet, enhälligt beslutat att mot Hjelmare
Kanal- och slussverksbolag anställa rättegång i syfte
att erhålla sådana bestämmelser rörande hushållnin-
gen med vattnet i kanalen för de kanal- och slussverks-
bolaget enskildt tillhöriga vattenverken, hvarom i
ofvanomförmälda utredning omförmäles;

{att} kostnaderna härför skulle gäldas enligt följande
fördelning:

Egarne till Rosenholms vattenverk gälda 5% af kostnaden,
Egarne till Skogstorps vattenverk gälda 10% af kostnaden,
Egarne till Rosenfors vattenverk gälda 10% af kostnaden,
Egarne till Skjulsta vattenverk gälda 5% af kostnaden,
Egarne till Tunafors vattenverk gälda 25% af kostnaden,
Egarne till Stålfors vattenverk gälda 3% af kostnaden,
Gevärsfaktoriet gäldar - 7 1/2% af kostnaden,
Eskilstuna stad gäldar 7 1/2% af kostnaden,
Munktells Mek. Verkstads AB. - gäldar 2% af kostnaden,
Egarne till Nyby bruks vattenverk gälda 25% af kostnaden.

hvilken fördelning godkänts af de närvarande, Faktoristyres-
mannen likväl under förbehåll af K. Arméförvaltningens
godkännande;

{att} till rättegångsombud eller, för den händelse
han såsom
Borgmästare skulle förklaras obehörig härtill, rättegångs-
biträde åt annat utsedt ombud valts Borgmästaren
m. m. O. W. Lundberg i Sala;

{att} de närvarande godkänt de af Borgmästaren Lund-
berg framstälda arvodesanspråk, nämligen

a) ersättning för resor och förrättningar med 15 kronor om
dagen jemte godtgörelse för jernvägsbiljett och skjuts;

b) godtgörelse för af honom gjorda kontanta utlägg, så-
som protokollslösen och ersättningar till vittnen och
kommissionärer m. m.;

c) för sakens utförande vid Häradsrätt 300 kr, i Hofrätt
150 kr. och hos K. M:t 150 kr.

d) Ett slutligt arvode af 1200 kronor, derest saken så
till vida vunnes, att i sista instans föreskrifter lemna-
des om hushållningen med vattnet i kanalen för de
kanal- och slussverket enskildt tillhöriga vattenverken;
samt

{att} Jernmanufakturaktiebolaget åtagit sig förskottera
kostnaderna i och för målets utförande.

Hvad stadens förtroendemän å stadens vägnar sålunda åt-
gjort och beslutat blef af Stadsfullmäktige till alla
delar godkändt; och beslöts att för stadens räkning
utfärda dubbla rättegångsfullmakter, den ena in blan-
ko för innehafvaren eller den han vid ett eller flere
tillfällen kunde förordna, att användas af särskildt
ombud, derest Borgmästaren Lundberg skulle förkla-
ras obehörig att vara rättegångsombud, i hvilket fall
ombudet likaväl skulle vara skyldigt anlita Borgmä-
staren Lundberg såsom rättegångsbiträde, och den an-
dra för Borgmästaren såsom rättegångsombud af
följande lydelse:

Fullmakt för Borgmästaren O. V. Lundberg i Sala eller
den han i sitt ställe förordnar, att vid samtliga under-
och öfverdomstolar, exekutionssäten och öfriga myndig-
heter i Sverige för oss anhängiggöra, utföra och be-
vaka talan emot Hjelmare kanal- och slussverk, an-
gående föreskrifter om hushållningen med vattnet i
Hjelmare kanal för de kanal- och slussverket enskildt
tillhöriga vattenverken, äfvensom att utom domstolen,
då vår rätt i denna sak kan vara i fråga, densamma
iakttaga och bevaka. Ombudets laga åtgärder god-
kännas.

[MARG: 186.]

{§ 11.}
I ankommet utdrag af Byggnadsnämndens härstä-
des protokoll den 11 innevarande månad anmäldes, att
till Ordförande i Nämnden under år 1897 återvalts
Bankdirektören H. Åkerstein.

[MARG: 187.]

{§ 12.}
Af ingifvet utdrag af Helsovårdsnämndens här-
städes protokoll den 12 innevarande månad inhemta-
des, att Nämnden för år 1897 återvalt: Till Ordförande
Borgmästaren m. m. S. Alm och till v. Ordförande
Stadsläkaren D:r E. V. Pallin.

[MARG: {188}]

{§ 13.}
Till Utskottet för beredning och utlåtande remit-
terades Eskilstuna Spritförsäljningsbolags anhållan
om förord till bolagets framställning hos KMB. i
länet om rätt att å sommarluststället Djurgården
i Klosters socken under tiden från och med den 1 näst-
instundande Maj till och med den 30 derpåföljande
September innevarande år få idka utskänkning
af bränvin samt andra brända eller distillerade
spirituösa drycker å söcknedagar till kl. 11 e. m. och
å sön- och helgedagar mellan kl. 1-5 samt 6-11 e.m.

[MARG: 189.]

{§ 14.}
En af Ledamoten i Riksdagens första Kammare, Gods-
egaren C. E. Hallgren å Vester Rekarne vägstyrelses vägnar
gjord framställning, det Stadsfullmäktige ville besluta,
på hvilka vilkor mark till landsväg från Marielunds
skolhus öfver Vestermarken till Eskilstuna kunde
af staden upplåtas, remitterades till Drätselkamma-
ren för utlåtande, hvarefter Stadsfullmäktige ville
i ärendet vidare besluta.

[MARG: 190.]

Justeradt den 16 Januari 1897.

/Arvid, Nilsson/
/Fredrik, Grönberg/
/Georg Hedlund/

År 1897 den 18 Januari å Rådhuset ofentligen uppläst betygar:

/Joh, Aug, Larsson/
/L, Aug, Sköld/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 januari 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107134.

Personrelationer