Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 januari 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 januari 1892

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfullmäk-
tige i Eskilstuna följande dagar år
1892.

{Den 14 Januari.}

{§ 1.}
Herr Doktor Th. Munktell, såsom äldste stadsfull-
mäktigeledamoten, öppnade detta årets första samman-
träde samt intog ordförandeplatsen intill dess val af
Ordförande egt rum; och företogs härefter upprop, der-
vid samtliga Stadsfullmäktige befunnos närvarande med
undantag af Herrar
Stawelius,
Grönberg,
Liljeqvist
Dahlgren, och
Engström, hvilkas på grund af sjuk-
dom anmäldta förfall godkändes,
samt C.A. Lundberg, utan anmäldt förfall.

{§ 2.}
Att jemte den blifvande Ordföranden justera detta
protokoll utsågos Herrar A. och E. Hellstedt.

{§ 3.}
Till Stadsfullmäktiges Ordförande under innevarande
år valdes Filosofie Doktoren och Riddaren Theofron
Munktell med 25 röster mot fem, hvilka tillföllo Rek-
toren Axel Karlsson

[MARG: trans till KMB]

{§ 4.}
Herr doktor Munktell intog Ordförandeplatsen.

{§ 5.}
Till vice Ordförande hos Stadsfullmäktige under inne-
varande år valdes Rektoren Axel Karlsson med 29
röster mot en, som tillföll Herr Arvid Nilsson.

[MARG: Trans till KMB]

{§ 6.}
Till ledamöter i Stadsfullmäktiges Beredningsut-
skott för innevarande år valdes:
Herrar vice Ordf. Rektoren Axel Karlsson med 29 röster,
Fabriksidkaren Arvid Nilsson med 29 röster,
Ordföranden, Fil. D:r Theofr. Munktell med 28 röster,
Bankdirektören Hjalmar Åkerstein med 27 röster,
Apotekaren A.W. Koraen med 26 röster,
Fabriksidkaren Knut Söderblom med 26 röster, och
Per Liljeqvist med 15 röster;
till suppleanter under samma tid i utskotttet valdes
Herrar Grosshandlaren Carl Olsson med 28 röster och
Fabriksidkaren C.V. Dahlgren med 17 röster.

[MARG: {[6]2.}]

{§ 7.}
Drätselkammaren anmälde, att Fabriksidkaren Aug.
Stålberg blifvit vald till Ordförande och Fabriksidkaren
Per Liljeqvist till vice Ordförande hos Drätsel-
kammaren under innevarande år.

[MARG: {63.}]

{§ 8.}
Föredrogs det till Utskottets beredning, hänskjutna ärendet
rörande dels Drätselkammarens framställ-
ning, det Stadsfullmäktige måtte till Magistraten in-
gå med anhållan, att staden tillhöriga tomterna N:ris
356, 358och 389 å norr hvilka Ingeniören Theofron
Boberg anhållit att få till bebyggande sig upplåtna,
måtte, enär tomterna vore för staden lämpliga, sär-
skildt för uppförande af en folkskolebyggnad, hvar-
af behof snart kunde uppstå, reserveras för stadens
behof och icke blifva till enskild person upplåtna,
dels ock Ingeniören Boberg med anledning häraf fram-
stälda yrkande att, då han, som
två särskilda gånger fått tomterna sig till bebyggan-
de upplåtna, men icke kunnat anskaffa borgen för
fullgörandet af de vid upplåtelsen fästade vilkor, icke
desto mindre nedlagt en kostnad af öfver 1500 kronor
å planering, fyllning och underhåll af de tomterna
omgifvande gatorna, Stadsfullmäktige måtte af billighets-
skäl samt på grund deraf att berörda tomter torde blifa
altför kostsamma för staden och lämpligare platser
för skolbyggnad funnes å norr än tomterna i fråga,
finna Drätselkammarens fram-
ställning icke böra till någon Fullmäktiges åtgärd föran-
leda, hvilket yrkande sedermera under ärendets hand-
läggning af Ingeniören Boberg ändrats derhän, att derest
Drätselkammaren framställning bifölles af Fullmäktige,
han yrkade ersättning till belopp af 1500 kronor för
kostnader, nedlagda i och för afplanering af bergs-
tomten och den del af Kriebsensgatan som vore belägen
vid de oftanämnda tomterna då han kunde styrka
att han derå verkligen nedlagt kostnader till det be-
lopp, hvarmed han yrkat ersättning.

Efter föredragning af de till ärendet hörande hand-
lingar beslöto Fullmäktige att, då Ingeniören Boberg
oaktadt tillfälle dertill lemnats honom icke kunnat
i någon mån styrka, att han å de oftanämnda tom-
terna eller de dem omgifvande gatudelarne
nedlagt några arbeten eller kostnader för ifrågava-
rande tomters eller gatudelars planering, fyllning
och underhåll, i likhet med hvad Utskottet hemstält
någon ersättning icke skulle lemnas Ingeniören Bo-
berg för berörda ändamål, äfvensom att med bifall
till Drätselkammarens framställning, hos Magistraten
anhålla, det Magistraten icke måtte till enskild per-
son upplåta tomterna i fråga, utan bevara desam-
ma för stadens räkning till kommande behof.

Mot Stadsfullmäktiges förenämnda beslut anmäl-
de Ingeniören Boberg reservation.

[MARG: {24.}]

{§ 9.}
Föredrogs och godkändes Utskottets förslag till skrifvelse
till Kongl. Maj:ts Befallningshafvande med anhållan om
ordningsstadgande rörande förbud mot affischering och
anbringande af anslag å staden tillhöriga byggnader, lykt-
stolpar och urinkurar.

I sammanhang med ifrågavarande ärende hade till Ut-
skottets beredning hänskjutits en af Doktor V. Mossberg
hos Fulmäktige muntligen väckt motion att staden
skulle å lämpliga platser låta anbringa affischerings
taflor till allmänt begagnade, och beslöto Fullmäktige,
i likhet med hvad Utskottet hemställt, att, då staden
för sina tillkännagifvanden icke hade behof af dylika
taflor, och då det vore den enskildes egen sak ej mindre
att på lämpligaste sätt ombesörja offentliggörande af
sina tillkännagifvanden, än äfven att skydda sina
hus och byggnader mot andras anbringande af affi-
scher och anslag derå, afslå den i ärendet af D:r Moss-
berg väckta motionen.

[MARG: {60.}, Skrifvelse exp.]

{§ 10.}
Föredrogs och godkändes Utskottets förslag till ytt-
rande infordradt af KMBef:de i länet, rörande {dels}
den genom Kongl. Brefvet den 22 Januari 1831 Eskils-
tuna fristad vilkorligt medgifna rättighet att få be-
gagna en på åberopad karta utsatt gata eller väg-
stycke från nämnda fristads område till den s.k.
Torshällavägen, {dels} den uppgifna omständigheten,
att Eskilstuna Stad skulle med Trehundra kronor
hafva bidragit till anläggning af ifrågavarande väg.

[MARG: skrifvelse exp.,{57.},]

{§ 11.}
Till Utskottets beredning remitterades en af Sty-
resmannen för Carl Gustafs stads Gevärsfaktori
gjord framställning om vidtagande af förändring i
bestämmelsen om lägsta för gevärsfaktoriet behöf-
liga vattenstånd i öfre ån.

[MARG: res., {64.}]

{§ 12.}
För utlåtandets afgifvande remitterades till Fattig-
vårdsstyrelsen en af Fors sockens fattigvårdsstyrelse
gjord framställning om förnyande för ytterligare fem
år af den öfverenskommelse som träffats med staden
rörande utgörande af särskildt tillskott för bestridan-
de af fattigvårdskostnader för stadens Vestermark och
hvilken öfverenskommelse med sistlidet års utgång gått till
ända.

[MARG: {res.}, {65.}]

{§ 13.}
Sedan vid granskning af den vid reglering af rågrän-
serna mellan Eskilstuna stad och Carl Gustafs Stads Ge-
värsfaktori den 28 Augusti 1891 upprättade och af Stads-
fullmäktige den 8 der påföljande Oktober godkända för-
ening, Kongl. Arméförvaltningen förklarat sig godkän-
na samma förening likväl med det förbehåll, beträf-
fande den skjutbana, som för närvarande af Gevärs-
faktoriet kan å stadens mark, att, derest Eskils-
tuna stad påfordrar densammas förflyttning från dess
nuvarande plats innan mark till ny skjutbana för
faktoriet kan å kronans mark beredas erforderlig jord
till skjutbana med skottvall då varder kostnadsfritt
för kronan upplåten och anordnad å stadens mark ut-
med den nyreglerade vestra gränsen af Eskilstuna hamn-
område, så bemyndigade Stadsfullmäktige Ordföran-
den att å stadens vägnar godkänna och underskrifva be-
rörda förening med det af Kongl. Arméförvaltningen
nu uppstälda vilkor.

[MARG: {25.}, {res.}]

{§ 14.}
Sedan fullmäktige under den 10 nästlidne September
uppdragit åt Drätselkammarens Ordförande, Fabriksid-
karen August Stålberg att i egenskap af rättegångsom-
bud föra stadens talan vid härvarande RådstufvuRätt
uti det derstädes anhängiga målet mellan A.F. Hag-
ström i Kungsör m.fl., kärande, och medlemmarne af E-
skilstuna telefonförening, hvaribland äfven staden,
s:de angående ersättningsanspråk, så hade Herr Stålberg
skriftligen förklarat sig icke kunna mottaga berörda
uppdrag, huvudsakligast af det skäl, att han icke per-
sonligen inginge i svaromål för egen räkning; och beslö-
to Fullmäktige med anledning häraf att i den fullmakt, som
för Herr Stålberg komme att utfärdas, skulle inrymmmas
rätt för honom att vid fullgörandet af uppdraget förordna
annan i sitt ställe.

[MARG: {56}]

{§ 15.}
Af Herr Arvid Nilsson väckt motion om att Stadsfull-
mäktige måtte jemväl för detta år bevilja ett anslag af
2250 kronor, utgörande hälften af den summa, som fordrats
för att å Oxelösund-Flen-Westmanlands jernväg mellan
staden och Flens station bibehålla det dagliga postförande morgon-
tåg, som under sistlidet år å linien insatts, då enskil-
da tecknare förbundit sig att ansvara för den andra
hälften af beloppet, hvilken sammanlagda penninge-
summa eller 4500 kronor skulle till nämnda jernvägs-
bolag betalas den 1 nästkommande Juli, remittera-
des till Utskottets omedelbara beredning; och ajour-
nerades sammanträdet, medan Utskottet beredde
förevarande ärende.

Sedan sammanträdet åter vidtagit tillkännagaf
Utskottets ordförande att Utskottet tillstyrk-
te bifall till Herr Arvid Nilssons ifrågavarande motion, med
anledning hvaraf Stadsfullmäktige, i likhet med
hvad Utskottet hemstält, beslöto att för ytterligare
ett år räknadt från den 15 innevarande Januari, bevilja
ett anslag af 2250 kronor såsom bidrag till anordnande
af ett postförande morgontåg mellan Eskilstuna och
Flen, att till Oxelösund-Flen-Westmanlands Jernvägs-
aktiebolag utbetalas den 1 nästkommande Juli.

[MARG: DK. {66.}]

{§ 16.}
Föredrogs en från Styrelsen för Norra Söderman-
lands Jernvägsaktiebolag ankommen af dess Ombudsman
undertecknad skrifvelse af innehåll att de af staden
vid dess teckning af aktier i nämnda bolag fästade
vilkor blifvit godkända samt att således berörda teck-
ning blifvit af Styrelsen antagen; och beslöts på yrkande
af Herr Söderblom, att härom lemna underrättelser till
Drätselkammaren som hade att gå i författning om
anskaffande af medel till verkställande af första
aktieinbetalningen.

[MARG: {67.}]

{§ 17.}
Godkändes till betalning följande tvänne räkningar
till Posttidningen: annonsering ang. Sekreterarebefallningen - 7.70
till Landskanslisten G.W. Bergh: inlemnande af kungörelse om kreatursmöte - 0.85.

{§ 18.}
Herr C.A. Lundberg pliktade två kronor för för-
fallolös utevaro från dagens sammanträde.

Protokollet justeras med af justeringsmännen
Herrar Albin och Ernst Hellstedt framstäld anmärk-
ning, att ofvanstående val till ledamöter af Bered-
ningsutskottet icke blifvit rätt verkstäldt, i det
att Herr P. Liljeqvist ingått med 15 röster, ehuru seder-
mera utrönt blifvit, att äfven Herr C. Olsson er-
hållit samma röstetal, hvadan lottning dem emellan
bort ega rum. Eskilstuna den 16 Januari 1892.

/TheofrMunktell/
/Ernst, Hellstedt/
/Albin, Hellstedt/

År 1892 den 18 Januari å Rådhuset offentligen
uppläst betyga:

/Gust Carlsson/
/Aug: Winbom/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 januari 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107133.

Personrelationer