Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 januari 1886

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 januari 1886

Anmärkning

{1886 den 14 Januari.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:

Herr K. Söderblom, som afrest till Riksdagen
Herr T. Engström, hindrad af bortresa.
Herr C. F. Lundström, utan anmäldt förfall.

{§.1.}
Herr Direktören och Riddaren Joh. Svengren såsom
äldste stadsfullmäktigsledamoten intog ordförande-
platsen intill dess ordförandeval för året försiggått.

{§.2.}
Till ordförande hos Stadsfullmäktige för inneva-
rande år valdes Herr Fil. Doktorn och Riddaren
Theofron Munktell med 22. röster.

{§.3.}
Herr Doktor Munktell intog ordförandeplatsen.

{§.4}
Till vice ordförande hos Stadsfullmäktige för
innevarande år valdes Herr Direktören och
Riddaren Johan Svengren med 21 röster.

{§5.}
Till Ledamöter i Stadsfullmäktiges Berednings-
Utskott för innevarande år valdes:

Herr Doktor Theofr. Munktell med 26 röster
Herr Axel Karlsson med 25 röster
Herr H. Åkerstein med 25 röster
Herr A. Nilsson med 24 röster
Herr E. A. Lundblad med 23 röster
Herr A. W. Koraen med 21 röster
Herr C. A. Ström med 14 röster

{§.6.}
Upplästes anmälan att hos Drätselkam-
maren blifvit för innevarande år valde:

till Ordförande: Herr Direktören A. L. Örström,
och till vice Ordförande: Herr Handlanden O. Svengren

[MARG: 112.]

{§7.}
Upplästes ett tillkännagifvande af Drätsel-
kammaren att icke något anbud erhållits
å f.d. Gästgifvaregården, ehuru utbjuden ge-
nom annonsering i Eskilstuna Tidning samt
i Stockholms Dagblads begge upplagor.

[MARG: 73.]

{§.8.}
Föredrogos de besvär, som Herr Ade Falk
hos Konungens Befallningshafvande anfört öfver
det af Stadsfullmäktige den 22 sistlidne De-
cember förrättade val till lagfaren rådman
och magistratssekreterare här i staden; öfver
hvilka besvär Stadsfullmäktiges förklaring
infordrats tillika med de vid valet afgifna
hos Stadsfullmäktiges ordförande förvarade
röstsedlarne.

Under öfverläggningen yrkades:

1:o afgifvande af den förklaring: att som, vid valet den
22 sistlidne December sökanden, vice
Häradshöfdingen Carl Löfmark blifvit till
lagfaren rådman och magistratssekreterare här
i staden vald, så hemstäldes att Läroverks-
kollegan Falks besvär må lemnas utan afse-
ende; och

2:o att ärendet måtte remitteras till Utskottet
med uppdrag för detta att förslag till förklaring
afgifva.

Vid votering, och med 21 röster mot 4, bifölls yr-
kandet i första punkten.

{§.9.}
Herr H. Åkerstein anhöll om befrielse från
sitt uppdrag att vara ledamot i Drätselkammaren,
enär han dertill hade hinder deraf att han
blifvit utsedd till Ordförande i Byggnads-
Nämnden.

Med 18 röster mot 7 röster bifölls Herr
Åkersteins begäran; hvaremot Herr P. Lilje-
qvist anmälde sin reservation.

Härefter uppdrogs åt Utskottet att inkomma
med förslag å Drätselkammare-ledamot efter
Herr Åkerstein.

{§.10.}
Efter aflidne Handlanden Oscar Wahlberg ut-
sågs Handlanden Oscar Öhman till suppleant
i Fattigvårds Styrelsen.

{§.11}
Till Utskottet remitterades för afgifvande af
förslag till yttrabde, en ansökning af Charlotta
Hultgren och Theofr. Munktell angående öppet-
hållande af 2:ne bierstugor.

{§.12.}
Herr A. F. Dahlström väckte förslag att Drät-
selkammaren måtte få i uppdrag att anskaffa
minst 3 erforderliga räddningsstegar på isen; och detta ären-
de remitterades till Utskottet för beredning.

{§.13.}
Herr A. Nilsson hemstälde att Stadsfullmäktige
måtte utse ombud att, i afseende å den hos
Kongl. Maj:t gjorda ansökan om upptagande
af amorteringslån för staden, verka för fram-
gång åt denna ansökan samt för bifalls vin-
nande utan längre uppskof.

Framställningen bifölls, Och bestämdes med
16 röster mot 11 att ombuden skulle vara två.
Minoriteten röstade för 3 ombud.

Härefter utsågos Riksdagsfullmäktigen Herr
Ingeniören K. Söderblom och Herr Borgmästaren
Sixten Alm till Ombud i förevarande hänseende.

{§.14.}
På framställning af Herr H. Lagerbäck beslöts
aflåtande af påminnelser till Drätselkammaren
att inkomma med utlåtande öfver Herr A.
Karlssons motion om renhållning af gator
och gårdar.

{§.15.}
Åt Utskottet lemnades uppdrag att till
nästa sammanträde inkomma med förslag till
ledamöter och suppleanter i årets bevillnings-
beredning.

{§.16.}
Herr C. F. Lundström pliktar för uteblifvandet
från dagens sammanträde 2 Kronor; de
öfriga frånvarandes förfall godkändes.

Samma dag justeradt

/Theofr Munktell jr/

År 1886 den 18 Januari å Rådhuset offentligen upp-
läst, betyga:

/[I] Samuelsson/
/Aug Eriksson/

[MARG: 113.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 januari 1886,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107132.

Personrelationer