Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 februari 1884

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 februari 1884

Anmärkning

{1884 den 14 Februari.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:

Herr E. A. Lundblad
Herr E. A. Naesman
Herr A. Falk
Herr P. Liljeqvist med godkända förfall.

{§.1.}
1884 års mantalslängd, hvilken varit för granskning
i fjorton dagars tid framlagd utan att anmärkning
mot densamma förekommit, förklarades god-
känd.

{§.2.}
Godkändes föredragen uträkning å stadens båts-
mansvakansafgift för år 1883, upptagande sum-
man 281 Kronor 2 öre.

{§.3.}
Stadsfullmäktige delgåfvos Konungens Befallnings-
hafvandes resolution den 29 December 1883 med
fastställelse å Stadsfullmäktiges beslut den 13 Sep-
tember 1883 om sådan jemkning i stadsplanen, att
det söder om Hamngatan belägna obebyggda områ-
det får till byggnadsplats för folkskolehus för-
ändras; och skulle resolutionen till stadens
Skolråd öfverlemnas.

{§.4.}
Upplästes Magistratens protokoll för den 2 i
denne månad, innefattande beslut att dess kun-
görelser och tillkännagifvanden skulle under inne-
varande år införas i tidningen Eskilstuna-posten;
hvarefter Herr T. Engström begärde
och erhöll tillåtelse att från sammanträdet
afträda under behandling af förevarande
ärende, hvari Herr Engström ansåg sig jäfvig,
såsom utgifvare af jemväl här utkommande
"Eskilstuna Tidning".

Beslöts att föredragna protokollet skulle
läggas till handlingarne.

[MARG: 253.]

{§.5}
Till Utskottet remitterades för beredning
Drätselkammarens framställning om borttagan-
de af en landsväg, som ligger inom stadens
gräns på Norr öfver några tomter.

[MARG: 254.]

{§.6.}
Upplästes Utskottets meddelande angående
närvarande ståndpunkten för dit remitterade,
men ännu ej slutbehandlade, frågan om
Hjelmaresänkningsbolagets dambyggnadsarbete
härstädes.

{§.7.}
Föredrogs Utskottets utlåtande om placerin-
gen af allmänna läroverkets nya hus jemte
uthus på den dertill afsedda tomten i Ny-
gärdet; och inhemtades häraf, bland annat,
att Läroverkets Byggnadskomité till Utskottet
ingifvit en framställning mot husets placering
efter Stadsfullmäktiges beslut den 10 Augusti
1882 och innehållande 3:ne andra olika förslag,
hvilka Utskottet behandlat; hvarefter Utskot-
tet funnit att Komitén förebragt fulla skäl
för öfvergifvande af den redan beslutade place-
ringsplanen af 10 Augusti 1882, men jemväl att
intetdera af Komiténs nya förslag kunde till-
styrkas, hvaremot Utskottet ansett lämpligast
att huset, med bibehållande af den riktning som
angåfves af planen {B} å Komiténs förslag, eller
med framsidan åt Smedjegatan till, nedflyttas å
tomten så mycket att 40 fots afstånd erhålles
från Westermarksgatans linie till husets ut-
stående afrundade del å baksidan, samt för
öfrigt sättes med gafveln så nära gränsen till
Kyrkoherdeboställets jord, som möjligt kunde
vara, då jemväl så stort utrymme vunnes att
huset med motsatta gafveln icke komme alldeles
intill Kareliigatan om densamma skulle förlängas,
samt framför huset, åt Smedjegatan till, erhölles
ett gårdsrum af omkring 160 fots djup; hvar-
jemte Utskottet velat framhålla såsom sanno-
likt att, derest tillbyggnad af huset framdeles
komme att ske, och hvilken då måste vidta-
gas i sträckningen åt Kyrkoherdeboställets jord
om gata funnes vid andra gafveln, för ett sådant
ändamål ej skulle möta hinder att då mot
årlig afgäld till boställshafvaren bekomma
mark dertill, äfvensom Utskottet ansett att, då
huset sålunda blott å ena gafveln tillbygdes,
ändock kunde åt detsamma bibehållas pryd-
lighet med tillämpning af samma stil samt an-
ordnande af särskild ingångsport på den
tillbyggda delen; och hvad beträffade Uthuset,
hade Utskottet ansett att detsamma borde sättas
så nära Westermarksgatan och gränsen af Kyrko-
herdeboställets jord, som Byggnads Nämnden
tilläte; hemställande Utskottet att Stadsfullmäktige,
med frångående af placeringsbeslutet den 10 Au-
gusti 1882, måtte istället antaga den plan
för lärohusets och uthusets sättande å tomten,
som Utskottet, enligt förestående redogörelse,
för sin del angifvit. -

Dessutom inhemtades af Utskottets
betänkande: {att} för att kunna lägga läro-
huset såsom Byggnads Komitén helst före-
slagit, hvilken plan betecknats med {A}, er-
fordrades inköp af Fabrikören J. P. Nord-
lunds angränsande jord, då huset finge läge
nära och i sträckning efter Westermarksga-
tans förlängning med facad och ingångsport
vettande mot tomten samt midt emot Ka-
reliigatan; {att} Nordlundska jorden, innehållande
24½ kappland, kunde få köpas efter 25 öre
quadratfoten, men delvis afsöndring deraf
ske till reglering af allmänna läroverkstomten
och till Westermarksgatans utdragning för ett
pris af 1 Krona quadratfoten; samt {att} Ut-
skottet mot denna plan ansett tala dess före-
ning med ett dyrt jordinköp och med omöj-
liggörande af Kareliigatans förlängning till
Westermarksgatan.

Under öfverläggningen förklarade Herr
E. G. Åbergh att Fabrikören Nordlund numera
nedsatt priset å sin ifrågavarande jord till 20 öre
quadratfoten; alls som Kareliigatans förlängning
till Westermarksgatan icke vore nödvändig, samt
Byggnads Komiténs plan {A}. syntes Herr Åbergh
den lämpligaste, yrkade Herr Åbergh att Stads-
fullmäktige måtte antaga samma placerings-
plan och till dess förverkligande inköpa Nord-
lundska jorden för det erbjudna priset, eller möj-
ligen lägre, som kunde vinnas.

Af andra ledamöter yrkades bifall
till Utskottets förslag; och af {Herr C. A. Ström}:
att huset måtte placeras efter Byggnads-
Komiténs förslag till {C}, eller midt emellan
Westermarksgatans utdragna förlängning och
Smedjegatan, med framsida mot en tänkt för-
längning af Kareliigatan fram till Westermarks-
gatan, samt sålunda med baksida mot Kyr-
koherdeboställets tomt; samt af {Herr
Theofr. Boberg}: att ärendet må uppskjutas
och att till ett annat sammanträde må upp-
rättas teckning öfver tomten, utvisande
alla placeringsförslagen.

Uppskofsyrkandet afslogs vid votering med
15 röster mot 11.

Wid voteringar mellan de öfriga yrkandena,
blef Utskottets förslag bifallet med 16 röster
mot 9 röster, hvilka sednare afgåfvos för Herr
Ströms förslag om antagandet af planen {C}, och
i den föregående voteringen om kontraproposition
afgåfvos 20 röster för planen {C} samt 6 röster
för Herr Åberghs yrkande.

Herr Ström reserverade sig mot det fattade
beslutet, med den kännedom han hade att tomten
vore otillräcklig för ändamålet. Widare reser-
verade sig Herrar Theofr. Boberg, K. Söderblom,
F Grönberg, J. Engström, O. F. Larsson, C. F. Lund-
ström och E. G. Åbergh. -

[MARG: 251.]

{§8.}
Jemlikt Utskottets förslag valdes Herrar
Telegraf Kommissarien H. Åkerstein och Magi-
strats Sekreteraren M. Edelstam till suppleanter
i Allmänna läroverkets Byggnadskomité

[MARG: 255.]

{§.9.}
Till innevarande års Bevillningsberedning
invaldes:

[a.)] {ledamöter:}
Handlanden Emil Andersson med 23 röster
Läroverkskollega Theodor Engström med 21 röster
Fabriksidkaren Arvid Nilsson med 18 röster

b.) {suppleanter:}
Fabriksidkaren G. E Svahnbäck med 15 röster
Skräddaremästaren C. F. Lundström med 14 röster

[MARG: 256.]

{§.10}
Herr A. F. Dahlström
hemstälde att Stadsfullmäktige må förorda bifall till
Albertina Trosanders och Enkefru Mathilda
Fréeses ansökningar till Läns Styrelsen om
rättighet till utskänkning under instundande
sommarmånader vid de för staden anlagda
lustställena Djurgården och Sommarro. -

Ärendet remitterades till Utskottet, för
beredning

[MARG: 257. 258.]

{§.11.}
Herr G. E. Svahnbäck inlemnade ett betän-
kande öfver den inspektion å stadens brand-
anstalter, som den 14 sistlidne Januari
förrättats af Städernas Allmänna Brand-
stodsbolags inspektör.

Remitterades, för utlåtandes afgifvande,
till brandkårsbefälet.

[MARG: 259.]

{§.12.}
Herr E G. Åbergh hemstälde att i anseende
till Herr E A. Naesmans sjukdom annan person må i
hans ställe och under den tid han dertill är förhindrad utses till
förvaltningen af Allmänna läro-
verkets byggnadskassa.

Ärendet remitterades, för beredning, till Utskottet.

{§.13}
Herr H. Åkerstein inlemnade motion om utbyte
af nu befintliga bänkar i rådhussalen mot mera
tidsenliga och beqväma sittplatser med ryggstöd. -

Detta ärende, jemte förut inneliggande handlin-
gar i likartadt ämne, remitterades till Utskottet
för beredning.

[MARG: 260. 27.]

Samma dag uppläst och justeradt

/Theofr Munktell jr/
/Knut Söderblom/
/C; A; Ström/

1884 den 18 Februari å rådhuset offent-
ligen uppläst, betyga:

/Carl Aug. Svensson/
/C. G. Julin/

[MARG: {261.}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 februari 1884,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 februari 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107128.

Personrelationer