Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 februari 1878

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 februari 1878

Anmärkning

{1878 den 14 Februari}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af

Herr A. F. Dahlström, hvars anmäldta hinder ej godkändes
Herr P. A. Hagström, hvars anmäldta hinder ej godkändes
Herr Theofr. Boberg, med godkändt förfall.

{§. 1.}
Herrar A. F. Dahlström och P. A. Hagström fälldes
att hvar för sig böta 2 kr. för uteblifvande från
dagens sammanträde.

{§. 2.}
Upplästes Magistratens protokoll för den 31. sistlidne
Januari, innehållande, att allmän rådstuga då
till Stadsfullmäktige utsett:

Kollega C. G. T. Engström,
Fabriksidkaren C. W. Dahlgren och
Fabriksidkaren Arvid Nilsson;

innehållande Magistratens protokoll att i nästinstun-
dande December månad finge genom lottning be-
stämmas, hvilken af de valde, skulle då
utträda; varande afgångstiden för de tvenne
andra vid slutet af år 1880. De nyvalda ledamöterne
voro närvarande och helsades välkomna genom Ordföranden.

[MARG: 62]

{§. 3.}
Enligt Stadsfullmäktige meddeladt och nu
uppläst utdrag af Magistratens protokoll för
den 4 i denne månad, hade Magistraten, efter
inhemtande af Herr Borgmästaren S. A. Hallströms
afsigt att på ett års tid från den 8 nästkom-
mande Mars söka ytterligare tjenstledighet, före-
nat sig derom att jemväl nu till Borgmästarens
substitut under ledigheten föreslå och förorda
Stadsnotarien här hos Magistraten, vice Härads-
höfdingen Olof Sixten Alm, hvilken förklarat
sig villig att förordnandet mottaga och af anförda
skäl vore till vikarie den lämpligaste, hvadan
infordrades Stadsfullmäktiges yttrande, huru-
vida de hade något mot Stadsnotarien Alms
lämplighet såsom vice Borgmästare att
erinra; och öfverlemnades i sammanhang här-
med till Stadsfullmäktige en af Herr Borg-
mästaren Hallström till Magistraten ingifven
och till Stadsfullmäktige ställd skrifvelse,
hvari han anhöll att Stadsfullmäktige måtte nu,
likasom det skett tvenne gånger förut hos Kongl.
HofRätten, förorda tjenstförrättande Borgmästaren
vice Häradshöfdingen August Wilhelm Hygrell till
erhållande af förordnande att förestå Borgmästare
Embetet under ofvannämda tid.

I fråga om föredragningssättet yrkades
{dels} att Magistratens förslag skulle ensamt för sig
först behandlas, {dels} att Herr Borgmästaren Hall-
ströms, genom Magistraten aflemnade, framställning
skulle först behandlas, {dels äfven} att begge för-
slagen skulle i sammanhang behandlas, såsom
skett då samma sak förr varit före.

På härå gjorda propositioner fann ordfö-
randen bifall vara gifvet till yrkandet om behand-
ling först af Magistratens förslag; men då vote-
ring begärdes, och dervid olika meningar gjorde sig
gällande om antagande af kontraproposition, samt
äfven derom votering begärdes, blef i första
omröstning till kontraproposition, med 14 röster mot
13, antaget det yrkande, att Herr Borgmästaren Hall-
ströms förslag skulle först behandlas; hvarefter
i hufvudvoteringen afgåfvos 13 ja-röster och 14 nej-
röster, hvilka sistnämnda således bestämde föredrag-
ningssättet lika med innehållet i kontrapropositio-
nen, och emot hvilken utgång reservationen an-
mäldes af Ordföranden samt Herrar C. E. Stenman,
Carl Andberg, C. A. Ström, A. Hellstedt, T. Engström, F. A.
Stenman, C. M. Loström, S. Palmgren, Ax. Karlsson och
C. W. Dahlgren.

Under öfverläggningen om Herr Borgmästaren
Hallströms framställning yrkades {dels} att, med
bifall till densamma, Stadsfullmäktige måtte för-
orda vice Häradshöfding Hygrell, {dels} afslag,
{dels} ock att Stadsfullmäktige måtte förklara
sig icke hafva något att erinra mot någon-
dera af de framstälda vikarie-kandidaterna
Alm och Hygrell; hvarefter, vid votering med
14 röster mot 13 röster, det sist upptagna yrkandet
segrade. Minoriteten röstade för förord åt vice
Häradshöfding Hygrell.

Herrar A. Lindblad, E. A. Naesman, C. O. Öberg,
Gust. Nilson, E. A. Lundblad, J. C. Heljestrand,
G. E. Svahnbäck, J. P. Nordlund, J. O. Biörck, C. A.
Lundberg, Arvid Nilson, Oscar Svalling och C. A.
Johansson reserverade sig mot den utgång frågan
vunnit, då genom föregående votering varit be-
stämdt att Herr Borgmästaren Hallströms fram-
ställning skulle först behandlas och således
yttrandet icke bordt på en gång omfatta
begge kandidaterna.

Då nu härefter Magistratens framställ-
ning skulle till behandling företagas, för-
klarade Stadsfullmäktige sig anse densam-
ma vara i det föregående besvarad, enär
Stadsfullmäktige beslutat genom votering sig icke
hafva någon erinran att göra, vare sig mot
Magistratens eller Herr Borgmästaren Hallströms
kandidat.

[MARG: 63.]

{§. 4.}
Sedan Stadsfullmäktige bestämt att i hvardera
af Stadens Bevillningsberedningar skulle inväljas
tre ledamöter och två suppleanter, företogs val
dertill, då med slutna sedlar invaldes:

a.) {till ledamöter}:
{för 1:sta distriktet}, omfattande stadsdelarne Söder och Norr:
Herr A. F. Dahlström med 18 röster,
Herr P. A. Hagström med 16 röster,
Herr Sven Palmgren med 15; röster

{för 2:dra distriktet}, omfattande stadsdelen Wester:
Herr C. A. Lundberg d.y. med 12 röster
Herr Joh. Walén med 12 röster
Herr C. E. Stenman med 9 röster, efter
lottning med Rådman Joh. Hedlund;

b.) {till suppleanter}:
{för 1:sta distriktet}:
Herr J. P. Nordlund med 20 röster,
Herr C. M. Loström med 13 röster;

{för 2:dra distriktet}:
Herr Rådman Joh. Hedlund med 13 röster
Herr Albin Hellstedt med 16 röster.

{§. 5.}
Delgåfvos Stadsfullmäktige LänsStyrelsens skrifvelse
den 11 sislidne Januari, om blifvande landstings-
mannaval efter Rådmannen Johan Hedlund såsom
landstingsman och Fabriksidkaren Sven Palmgren såsom
suppleant; kommande detta val att anställas på
ordinarie sammanträdet i nästa Juni månad.

[MARG: 64.]

{§. 6.}
Delgåfvos Stadsfullmäktige Kongl. Maj:ts Nådiga
skrifvelse den 22 December 1877, angående fast-
ställelse af ny stadsplan för Eskilstuna samt
om hvilka delar af planlagda område vore
att till ny stad hänföra.

Lades till handlingarne.

[MARG: 65.]

{§. 7.}
Stadsfullmäktige godkände nu föredragen uträk-
ning å Stadens Båtsmansvakansafgift för
år 1877 till belopp af 390 kr. 91 öre, hvilket
belopp således skulle från Stadskassan
utanordnas.

{§. 8.}
Efter af Herr C. A. Ström afgifven, nu föredragen,
redogörelse för uppdraget att anskaffa ett
porträtt af Enkefru Zetterberg, blef, med
godkännande af redovisningen, från Stads-
kassan utanordnadt det belopp af 417 kr.
67 öre, som af kostnaden, hvilken inalles upp-
gått till 915 kronor, komme på stadens del.

{§. 9.}
Till Drätselkammaren remitterades för be-
redning Slöjd och industriutställningsKomiterades
framställning om utanordning af medel för
utställningen från Stadskassan, intilldess pennin-
gar inflyta genom biljettförsäljning.

[MARG: 68.]

{§. 10.}
Herr G. E. Svahnbäcks motion om anbringande
av 4 nya gaslyktor på jernpelare till Rinmans-
torg, remitterades, för beredning, till Drätselkamma-
ren med uppdrag tillika att anskaffa kost-
nads beräkning.

[MARG: 73.]

{§. 11.}
Till Drätselkammaren remitterades för beredning
Rektor Gust. Elmquists framställning att åt honom
måtte lemnas embetsgård eller ock hyresbidrag
tillsvidare årligen till belopp af 750 kr.

{§. 12.}
Stadsfullmäktige beviljade afskrifning i sta-
dens räkenskap af Kommunalutskylder
för åren 1875 och 1876, hvilka till afskrifning
förordas i Drätselkammarens nu föredragna
skrifvelse i ämnet af den 30 sistlidne Januari.

[MARG: 66.]

{§. 13.}
Herr J. O. Biörck såsom ledamot i Slöjdutställ-
ningsKomitén hemställde, vid det förhållande
att Komiterades i §. 9 afhandlade förslag
blifvit för beredning remitteradt och sålunda ännu
på en månad ej kunde komma till slutlig
behandling, om från Stadsfullmäktiges sida
något hinder mötte för Komiterade att under
tiden utfärda inbjudningar till utställningen, grun-
dade på Komiterades förslag. Ingen invändning
gjordes häremot.

Samma dag uppläst och justeradt:

/TheofrMunktell/
/Joh. Walén./
/E, A, Lundblad./

År 1878 d. 25 febr. å Rådhus-
salen upläst betyga:

/C Klein/
/[J;] A; Svahnberg./

[MARG: N:o 66]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 februari 1878,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107126.

Personrelationer