Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 december 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 december 1899

Anmärkning

{1899, den 14 December.}

Närvarande: samtlige Herrar Stadsfullmäktige med un-
dantag af Herrar E.Frieman,
Johnson,
v. Krusenstierna,
Landström,
Pallin,
Stawelius,
Söderblom,
Thunberg,
Åkerstein och
Öberg, alla med anmälda och godkända
förfall,
samt Herr G.Forsberg utan anmäldt förfall.

{§ 1.}
Att jemte Ordföranden justera dagens protokoll utsågos
Herrar Liljeqvist och F.O. Nilsson.

{§ 2.}
Företogo Stadsfullmäktige till behandling det förslag
till utgifts - och inkomststat för Eskilstuna år 1900, som
af Magistraten med ledning af de afgifna specialförslagen
blifvit uppsatt och aflemnadt äfvensom Berednings ut-
skottets deröfver afgifna utlåtande; och blef detta
förslag af Stadsfullmäktige godkändt med härnedan
omförmälda, nu beslutade ändringar och tillägg:

A){Utgifter.}

1:o){Fattigvården.}
I det af Fattigvårdsstyrelsen afgifna specialförslaget,
hvilket tillika med Drätselkammarens specialförslag
blifvit af Magistraten tillstyrkt, hade Utskottet före-
slagit följande förändringar:

a) ett af Styrelsen begärdt arvode till Ordföranden för
skrifgöromål och kontroll öfver fattigvården å 500 kr
hade Utskottet, som hyste den uppfattning att med
de kommunala förtroendeposterna aflöning icke skulle
vara förenad, under åberopande af Stadsfullmäktiges
i liknande fråga vid uppgörande af staten för år 1898
fattade beslut hemstält böra ur förslaget till stat ut-
gå;

b)det af Styrelsen föreslagna lönetillägget till Sysslo-
mannen af 500 kronor borde uppföras icke såsom dyr-
tidstillägg, utan såsom personligt lönetillägg till nuva-
rande sysslomannen;

c)den af Styrelsen i dess förslag beräknade kassa-
behållning af 5000 kronor borde, på sätt Drätselkamma-
ren äfven hemstält, utgå ur fattigvårdens stat och
i stället ingå i den af Drätselkammaren för stadens samtliga räken-
skaper beräknade kassabehållningen till år 1900.

Till hvad Utskottet sålunda hemstält beslutade Stads-
fullmäktige bifall; kommande altså slutsiffran för fattig
vårdens stat år 1900 att uppgå till 50.729 kr. 90 öre.

2:o {Sundhetsvården.}

I enlighet med hvad Utskottet hemstält godkändes Magi-
statens förslag till utgiftsstat i denna punkt likväl med de
formella förändringarne dels att det till sysslomannen utgå-
ende arvode af 200 kronor nedflyttades som en särskild
post under rubriken aflöningar, då anslaget "till sjukes
vård och underhåll, sjuksköterska, medikamenter m.m." sålun-
da nedsattes till 2300 kronor, dels ock att hvad under rubri-
ken aflöningar funnes uppfördt skulle vid statens tryckning
erhålla sin plats framför de nu der rubriken "öfriga behof
uppförda anslagen.

3:o {Undervisning} och

4:o {Allmänna byggnader, platser och dylikt.}
Magistratens af Utskottet tillstyrkta förslag under des-
sa båda punkter blef af Statsfullmäktige godkändt.

5:o {Verk och inrättningar.}
Förutom de af Drätselkammaren under denna rubrik
uppförda anslag hade Magistraten uppfört

a) ålderstillägg till Rådmannen Carl Löfmark å 500 kr.

b) personligt lönetillägg åt Rådhus vaktmästaren L.A.
Sköld med 150 kronor;

c) tillägg i beklädnadsanslaget åt polis betjente med
300 kr;

d) inköp af 23 s.k. lågmössor åt polisen 188 kronor


e) personligt lönetillägg åt exekutionsbetjen-
ten med 200 kronor;

f) pension åt Poliskonstapeln A.E. Enqvist från 1 April
1900 med 500 kronor årligen, sålunda för år 1900
kr. 375.
Samtliga dessa anslag blefvo af Stadsfullmäk-
tige på Utskottets hemställan godkända.

Härförutom hade Magistraten begärt anslag af 1000
kronor jemte fri uniform och ålderstillägg på sätt för
öfriga polisbetjente funnes bestämdt, till en detektiv-
konstapel med åliggande att vid förfallande behof
efterspana brott äfvensom hålla särskild uppsigt öfver
torghandeln samt krogar och ölförsäljnings ställen inom
staden, rörande hvilken anslagsbegäran Utskottet, som
väl ansåg det af Magistraten och Poliskammaren påvi-
sade behofvet af en förstärkning i poliskåren obestrid-
ligt, men det föreslagna sättet härför icke tilltalande,
i stället hemstält om en ökning af ordinarie polis-
betjentes antal från 18 till 19 eller med en konstapel,
hvilken skulle hufvudsakligen erhålla den tjenstgö-
ring, Magistraten och Poliskammaren föreslagit, samt
åtnjuta enahanda lön, som öfriga konstaplar i lägsta
lönegraden, med rätt till fri uniform och ålders tillägg
i likhet med öfriga poliskårens medlemmar.

Efter föredragning häraf yrkade v. Ordföranden, att,
då Poliskammaren och Magistraten ansett sig icke kun-
na erhålla en för dylik tjenstgöring qvalificerad person
för mindre lön än 1000 kronor, Stadsfullmäktige, med
godkännande i öfrigt af Utskottets hemställan, ville
bestämma lönen till denne poliskonstapel till 1000
kronor om året jemte fri uniform och rätt till enahan-
da ålders tillägg, som öfriga polisbetjente; och blef detta
yrkande af Stadsfullmäktige bifall.

Vidare hade Magistraten på derom af Poliskommis-
sarien G. Ramström gjord framställning uppfört löne-
tillägg till honom af 300 kr. samt beklädnadsersättning
till samme person af 175 kronor; men funnes Stadsfullmäk-
tige, i likhet med Utskottet, lämpligt att under nu här
i staden rådande förhållanden afvakta de förändringar
beträffande vissa tjenstebefattningar härstädes, hvil-
ka inom kort förestode, och beslöto förty att icke förnär-
varande bifalla den af Magistraten i ämnet gjorda fram-
ställningen.

Vid behandlingen af det af Magistraten begärda löne-
tillskottet för Rådhus vaktmästaren L.A.Sköld hade Ut-
skottet dels funnit sig icke kunna biträda Magistratens fram-
ställning, att Sköld skulle ega att ånjuta enahanda rätt till
ålderstillägg, som polisbetjente här i staden, dels ock ansett billigt och rättvist
att
äfven nuvarande Stadsvaktmästaren E Pettersson borde er-
hålla något lönetillskott, då det honom ålagda arbete i
allmänhet torde kräfva mera tid än Rådhusvaktmästa-
rens göromål och det icke vore tillfälle för den förstnämn-
de att likasom Rådhusvaktmästaren skaffa sig extra
inkomster, samt Pettersson, ej mindre än Sköld, på ett
tillfredställande sätt skötte sin tjenst hvarför Utskottet
föreslagit ett personligt lönetillägg för Stadsvaktmästaren
Pettersson att utgå från och med 1 Januari 1900 med 100
kronor årligen; och biföllo stadsfullmäktige hvad sålunda af Utskottet blif-
vit i förestående båda afseenden hemställdt.

Med anledning af Stadsfullmäktiges vid sammanträde
den 8 sistlidne Juni fattade beslut att, då val af
revisorer för stadens räkenskaper innevarande år före-
toges, taga under förnyad ompröfning den hvilande frågan
om sättet för verkställande af siffergranskningen af
fattigvårdens räkenskaper, yrkade Herr P.A. Pettersson
att, enär å utgiftsförslaget nu funnes uppfördt enahan-
da anslag till siffergranskare, som för innevarande år
och Utskottet i frågan hemstält, att Stadsfullmäk-
tige måtte vidblifva sitt förut fattade beslut att an-
förtro siffergranskningen af stadens räkenskaper åt
nuvarande Brandmästaren [C].J. Pettersson samt att, der
så funnes behöfligt, låta med granskningen af fattig-
vårdens räkenskaper anstå till dess de blifvit
i vederbörlig ordning för året afslutade, Stadsfull-
mäktige måtte anslå ett belopp af 75 kronor årligen
till en siffergranskare af fattigvårdens räkenskaper
att utses af Fattigvårdsstyrelsen. och blef detta yrkan-
de, som understöddes af v. Ordföranden, af Stadsfullmäk-
tige bifallet.

Till följd af de härofvan antecknade ändringar i
Magistratens utgiftsförslag under rubriken "verk och in-
rättningar" komme slutsiffran för denna post att för-
ändras från det af Magistraten uppförda beloppet 84846 kr.
40 öre till 84546 kr. 40 öre

6:o {Afbetalningar och räntor å lån.}
Denna post godkändes i enlighet med Drätselkamma-
rens af Magistraten biträdda förslag, som af Utskottet lemnats utan anmärkning.

7:o {Till oförutsedda behof.}
I enlighet med Utskottets hemställan beslöto Stadsfull-
mäktige härtill uppföra ett belopp af 8000 kronor.

B) {Inkomster}
1) {Kassabehållning.}
2) {Påräknade inkomster.}
3) {Särskilda uppbörder}
4) {Upplåning}
I samtliga dessa fyra punkter godkände Stadsfull-
mäktige Magistratens förslag.

Enligt af Stadsfullmäktige nu fattade beslut skulle
förhållandet mellan utgifter och inkomster år 1900 blifva
följande:

{Utgifter.}

1) Fattigvården 50.729:90.
2) Sundhetsvården 9.259:-
3) Undervisning 10.355:-
4) Allmänna byggnader, platser o.d. 167.308.25
5) Verk och inrättningar 84.546:40
6) Afbetalningar och räntor å lån 110.360:04
7) Till oförutsedda behof {8.000.-}
{440.558:59}

{Inkomster.}

1) Kassabehållning 8.000:-
2) Påräknade inkomster 229.926:91
3) Särskilda uppbörder 20.339:48
4) Upplåning 40.000:-
5) Brist att fylla {142.292:20}
440.558:59

Då det ansågs lämpligt att ökningen i den nu beslu-
tade utgiftsstaten utöfver hvad Utskottet uppfört, uppgående
till allenast 175 kronor, finge betäckas genom en motsvarande
minskning i det för afskrifningar beräknade belopp,
skulle posten "uttaxering" erhålla följande lydelse:

5) {Uttaxering}
å 40968 bevillningskronor á 3 kr. 66 öre pr. bevillningskrona
= 149,942 kr. 88 öre, som efter afkortning af 7650 kr.
68 öre antages lemna fyllnadsbeloppet i staten eller
kronor 142,292:20.
-

Slutligen beslöto Stadsfullmäktige, att staten för år
1900 skulle tryckas i 200 exemplar i förening med ut-
gifts - och inkomststaterna för skola och kyrka härstädes,
hvilka för ändamålet från vederbörande skulle inför-
skaffas, samt att behöfligt antal af de sålunda tryckta
staterna skulle till skolans och kyrkans disposition
öfverlemnas.

[Marg:{114}S.]

[MARG:F.F.F.F.]

[MARG:L.R.P.E.P.P]

[MARG:P.R.S.F.]

{§ 3.}
I sammanhang med fastställande af utgifts - och in-
komststat för år 1900 beslutade Stadsfullmäktige jem-
väl bifalla, hvad i de såsom bilagor till utgifts-
och inkomstförslagen ingifna skrifvelser funnes före-
slaget och hemstäldt

{dels} af Magistraten i fråga om förkortning
af den beräknade slitningstiden för vissa
till polisuniformen hörande persedlar med en deraf
följande årlig förhöjning i anslaget till beklädnad af
polisbetjente med förslagsvis 300 kronor eller från 1630
till 1930 kr., alt tillsvidare och förslagsanslag ; -

{dels} af Helsovårdsnämden att tillsvidare af anslaget
till desinfektionsarbeten finge till Nämndens Tillsynings-
man eller den, som verkstälde desinfektionsarbeterna,
utbetalas för hvarje förrättning, oafsedt det större el-
ler mindre arbete, som dermed blefve förenadt, en er-
sättning af en krona 50 öre med vilkor att förrättningsmannen sjelf
bekostade erfoderligt biträde;

{dels} af Brandkårsbefälet beträffande ej mindre det för
Brandmästarens förhöjda vedanslag föreslagna vilkor, att
han skulle till billigt pris tillhandahålla det å brandsta-
tionen kaseruerade brandmanskapet deras måltider, än
äfven rätt för det till ångsprutan indelade manska-
pet att vid öfningar likasom vid eldsvåda erhålla er-
sättning med samma belopp, som betalades till den öf-
riga fasta brandkåren vid eldsvådor eller 50 öre pr
man och timme, dock lägst 50 öre hvarje gång;

{dels ock} af Drätselkammaren rörande
a) upplåtelse för anordnande af åkarestation af ett områ-
de om c:a 100 qv.meter å öfre Rinmanstorg å plats, som
Drätselkammaren egde att bestämma, och denna plats sten-
sättning med tuktad sten i cement samt anbringande
derstädes af afloppsledning, afloppsbrunn och vattenkastare;

b) användande i främsta rummet af hamnkassans be-
hållning för fortsättning af kajanläggningen vid Nybro-
hamnen, hvilket arbete borde fördelas på två eller flera
år;

c) sättet för anordnande af det nya växthuset och dess för-
bindelse med nuvarande växthusbyggnaden;

d) godkännande af gjord utbetalning af 400 kr.
till Ingeniören K. Tingsten i Stockholm för upprättadt för-
slag till ordnande af stadens renhållningsväsende; samt

e) amortering af 1892 års sparbankslån genom årlig inbe-
talning af 1000 kronor.

Undersättelse härom skulle genom transsamt af pro-
tokollet vederbörande meddelas.

[MARG:Trans:t]

[MARG:[P.d.]

[MARG:B.u.D.n.V.R.s.]

{§ 4.}
Med anledning af Stadsfullmäktiges resulotion den
12 sistlidne Oktober hade från Helsovårdsnämnden öfver-
lemnats förslag till inrättande här i staden af en stadsdi-
striktsläkaretjenst vid sidan af stadsläkaretjensten tillika
med förslag till instuktion och lönestat för de båda tjen-
steläkarne; och remitterades förslagen till Utskottet för
yttrande öfver desamma.

[MARG:{107.}S.]

[MARG:{res}.]

{§ 5.}
Sedan Ordföranden meddelat, att Stadsläkaren D:r E.V.
Pallin till Magistraten ingifvit sin afskedsansökan, beslöto
Stadsfullmäktige hos Magistraten anhålla om vidtagande af
erfoderliga åtgärder för att erhålla uppskof med tjenstens åter-
besättande till dess Stadsfullmäktiges beslut rörande väckt fråga om inrät-
tande af ännu en tjensteläkarebefattning för staden jemte
inkommet förslag till instruktion och lönestat för tjensteläkarne hunnit fattas
och vederbörandes fastställelse å instruktoinen samt med-
gifvande af rätt till tjensteårsberäkning för den nya lä-
karetjenstens innehafvare erhållits.

[MARG:122.S.]

{§ 6.}
Med bifall till hvad Helsovårdsnämnden föreslagit
beslöto Stadsfullmäktige bemyndiga Helsovårdsnämnden
att med Landstingets Förvaltningsutskott träffa aftal
om upplåtelse af stadens epidemisjukhus för patienter,
boende å orter utan staden, på följande vilkor:

1) Staden förbinder sig att under åren 1900 - 1902 å sjuk-
huset till vård mottaga, förutom medlemmar af eget
samhälle, jemväl personer, tillhörande andra kommu-
ner inom länet, dock under förutsättning, att ej mera
än 24 af sjukhusets alla legosängsplatser redan äro
belagda; och må, när sammanlagda patientantalet
uppnått nämnda gräns, på Helsovårdsnämndens
pröfning ankomma, huruvida flera personer från
främmande komuner må å sjukhuset intagas;

2) de sjukdomar, för hvilka vård bör å sjukhuset
beredas, äro difteri, sharlakansfeber och nervfeber,
varande Nämnden ej under några förhållanden plig-
tig att från främmande kommuner mottaga perso-
ner, behäftade med andra sjukdomar än de nu
uppräknade;

3) legosängsafgiften, för person från främmande kom-
mun får icke sättas högre än till 2 kronor pr under-
hållsdag;

4) Landstinget skall under hvartdera af de ifrågavarande
tre åren med en krona om dagen bidraga till kostnaden
för hvarje å sjukhuset intagen patient, vare sig denne
är medlen af staden eller tillhör främmande kommun
inom länet, men återstodan af den afgift, som skall för
patient erläggas, har Nämnden att sjelf af vederbörande
uttaga.

[MARG:{117.}E.]

{§ 7.}
En från K. Telegrafverkets östra distriktsbyrå inkom-
men framställning om tillstånd för K. Telegrafverket
att vid härvarande telefonnäts blifvande ombyggnad
i sammanhang med stationens flyttning nedlägga i stadens
gator och almänna platser cementrör och skarfbrunnar
för telefonkablar i enlighet med bifogad plankarta,
remitterades till Drätselkammaren för beredning och ut-
låtande.

[MARG:{118.}T.]

[MARG:{res.}]

{§ 8.}
Till Utskottet för omedelbar beredning och
förslag till förklaring remitterades inkomna, af Munk-
tells Mek. Verkstads Aktiebolag hos KMB. anförda besvar
öfver Stadsfullmäktiges beslut den 9 nästl. November i frå-
ga om spåranordningen å Norra Munktellsgatan; och sedan
Utskottet haft enskildt sammanträde beslöto Stadsfull-
mäktige på Utskottetshemställan uppdraga åt Ordföranden och Sekreterarno att af-
gifva förklaring i hufvudsaklig öfverensstämmelse med
ett af Sekreteraren förut uppsatt förslag härtill; varan-
de förklaringen införd i Stadsfullmäktiges brefbok för
denna dag.

[MARG:{46}n.]

{§ 9.}
Med beslutad öppen omröstning återvalde Stadsfull-
mäktige till ledamöter i Drätselkammaren för en tid af
fyra år, räknade från och med år 1900,

Direktören m.m. Aug. Stålberg
Disponenten Hilmer Lagerbäck,
Fabriksidkaren E.A. Berg och
Handlanden Carl Silén

[MARG:{110.}D.]

{§ 10.}
Vid företagande af Utskottets förslag till val af ledamöter
i Fattigvårdsstyrelsen anhöll Herr P.A. Pettersson, till åstad-
kommande af att halfva antalet ledamöter och suppleanter
skulle afgå hvartannat år och icke såsom nu skedde val
behöfva hvarje år anställas, att Stadsfullmäktige måtte,
med godkännande af Utskottets valförslag i öfrigt, bestäm-
ma de nu valdes tjenstgöringstid i enlighet med ett af
honom nu ingifvet förslag; och biföllo Stadsfullmäktige
denna framställning samt utsågo med jemväl beslutad
öppen omröstning till ledamöter och suppleanter i Fattig-
vårdsstyrelsen:

till {ledamöter} för tiden intill utgången af år 1900:

Folkskoleinspektören P.A. Pettersson och
Fabriksidkaren Alb. Lindström;

till {ledamöter} för tiden intill utgången af år 1902;

Bokhandlaren J. Wallin
Handlanden G. Rydström, och
Fabriksidkaren Ernst Stenman;

till {suppleant} för tiden intill utgången af år 1900:

Mejeristen K.J. Karlsson;

till {suppleanter} för tiden intill utgången af år 1902:

Fabriksidkaren Axel Fornell,
Kassören Axel Lindström,
Handlanden A.W. Swentzer,
Handlanden Thore Melander och
Disponenten Elon Sam. Larsson.
Till ordförande i Fattigvårdsstyrelsen för tiden in-
till utgången af år 1900, för hvilken tid han blifvit
till ledamot i styrelsen vald, utsågo Stadsfullmäktige

Folkskoleinspektören P.A. Pettersson;

skolande underrättelse om detta val genom transsumt
af protokollet meddelas KMB. i länet.

[MARG:{112}F.]

{§ 11.}
Med beslutad öppen omröstning återvalde Stadsfullmäktige
till ledamöter i Tekniska Skolans styrelse för en tid
af tre år, räknade från och med ingången af år 1900

Fabriksidkaren m.m. Arvid Nilsson och
Direktören m.m. C. Thunberg

[MARG:{115}T.]

{§ 12.}
Till {befäl i brandkåren} för år 1900, sedan Herrar Hallström
Stålberg och Hedlund undanbedt sig återval utsågos enligt Ut-
skottets hemställan och med öppen omröstning:

till Brandchef: Fabriksidkaren E.A. Berg,
till v. Brandchef: Fabriksidkaren E. Stenman,
till 1 Bergningschef: Disponenten V. Larsson
till 2 Bergningschef: Byggmästaren J.M.F. Malmberg,
till 1 Vaktchef: Kassören G. Tjulin,
till 2 Vaktchef: Disponenten Elon Larsson,
till 1 Reservchef: Fabriksidkaren G. Forsberg,
till 2 Reservchef: Urmakaren J. Engblom.

[MARG:{116}B.]

{§ 13.}
Till {ledamot i Arbetsstudgans styrelse} år 1900 återval
des med öppen omröstning

Fabriksidkaren m.m. K. Söderblom.

[MARG:a.]

{§ 14.}
Till {ledamöter i Komitén för fonden af den 16 April 1871}
återvaldes för år 1900 med öppen omröstning:

Fabriksidkaren m.m. Arvid Nilsson,
Fabriksidkaren m.m. K. Söderblom,
Rektoren m.m. Axel Karlsson,
Direktören m.m. Aug. Stålberg och
Fabriksidkaren C.W. Dahlgren.

[MARG:a.]

{§ 15.}
I {Brandstodskomitén} för år 1900 återvaldes med öppen
omröstning
till {ledamöter}:

Arkitekten I.W. Kajerdt,
Målaremästaren H. Lundberg,
Fabriksidkaren m.m. K. Söderblom och
Disponenten Ernst Steinholtz samt
till {suppleanter}:

Byggmästaren F.A. Hiort och
Fabriksidkaren A.G. Pettersson.

{§ 16.}
Till {Revisorer af stadens räkenskaper} år 1899 valdes, sedan
Herr Löwing undanbedt sig återval, med öppen omröstning
och i enlighet med Utskottets förslag:

till {revisorer}:
Kassören Nils Pettersson,
Handlanden Aug. Wiberg,
Fabriksidkaren Aug. Stenman,
Handlanden F.O. Nilsson och
Kassören Oskar Pettersson samt

till {suppleanter}:
Disponenten Elon Sam. Larsson och
Jernkramhandlaren Adolf Lindgren.


[MARG:B.R.]

{§ 17.}
Till {Revisor af Allm. läroverkets byggnadsfonds} räken-
skaper år 1899 återvaldes med öppen omröstning

Disponenten O. Aspelin.

[MARG:R.]

{§ 18.}
Till {Revisor af Aktiebolaget Strömsholmens} räken-
skaper år 1899 återvaldes med öppen omrostning

Ombudsmannen Ernst Modigh.

[MARG:R.]

{§ 19.}
{Till Komiterade för jordbruksstatistiken år 1900}
återvaldes med öppen omröstning

Trädgårdsmästaren E. Kihlström och
Tillsyningsmannen G.G. Carlsson.

[MARG:J.]

{§ 20.}
Till ledamöter i {Brandstyrelsen}, hvilket val afsåg
tiden 1900 - 1903 utsågos i enlighet med Utskottets hem-
ställan och med öppen omröstning:

Fabriksidkaren E.A. Berg,
Direktören m.m. Aug. Stålberg,
Ingeniören H. Hallström,
Fabriksidkaren m.m. K. Söderblom och
Disponenten V. Larsson,

med uppdrag till Herr Stålberg att sammankalla styrel-
sen till dess första sammanträde.

Genom lottkastning bestämdes härefter att Herrar Berg
och Söderblom skola vid utgången af år 1901 ur sty-
relsen utgå.

[MARG:B.]

{§ 21.}
Genom Riksdagsmannen Ad. Aulin framlemnades en
enligt uppgift af 3542 personer inom Eskilstuna underskrif-
ven, till Stadsfullmäktige stäld petition med begäran, att
Stadsfullmäktige "ville besluta sådan förändring i tiden för
öppethållande af samtliga i staden varande spritutminn-
terings - och sådana utskänkningslokaler, der krogrörelse
bedrifves, att dessa lokaler fredagar och lördagar hållas
stängda från och med kl. 6 e.m.";och sedan Herr Aulin
förklarat sig upptaga detta ärende såsom sin motion blef
detsamma remitteradt till Utskottet för beredning och
utlåtande.

[MARG:{119}K.]

[MARG:{res.}]

{§ 22.}
För beredning och förslag till utlåtande remitterades
till Utskottet ett af Egna - hems - komitén ingifvet
formulär till bevarande af deri upptagna frågor.

[MARG:{120.}Sres.]

{§ 23.}
Med Magistratsskrifvelse öferlemnades af den för ut-
redning ang. lämpliga åtgärder för främjande af den
enskilda skogshushållningen tillsatte komité afgifvet
und. betänkande, varande af Magistraten yttrande be-
gärdt före den 15 nästkommande Februari rörande i
betänkandet afgifvet förslag till förordning ang. förvalt-
ningen af städernas skogar; och öfverlemnades till Drät-
selkammaren att upprätta förslag till yttrande i frågan.

[MARG:{121.}S.res.]

{§ 24.}
För utevaro utan anmäldt förfall pliktade Herr G.
Forsberg två kronor.

{§ 25.}
På förslag af Herr Korean uppdrogo Stadsfullmäktige
åt sin nuvarande Ordförande att sammankalla Stadsfull-
mäktige till dess första sammanträde nästa år.

Justeradt den 16 December 1899.

/Arvid; Nilsson/
/F,O, Nilsson/
/P,Liljeqvist/

[MARG:{reg}]

År 1899 den 19 December å stadshuset
offäntligen uppläst betyga:

/Erik,Pettersson/
/L,Aug,Sköld./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 december 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107125.

Personrelationer