Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 december 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 december 1893

Anmärkning

{1893, den 14 December.}

Närvarande: Samtliga Herrar Stadsfullmäktige med
undantag, af Herrar Koraen,
Grönberg och
Frieman, alla med
anmälda och godkända förfall.

{§ 1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll
utsågos Herrar E.A. Berg och H. Hallström.

{§ 2.}
I likhet med hvad utskottet hemstält
i fråga om ej mindre Herr P.A. Petterssons
motion om rätt för Föreningen för frivillig
fattigvård att afgiftsfritt få till lokal för
dess arbetsstuga använda våningen en trap-
pa upp i äldre epidemiska sjukhuset, än äfven
samma förenings anhållan om ett bidrag af
500 Kronor till upphållande under 1894 af ar-
betsstugans verksamhet beslöto Stadsfullmäk-
tige att, med afslag, på de grunder Drätsel-
kammaren och Helsovårdsnämnden anfört, å
Herr Petterssons motion, bevilja föreningen för
år 1894 ett anslag af 750 Kronor, likväl under
vilkor, att dessa medel användes uteslutande
för arbetsstugans räkning samt att Stadsfull-
mäktige blefve i tillfälle kontrollera dess
verksamhet genom att i Styrelsen för före-
ningen insätta en ledamot.

[MARG: {172} {187.}]

{§ 3.}
Godkände Stadsfullmäktige det af Utskottet
uppsatta förslag till besvärsskrift öfver pröfnings-
nämndens åtgärd att höja taxeringsvärdet å Sta-
dens Westermark från 20600 Kronor till 40000
kronor; och återfinnes besvärsskriften i Stads-
fullmäktiges brefbok.

[MARG: {173}]

{§ 4.}
I afgifvet utlåtande hade Drätselkammaren, i
fråga om en af Skomakaren C.V. Å[h]rberg gjord och
af Herr Aulin såsom egen motion upptagen ansök-
ning om efterskänkande af hälften af det ännu
oguldna, Å[hr]berg för år 1892 påförda utskylds-
beloppet till Eskilstuna stad, hemstält att, då
gällande lag medgifver förmånsrätt i gäldenärs
egendom för oguldna kommunalutskylder och be-
skattningsåtgärden icke blifvit i laga ordning
öfverklagad utan vunnit laga kraft, ansökningen
måtte varda af Stadsfullmäktige afslagen; och blef
i enlighet härmed ansökningen afslagen, likväl
efter omröstning med 26 röster mot 6, hvilka
afgåfvos för bifall till densamma.

[MARG: {189.}]

{§ 5.}
Sedan Drätselkammaren, vid handläggning af
två utaf Stadskamreraren och Stadsfogden afgif-
na förteckningar å utskylder till Eskilstuna
stad, hvilka af uppgifna orsaker icke kunnat
indrifvas, uppgående för år 1890 till belopp af
71 kronor 18 öre för år 1891 till belopp af 580
kronor 89 öre samt för år 1892 till en summa af
2281 Kronor 22 öre från afskrifning undantagit å
1892 års utskylder

N:r 1571 Skomakaren Thure Andersson - 9.68
N:r 1949 Sliparen C.E.H. Svensson - 13.05
N:r 2325 Fabriksidkaren C. Aug. Modin - 33.68
N:r 2643 Smidesarbetaren P.G.E. Schillström, återstod {15.05}
Summa Kr. 71.46

samt hemstält om afskrifning för återstående belop-
pen för år 1890 71 Kr. 18 öre, för år 1891 580 Kr. 89 öre samt
för år 1892 2209 Kr. 76 öre, blef denna framställning af
Stadsfullmäktige bifallen.

[MARG: {191.}

{§ 6.}
En af Magistraten gjord framställning det Stads-
fullmäktige ville till beredande af ökadt utrymme
för torghandeln härstädes, upplåta ännu en försälj-
ningsplats utöfver de förut befintliga remitterades
till utskottet för beredning och utlåtande.

[MARG: {192}

{§ 7.}
För beredning och utlåtande remitterades till
Drätselkammaren ett af Eskilstuna Öfre Kanal-
aktiebolag gjordt erbjudande att under vissa för-
utsättningar och vilkor upplåta tills vidare till
staden den det af bolagets område, som kommer
att ingå uti ifrågasatta Strandgatan, att af
staden anordnas och begagnas såsom prome-
nadplats.

[MARG: {193.}]

{§ 8.}
Föredrogs K M B:s i länet med magistratsre-
miss den 10 Nov. 1893 inkomna resolution den
9 i samma månad i fråga om Enkan Anna Ma-
thilda Carlssons mantalsskrifningsort, genom
hvilken resolution K M B. på uppgifna skäl
icke funnit sig kunna bifalla Stadsfullmäktiges
anhållan att bemälda Enkan Carlsson, som
för innevarande år mantalsskrifvits i Eskils-
tuna, måtte varda mantalsskrifven i Jäders
eller Fors socknar.

Stadsfullmäktige beslöto med resolutionen
åtnöjas; och skulle bevis härom genom utdrag
af protokollet till Magistraten öfversändas.

[MARG: {159}.]

{§ 9.}
Till utskottet för beredning remitterades en af
Eskilstuna Spritförsäljningsbolag gjord anhållan
om förord hos K M B till en af bolaget framstäld
ansökning om utskänkningsrätt å luststället
Djurgården i Klosters socken för nästkommande
års sommarmånader eller för tiden 1 Maj - 30 Sep-
tember samma år.

[MARG: {194.}]

{§ 10.}
Lästes och godkändes en af Grosshandlaren P. Åh-
lén härstädes gjord anhållan att på grund af sjuk-
dom varda befriad från det honom lemnade upp-
drag att vara ledamot i Stadens fattigvårds sty-
relse.

[MARG: 195.]

{§ 11.}
I ingifven skrifvelse hade fattigvårdsstyrelsen
anhållit att, enär anslaget till fattigvården för
innevarande år vore upprymdt, Stadsfullmäk-
tige ville lemna ett extra anslag å 1600 kronor,
hvilket belopp erfordrades till betäckande af inne-
varande månads fattigvårds utgifter, äfvensom att
af anslaget till fattigvården för år 1894 ett belopp
af 1400 Kronor måtte under denna månad utbetalas
för att användas till förste qvartalets hyresmedel
för nästa år, hvilka medel pläga utbetalas till
understödstagare i slutet af innevarande Decem-
ber månad ; och funno Stadsfullmäktige skäligt
att till hvad Fattigvårdsstyrelsen sålunda anhål-
lit lemna bifall.

[MARG: 196.]

{§ 12.}
Å Stadshusbyggnads komiterades vägnar
hade Borgmästaren Sixten Alm öfverlemnat med
skrifvelse den 6 innevarande månad komiterades be-
tänkande med tillhörande ritningar och beskrif-
ningar samt en af komitéledamoten E.A. Lundblad
afgifven reservation; och remitterades ärendet till
utskottet för beredning och utlåtande, hvaremeller-
tid Drätselkammaren erhöll uppdrag att gå i författ-
ning om betänkandets tryckning, för att bland Stads-
fullmäktiges ledamöter utdelas, samt de tillhörande
ritningarnes utställande i stadens hus vid Rinmans
torg till vederbörandes påseende.

[MARG: {197.}]

{§ 13.}
Föredrogs det af Magistraten afgifna förslaget till
utgifts- och inkomststat i Eskilstuna för år 1894 med
dertill hörande handlingar samt utskottets i ämnet
afgifna utlåtande, hvarvid följande beslut fattades:

A) {Utgifter}

1) {Fattigvården}
I likhet med hvad utskottet hemstält beslöto
Stadsfullmäktige att lönen till predikanten skul-
le för nästa år utgå med oförändradt belopp
150 Kronor, enär något motiv för en löneför-
höjning, som af Fattigvårds styrelsen och Magi-
straten föreslagits, icke ansågs föreligga.
I öfrigt godkändes punkten

2) {Sundhetsvården.}
Med upphäfvande af dess den 14 Febr. 1887 fatta-
de beslut att tills vidare anslå ett årligt arvode
åt Fältskären C.G. Lundmark af 150 Kronor med
vilkor, att denne utan ersättning dels åt medel-
lösa personer i Staden vid förekommande fall
lemnade det bistånd, som af en fältskär kunde
gifvas, dels, närhelst det kunde vara af nöden,
på kallelse ofördröjligen infunne sig på polis-
vaktkontoret för att förbinda och tillhandagå
skadade personer och sjuklingar, hvilka i och
för erhållande af den första hjelpen blifvit å
vaktkontoret intagna, beslöto Stadsfullmäk-
tige i enlighet med utskottets hemställan att tillsvidare
ställa till Helsovårdsnämndens
förfogande ett årligt anslag af 200 Kronor att an-
vändas till lön eller arvode åt fältskär under
enahanda vilkor, som varit uppstälda för Lundmarks
åtnjutande af lön såsom fältskär här i Staden, samt
med de bestämmelser i öfrigt, som Helsovårdsnämn-
den kunde finna lämpligt föreskrifva; och skulle
förty istället för den under rubriken aflöningar förut
uppförda posten "Fältskären Lundmark enligt beslut
den 14/4 1887 - 150 Kr." uppföras följande post:
"Fältskär enligt beslut den 14/12 1893 - 200:-
Punkten godkändes i öfrigt.

3) {Undervisning} (annan än folkskola.)

4) {Allmänna byggnader, platser och dylikt.}

b) Vid förslaget om anvisande af ett anslag å 8000 Kr
till makadamisering och stensättning af gator samt
anordnande af trottoirer och rännstenar hade Ma-
gistraten förklarat, att deruti borde inbegripas kost-
naden för ordnandet af de till den blifvande södra
jernvägsstationen ledande gator; men beslöto Stads-
fullmäktige på af Utskottet anförda skäl att detta
tillägg skulle ur staten utgå och punkten erhålla
den lydelse Drätselkammaren föreslagit.

k) Brandväsen. Den af Magistraten föreslagna löneför-
höjningen åt protokollsföraren vid brandsyn af
50 Kronor afslogs af Stadsfullmäktige enligt utskottets
hemställan, hvadan nämnde persons lön bestäm-
des att utgå med förutvarande belopp eller 100 Kr.
Såväl punkten N:r 3 som N:r 4 med nu anmärkta för-
ändringar godkändes i öfrigt.

5) {Verk och inrättningar.}

a) {Magistrat och Rådstufvu Rätt.}
På derom gjorda framställningar af ej mindre lagfarne
Rådmannen och Magistratssekreteraren, tillika Nota-
rius publicus Carl Löfmark, än äfven Stadsfiskalen
Aug. Johansson hade Magistraten i förslaget uppfört
löneförhöjning, för den förre med 500 och för den senare
med 600 Kronor, men hade utskottet funnit sig
sakna anledning att härtill förorda bifall; och beslöto
Stadsfullmäktige i enlighet härmed att nämnda em-
betsmäns löner skulle utgå till de belopp, Drätsel-
kammaren i dess specialförslag föreslagit, hvilket
beslut, hvad angår lagfarne Rådmannen, fattades
efter omröstning med 20 röster med 10, hvilka af-
gåfvos för bifall till Magistratens förslag.

[c]) {Polis}
För beredande af någon förbättring i polisbetjentes
lönevilkor, jemlikt derom af poliskammaren och Magistraten gjord
framställning, samt för att på samma gång åstadkom-
ma en rättvisare fördelning af poliskon-
staplarnes löneklasser hade Utskottet hemställt,
att Öfverkonstaplarnes löner måtte utgå till en med
90 Kr. och till de båda andra med 80 Kr. till hvardera,
alt för månad räknadt; att poliskonstaplarne
skulle indelas i tre löneklasser med 6 kon-
staplar i hvarje klass; samt att lönen skulle utgå
för konstapel i första klassen med 70 Kr. för kon-
stapel i andra klassen med 65 kr., och för kon-
stapel i tredje klassen med 60 Kronor, allt för må-
nad.

Vid behandlingen af denna post anhöll Borgmästa-
ren i egenskap af Polischef att Stadsfullmäktige
ville godkänna Utskottets förslag likväl med
den förändring, att äfven öfverkonstaplarne inde-
lades i tre klasser med lön för en öfverkonstapel
af 90 Kr., för den andre med 85 Kronor och för den
tredje med 80 Kronor i månaden; och biföllo Stads-
fullmäktige utskottets hemställan med den af
Borgmästaren nu föreslagna förändring, sko-
lande altså tills vidare i staten polispersonalens
aflöningar uppföras sålunda:

Poliskommisarien: lön enligt beslut 15/12 1892 - 2200
1 Öfverkonstapel à 90 Kr. i månaden eller för år - 1080
1 Öfverkonstapel à 85 Kr. i månaden eller för år - 1020
1 Öfverkonstapel à 80 Kr. i månaden eller för år - 960
6 Konstaplar à 70 Kr. i månaden eller för år 840:- - 5040.
6 Konstaplar à 65 Kr. i månaden eller för år 780:- - 4680
6 Konstaplar à 60 Kr. i månaden eller för år 720:- - 4320

I enlighet med hvad utskottet hemstält beslöto Stads-
fullmäktige jemväl att förskottsvis under nästa år till-
handahålla poliskåren halfva beklädnadsanslaget
för år 1895, skolande i nästa års stat altså efter
posten "beklädnad till polisbetjente" uppföras
"förskott å 1895 års anslag till beklädnad för po-
lisbetjente - 600:-

d) {Exekutionsverk}
På derom af exekutionsbetjenten P. Samuelsson gjord
framställning hade Magistraten uppfört löneförbätt-
ring åt nämnde betjente med 300 Kr. årligen, hvilket
belopp af utskottet emellertid nedsatts till 200 Kro-
nor; och bifölls utskottets hemställan, hvadan altså
skulle i staten upptagas vid exekutionsbetjentens lön
följande post:
"Löneförhöjning enligt beslut den 14/12 1893 - 200:-

i){Extra anslag.}
I enlighet med hvad Stadsfullmäktige förut denna
dag beslutat skulle anslagssumman till Föreningen
för frivillig fattigvård för nästa år höjas till 750 Kr.
I öfrigt godkändes samtliga under punkten 5) upptag-
na poster

6) {Afbetalning och räntor å lån}
punkten godkändes.

7) Sedan Stadsfullmäktige numera beslutat lemna
stadsförsamlingen ett kontant lån å 9000 Kronor till
skolhusbyggnad skulle den i Magistratens förslag un-
der denna punkt förekommande posten "föreslaget lån
till uppförande af skolhusbyggnad" ändras till "lån till
uppförande af skolhusbyggnad."
De besparingar, som genom reduktioner i Magistra-
tens förslag uppkommit, beslöto Stadsfullmäktige
skola läggas till det under rubriken "oförutsedda
behof" uppförda förslagsanslaget.

8) {Kassaförslag}
punkten godkändes.

B) {Inkomster.}

1.) {Kassabehållning}
2) {Påräknade inkomster}
3) {Särskilda uppbörder.}
4) {Uttaxering.}
Samtliga dessa punkter i Magistratens förslag
godkändes.
Slutligen beslöto Stadsfullmäktige, på utskottets hem-
ställan, att tryckningen af utgifts- och inkomst-
staten skulle ombesörjas af Drätselkammaren
på stadens bekostnad, hvarvid jemväl kyrkans
och folkskolans stater skulle tryckas å särskildt,
men med den öfriga staten sammanhäftadt blad

[MARG: {198}]

{§ 14.}
På förslag af Herrar Arv. Nilsson och Söderblom,
med hvilka jemväl brandchefen Dahlgren förenade
sig, beslöto Stadsfullmäktige anmoda brandkårs-
befälet att skyndsamt låta verkställa och till
Stadsfullmäktige inkomma med förslag och utred-
ning i fråga om inrättande härstädes delvis af
en fast brandkår samt om aflöning åt brand-
chefen.

[MARG: {199.}]

{§ 15.}
I enlighet med hvad utskottet föreslagit åter-
valde Stadsfullmäktige till ledamöter i Tekni-
ska skolans direktion för tiden intill 1896 års
utgång

Direktören C. Thunberg och
Fabriksidkaren Arvid Nilsson.

[MARG: {186}]

{§ 16.}
Till ledamöter i Drätselkammaren intill 1897 års
utgång valdes - sedan Herr P. Liljeqvist undanbedt sig
återval - med sluten omröstning

Grosshandlaren Carl Olsson med 31 röster
Ingeniören Hadar Hallström med 31 röster
Målaren Leon. Stenqvist med 24 röster
Kamreraren Fr. Grönberg med 30 röster och
Ingeniören Knut Söderblom med 20 röster

[MARG: 199]

{§ 17.}
Till ledamöter i Hamndirektionen intill 1895 års ut-
gång återvaldes med sluten omröstning
Fabriksidkaren Aug. Stålberg med 20 röster och
Handlanden G. Landström med 16 röster.

[MARG: 199]

{§ 18.}
Till ledamöter i Komitén för städernas allmänna Brand-
stodsbolag för år 1894 återvaldes med beslutad öppen
omröstning

Arkitekten J.W. Kajerdt,
Målaren H. Lundberg,
Fabriksidkaren P.A. Hagström och
Ingeniören K. Söderblom.

[MARG: 199]

{§ 19.}
Sedan Herr Svahnbäck meddelat, att Direktören J. Sven-
gren icke önskade emottaga återval såsom ledamot
i Komitén för fonden af den 16 April 1871 samt
Herr Dahlgren föreslagits till ledamot i Direktören
Svengrens ställe valdes med beslutad öppen omröst-
ning till ledamöter i samma komite för år 1894

Ingeniören K. Söderblom,
Fabriksidkaren A. Nilsson,
Rektoren och Riddaren A. Karlsson
Fabriksidkaren Aug. Stålberg och
C.V. Dahlgren.

[MARG: 199]

{§ 20.}
Till revisorer och revisorssuppleanter å den Kommu-
nala räkenskapen för år 1893 återvaldes med beslu-
tad öppen omröstning

till revisorer: Handlanden Wilhelm Blomqvist,
Bokföraren F. Wedén,
Bokföraren F.O. Lundén,
Agenten R. von Oelreich, och
Direktören G. Fahlstedt samt
till suppleanter: Hamnfogden G. Dahlberg och
Plåtslagaren G. Forsberg.

[MARG: 199]

{§ 21.}
Till revisor å Allm. läroverkets byggnadskassa
för år 1893 återvaldes med beslutad öppen omröst-
ning

Grosshandlaren E. Hellstedt.

[MARG: 199.]

{§ 22.}
Till revisorer å Spritförsäljningsbolagets räken-
skaper för året 1892-1893 återvaldes med beslutad
öppen omröstning

Grosshandlaren Carl Olsson och
Handlanden O. Svengren.

[MARG: 199.]

{§ 23.}
Till ledamöter i Komitén för jordbruksstatistiken
för år 1894 återvaldes med beslutad öppen omröst-
ning

Trädgårdsmästaren E. Kihlström och
Ingeniören Åke Carlsson.

[MARG: 199.]

{§ 24.}
Till befäl i Brandkåren för år 1894 återvaldes
med beslutad öppen omröstning:

till Brandchef: Fabriksidkaren C.W. Dahlgren,
till v. Brandchef Ingeniören W. Sundell,
till 1 Bergningschef: Fabriksidkaren L. Hedlund,
till 2 Bergningschef: Fabriksidkaren E.A. Berg,
till 1 Vaktchef Fabriksidkaren Aug. Stålberg,
till 2 Vaktchef Fabriksidkaren H. Hallström,
till 1 Reservchef: Kamreraren F.Grönberg
till 2 Reservchef: Fabriksidkaren Aug.Stenman.

[MARG: 199.]

{§ 25.}
Till ledamot i Styrelsen för Föreningen för frivillig
fattigvård, jemlikt Stadsfullmäktiges förut denna dag
fattade beslut, valdes med beslutad öppen omröst-
ning

Ingeniören K. Söderblom.

{§ 26.}
Till ledamot i Fattigvårdsstyrelsen efter Grosshandla-
ren P. Åhlén, hvilken på grund af sjukdom befriats
från uppdraget, valdes, på förslag af Fattigvårdssty-
relsens vice Ordförande, med beslutad öppen omröst-
ning förutvarande suppleanter,

Tapetseraren Adolf Ström
samt till suppleant i styrelsen
Plåtslagaren G. Forsberg.

[MARG: 199.]

{§ 27.}
Biföllo Stadsfullmäktige en af Drätselkammaren
gjord framställning, det Eskilstuna skridskoklubb,
hvilken förklarat sig villig att till sin skridskobana
anskaffa och derstädes uppsätta en elektrisk båg-
lampa, måtte kostnads fritt erhålla elektrisk ström
och skötsel af lampan samt kolspetsar af det slag,
staden använder för den elektriska belysningen.

[MARG: {200.}]

{§ 28.}
På förslag af Herr Söderblom beslöto Stadsfull-
mäktige anmoda Berednings utskottet att verk-
ställa och till Stadsfullmäktige inkomma med ut-
redning om lämpligheten af och sättet för en pant-
banks inrättande och skötsel under
Stadens kontroll härstädes, till åstadkommande
af en rimligare räntefot och större säkerhet för
de lånebehöfvande än hvad nu vore förhållandet.

[MARG: {201.}]

{§ 29.}
Herrar A.G. Pettersson och Mossberg, hvilka
kommit en stund efter sammanträdets början,
befriades från erläggande af plikt.

{§ 30.}
Protokollet skulle justeras å Stadsfogdeexpe-
ditionen Lördagen den 16 dennes Kl.1 e.m.

Justeradt den 16 December 1893

/Theofr Munktell/
/Erik Anton Berg/
/Hadar Hallström/

År 1893 den 17 December å Rådhuset offentligen uppläst
betyga:

/Gustaf, Carlsson/
/A,G, Östman./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 december 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107124.

Personrelationer