Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 december 1866

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 december 1866

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfullmäktige i
Eskilstuna den 14 December 1866.

Närvarande: samtlige Stadsfullmäktige med undantag af

Herr C. A. Ström
Herr C. G. Granberg med godkändt förfall,

Herr J. Wedberg
Herr W. zetherström
Herr Th. Munktell utan godkändt förfall

Herr C. P. Malm
Herr L. Bergström.

{§.1.}
Herrar J. Wedberg, W. Zetherström och Th. Munktell
fälldes att för uteblifvande från sammanträdet utan
godkändt förfall böta 2 Rd [riksdaler] hvardera till Kommunens kassa.

Herr C. O. Öberg reserverade sig emot beslutet om
Herr Zetherströms bötfällande, och beslutet om Herr
Munktells fällande till böter fattades genom votering
med 18 röster mot fem.

Herr Billjer reserverade sig mot sistnämnde beslut,
anseende det uppgifna förhindret i en större vecko-
aflöning åt arbetare vara fullt giltigt, hvari Herrar
Svengren och Dahlström instämde.

Rörande Herrar P. C. Malm och L. Bergström, skulle
deras uteblifvande diskuteras vid nästa sammanträde.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

{§.2.}
Det af Herr W. A. Öhman uppgifna förhindret för
uteblifvandet från förra sammanträdet godkändes.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

{§.3.}
Upplästes Komiterades utlåtande rörande de vid förra
sammanträdet handlagda frågorna, dels om nödens afhjelpande
i Staden med ett af Utskänknings Bolaget erbjudet lån
å 8000 Rd Rmt [riksmynt], dels ock om smidesindustriens upphjelpande
i enlighet med ett af Herr A. Billjer framställdt förslag;
hvarefter beslöts:

1:o att Herr Billjers motion, utgående på upptagande af större
lån för ändamålet, skulle tillsvidare bordläggas;

2:o att Stadsfullmäktige, för beredande af tillfällig undsättning
åt dem, som inom smidesindustrien sakna arbetsförtjenst,
skulle antaga det af Utskänknings Bolaget erbjudna lånet
8000 Rd Rmt på föreslagne vilkor, nemligen 3 procents
ränta och summans återbetalning inom ett år; derpå Stads-
fullmäktiges Ordförande befullmäktigades att å Stadens
vägnar utfärda skuldförbindelse;

3:o att af sistnämnde summa dels 1000 Rd Rmt lemnas till
Fattigvårds Styrelsen, att användas till arbete, efter hvars
realisering Styrelsen afgifver redovisning till Stadsfullmäktige,
dels 7000 Rd Rmt, enligt nu träffad öfverenskommelse, på
enahanda vilkor som Staden får medlen emottaga, lemnas
till Herr Joh. Svengren, att af denne för egen räkning
och risk men i samråd med nu utvalde Herrar Joh. Hedlund,
C. O. Öberg och A. L. Lundvall användas till smidesuppköp
af de mest nödställde fabrikanterne; skolande Herr Svengren
till Drätselkammaren utfärda förbindelser i den mån pen-
ningarne lyftas, utan att säkerhet för desamma behöfver
ställas. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering]

[MARG: N:o 306.]

{§.4.}
Beslöts att Herr Ordföranden skulle å Stadsfullmäk-
tiges vägnar utfärda förbindelse å det vid förra samman-
trädet afhandlade lånet 11000 Rd Rmt af Utskänk-
nings Bolaget. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering]

{§.5.}
Af Magistraten inlemnadt utgifts- och inkomstförslag
för nästa år, jemte ett i sammanhang dermed stående
af Herr C. L. Björk afgifvet memorial angående
Underexecutorsbefattningen och tillsättningen af
2:ne Rådmän, remitterades till Berednings Utskottet,
som egde att med utlåtande deröfver till Stadsfullmäktige
inkomma.

[ÄRENDEORD: Budget, Förvaltningspersonal]

[MARG: N:o 311.]

{§.6.}
Inlemnades af Herr C. L. Björk genmäle å Magistratens
utlåtande rörande Stadsfullmäktiges framställning om auktions-
verket här i Staden, efter hvars uppläsande handlingarne
remitterades till Berednings Utskottet för afgifvande af dess
yttrande. -

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

[MARG: N:o 284.]

{§.7.}
Godkändes en af Herr Joh. Hedlund inlemnad räkning
å ett plåtrör för ena kaminen i Gymnastikhuset med
20 Rd Rmt; och beslöts i sammanhang härmed att
en Komité bestående af Herrar Hedlund, Öberg och
Walén samt Westerberg skulle besigtiga det verk-
ställda arbetet och, i händelse detsamma befanns
ändamålsenligt för Gymnastikhusets uppvärmning, draga
försorg om att äfven den andra Kaminen blefve för-
ändrad i enlighet med Herr Hedlunds förslag. -

[ÄRENDEORD: Utbildningsbyggnad]

[MARG: N:o 300.]

{§.8.}
Uppdrogs åt Drätselkammaren att föranstalta om att
den vid sednaste sammanträde beslutade gymnastikap-
parelj blir anskaffad.

[ÄRENDEORD: Utbildningsbyggnad]

{§.9.}
Beslöts att den byggnadssten, som blifvit upptagen
ur ån och nu finnes upplagd vid nedra hamnen,
ej skulle afyttras utan för Stadens räkning tills-
vidare sparas.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

[MARG: N:o 312.]

{§.10.}
Upplästes ett af Herrar S. Stafsing, O. G. Hallström
och Otto von Bahr i egenskap af besigtningsmän å
Nybron upprättadt syneinstrument. -

[ÄRENDEORD: Brofråga]

{§.11.}
Utsattes nästa sammanträde att hållas fredagen
den 28 innevarande månad, kl. 10 f.m. -


Detta Protocoll justerades den 28:de December 1866, se §1.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 december 1866,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107120.

Personrelationer