Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 augusti 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 augusti 1890

Anmärkning

{1890 den 14 Augusti.}

Närvarande: samtliga herrar Stadsfullmäktige
med undantag af:

Herr C. A. Lundberg
Herr Th. Engström
Herr Th. Munktell
Herr Carl Olsson
Herr F. O. Nilsson
Herr Arvid Nilsson
Herr Albin Hellstedt med godkända förfall.

§.1.
I Ordförandens frånvaro intogs Ordförande platsen af Herr
vice Ordföranden.

{§2.}
Delgåfvos Stadsfullmäktige Länsstyrelsens resolution den 16
nästlidne Juli, rörande Smides-
arbetaren Erik Theodor Rynnings mantalsskrifning, deri Läns-
styrelsen, då Stadsfullmäktige återkallat sin i målet väckta talan, funnit
vidare yttrande deri icke erfordras.

Resolutionen lades till handlingarne.

{§3.}
Stadsfullmäktige delgåfvos Landshöfdingeembetets utslag
den 28 nästlidne Juli, hvarigenom förordnats att sko-
makeriarbetaren Carl Johan Albert Qvarnström skall
ur Eskilstuna stads mantalslängd för år 1890 uteslutas
och i stället föras i mantal i Fors socken.

Utslaget lades till handlingarne och skulle af
Stadskassan utbetalas tre kronor stämpelafgift till
detsamma.

§4.
I mål rörande Timmermannen Clas August Johans-
sons mantalsskrifning beslutade Stadsfullmäktige afgifva
följande påminnelser:

"Till Konungens Befallningshafvande i Söder-
manlands län.
Med Länsmannen Ludvig Göthmans undersökning är
ådagalagdt, att i bilagda handlingar omförmälda Claës
August Johansson vid tiden för mantalsskrifningen till år
1890 varit och fortfarande är boende vid Ånsöga i
Klosters socken; Och få Stadsfullmäktige förty sålunda
förändra sin framställning att han, med uteslutning
ur Eskilstuna stads mantalslängd, må i stället
mantalsskrifvas i Klosters socken."

[MARG: exp.]

{§5}
Efter föredragning af Utskottets efter återremiss
afgifna utlåtande i fråga om Oxelösund-Flen-Westman-
lands Jernvägs styrelsens framställning att i och för tillämnad
anläggning af vägport i Gymnastikgatans förlängning
staden ville åtaga sig att på Stadens bekostnad
från kyrkoherdebostället förvärfva erforderlig
mark för Gymnastikgatans framdragande till vägporten samt
anlägga denna nya gatudel beslutade Stadsfullmäktige till
framställningen lemna bifall, under förutsättning likväl att
det ifrågavarande egoutbytet med kyrkoherdebostället
kan åstadkommas, samt med uttryckligt förbehåll å Stadens
sida att jernvägen förbinder sig att anlägga och underhålla
den nya gatudelen och vägen från jernvägens gräns genom vägporten
och fram till jernvägsstationens lastkaj.

[MARG: 122]

{§6.}
Stadsfullmäktige behandlade Herr Ade Falks motion
om understöd åt aflidne Fabrikören Oskar Svallings
efterlemnade minderåriga barn och föredrogs Utskottets
utlåtande i ämnet, deri Utskottet i likhet med Fattigvårds-
styrelsen afstyrkte bifall till motionen.

Efter öfverläggning, hvarunder motionären
yrkade bifall till sitt förslag och att i sådant afseende 600
kronor skulle till de minderårige lemnas samt Herrar Söder-
blom och Stålberg bifall till Utskottets utlåtande,
blef motionärens förslag vid votering af Stads-
fullmäktige afslaget med [16] röster mot 4 röster, som afgåfvos
för bifall.

Herrar Dahlgren och Svanbäck deltogo ej i omröst-
ningen.

[MARG: [%] 123]

{§7.}
Föredrogs Utskottets utlåtande öfver Herr Aug. Stålbergs motion
om att Stadsfullmäktige måtte låta utreda frågan om uppförande
af nytt Stadshus vid Rinmanstorg, deri Utskottet hemstält:

att Stadsfullmäktige måtte tillsätta en komité af sju personer
med uppdrag att utreda om och på hvad sätt och enligt hvilka
grunder ett nytt Stadshus bör uppföras;

att Stadsfullmäktige måtte i och för denna utredning
till den blifvande komitens förfogande ställa ett
anslag intill tvåtusen kronor;

att Stadsfullmäktige ville till leda-
möter i komitén utse:

Herr Borgmästaren Sixten Alm
Fabriksidkaren Aug. Stålberg
Ingeniören Knut Söderblom
Fabriksidkaren Aug. Stenman
Winhandlanden E. A. Lundblad
Direktören G. W. Fahlstedt och
Spannmålshandlanden Carl Olsson.

Utskottets förslag behandlades punkt
för punkt sålunda:

{1:sta punkten.}
Herr Larsson yrkade härvid rent afslag å motionen.
Herr Ade Falk hemstälde att komitén skulle särskildt
inkomma med alternativa förslag huruvida i Stadshuset skulle äfven
inrymmas hotell eller icke.

Herr Åkerstein ansåg att Stadsfullmäktige skulle uttryckligen
tillkännagifva att komitén i fråga om platsen för Stads-
huset, skulle vara oförhindradt föreslå äfven annan plats
än vid Rinmanstorg.

Sedan votering blifvit begärd beslutades att Herr Falks
förslag skulle utgöra kontraposition mot Utskottets förslag och
afgåfvos vid voteringen 16 röster för Herr Falks förslag och 6 röster för
Utskottets förslag oförändradt.

Stadsfullmäktiges beslut i denna punkt blef sålunda
att en komité af sju personer skall tillsättas med uppdrag
att utreda om och på hvad sätt och enligt hvilka grunder
ett nytt stadshus bör uppföras, dervid komitén särskildt
har att inkomma med alternativa förslag å dels Stadhus
med inrymdt hotell och stadhus utan detta.

{2:dra punkten.}
Punkten bifölls.

3:e punkten.
Till ledamöter i komitén utsågo Stadsfullmäktige med
öppen omröstning samtliga af Utskottet dertill före-
slagna personer.

Herr Borgmästaren Alm utsågs att sammankalla komi-
terade.

[MARG: 124]

{§8.}
Stadsfullmäktige företogo till behandling Stadsfiskalen Aug. Johanssons
ansökan att Stadsfiskalslönen måtte från och med den 1 nästinstundande
Oktober höjas till 2100 kronor, i hvilket fall Stadsfiskalen förbunde
sig att afgå från den nu äfven af honom innehafda poliskommissarie-
befattningen.

I afgifvet yttrande hade Magistraten af anförda orsaker till-
styrkt bifall till ansökningen, dock med hemställan att, derest icke ansök-
ningen i sin helhet kunde bifallas, den årliga aflöningen icke borde sättas
under 1800 kronor, deraf 1200 kronor i lön och 600 kronor i tjenstgörings-
penningar, hvaremot Utskottet i dess utlåtande endast ansett sig böra
hemställa att Stadsfiskalslönen må höjas till 1200 kronor från och med den 1
Oktober detta år, dock under vilkor och förbehåll att nuvarande innehafvare af
Stadsfiskalstjensten derförinnan afgår från den poliskommissariebefatt-
ningen.

Efter det att nyssberörda yttrande och utlåtande föredragits yrkade Herrar
Stålberg och Lundblad att ansökningen måtte på så sätt bifallas att Stads-
fiskalslönen sättes till 1500 kronor att utgå från och med den 1 nästkommande
Oktober med förbehåll att Stadsfiskalen Johansson afgår
från poliskommissarietjensten, hvaremot Herr Åkerstein förordade
Utskottets förslag.

Wid derefter anstäld votering blef Herrar Stålbergs och
Lundblads förslag antaget med 16 röster mot 6 röster som afgåfvos för
bifall till Utskottets utlåtande.

Wid derpå uppkommen fråga om huruvida lönen skulle
fördelas i lön och tjenstgöringspenningar beslutades efter votering
att beloppet skulle utgå med 1000 kronor i lön och 500 kronor i tjenstgörings-
penningar med 17 röster, hvaremot 5 röster afgåfvos för att
någon sådan delning ej skulle ega rum.

Mot dessa beslut anmälde Herr vice Ordföranden reservation och ansåg den af
Utskottet föreslagna
lönen 1200 kronor jemte öfriga tjensten åtföljande löneförmåner vore fullt
ersättning
för det arbete som åligger Stadsfiskalen, hvarjemte Herr vice Ordföranden
fann olämpligt att af-
löningen fördelades i lön och tjenstgöringspenningar.

Herr Berg instämde i denna reservation.

[MARG: 125 ; 148]

{§9}
För förklarings afgifvande föredrogos Rådmannen C. G. Gran-
bergs med fleres hos Konungens Befallningshafvande anförda besvär
öfver Stadsfullmäktiges beslut den 10 nästlidne Juli om intagande i Stadens
nya byggnadsordning af förbud för bebyggande i visst fall af till Staden hörande,
utom Stadsplanen belägna områden.

Herr Lundblad yrkade att Stadsfullmäktige i den affordrade
förklaringen skulle instämma i hvad klagandene i besvärsskriften
andragit.

Derefter föredrogs ett af Sekreteraren uppsatt förslag till förklaring
och beslutade Stadsfullmäktige efter en stunds öfverläggning, hvarvid
dels yrkades remiss till Utskottet i vanlig ordning, dels remiss till
Utskottet för omedelbar beredning dels ock att det skulle uppdragas
åt Ordföranden och Sekreteraren att å Stadsfullmäktiges vägnar affatta
förklaringen, att ärendet skulle till Utskottets omedelbara
beredning remitteras.

Härefter ajournerades Stadsfullmäktiges sammanträde,
medan Utskottet hade öfverläggning; Och då sammanträdet
åter vidtog, tillkännagaf Utskottets ordförande att Utskottet
beslutat hos Stadsfullmäktige föreslå det Stadsfullmäktige
måtte i hufvudsak godkänna det uppsatta förslaget till
förklaring men uppdrogo åt Ordföranden och Sekreteraren
att, innan ärendet expedierades, i förslaget vidtaga de
redaktionsförändringar, som kunde anses lämpliga.

Stadsfullmäktige biföllo denna Utskottets hemställan.

Herrar Lundblad, Falk och Åkerstein förklarar sig icke
vilja deltaga i detta Stadsfullmäktiges beslut.

[MARG: {exp.}]

{§10.}
På framställning af Drätselkammaren beviljades afskrifning
å 1888 års Kommunalutskylder enligt Stadskamrerarens afkortningslängd
af den 23 sistlidne Juni med 352 kronor 46 öre.

{§11.}
På framställning af Drätselkammaren beslutade Stadsfullmäktige bemyn-
diga Drätselkammaren att, der så Drätselkammaren så
skulle finna erforderligt, vidtaga lagliga åtgärder för att få i kon-
kurs försatte Redaktören L. A. Ahlgren och Måleriarbetaren A,
M. Andersson-[Magén], hvilka häfta för oguldna kommunalutskylder
till staden men enligt vederbörande tjenstemäns intyg sakna utmät-
ningsbara tillgångar att gälda dessa utskylder.

{§12.}
Föredrogs Drätselkammarens utlåtande öfver Skolrådets fram-
ställning att Stadsfullmäktige måtte ställa ytterligare två salar i gamla
läroverkshuset till skolrådets disposition från och med den 15 Augusti 1891
samt att för sådant ändamål nuvarande hyresgäst måtte uppsägas före den
1 instundande Oktober; Och hade Drätselkammaren hemstält att salarne
i fråga måtte ställas till Skolrådets disposition först den 1 Oktober 1891, enär
i så fall Staden finge behålla hyresinkomst af lokalen ända till dess salarne
till Skolrådets förfogande öfverlemnades.

På förslag af Herr Lundblad remitterades ärendet till Skolrådet
med anmodan till Stadsfullmäktige inkomma med yttrande i anledning af
Drätselkammarens i ämnet gjorda hemställan.

{§13.}
Herr Lundblad erhöll permission från sammanträdet.

{§14.}
Till Utskottets beredning remitterades Källaremästaren
Axel Carlssons konkursmassas framställning om godkännande
af öfverlåtelse af arrenderätten till Djurgården.

[MARG: {res.}]

§15.
I nu föredragen skrifvelse hade Styresmannen vid
Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori, med förmälan att Konungens
Befallningshafvande lemnat Styresmannens framställning
om tillämpning af Stadens brandordning jemväl å Gevärsfaktoriet
utan afseende, anhållit att Gevärsfaktoriets spruta måtte
snarast möjligt tilldelas nödigt manskap och att förste och andre
sprutchef måtte utses bland der vid gevärsfaktoriet anstälde
tjenstemannapersonal.

Ärendet remitterades till Brandbefälet, som hade att jemte
eget yttrande öfverlemna skrifvelsen till Utskottet, hvilket
derefter skulle bereda ärendet.

[MARG: {res}]

{§16.}
Genom Magistraten erhöllo Stadsfullmäktige kännedom
om Landshöfdingeembetets till Magistraten aflåtna skrifvelse
den 17 Juli 1890, enligt hvilken skrifvelse Landshöfdingeem-
betet meddelat förordnande för Ingeniören M. Brunskog,
Ingeniören E. V. Beronius och Byggmästaren S. Winqvist
att såsom gode-män, på Stadens bekostnad, verkställa
värdering af Sliphuset N:o 46.

[MARG: 121]

{§17.}
Wattenverkskomiténs framställning rörande Sliphuset
N:o 47 bordlades till Stadsfullmäktiges nästa sam-
manträde.

{§18.}
Föredrogs ankommen skrifvelse från Munktells
Mekaniska Verkstadsaktiebolag, deri bolaget
hemstält att Södra Munktellsgatan finge ur Stadsplanen
utgå och läggas till bolagets verkstads tomter mot
en lösesumma, som Stadsfullmäktige eventuelt behagade
föreslå.

Ärendet remitterades till Byggnadsnämnden, som hade
att med eget utlåtande öfverlemna skrifvelsen till Utskottet,
hvilket derefter skulle bereda ärendet.

[MARG: {res.}]

§19.
Protokolljustering skall ega rum å Sessionsrummet i Stadshuset nästkom-
mande lördag kl. 9 f.m.; Och utsågos Herrar Berg och Lundström att jemte
Ordföranden justera protokollet.

Uppläst och justeradt den 16 Augusti
1890.

/Axel Karlsson/
/C. F. Lundström/
/Erik Anton Berg/

År 1890 den 18 Aug: å Rådhuset offentligen
uppläst. betyga

/Gust Carlsson/
/Aug; Winbom/

[MARG: 126]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 augusti 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 6 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107119.

Personrelationer