Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 augusti 1884

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 augusti 1884

Anmärkning

{1884 den 14 Augusti}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:

Herr A. F. Dahlström
T. Engström
E. A. Naesman med godkända förfall

K. Söderblom, som med kallelsen ej anträffats såsom bortrest.
Ade Falk, utan anmäldt förfall.

{§.1.}
Enligt nu uppläst skrifvelse från Läns Styrelsen af den
11. sistl. Juli, hade Kongl. Maj:t bifallit Stadsfullmäk-
tiges underd. ansökning att till bidrag för det anslag
å 4000 kronor, som lemnats för centraluppvärmnings-
apparat i nya läroverkshuset härstädes, få uppbära
de till byggnadsfonden ingående terminsafgifterna
under ytterligare tio år utöfver den i Kongl. Brefvet
den 6 April 1882 medgifna tid.

[MARG: (Till Kammar arkifvet)]

{§.2.}
Föredrogs Utskottets utlåtande öfver de å
Djurgårdsarrendet afgifna anbud; innehållande
samma utlåtande tillstyrkan att Fröken Albertina
Trosanders anbud, innefattande en årlig arren-
deafgift å 300 kronor, måtte antagas på af
Utskottet anförda skäl, hufvudsakligen utgående
derpå att ingen annan arrendator borde antagas,
än den, om hvilken det kunde vara veterligt att
han hade tillräckliga förlagsmedel, samt att till-
fredsställande upplysningar i detta fall icke inlu-
pit om hustrun Lovisa Josefina Larsson från Örebro,
som bjudit 500 kronors årligt arrende; hvaremot
Fröken Trosander i samma afseende stode utom anmärkning
och för öfrigt ådagalagt behörighet.

Under öfverläggningen yrkades:

1:o bifall till Utskottets utlåtande;

2:o förkastande af de 2:ne anbuden och uppdrag åt
Drätselkammaren att genom kungörelse infordra
nya arrendeanbud

3:o lika med yrkandet i 2:dra punkten med det tillägg
att Drätselkammaren skulle kungöra att Stads-
fullmäktige stadgat 500 kronor såsom årligt mini-
mi-arrende. -

Ärendet afgjordes så att, med bifall till Utskottets utlåtande, Fröken Trosanders
anbud antogs med 18 röster mot 7, sedan i
en föregående votering yrkandet i 1:sta punkten
antagits till kontraproposition med 18 röster mot
7. Minoriteten röstade för yrkandet i 3:dje punkten.

Emot beslutet reserverade sig Herrar Ordfö-
randen, Ax. Karlsson, F Grönberg, P. Liljeqvist,
C. A. Lundberg och Theofr. Boberg.

[MARG: 296.]

{§.3.}
I öfverenstämmelse med utskottets utlåtande
beslöts att Drätselkammaren för återstående
delen af innevarande år tillätes gifva aflö-
ningar inom sammanlagdt 50 kronor för vid
särskildta tillfällen erforderlig extra betjening
åt Drätselkammaren och uppbördsförvaltningen;
men frågan huruvida denna uppassning
framdeles borde bestridas genom tillfälliga
anställningar eller genom en antagen ytterligare
eller extra Vaktmästare uppskjöts till dess
utgiftsstaten för nästa år komme före.

[MARG: 299.]

{§.4.}
I enlighet med Byggnads Nämndens utlåtande
bifölls Herr Albin Hellstedts motion om sådan
förändring af §.16 mom 21. i stadens Byggnadsordning
att jemväl trähus med fullständig revetering finge
vid Westermarksgatan uppföras; hvarefter
beslöts anhållan till Byggnads Nämnden att
inkomma med förslag till ny lydelse af sagda
moment med anledning af förändringen. -

[MARG: 292.]


{§.5.}
Åt Drätselkammaren lemnades uppdrag,
i enlighet med Herr E A. Lundblads motion och
Byggnads Nämndens utlåtande, att gå i författning
om vattnets afledande från samt torrläggning af
den tomt, hvarå allmänna läroverkets nya hus
uppföres.

[MARG: 293]

{§.6.}
I enlighet med Hamndirektionens förslag
samt Byggnadsnämndens derå gifna tillstyrkan,
antogo Stadsfullmäktige det förslag till ny strand-
linie vid Nybrohamnen, som vore med blå
färg utfördt å en af Ingeniören Klas Sondén
upprättad karta.

[MARG: 289.]

{§.7.}
Upplästes Helsovårds Nämndens utlåtande öfver
Herr Carl Andbergs framställning om åstadkommande
af nya föreskrifter för sopning och sköljning af
gator och allmänna platser i staden; hvarefter
beslöts att ärendet bordlägges.

[MARG: 301.]

{§.8.}
Från Utskottet infordras förslag å ledamöter
i brandstodskomitén för försäkring af lösegendom
i städernas bolag.

{§9.}
Till Utskottet remitterades för beredning:

1:o en framställning af Herr Styresmannen
vid Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori
om tillökning af arvodet för vattenvakten
vid dammarne;

[MARG: 304.]

2:o Herr Brand Chefens framställning om
anskaffande af nytt hus för brandsprutan N:o 9
uppfördt å tomten N:o 323;

[MARG: 305.]

3:o Sergeanten J. M. Sandells ansökning om af-
kortning af de kommunalutskylder hvilka
för år 1883 honom påförts för annan in-
komst än för lön.

[MARG: 306.]

{§.10}
Byggnadskomitén för nya allmänna läroverks-
huset hemstälde om Stadsfullmäktiges pröf-
ning af byggnadsentreprenören P. Larsons
framställning att de uti arbetsbeskrifningen
kontrakterade 6[tum] x 11[tum] golfbjelkar måtte
få utbytas i de båda öfversta bottnarne
mot 4½[tum] x 11[tum] furubjelkar, och i understa
bjelklaget mot 6[tum] x 10[tum] furustockar; hvilken
framställning Komitén för sin del bifallit, mot
vilkor att de af kontrollanten gifna före-
skrifter uppfyldes.

Framställningen bifölls nu äfven af Stads-
fullmäktige på vilkor som Komitén stadgat
eller stadgar. -

{§.11.}
Herr Albin Hellstedt väckte motion att Drät-
selkammaren får uppdrag att efterforska,
tillvarataga samt till Nordiska museet såsom
gåfva från samhället öfverlemna förr här i
staden använda patrullbrickor patrullböcker och auktions-
klocka.

Ärendet beredes af utskottet. -

{§.12.}
Herr Axel Karlsson väckte motion om åstadkom-
mande af sådan öfverenskommelse att staden
öfvertager renhållning af gator, trottoirer, ränn-
stenar och från gator genom tomter ledande
afloppstrummor mot en bestämd årlig afgift
af gårdsegarne, beräknad efter gårdarnes
taxeringsvärden, på sätt förut skett med gatu-
hållet. -

Ärendet remitterades till Drätselkam-
maren, för beredning.

[MARG: 307.]

{§.13.}
Herr A. Falk pliktar 2 kr för uteblifvandet i dag.

Justeradt

/Theofr Munktell jr/
/Hilmer, Lagerbäck/
/Arvid, Nilsson/

År 1884 den 18 Augusti å rådhuset offent-
ligen uppläst, betyga

/F, [L, Lagerström]/
/S. G. Engkvist/

[MARG: 308]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 augusti 1884,” Eskilstuna kommun, hämtad 6 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107118.

Personrelationer