Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 augusti 1879

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 augusti 1879

Anmärkning

{1879 den 14 Augusti.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af.

Herr Axel Karlsson
Herr Joh. Svengren
Herr Emil Andersson
Herr J. O. Biörk med godkända förfall.

{§.1.}
Upplästes Magistratens protokoll för den 1 sistlidne
Juli, innehållande att Kamreraren vid Mälareprovin-
sernas Enskilda Bank härstädes Hjalmar Åkerstein
blifvit vald till Stadsfullmäktig efter afgångna
ledamoten Fabriksidkaren Gustaf Nilsson. -

Herr Åkerstein, som var närvarande, intog här-
efter, på anmodan och helsning af Ordföranden, sin
plats bland Stadsfullmäktige.

[MARG: 164.]

{§2.}
Stadsfullmäktige delgåfvos Länsstyrelsens resolution den
5 sistlidne April, angående inskränkning af stadens
skjutsanstalt till skjutsstation; och beslöts i anledning
häraf aflåtande af en skrifvelse till Magistraten
med anhållan att denne, efter försiggången utredning,
jemväl i det afseende, huruvida gästgifverihotellet
må efter nuvarande kontraktstid den 1 Oktober
1880 vara erforderligt såsom källarelägenhet eller
hotell för resande, ville till Stadsfullmäktige inkomma
med förslag å användandet af denna stadens egen-
dom efter nyssnämnde tid.

{§.3.}
Efter uppläsning af Länsstyrelsens resolution den
3 sistlidne Juni, angående gränsreglering mellan stadens
tomt N:o 248, å ena sidan, samt Fabriksidkaren Joh.
Waléns tomt N:o 247 och jernvägsplanen, å den andra,
beslutades utfärdande af gåfvobref till Herr Walén
å den remsa af stadens tomt N:o 248, som erfordras
för reglering af hans tomt N:o 247.

{§.4.}
Upplästes Länsstyrelsens resolution den 15 sistlidne
Juli med fastställelse af Stadsfullmäktiges beslut
om antagande af en viss strandlinie från Rådhusbron
till Stadsträdgården; hvarefter beslöts aflåtande af
2:ne skrifvelser, deraf en till Kommissionslandtmätaren
C. A. Åkerstein med tillkännagifvande af fastställelsen
så att tomtkartearbetet för ifrågavarande stadsdel må
afslutas, och en till stadens Ombud, Herrar
J. P. Nordlund och E. A. Naesman med anmodan
tillse att, der medgifna nya gränslinien mot ån
uttages, i tomtmätningsprotokollet må införas
det af Stadsfullmäktige för sådant fall stadgade
vilkor, att gårdsegaren för sin tomt åtager sig
jemn strandskoning.

[MARG: [133]]

{§.5.}
Som Landtbrukaren L. P. Åkerman och Veterinären
C. L. Grönvall undandragit sig befattningen såsom Komi-
terade för insamling af primäruppgifter till jord-
bruksstatistiken för Eskilstuna stad, så ock på
derom af Magistraten gjord anhållan, företogs
nytt val, dervid till Komiterade i berörda
afseende utsågos Trädgårdsarkitekten Emil Kihl-
ström och Fabriksidkaren C. A. Johansson

{§.6.}
I anledning af Stadsrevisorernas förslag till
åtgärder för nedbringande af stadens utgifter, hade
Utskottet afgifvit yttrande, som nu upplästes,
hvarefter beslöts:

{1:sta punkten}, om polisens organisation, remitterades,
för ytterligare beredning, till Poliskammaren, på
yrkande af v. Borgmästaren Alm.

{2:dra punkten}, om sammanslagning af Stadsfiskals-
och Poliskommissarietjensterne, skulle för närvarande
ej till någon åtgärd föranleda, på af Utskottet an-
förda skäl.

{3:dje punkten}, om arvodet till Polisen för betlares anhållande,
föranledde ej till annat beslut, - vid det förhållandet att
poliskonstaplarne äro tillsyningsmän för betlares anhållande
och derför ej kunna lemnas utan ersättning -, än att
aflöningen eller arvodet till polisen i detta fall skall
utgå lika med hvad för innevarande år är beslutadt,
men utan den maximibestämmelse, som sista staten inne-
håller.

{4:de punkten}, om skatt af månglare, föranledde till
beslut att godkänna Utskottets utlåtande och att
till Poliskammaren aflåta skrifvelse, med anhållan,
att för hvarje torgdag måtte af polisen uppskrifvas
alla, som här idka mångleri, jemte deras noggranna
adresser eller hemvist, - med hvilken uppgift sedan
Taxerings Komitén kan erhålla tillförlitlig känne-
dom i berörda hänseende.

Med godkännande af Utskottets utlåtande i {5:te punkten},
om ränta å stadens utlånade medel, beslöts att för ett från
Aprilfonden mot 5 1/2% ränta utlemnadt inteckningslån
å 6200 kronor borde betalas 6% ränta, samt beloppet,
i händelse af vägran, uppsägas och till annan utlånas.

{6:te punkten}, om Fattigvården, och {7:de punkten}, om
Folkskoleväsendet, afgjordes enligt Utskottets förslag
sålunda, att den förra ej skulle föranleda till någon
åtgärd och den sednare ej af Stadsfullmäktige upptagas.

[MARG: 158.]

{§7.}
På skäl, som Byggnads Nämnden i afgifvet utlåtande
af den 30 sistlidne Juli anfört, beslöts att Ordföran-
dens motion om gravering och tryckning af Eskilstuna
stadsplan, enligt ett af Löjtnanten Alb.
Amundson derom afgifvet förslag, ej skulle till
någon Stadsfullmäktiges åtgärd föranleda.

[MARG: 162]

{§.8.}
Efter föredragning af Utskottets utlåtande, rö-
rande ifrågasatt indragning af vissa till staden ut-
gående statsanslag, beslöts aflåtande till Kongl.
Kommers Kollegium af sådan svarsskrifvelse,
som nu uppläst förslag dertill innehölle.

Tillika, och i enlighet med Utskottets förslag,
beslöts utseende af en deputation af 3 personer,
att resa till hufvudstaden och der hos vederbörande
muntligen framhålla angelägenheten och billigheten
deruti att staden får ifrågavarande statsanslag
bibehålla; hvarefter till deputerade valdes:

Stadsfullmäktiges Ordförande, herr Fil. D:r Theofr. Munktell,
Stadens Riksdagsfullmäktig, Herr E. A. Lundblad och
Stadskassören C. J. Jernbergh.

[MARG: 165.]

{§.9.}
På Byggnads Nämndens förslag, - och enär Nämnden,
enligt anmälan, under sin verksamhet erfarit önskvärd-
heten af att, när särskilda omständigheter dertill
föranleda, såsom vid inredning till boningshus af
äldre för sådant ändamål förut icke begagnade
byggnader, kunna medgifva undantag från den i
32§. af Kongl. Maj:ts Nådiga Byggnadsstadga för ri-
kets städer af den 8 Maj 1874 gällande föreskrift
om boningsrums höjd, - beslutade Stadsfullmäktige med den rätt Kongl. Kungörelsen
den 30 december 1876 medgifver att
11§. i den för Eskilstuna stad gällande byggnadsordning
af den 6 Oktober 1875 skall erhålla ett nytt moment,
så lydande:

"Byggnads Nämnden eger, att när särskilda
omständigheter dertill föranleda vid äldre byggnaders omändring, lemna tillstånd
att hos boningsrum gifves mindre höjd än nio
fot, likväl ej under sju fot."

Detta beslut underställes Kongl. Maj:ts Befall-
ningshafvandes pröfning.

[MARG: 166.]

{§.10.}
I skrifvelse den 30 sistlidne Juli hade Drätsel-
kammaren afgifvit redogörelse för Stadsfullmäk-
tiges uppdrag att inköpa gårdarne N:ris 125, 126 och
137 här i staden, jemte förslag å det sätt, på hvilket
tillgångar till köpet må kunna beredas.

Stadsfullmäktige inhemtade häraf {att} Drät-
selkammaren, med förbehåll af Stadsfullmäktiges
godkännande, från Rådmannen N. F. Heljestrands
sterbhusdelegare inköpt ofvanstående gårdar åt staden
för dess Tekniska Skolhusfonds räkning, då köpet,
i följd af bristande tillgångar, icke kunde ske direkte
af staden; {att} köpeskillingen blifvit satt till 35000 kr.,
enligt Stadsfullmäktiges föregående beslut; {att} Tekniska
Skolhusfonden kunde betala köpeskillingen genom
öfverförande af motsvarande belopp till den fonden
från Rådhusbrofonden, som, efter beräkning af Drät-
selkammaren, hade Femtio Tusen kronor öfver, sedan
Rådhusbron och beslutade torgutvidgningsarbete
blifvit betalade, och, efter 35000 kronors öfver-
föring till Tekniska Skolhusfonden, sålunda ännu
hade 15000 kronor qvar för att, med derå upp-
löpande räntor, lämpligen kunna utgöra reservfond
för Rådhusbron; Och som Stadsfullmäktige
sjelfve förut till Rådhusbrofonden inslagit 36797 kr
83 öre, hvilka der befunnits obehöfliga, samt,
genom bifall till Drätselkammarens framställning,
ingen inkräktning göres å de medel, hvilka kom-
mit till fonden genom anslag af Utskänkningsbolaget
och af Enkefru Zetterberg och ej heller å de
derå upplupna räntor; beslutade Stadsfull-
mäktige enligt Drätselkammarens förslag:

Från Rådhusbrofonden skall till Fonden för
Tekniskt Skolhus öfverföras Trettiofem Tusen
kronor, deraf 30000 kronor kontant och
5000 kronor, att ingå med 3000 kronor vid slutet
af år 1881 och med 2000 kronor vid slutet af år
1882, begge summorna med fem procent årlig
ränta från den 1 Oktober 1879.

Widare och då, vid granskning af det köpe-
kontrakt Drätselkammaren afslutat om ifrå-
gavarande gårdar, ingen anmärkning förekom,
beslutade Stadsfullmäktige att samma
köpekontrakt godkänna. -

[MARG: 26.]

{§.11}
Sedan gårdarne N:ris 125, 126 och 137 sålunda
blifvit af staden inköpta för Tekniska Skolhusfon-
dens räkning, beslutades, på förslag af Herr
E. A. Lundblad:

1:o att till komiterade, som hafva uppdrag att anskaffa
ritning å ett hus för Teknisk Skola, skulle
afgå underrättelse att det blifvande Tekniska
Skolhuset skulle komma att stå på tom-
terna N:ris 125 och 126;

2:o att till Byggnads Nämnden skulle afgå begäran
att Nämnden må besluta om sammanslagning
af tomterna N:ris 125 och 126 till en gårdstomt
och i sammanhang dermed om sådan reglering
af gränsen mellan N:o 125 och N:o 137 att
mellan desamma kan i framtiden utdragas
Öfre Gymnastikgatan till Rinmanstorg, hvadan
plats för gatan må nu afsättas. -

{§.12}
Stadsfullmäktige godkände Drätselkammarens
förslag att hvad af stadens utgifter för byggnads-
jorden belöper å der upptagna gator icke skall
påföras vederbörande tomtinnehafvare till
ersättning, utan sådant drabbar staden gemensamt.

[MARG: 167.]

{§.13.}
Wid behandling af en utaf Herr F. A. Stenman
derom väckt motion, beslöts uppdraga åt
och befullmäktiga Stadens Fattigvårdsstyrelse
att lyfta och quittera de staden tillfallna
medel Tio Tusen kronor, genom testamente af
C. O. Nysell i Filipstad; hvarjemte Stadsfull-
mäktige, såsom borgen för medlens utfående,
innan testamentet vunnit laga kraft, för-
klarade sig i sådant afseende ikläda staden
Eskilstuna ansvar och återbetalningsskyldighet, der sådan
skulle ifrågakomma.

[MARG: 168.]

{§.14.}
Stadskassören C. J. Jernbergh utsågs att
såsom Ombud för Eskilstuna stad utföra och
bevaka dess talan i afseende å en af Landt-
brukaren L. P. Åkerman å staden till Öster
Rekarne härad instundande Höste Ting utverkad
stämning, om upphäfvande af landtmäteriför-
rättning, afslutad den 26 sistlidne Mars, angående
en afdikningsplan å Kungsladugårdens egor;
hållande Stadsfullmäktige för gildt hvad
Ombudet gör och låter. -

{§.15.}
Till Utskottet remitterades, för beredning, en
af Ordföranden väckt motion, rörande inrättandet
härstädes af en s.k. fackskola för den finare
smidesindustrien.

[MARG: 173.]

{§.16.}
Föredrogs en skrifvelse från Rådhusbro Komi-
terade af den 12 i denne månad, jemte dervid
fogadt utdrag af Komiterades protokoll för
samma dag, deraf inhemtades, bland annat,
att pålrustet till landfästet vid Kungsgatan, vid
undersökning, befunnits ligga 3,2 fot under åns
högsta vattenyta efter 5:2 på märket vid dammarne
samt befinnes 1,5 fot högre beläget, än ritningen
angifver, men ändock 1/2 fot lägre, än öfversta
kanten på träpålarne, hvilka uppbära jern-
kolonnerna till mellanstöden och i samma ko-
lonner äro instuckna; i anledning af hvilket,
och då pålrustet sålunda ej ligger på kontrakts-
enligt djup, Komiterade ansett sig - oberoende
af om det grundare läget befinnes icke hafva
inverkan på landfästets bestånd - icke hafva
rättighet att detsamma godkänna; men då vat-
tenvariationen i ån antagits till 3 fot; samt
pålrustet ligger 3,2 fot under högsta vattenytan
och således ändock lägre än den lägsta vattenytan,
ville Komiterade, med afseende jemväl derå att
stenarbetet redan blifvit på pålgrunden anbrin-
gadt, hos Stadsfullmäktige, hvilka beslutanderätten
tillkommer, hemställa: att pålrustets nuvarande
läge icke i och för sig må utgöra orsak till kassa-
tion, - dock med det vilkor, att motsvarande af-
räkning sker å entreprenadsumman för hvad sten-
byggnaden till landfästet derigenom minskats.

Beslöts att Herr Majoren C. Adelsköld skulle
tillskrifvas med anhållan om hans skriftliga
yttrande i ämnet med endera till- eller afstyr-
kande af den gjorda framställningen, efter
bekommande hvaraf Stadsfullmäktige
ville frågan slutligen behandla. -

Komiterade anmälde tillika sig hafva
i ursprungliga planen för Rådhusbrons land-
fäste vid Rådhustorget vidtagit den förbättring,
att samma landfäste nu får mot ån sidmur
af sten ända fram till torget, med uteslu-
tande således af den i planen ingående
sluttande sidan, belagd med kullersten; och
härvid läto Stadsfullmäktige bero. -

[MARG: 169.]

Samma dag uppläst och justeradt

/Theofr Munktell jr/
/Ad Fr Dahlström./
/H, Åkerstein./

1879 den 19 Augusti å Rådhussalen offent-
ligen uppläst, betyga

/F. R. Wuerster/
/Anton Bohm/

[MARG: 170.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 augusti 1879,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107117.

Personrelationer