Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 augusti 1873

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 augusti 1873

Anmärkning

{1873 den 14 Augusti}

Närvarande: Samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herrar Theofr. Munktell, F.A. Stenman, Joh. Walén,
desse med godkändt förfall.
Ordet fördes af vice Ordföranden herr Joh. Svengren.

{§.1.}
Efter föredragning af Drätselkammarens utlå-
tande, i anledning af Magistratens skrifvelse angå-
ende nattpoliser här i Staden af den 15 sistlidne
Juli, beslöts:

1:0 att nattpolismännens antal skulle ökas från
nu bestämda 15 till 21 st., så att 7 af dem kunna
tjenstgöra hvarje natt;

2:0 att nattpolismännens tjenstetid skulle vara från
klockan 11 på aftonen till klockan 5 på morgonen,
då Brandordningen föreskrifver denna tid samt
i öfvrigt ett tillbakaskjutande af hvilotimmarne
kunde anses hafva i allmänhet inträdt;

3:0 att nattpolismännen skulle erhålla den för-
bättring i förut stadgade aflöningsvilkoren, att
de för dagtjenst, som endast kan anses upptaga
en del af dagen, såsom upplysningars lemnande
inför Poliskammaren, eller dylikt, må åtnjuta
särskild ersättning med 1 rd [riksdaler] för hvarje tillfälle.

[ÄRENDEORD:Rättsväsendepersonal]
[MARG: N:o 32, Exped.ge.skr]


{§.2.}
Angående Poliskammarens begäran att lokal
må blifa förhyrd till Polisvaktkontor samt lön
anslagen till 2:ne ordinarie poliskonstaplar, hade
Drätselkammaren sig yttrat, och dervid afstyrkt
lönefrågan, emedan kändt vore att Utskänknings-
Bolaget numera antagit 2:ne ytterligare
uppsyningsmän i polisändamål, samt angående
polisvaktkontoret yttrat att någon lokal
dertill icke funnes att tillgå förrän nästa år;
hvarjemte Utskänknings Bolaget tillkännagifvit,
{dels} att Bolaget beslutat aflöna upplysningsmän,
såsom Drätselkammaren förmodat, {dels} ock att
Bolaget, om Staden, till vinnande af en mera ända-
målsenlig tjenstgöring af Polisen, anskaffade och
betalade hyra för ett polisvaktkontor samt antoge
en kompetent person till Öfverupplysningsman öfver
polisbetjeningen, skulle af sina medel aflöna samma
tjensteman med EttTusen rd rmt om året, så länge
tjensten anses nödig och Bolaget finnes till.

I fråga, först, om löneanslaget till 2:ne polis-
konstaplar yrkades både bifall till Drätselkam-
marens utlåtande och, af Herr C.E. Stenman,att
Staden, oberoende af Utskänknings bolagets åtgärd
i detta hänseende, borde antaga och aflöna
2:ne ytterligare konstaplar.

Sedan öfverläggningen förklarats slutad fram-
ställdes proposition då Herr Ordföranden för-
klarade sig finna Herr Stenmans yrkande med öfver-
vägande nej besvaradt.Wid begärd och företagen
votering afslogs Herr Stenmans yrkande och
godkändes Drätselkammarens yttrande med 22 röster
mot 5, deremot Herr C.E. Stenman anmälte sin
reservation.

Vidkommande sedan frågan om anskaffandet
af ett polisvaktkontor, så beslöts att Drät-
selkammaren egde att gå i författning om förhy-
randet af lokal till poliskontor.

I anledning, slutligen, af Utskänknings Bolagets
erbjudande, att under dess oktrojtid anslå 1000 rd
årlig lön såvida Staden ville antaga en Polisöfver-
uppsyningsman, yrkades af Herr C.A. Ström
att denna fråga, såsom rörande en ny tjenste-
befattning i samhället, och emedan äfven utgifter
i framtiden för densamma kunde uppstå, måtte
för beredning remitteras till Magistraten, hvar
jemte af andra yrkades att erbjudandet
måtte antagas och frågan således afgöras
utan remiss.

På proposition härom svarades blandade
ja och nej, hvarjemte vid begärd och anställd
votering afgjordes, med 14 röster mot 11 att frågan
skulle af Stadsfullmäktige afgöras utan beredning.
Minoriteten röstade för remiss till Magistraten.
Emot denna utgång reserverade sig Herrar J. Svengren,
C.J. Andberg, G. Nilson, C.A. Ström och J.P. Nordlund,
E.A. Naesman och A. Hellstedt.

Wid härefter framställd proposition på an-
tagandet af Utskänknings Bolagets ifrågandevarande
erbjudande, svarades enhälligt ja; och skulle
skrifvelse afgå till Magistraten med anhållan
om verkställighet af beslutet om den nye polis-
tjenstemannens antagande, dock att samma tjenst
skall benämnas: Kommissarie, samt hans an-
ställning endast ske tillsvidare.

[ÄRENDEORD: Rättsväsendepersonal]
[MARG. N:o 31.Exped. oläsligt]


{§.3.}
I skrifvelse af den 30. sistlidne Juli hade Drätsel-
kammaren aflemnat en framställning af åt-
skilliga gårdsegare på Norr, hvaruti begäres
förskottsbidrag från Stadskassan för afdikning
derstädes i stadens yttergränd; och hade Drät-
selkammaren under vissa vilkor förordat
bifall till densamma.

Härom beslöts:
1:o att från Stadskassan skulle utanordnas begärda 172 rd
10 öre såsom förskottsbidrag till ifrågaställda
vattenafledning med afseende på de fördelar,
som derigenom vunnos i sanitärt hänseende;

2:o att Stadsfullmäktige skall ingå till Magistraten
med anhållan att hvar och en, som hädanefter
erhåller byggnadstomt å Norr af jorden mellan
Storgatan och Gränsgatan måtte tillförbindas
till Stadskassan utgifva 12 rd såsom ersättning
för ofvannämnda bidrag;

3:o att samma bidrag lemnas under vilkor,
{dels} att Herr Majoren L. von Post hvilken benäget nu
förklarat sig dertill beredvillig, må arbetet utföra
då derigenom vinnes säkerhet för dess goda be-
skaffenhet, {dels} att Staden är för vidare kostnad
än nu begärda 172 rd 10 öre befriad.

Beslutet om arbetets utförande fattades genom
votering med 20 röster mot 7, hvilka sistnämnda
afgåfvos för den mening att arbetet borde utföras
genom af Sökanderne sjelfve valde Komi-
terade.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]
[MARG: N:o 35.]


[§4.}
Efter föredragning af Drätselkammarens i
ämnet afgifvna utlåtande, afslogs Stadsvaktmä-
staren P.E.V. Lundquists ansökning om lönetillökning,
helst han förut erhållit sådan tillökning från
detta års början, samt denna plats nu ansågs
vara tillräckligt aflönad.

[ÄRENDEORD: Förvaltningspersonal]
[MARG: N:o 33]


{§.5.}
I enlighet med Berednings Utkottets utlåtande öfver
den framställning, som af härvarande Nykterhets-
förenings Styrelse vore gjord derom att bränvins-
försäljning här i Staden måtte förbjudas under
söndagen, beslöts att Stadsfullmäktige, med gillande
af det goda syftet i framställningen, som afsåge drycken-
skapslastens hämmande, skulle, för såvidt på
dem ankomme, för det närvarande dock låta bero
vid den ganska betydliga inskränkning uti bränvins-
försäljningen, som redan är härstädes vidtagen och
på grund hvaraf bränvin endast utskänkes sam-
manlagdt 4½ timmar under hvardagarne samt
2 timmar under söndagen,- och sålunda, utan
vidare åtgärd, lägga memorialet till handlingarne-;
helst ett totalt bränvinsförsäljningsförbud skulle
sannoikt medföra bränvinsanskaffning och bränvins-
utdelning på ett sätt, hvilket vore både svårare
att kontrollera och mer demoraliserande, än då
bränvin på en inskränkt tid tillhandahålles
på de under polisens kontroll stående försälj-
ningsställena; hvarjemte det i främsta rummet ansågs
vara en polissak att hålla ordning bland dem,
hvilka förtärde af bränvinsdrycken, och till-
komma enskilda menniskovänner, husbönder
och möjligen den nu bildade nykterhetsföreningen
att arbeta för suparens moraliska
förbättring, som i alla fall icke stode att vinna
genom det nu begärda förfogandet.

[ÄRENDEORD: Alkoholförsäljning]
[MARG: N:o 29.]


{§.6.}
På Herr Ordförandens framställning remitterades
för beredning till Utskottet ett förslag om aflåt-
ande af petition till Kongl. General PostStyrel-
sen angående förändring i postgången till Korres-
pondenters och resandes beqvämlighet.

Samma dag uppläst och justerat:

/ E A Naesman/
/ Albin,Hellstedt/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 augusti 1873,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107116.

Personrelationer