Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 april 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 april 1892

Anmärkning

{1892, den 14 April.]

Närvarande: samtlige Herrar Stadsfullmäktige med
undantag af Herr F. O. Nilsson, hvilken
icke anmält förfall.

{§1.}
Att jemte Ordföranden justera dagens protokoll val-
des Herrar Th. Boberg och G. Svahnbäck.

{§2.}
I likhet med hvad Utskottet tillstyrkt beslöto
Stadsfullmäktige att till antagande förorda det af
Eskilstuna Spritförsäljningsbolag inom kungjord
tid till Magistraten ingifna anbud å öfvertagande af
all den minuthandel med och utskänkning af spi-
rituösa drycker här i staden under nästkommande
treårsperiod, räknad från och med den 1 nästinstun-
dande Oktober, hvilken eljes skolat å auktion utbju-
das.

[MARG: 78.]

{§3.}
På framställning af Drätselkammaren beslöto
Stadsfullmäktige att, då utrymmet för de sedvan-
liga kreatursmarknaderna å Slottsbacken blifvit
inskränkt och numera vore för ändamålet aldeles
otillräckligt, anvisa och till Drätselkammarens
förfogande ställa ett anslag af högst fyrahundra
kronor till planering af Slottsbacken och anordnan-
de derstädes af så stor marknadsplats, som utrym-
met lämpligen kunde medgifva.

[MARG: 79.]

{§4.}
För beredning remitterades till Utskottet

1) Drätselkammarens hemställan i fråga om an-
slaget för innevarande år till blankett-tryck och
annonsering;

[MARG: {res.} {80.}]

2) En af enkan Anna Fredrika Carolina Andersson
gjord, af Herr E. A. Berg såsom egen motion uptagen
ansökan om efterskänkande af den hennes aflidne man
för år 1891 påförda bevillning af 21 kronor för inkomst af ar-
bete.

[MARG: {res} {81.}]

{§5.}
I likhet med hvad Helsovårdsnämnden föreslagit
rörande ett utaf Ingeni-
ören T. Olbers gjordt erbjudande att mot ersättning hålla
föredrag i Eskilstuna öfver vigten och värdet af torfströ
och torfmull såsom medel att på ett rationelt sätt till-
godogöra sig den animala spillningen, beslöto Stadsfullmäktige, då befa-
ras kunde, det föga vinst för samhället af ett dylikt
föredrag vore att vänta, enär användningen af torfströ
och torfmull vid renhållningen här icke vore okänd och
talrik litteratur funnes i ämnet tillgänglig, till följd
hvaraf kunde antagas att inga eller högst få åhörare
komme att närvara vid föredraget, att icke begagna sig
af Ingeniören Olbers' sålunda gjorda erbjudan-
de.

[MARG: {75.}]

{§6.}
I skrifvelse den 5 innevarande April hade Magi-
straten, med öfverlemnande af Poliskammarens proto-
koll den 2 i samma månad och år angående rättighet
att utskänka vin och maltdrycker här i staden under
nästinstundande försäljningsår, anmodat Stadsfull-
mäktige att i denna månad till Magistraten afgifva yttrande i ärendet; med
anledning hvaraf och sedan remiss till utskottet
för beredning begärts, sammanträdet ajournerades medan
utskottet sammanträdde till öfverläggning.

Då sammanträdet åter vidtagit beslutade Stadsfull-
mäktige, i enlighet med hvad utskottet hemstält, att,
då för närvarande anledning saknades att inskrän-
ka antalet af utskänkningsställen för vin och malt-
drycker, instämma i Poliskammarens i dess protokoll
den 2 innevarande April innefattade förslag till ord-
nande af vin- och maltdrycksförsäljningen i staden un-
der nästkommande försäljningsår.

[MARG: {82.}]

{§7.}
Genom Magistraten erhöllo Stadsfullmäktige del af
KM Bef:des i länet resolution den 29 nästlidna Mars rö-
rande tiderna för utskänkning af bränvin och andra brän-
da eller distillerade drycker här i staden; och beslöto att
icke uti nämnda beslut söka ändring.

Bevis öfver delgifningen skulle resolutionen åteck-
nas, hvarefter densamma skulle till Magistraten
återställas; i sammanhang hvarmed till betalning
ur stadskassan utanordnades resolutionen åteck-
nad stämpelafgift fem kronor, att till Magistraten
öfverlemnas för att KM Bef:de i länet tillställas.

[MARG: {73.} exp. exp.]

{§8.}
Föredrogs Kongl. Maj:ts och Rikets Svea Hofrätts
utslag den 30 Mars 1892 på de besvär Stadsfullmäktige
anfört öfver ett af Vester- och Öster Rekarne Härads-
Rätt den 15 Juli 1891 meddeladt beslut rörande sökt
lagfart å det område i Eskilstuna ån, som vore be-
läget utanför det landområde staden för dess vatten-
ledning inköpt och hvarå lagfart förut meddelades;
och hade Kongl. Hofrätten genom omförmälda utslag
i likhet med Härads Rätten på anförda skäl afsla-
git ansökningen.

Stadsfullmäktige beslöto att, till vinnande af
större trygghet för framtiden, hos Kongl. Maj:t söka
ändring i Hofrättens förbemälda utslag, och uppdrogs
åt Stadsfullmäktiges Ordförande att å Stadsfull-
mäktiges vägnar underskrifva den underdåniga
besvärsskriften i ärendet.

[MARG: {40.}]

{§9.}
Godkändes och utanordnades till betalning ur
stadskassan ett belopp af tjugo kronor till ersättning
enligt ingifven räkning, till det ombud, hvilket i Kongl.
Svea Hofrätt bevakat stadens talan i det hos Hofrätten
den 30 nästlidne Mars afgjorda besvärsmål rörande vägrad
lagfart å ett område i Eskilstuna ån.

[MARG: exp.]

{§10.}
För utevaro utan anmäldt förfall pliktade Herr
F. O. Nilsson två kronor.

{§11.}
Protokollsjustering skulle ega rum å Stadsfogde-
expeditionen Lördagen den 16 innevarande April kl. 12
på dagen.

{§12.}
Upplästes protokoll, hållna vid sammanträde med
komiten för fonden den 16 April 1871 den

Justeradt den 16 April 1892.

/G E Svahnbäck/
/Theofr. Boberg/
/Theofr Munktell/

År 1892 den 19 April å Rådhuset offentligen uppläst betyga

/Gust Carlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 april 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107115.

Personrelationer