Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 april 1887

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 april 1887

Anmärkning

{1887 den 14 April}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:

Herr Doktor Theofr. Munktell, som med kallelse ej anträffats.
Herr H. Lagerbäck, som anmält bortresa; godkändt förfall.
Herr A. Hellstedt, utan anmäldt förfall.

{§. 1.}
Ordförandeplatsen intogs af Herr vice ordföranden.

{§. 2.}
Herr Th. Engström afträdde före behandling af den i
nästföjande §. afhandlade fråga.

{§. 3.}
Hos Konungens Befallningshafvande hade Enkefru
Mathilda Fréese begärt rättighet till bränvinsut-
skänkning instundande sommarmånader vid luststället
Sommarro i Fors Socken, deröfver Stadsfullmäk-
tiges yttrande infordrats.

Efter handlingarnes läsning beslutade Stads-
fullmäktige att, med vidblifvande af sin i detta
ämne den 10 sislidne Mars uttalade mening, förkla-
ra sig afstyrka bifall till Enkefru Freeses fram-
ställning, emedan den ifrågasatta rörelsen vid Sommarro
icke vore af något behof för staden påkallad och
dessutom skulle komma att medföra olägenhet för
närboende.

Beslutet fattades vid votering med 13 röster mot
6, hvilka senare afgåfvos för tillstyrkande. 7 röster
nedlades.

Herr Carl Andberg resereverade sig mot beslutet.

[MARG: 13.]

{§. 4.}
Herr T. Engström intog åter sin plats bland Stads-
fullmäktige.

{§. 5.}
I fråga om ordnandet af ölutskänkningen här
i staden under instundande försäljningsår hade Polis-
kammaren föreslagit att de med innevarande
försäljningsår tilländagående fem ölutskänknings-
rättigheter finge, ytterligare utbjudas samt att
dessa försäljningsställen jemväl fortfarande blefve
förlagda, fyra å stadsdelen Wester och ett å stads-
delen Norr. Stadsfullmäktige beslutade instämma
häri.

[MARG: 23.]

{§. 6.}
På Stadsfullmäktiges hos Kongl. Maj:t gjorda
underdåniga framställning om förordnande i af-
seende å tillsynen å vattendriften till Munktell-
ska Verkstaden, hade, enligt nu föredragen skrif-
velse från Kongl. Finans departementet af den 11
nästlidne Mars, Kongl. Maj:t, enär uti
ifrågavarande hänseende särskilda föreskrifter icke
syntes erforderliga utöfver dem, som innefattas
i Nådiga förordningen den 30 December 1880, angående
jordegares rätt öfver vattnet å hans grund, funnit
den förevarande framställningen icke föranleda
till vidare yttrande.

Beslutet skulle delgifvas Drätselkammaren.

[MARG: {24.}]

{§. 7.}
Efter föredragning af Utskottets samt Helsovårds-
Nämndens - på Utskottets begäran - afgifna utlå-
tande öfver Fältskärsmästaren C. G. Lundmarks
ansökning att hans årliga lön måtte från 75 kronor
förhöjas till 200 kronor för hans biträde åt fattiga,
beslutade Stadsfullmäktige, i enlighet med Utskottets förslag:

1:o ett årligt arfvode af Etthundrafemtio kronor
anslås tillsvidare åt Lundmark, dock med vilkor,
att denne, utan ersättning, dels åt medellöse
personer i staden vid förekommande fall
lemnar det bistånd, som af en fältskär kunde
gifvas, dels, när helst det kunde vara af
nöden, på kallelse ofördröjligen infunne sig å
Polisvaktkontoret för att förbinda och tillhanda-
gå skadade personer och sjuklingar, hvilka i och
för erhållande af den första hjelpen blifvit
å vaktkontoret intagne;

2:o Arfvodesförhöjningen beräknas med början
af nästa halfår eller 1 Juli.

[MARG: 15.]

{§. 8.}
Enligt Drätselkammarens utlåtande i fråga
om det af Herr Rektorn G. Elmqvist anmäldta
behofvet af nytt golf i gymnastikhussalen,
beslutade Stadsfullmäktige:

1:o golfinläggning beviljas;

2:o verkställigheten uppskjutes till nästa år, sedan
tillgångar dertill beräknats i nästa utgifts-
stat.

[MARG: 14.]

{§. 9.}
Efter föredragning af Drätselkammarens utlåtande
i ämnet bifölls Herr C. F. Lundströms framställning
att få fortfarande till detta års stat till upplags-
plats hyra den af honom nu innehafvande
tomten å Nygärdet, med skyldighet att icke vidare
ditföra vare sig ved eller byggnadsmaterialier,
utan så skyndsamt som möjligt under tiden bort-
föra nuvarande upplag;
mot hyresafgift af 7 kr. 50 öre i qvartalet.

[MARG: 21.]

{§. 10.}
Till Drätselkammarens beredning remitterades
en nu föredragen framställning från Helsovårds-
Nämnden om ordnande af det s. k. Faktoridiket.

[MARG: 25.]

{§. 11.}
Herr A. Hellstedt pliktar för uteblifvande från
sammanträdet 2 Kronor.

{§. 12.}
Herr A. Falk väckte motion att Stadsfullmäktige
skulle antaga cirka 17 % ackord å f. Stadsfogden
W. Hennings kommunalutskylder.

Remitterades till Utskottet, för beredning.

{§.13.}
Herr J. Engström väckte motion att aflidne
Sliparen Gustaf Adolf Carlssons i N:o 9 kom-
munalutskylder måtte afskrifvas.

Remitterades till Utskottet för beredning.

{§. 14.}
Herr T. Boberg väckte motion om anslag af medel
för att kemiskt undersöka vattnet nedanför Slip-
huset, der kloakledningen skulle utmynna, samt
föreslog dertill 250 kronor.

Remitterades till Utskottet, för beredning.

Uppläst och justeradt samma dag

/Axel Karlsson/

År 1887 den 18 April å Rådhuset offentligen
uppläst; betyga.

/Aug; Winbom/
/N. Jonsson/

[MARG: 26.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 april 1887,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107114.

Personrelationer