Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 april 1881

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 april 1881

Anmärkning

{1881 den 14 April.]

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag af
Herr E. A. Lundblad
Herr P. A. Hagström
Herr Theofr. Boberg
med godkända förfall
och antecknades att ledamoten Joh. Walén aflidit
efter sednaste sammanträde.

{§.1.}
Föredrogs Läns Styrelsens resolution, med infordrande
af förklaring i anledning af Herr C. A. Ströms be-
svär öfver Stadsfullmäktiges den 10 sistlidne Mars
fattade beslut, om utfärdande af gåfvobref till
Eskilstuna Öfre Kanalaktiebolag på viss del
af stadens tomt N:o 108 D.

Stadsfullmäktige beslutade, med 20 röster mot 4,
att i saken affatta förklaring med ledning af ett
utaf Herr H. Åkerstein afgifvet förslag, samt
uppdrogo åt Ordföranden och Herr Åkerstein att för-
klaringen justera.

[MARG: 20.]

{§.2.}
Sedan, enligt hvad Magistraten anmält, de till
granskning af 1880 års kommunal-räkenskap och
förvaltning af Stadsfullmäktige utsedde revisorer
och suppleanter anmält förhinder att uppdraget
fullgöra, med undantag af suppleanten Herr Alfred
Åkerblom; och Magistraten fördenskull begärt nytt
val af två revisorer och två revisorssuppleanter;
så företogs nu sådant val, hvarvid utsågos:

a.) {till revisorer}:
Grosshandlanden P. Åhlén med 11 röster
Kommissarien H. Åkerstein med 10 röster

b.) {till revisorssuppleanter}:
Fabriksidkaren Georg Hedlund med 15 röster
Rektor G. Elmquist med 10 röster.

[MARG: 26.]

{§.3.}
Upplästes Utskottets utlåtande öfver vatten-
lednings Komiténs framställning om bestämdt be-
slut rörande stadens bidrag till vattenledning
och afledning härstädes, deraf hufvudsakligen framgick:
{att} Utskottet ansett att staden kunde grunda en sin för-
bindelse på den fond Utskänkningsbolaget för
ändamålet samlat och som fortfarande af bolaget
förvaltades, i betraktande af de bestämda orda-
lagen i bolagets stämmoprotokoll för den 20 April
1876, rörande fondens bildande, och emedan
just samma protokoll aflemnats såsom svar på
Stadsfullmäktiges förfrågan den 16 December
1880, hvilket utgjorde en sådan bekräftelse på
anslaget, att ett återtagande deraf måste anses
omöjligt, samt, vidare, ingen anledning heller före-
funnes till anmärkning mot det sätt, hvarpå
fonden af bolagets direktion förvaltades; {att},
med antagande deraf att något bidrag från
stadens sida till en vattenledning icke gerna kunde
komma i fråga före den 1 Oktober 1882 och att
ränteafkomsten å Kapitalen kunde beräknas
à 5 %, de ekonomiska detaljerna stälde sig
sålunda:
Utskänkningsbolagets vattenledningsfond, som
den 30 September 1880 var 143915 Kr. 36 öre, skulle
med räntor stiga till 1 Oktober 1882 till Kr. 158666:69.
Stadens egen fond till wattenledningen, som
den 1 Januari 1881 var 10578 Kr. 46 öre, skulle
till den 1 Okt. 1882 stiga till - 11,523:91.

Summa för begge fonderna Kr 170190,60;

{att} Utskottet, då 5 % årlig ränta å detta belopp gjorde
8509 Kr. 53 öre, stannat i det beslut, i afseende å bi-
dragssumman, att hemställa:

1:o att staden må utfästa sig till ett årligt
bidrag å 8500 kronor till vattenledningens
och vattenafledningens drifvande, att
utgå under en tid af 20 år från anlägg-
ningens fullbordande, såvida han hålles
i godt skick och för öfrigt uppfyller
sitt ändamål.

{att}, då den vattenkraft staden disponerar behöfdes
för smidesindustriens ändamål, och delning deraf
till vattenledningen i alla fall kunde vålla förveck-
lingar, helst i tider af knappare vattentillgång,
hemstälde utskottet:

2:o att frågan om lemnande af kraft från
något af stadens vattenverk till anlägg-
ningens drifvande måtte få förfalla;

{att} Utskottet deremot, då det förr ifrågasatta vil-
koret om fri marks upplåtelse icke kunde vålla
olägenhet men underlätta ett aftal, hemställt:

3:o att Stadsfullmäktige må utlofva att
kostnadsfritt tillhandahålla för anlägg-
ningen behöflig mark.

Efter öfverläggning bifölls första punkten
med den årliga bidragssummans ökning till
10000 kronor.

Rörande andra punkten yrkades {dels} bifall
till Utskottets utlåtande, {dels} bifall dertill, men
med utfästande istället af 2000 kronors årligt
bidrag i 20 år till vattenledningens egare, såsom
vederlag för det staden ej tillhandahåller dertill
erforderlig kraft, {dels} afslag å Utskottets för-
slag, men med stadgande deraf, att staden betalar
nyssnämnda vederlag såvida ej fri vattenkraft
istället lemnas, och att Stadsfullmäktige på samma
gång, enligt wattenledningskomiterades förslag,
må besluta ingå till Kongl. Maj:t med underdå-
nig framställning att staden, af den vattenkraft,
den eger att disponera, måtte få använda ett
belopp motsvarande 25 hästkrafter i något
af stadens vattenverk, för den händelse behof
af sådan kraft möjligen skulle uppstå för den
tillernade vattenledningens åstadkommande; -
och efter öfverläggningen anstäldes tvenne vote-
ringar, dervid {i den första}, med 14 röster mot
12, beslöts att det tredje yrkandet skulle utgöra
kontraproposition i hufvudvoteringen, och {i
denna}, med 14 röster mot 10, samma yrkande
blef af Stadsfullmäktige bifallet; hvadan
sålunda beslutats vederlag å 2000 kronor
i 20 år om vattenkraft ej erhålles, samt af-
gifvande af förberörda underdåniga an-
sökning.

Emot detta beslut anmäldes reservation
af Herrar J. Svengren, Ax. Karlsson, H. Åkerstein,
P. Liljeqvist, J. C. Heljestrand, C. W. Dahlgren, Albin
Hellstedt och G. E. Svahnbäck.

I afseende å tredje punkten beslutade
Stadsfullmäktige att utlofva till anläggningen
fri mark, som staden anvisar inom de områ-
den, som han disponerar.

[MARG: 196/1879.]

{§.4.}
Utskottet hade afstyrkt Herr A. F. Dahlströms
motion om inköp af korgstolar till användning
åt Stadsfullmäktige vid dess sammanträden,
och för afstyrkandet anfört såsom skäl, {dels}
att korgstolar voro af ett dåligt materiel, {dels}
att utrymme i rådhuset saknades för stolars för-
varing under tiden mellan Stadsfullmäktiges
sammanträden.
Under öfverläggningen yrkades bifall till utlå-
tandet, bifall till motionen, och vidare, att åt Drät-
selkammaren må lemnas uppdrag att till råd-
hussalen anskaffa erforderligt antal kortare
bänkar, af trä, med ryggstöd af lämplig konstruk-
tion.

Det sista yrkandet bifölls.

[MARG: 27.]

{§.5.}
1881 års mantalslängd för staden, hvilket
varit på offentligt ställe utlagd utan att an-
märkning förekommit, förklarades godkänd.

[MARG: 28.]

{§.6.}
Företogs till förnyad behandling Herr Rektor
G. Elmquists framställning om embetsgård eller
förhöjd hyresersättning och i sammanhang der-
med Herr A. Falks motion om anskaffande
af embetsgård åt rektorn, hvarvid ock upp-
lästes Drätselkammarens i anledning af den
sednare afgifna utlåtande, hvilket slutade
med hemställan att Herr Rektor Elmquists för-
sta alternativ och Herr Falks motion ej må
för närvarande bifallas; varande till skäl derför
anfördt:

a.) fullgörandet af stadens år 1866 åtagna för-
bindelse, att skaffa bostad åt rektor eller embets-
gård, förelåge ej nu såsom en nödvändighet, då
parten sjelf begärt {antingen} embetsgård {eller} för-
höjd hyresersättning.

b.) de allmänna läroverken syntes blifva föremål
för sådan omreglering, att måhända hela Stadgan kom-
me till omarbetning, hvarvid kunde hända, att
kommunens åligganden äfven förändrades;

c.) stadens egen läroverksfråga vore ännu ej
afgjord; men på densammas utgång kunde bero
både om staden skall bygga nytt lärohus och
om läroverket finge annan plats, än den när-
varande, hvarpå åter embetsgårdsplatsen
kunde vara beroende;

d.) Stadgans medgifvande, att åt rektor anordna
bostadsrum i sjelfva lärohuset, skulle icke kunna
komma till ompröfning vid byggnad af nytt läro-
hus, derest embetsgård nu inrättades; men
denna pröfningsrätt borde ej på förhand af-
klippas;

e.) efter den redan beslutade nedrifningen af fa-
brikshuset och lilla boningshuset på stadens
tomt N:o 137 - hvilket skulle ske år 1883 - erhölles
ett nytt byggnadsområde, så beläget, att nya
synpunkter kunde uppstå för framtida bygg-
nad både af lärohus och embetsgård åt
rektor;
- af hvilka skäl Drätselkammaren velat anse
de under punkterna {a} och {e} hufvudsakligen
afgörande.

Wid öfverläggning härom yrkades {dels}
bifall till Drätselkammarens afstyrkande
utlåtanden rörande Rektor Elmquists begge
framstälda alternativ, {dels} att Stadsfullmäk-
tige måtte besluta byggande af embetsgård
åt rektor, men att dermed må anstå ett eller
annat år och derunder rektors hyresersätt-
ning ökas till 750 kronor om året, {dels} att
Rektor Elmquists sednare alternativ må bifallas
utgående på hyresersättningens ökande till 750 Kr;
{dels} ock att hvardera punkten må särskildt
till afgörande förekomma.

Sedan det sista yrkandet bifallits, fram-
stäldes propositioner i afseende å yrkandena
om embetsgården, dervid Stadsfullmäktige
afslogo Herr Rektor Elmquists och Herr A.
Falks framställningar om anskaffning deraf.

Derefter beslutade Stadsfullmäktige, vid
votering med 11 röster mot 7, att afslå fram-
ställningen om förhöjd hyresersättning till
rektorn; och röstade minoriteten för bifall. 8
röster nedlades.

Emot beslutet i denna del reserverade
sig Ordföranden, vice ordföranden, samt Herrar
C. A. Ström, C. J. Andberg, A. Falk och E. G. Åbergh;
motiverande Ordföranden sin reservation sålun-
da, att han, på grund af Stadsfullmäktiges
beslut år 1866 om embetsgårds anskaffning,
ansåg Herr Rektor Elmquists framställning
varit fullt befogad.

[MARG: 15.]

{§.7} Ordföranden afträdde och hans
plats intogs af vice Ordföranden.

{§.8.}
Efter föredragning af Drätselkammarens
utlåtande öfver Herr Carl Andbergs motion
om anskaffning af dubbeldörrar till rådhus-
salen från förstugan och af glasdörrar i upp-
gången dit,- i hvilket utlåtande det
förstnämnda tillstyrkts men det sednare afstyrkts -
bifölls dubbeldörrarnes anbringande; men
frågan om glasdörrarne återremitterades till
Drätselkammaren, enär af dess utlåtande syntes
att den ansett motionen innefatta deras anbrin-
gande vid öfra förstugan, då likväl nu upplystes
att desamma skulle fattas vid den nedra, eller
vid trappans början, hvilket sålunda ej kommit
till bedömande.

[MARG: 29.]

{§.9.}
Till handlingarne lades Drätselkammarens anmä-
lan att gårdsegaren ej velat sälja gården N:o 264
till staden för 4000 kronor, hvadan inköp deraf
ej kunnat ega rum.

[MARG:17]

{§.10.}
Drätselkammaren hade hemställt att stadens
tomt N:o 319 på Norr måtte till Mälarepro-
vinsernas Mejeriaktiebolag få utarren-
deras på i Drätselkammarens protokoll för
den 30 sistlidne Mars angifna vilkor; och
detta bifölls.

[MARG: 30.]

{§.11.}
Ordföranden återkom till sammanträdet och
intog sin plats.

{§.12.}
Fattigvårds Styrelsen hade anhållit om anskaf-
fande af ett brandfritt kassaskåp för att deri
förvara Fattigvårds Styrelsens och af densamma
förvaltade fonders handlingar; men Stads-
fullmäktige afslogo framställningen.

[MARG: 31.]

{§.13.}
Komiterade för byggande af nytt Tekniskt
Skolhus hade underställt Stadsfullmäktiges
pröfning ett af Byggmästaren I W. Kajerdt
afgifvet anbud att uppföra huset mot en
summa af 62000 kronor under vilkor om pro-
longation på uppsättning af sockel med bakmur
intill den 15 Maj 1882.

Detta anbud, hvilket åtföljdes af uppgift
på borgesmän och af Komiterade tillstyrktes,
blef af Stadsfullmäktige antaget.

[MARG: 32.]

{§.14}
Till handlingarne lades Rådhusbrokomiterades
anmälan att de åt dem lemnade uppdrag blifvit
fullbordade, och att Komitén ansåge sig upplöst.

[MARG: 33.]

{§ 15.}
Till Utskottet remitterades, för beredning, Herr
A F Dahlströms motion om ackord för f. Hand-
landen O. Th Törnbergs utskylder.

[MARG: 34.]

{§.16.}
Till Utskottet remitterades, för ytterligare bered-
ning, samtelige handlingar i Wattenverksfrå-
gan, sedan Drätselkammaren äfven deri
nu afgifvit utlåtande.

[MARG: 128/1876.]

{§.17.}
Till Magistraten skulle aflåtas skrifvelse med
tillkännagifvande att en ledighet bland Stads-
fullmäktige uppstått genom Fabriksidkaren
Johan Waléns död.

{§.18.}
Stadsfullmäktige förklarade sig instämma i
Poliskammarens förslag till ordnandet af
försäljningen med maltdrycker här i staden
under instundande försäljningsperiod, sådant
förslaget innefattades i Poliskammarens
protokoll för den 31 sistl. Mars.

[MARG: 35.]

{§.19.}
Stadsfullmäktige förklarade sig instämma i
Magistratens utlåtande rörande ordnandet af
bränvinsförsäljningen här i staden för instundande
försäljningsår, sådant förslaget innefattas i Magi-
stratens protokoll för den 21 sistlidne Mars,
och på grund af 28 §. 3 mom i Kongl. Förordnin-
gen om bränvinsförsäljning beslutade Stads-
fullmäktige tillika för sin del att förutvarande
inskränkning af tiden för utskänkning å sön-
och helgedagar skall bibehållas.

[MARG: 36.]

{§ 20.}
Ordföranden väckte motion, om tillsättning af
en komité på 5 personer för att utreda
och till Stadsfullmäktige inkomma med berät-
telse om de framställningar staden kunde
lämpligt göra i afseende å afhjelpandet
af oregelbundenheter i administrativt, judi-
cielt och öfriga hänseenden.

Motionen remitterades för beredning till
Utskottet.

{§.21.}
Herrar Th. Engström och H. Åkerstein
utsågos att justera dagens protokoll.

Justeradt d. 17 april 1881.
/Theofr Munktell jr/
/T. Engström./
/H, Åkerstein./

1881 den 19 April å Rådhuset offentligen uppläst betygar
/A, W, Nilsson/
/Fr; Leonh Kinnander/

[MARG: 37.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 april 1881,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107113.

Personrelationer