Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 april 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 april 1898

Anmärkning

{1898, den 14 April}

Närvarande: Samtlige Herrar Stadsfullmäktige med undan-
tag af Herr Aulin, som är vid Riksdagen, och
Herrar Dahlgren,
Frieman,
v.Krusenstierna,
P.A. Pettersson,
Stålberg och
Öberg, alla med anmälda och godkända
förfall.

{§ 1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll utsågos Herrar
Hellstedt och Hiort.

{§ 2.}
Då vid behandlingen hos Helsovårdsnämnden af den
af D:r Pallin väckta motion om sådan ändring i gällande
stadga för matvaruhandel och köttbesigtning härstädes,
att obligatorisk besigtning af salubjudet rått kött påbjö-
des, motionären af uppgifna skäl förklarat sig för när-
varande komma att återtaga motionen, samt såväl Hel-
sovårdsnämnden som Beredningsutskottet med anledning
här af icke verkstält den af Stadsfullmäktige begärda utredning
af ärendet, utan allenast återsändt motionen med i bi-
lagda protokollsutdrag innefattade omnämnanden af
hvad sålunda förefallit, funno Stadsfullmäktige motio-
nen i fråga icke för närvarande böra till någon vidare
åtgärd föranleda.

[MARG:{N:r 7}m.]

{§ 3.}
I likhet med hvad Utskottet hemstält beslöto Stads-
fullmäktige att det understöd af femhundra kronor, som
för år 1898 tilldelats Poliskonstapeln C.A. Alm, skulle, sedan
han den 6 nästl. Mars aflidit, utgå till hans efterlefvande
enka Anna Alm.

[MARG:{22}a.]

{§ 4.}
Jemlikt Utskottets förslag beslöto Stadsfullmäktige afgifva
följande yttrande öfver de af firman Anderssons Vedgård
i beskattningshänseende anförda besvär:
"Till KMB. i Södermanlandslän.

Med återställande af remisshnadlingarne rörande
af firman Anderssons vedgård förd klagan öfver firmans
beskattning för inkomst i Eskilstuna, få Stadsfullmäk-
tige härmed afgifva följande infordrade yttrande.

Firman har hos KMB ef:de sökt rättelse af det förhållande,
att, den blifvit i såväl Fors socken, som inom Eskilstuna
stad för år 1897 beskattad för sin rörelse, och yrkar upp-
häfvande af beskattningen i Eskilstuna samt återbe-
kommande af det belopp, firman för Kronoskatten
redan betalat till staden. Det vill vid sådant förhål-
lande, jemlikt § 67 af nu gällande Bevillningsstadgan
synas, som sökandefirman anhängiggjort sin talan
vid orätt forum, då enligt nämnda lagbestämmelser
skattskyldig i ett fall som detta skall anföra besvär hos
Kammar Rätten och icke hos KMBef:de, dit besväran
blott skola ingifvas för infordrande af förklaring från
vederparten m. m.

Då emellertid handlingarne i ärendet till äfventyrs kun-
na, ehuru stälda till KMB. öfverlemnas till Kammar-
Rätten för tvistefrågans afgörande, anse sig Stadsfull-
mäktige böra ingå på en pröfvning af besvären och
få i sådant hänseende anföra.

Beskattningen i Eskilstuna har skett på grund af
bestämmelsen i § 12 mom d) af gällande Benkningsstad-
ga, som föreskrifver att för inkomst af kapital och ar-
bete skall yrkes - eller näringsidkare för rörelsen beskat-
tas,"der rörelse eller yrke eller någon hufvudsaklig gren
deraf på mera sjelfständigt sätt eller i afsevärd omfatt-
ning idkas". I detta nu föreliggande fall drifver firman
sin rörelse i gården N:r 190 härstädes, der, enligt hvad fir-
man sjelf uppgifvit, dess kontorslokal är belägen; der
mottagas ingående beställningar, derifrån gifvas order
om deras utförande derifrån utgå räkningar och dit in-
betalas beloppen för desamma. Firmans verksamhet
i Nyfors består allenast deri att, förutom vedsågeriet,
dess upplag af ved der är beläget, undert dessa omstän-
digheter torde väl Eskilstuna stad, inom hvilken dess-
utom firmans hufvudsakligaste försäljning eger rum,
få anses för firmans rätta beskattningsort, ty der
drifves rörelsen eller åtminstone den huvudsakligaste
grenen deraf på ett fullt sjelfständigt sätt.

Stadsfullmäktige anhålla derför, det KMB. behagade
finna taxeringsåtgärden, hvarigenom firman blifvit
för sin rörelse beskattad i Eskilstuna, lagligen grun-
dad; och yrka Stadsfullmäktige förty, att besvären
måtte lemnas utan afseende".

[MARG:{20}B.]

{§ 5.}
I enlighet med hvad Utskottet hemstält beslöto
Stadsfullmäktige på det sätt bifalla af Ombuds man-
nen Modigh gjord framställning att komma i åtnju-
tande af det med tjensten förenade ålderstillägg, att
han förklarades berättigad att från och med ingången
af år 1899 uppbära det med ombudsmannatjensten
förenade ålerstillägg af 500 kronor årligen.

[MARG:{12}O.]

{§ 6.}
På grund af hvad Drätselkammaren hemstält bi-
föllo Stadsfullmäktige på det sätt en af konteras C
för anordnande af landtbruksmöte härstädes år 1899
gjord framställning om upplåtande af mark till utställ-
ningsplats m. m., att till utställnings komiterades för-
fogande under så lång tid af nämnda år, som funnes
erforderligt, skulle afgiftsfritt ställas den del af om-
rådet för nedre hamn, hvilken nu disponerades af
skarpskyttekåren till exersisplats, under vilkor, att
området i fråga skulle till Staden återställas i ordentligt
skick; och skulle underrättelse härom särskildt medd-
las skarpskyttekårens styrelse.

Vidare beslöto Stadsfullmäktige, jemväl i enlighet
med Drätselkammarens hemställan, ej mindre lemna
komiterade rätt att från stadens vattenledningsnät till
och öfver förenämnda område framdraga vattenlednings-
rör, under vilkor att arbetet härmed utfördes under
Stadsingeniörerns tillsyn och efter af honom gifna före-
skrifter, än äfven medgifva komiterade att erhålla
afgiftsfritt vatten för utställningens behof genom
sagda ledning från stadens vattenledningsverk.

[MARG:{21}L.]

{§ 7.}
I afgifvet utlåtande öfver den
af direktionen för tekniska skolan den 31 Oktober 1896
gjorda framställning om tillbyggnad å skolans tomt för
fyllande af vissa uppgifna behof, nämligen för beredan-
de af rymligare bostad åt skolans vaktmästare samt
lokaler för tvätt och värmning af vatten till skurning, för
formning, för gjutflaskors torkning jemte nya för gjut-
ning, hade Drätselkammaren hemstält, att å skolans
tomt mot gränsen af tomten N:r 115 och 116, måtte få
uppföras en mindre byggnad enligt bifogade ritnin-
gar för en kostnad hvilken beräknats till c:a 10 000
kronor, samt att Drätselkammaren måtte erhålla
bemyndigande att gå i författning om arbetets verk-
ställande, samt att för bestridande af kostnaden
tillfälligt lån tills vidare måtte få upptagas.

För att bereda Skolans Direktion tillfälle att, innan
ärendet slutligen afgjordes taga del af ritningarne
och derom yttra sig, skulle handlingarne till nämnda
direktion öfverlemnas, hvarefter och sedan dess ytt-
rande blifvit inhemtadt, Stadsfullmäktige skulle taga
frågan under vidare ompröfning.

[MARG:{175}{1896}T]

{§ 8.}
På grund af framställning från Nyfors municipal-
samhälle genom af och inom detsamma utsedda komiterade
hade Drätselkammaren under framhållande af den nytta
staden skulle hafva derigenom att den inom Nyfors i-
frågasatta vattenledningsanläggningen sammankopplades
med stadens anläggning och Nyfors emot viss betalning
erhölle vatten till sin reservoir och sitt rörnät från
stadens vattenledningsverk, och med bifogande af nödig
utredning af de frågor, som för ärendets afgörande egde
betydelse - hemstält, att Stadsfull-
mäktige måtte bifalla en dylik anordning och förty
godkänna ett bilagdt af Nyfors komiterade, för sam-
hället på grund af lemnandedt bemyndigande, och af
Drätselkammaren antaget förslag till öf-
verenskommelse rörande anordning af Nyfors vatten-
ledning och stadens delaktighet herå, samt för de
arbeten, hvilka skulle af staden för ändamålet utfö-
ras, och hvilka förutom nedläggande af ett hufvud-
rör under Eskilstuna ån, rörnätens sammankoppling
och anbringande af fyra afstängningsventiler hufvud-
sakligen skulle bestå i omläggning af en del äldre
rör och nedläggande på några ställen af nya rörled-
ningar, anvisa ett förslagsanslag af 20 000 kronor
äfven som lemna Drätselkammaren uppdrag ej mindre
att genom tillfälligt lån tillsvidare anskaffa nämnda
summa, än äfven gå i författning om arbetenas ut-
förande.

Till hvad Drätselkammaren sålunda föreslagit
och hemstält lemnade Stadsfullmäktige bifall;
varande den af Stadsfullmäktige sålunda godkända
öfverenskommelse af följande lydelse:

"I och för anläggning af vatten - och afloppsledning
inom Nyfors municipalsamhälle är mellan nämnda
samhälle och Eskilstuna stad genom dess Drätselkam-
mare, under förutsättning af Stadsfullmäktiges godkän-
nande, följande öfverenskommelse, träffad:

1:o Rörnätet inom Nyfors nedlägges, hvad angår
dess utsträckning, i hufvudsaklig öfverensstämmelse
med det förslag, som å bilagda stadsplan finnes angif-
vet, dock med iakttagande deraf, att rören nedläggas i
de utlagda gatorna samt att, der undantag från denna
bestämmelse finnes böra ske, sådant under arbe-
tets lopp varder Drätselkammarens pröfning och god-
kännande understäldt;

2:o Der rören nedläggas i staden tillhörigmark, förbe-
håller sig Drätselkammaren rätt att bestämma deras
höjdlägen;

3:o Alla kostnader för rörledningarnes nedläggande i
Nyfors och till de punkter, der stadens ledningar möta,
betalas uteslutande af Nyfors samhälle;

4:o Anknytningspunkter med stadens vattenlednings-
nät blifva vid Örströmsparken, hörnet af Vestermarks-
och Gymnastikgatorna samt i Tullgatan;

5:o Staden nedlägger på sin bekostnad från vattenlednings-
verket ett tio tums rör under ån till Örströmsparken, der
Nyfors möter med sin rörledning; och anbringar staden
såväl vid vattenledningsverket, som i Örströmsparken
å nämnda rör afstängningsventiler;

6:o Nyfors tillhandahåller staden utan afgift nödig mark
från ån till anknytningspunkten i Örströmsparken för
nedläggande af förnämnda rör från vattensledningsver-
ket samt tillförsäkrar staden rätt att från sagda rör
anbringa ett förgreningsrör för vattenledningens even-
tuella framdragande i Lasarettsvägen;

7:o Nyfors framdrager sin ledning till hörnet af Vester-
marks - och Gymnastikgatan med sex tums rör; staden
möter derstädes med rör af samma dimension och an-
bringar derå en afstängningsventil;

8:o Nyfors framdrager sin ledning till Tullgatan, der
stadens ledning möter och der staden anbringar en af-
stängningsventil; då i Nyfors, närmast vägporten vid
Öbergska filfabrikstomten, förut finnes nedlagdt ett
mindre, fyra tums, rör, skall det stå Nyfors fritt att antingen
utbyta detta rör af sex tums diameter eller ock
der nedlägga och med stadens ledning sammankoppla
ytterligare ett rör af fem eller sex tums diameter;

9:o Alla arbeten för rörnätens sammankoppling utföras och
bekostas af staden;

10:o Vattenreservoir uppföres af Nyfors på dess bekostnad
å af Drätselkammaren anvisad plats mellan qvarteren
35 och 36 å Nyfors stadsplan samt efter ritning, som skall
underställas Drätselkammarens godkännande. Reservoiren
skall uppbyggas så, att dess öfverkant kommer i lika
höjd med öfverkanten af stadens vattenresevoir, och till
den storlek, att den kan rymma c:a 22 000 kubik fot
vatten öfver samma bottenhöjd, som stadens reservoir
eger;

11:o Staden upplåter afgiftsfritt plats för reservoiren och
lemnar Nyfors rätt att å staden tillhörigmark nedläg-
ga rör till densamma och för reparation och skötsel
af reservoir och rörnät dit erhålla tillträde, äfven som
att efter anvisning uttaga sten för reservoirbyggnaden,
der så kan finnas lämpligt, alt utan ersättning;

12:o Förutom den kontroll öfver arbetenas utförande,
som Nyfors samhälle sjelft kan komma att anordna,
eger staden genom sin Stadsingeniör kontrollera, att
arbetet med rörnätets nedläggande och reservoirens
uppförande blifver uppfördt på ett för stadens intres-
sen fullt betryggande sätt; skolande denna senare
kostnad gäldas af Nyfors med belopp, som, der öfver-
enskommelse icke kan träffas, skall bestämmas
af Drätselkammaren;

13:o Sedan vattenledningen i Nyfors sålunda blifvit an-
lagd erhåller Nyfors vattenledningsvatten genom dess
rörnät från stadens vattenledningsverk, {dels} mot en
afgift af två kronor för år för hvarje rum i gård,
dit vattenledning finnes införd, eller i gård, dit vatten
enligt tillstånd får hemtas, och tretton öre för hvarje
kubik meter genom mätare uppmätt förbrukadt vatten,
samt för kreatur, åkdon och bevattning mot 2/3 af den
afgift, som för dylika ändamål debiteras inom Eskils-
tuna, hvarvid uppkommande bråkdel af öre bortfaller,
{dels ock} afgiftsfritt för spolning af kloaknätet och bevatt-
ning af gator genom med sil försedd vattenkärra, dock
hvad gatubevattningen angår endast i den mån vatten-
tillgången sådant medgifver, samt, vid behof, för eld
släckning och vid brandöfning, i hvilket sistnämnda
fall anmälan likväl skall göras hos Stadsingeniören
senast dagen före öfning;

14:o De från Nyfors till staden utgående vattenlednings-
afgifter betalas af Nyfors municipalsamhälle den 1
Februari, 1 Maj, 1 Augusti, och 1 November årligen för
löpande qvartal vid äventyr, om detta försummas,
att tillförseln af vatten från stadens vattenledning
avstänges;

15:o Samma vattenledningsreglements och vattenkon-
trakt, som gälla i Eskilstuna skola i tillämpliga delar
äfven användas i Nyfors, likväl med undantag för vat-
tenafgifternas storlek, som Nyfors sjelf eger att bestäm-
ma. De af enskilda vattenförbrukare i Nyfors begångna
öfverträdelser af kontrakt och reglemente skola af den
det vederbör inom Nyfors rättas och beifras, men är sam-
hället i hvarje fall skyldigt ansvara Eskilstuna stad
för betalningen af afgifterna och fullgörandet i öfrigt
af detta kontrakt;

16:o Drätselkammaren eger rätt att, för kontroll af af-
gifterna, när den så önskar, laga del af vatten led-
nings kontrakten samt vattenledningens räkenska-
per i Nyfors.

17:o Denna öfverenskommelse skall gälla tillsvidare och med tre
års uppsägningstid för hvardera kontraheten.
Eskilstuna i April 1898
För Drätselkammaren:

/Aug Stålberg/
/Ernst Modigh/

Å
Nyfors Samhälles vägnar:
/Magnus Brunskog/
/L.W. Kajerdt./
/Rikard A. von Post/
/C.A. Thorild/
/C.Ax. Borgström./

vattenlednings komiterade."

[MARG:{23}N.]

[MARG:nedjust.]

{§ 9.}
I en till Stadsfullmäktige stäld skrifvelse hade Munktells
Mekaniska verkstad Aktiebolag, under framhållande
af det oafvisliga behof, som för bolaget förefunnes att
erhålla utvidgadt områdes för dess fabriksverksamhet, då
dess för nämnda ändamål afsedda inom Eskilstuna stads
planlagda område befintliga tomt med N:r 300 - 305 icke
härför erbjöde tillräckligt utrymme, anhållit att Stadsfullmäkti-
ge för sin del ville besluta, att bolagets invid nämnda
tomt belägna, till Eskilstuna stad i administrativt,
judiciellt och ecklesiastikt hänseende hörande lägen-
het Klosterström måtte läggas under stadens plan-
lagda område och med tomten N:r 300 - 305 till en tomt
sammanslås under benämning "tomten N:r 300 - 305 med
klosterström" på satt en bilagd i och för tomtsamman-
slagning upprättad karta öfver ifrågavarande områ-
den utvisade.

Af handlingarne bilagda karta öfver tomten
N:r 300 - 305, karta öfver Klosterström," karta öfver
en till Eskilstuna Mekaniska verkstad gränsande
jordrymd, tillhörig Eskilstuna Kungsladugård", upp-
rättad år 1877, förenämnda sammanslagningskarta
samt bestyrkta afskrifter af KM:ts nåd. bref den 21
December 1877, den 2 Oktober 1880 och den 4 Mars 1892
inhemtades:

{att} hela lägenheten Klosterström blifvit genom de
båda sistnämnda Nåd. brefven avskiljd från klosters
socken och med Eskilstuna stad i judiciellt, admini-
strativt och ecklisiastiskt hänseende förenad;
{att} skilnaden i ytinnehållet för den med Litt F. å kar-
tan öfver klosterström betecknade delen af nämnda lä-
genhet, hvilken del från år 1893 inlagts till Eskilstuna
enligt upplåtelsebrefvet, som uppgåfve området innehålla
9 qvadratref, 10 qvadradt stänger, och enligt tomtkartan, der
samma område upptagits till allenast 8 qv.ref, 15qv. stänger
60 qv.fot,[Ref, äldre (1855 infördt) mått, =10 stänger =100 fot =1/360 mil.] förklarades,
deraf, att genom Nåd. brefvet den
21 December 1877 föreskrifvits, att den vid sidan af samma
område liggande Gränsgatan skulle ökas till 80 fots
bredd hvarigenom en del af oftaberörda område från-
gått bolaget för att användas till gatans utläggning;
{att} tomterna N:r 300, 301, 302, 303, 304, och 305 blifvit i
sammanhang med af bolaget verkstäldt inköp från sta-
den af den s.k. Södra Munktellsgatan och dennas inför lif-
vande med närliggande tomter sammanslagna till en
tomt genom Nåd. brefvet den 21 April 1893, samt
{att} lägenheten Klosterström innehölle en areal
af 3 hektar, 78 ar, 81,5 qv meter och att den tomt, som efter
sammanslagning med tomten N:r 300 - 305 af bemälda
lägenhet skulle uppstå, komme att erhålla ett ytinne-
håll af 5 hektar, 42 ar, 23,05 qvadratmeter.

Sedan Byggnadsnämndens Ordförande tillkänna-
gifvit, att ärendet förevarit hos Byggnadsnämnden,
som icke funnit något mot förslaget att erinra, ehuru-
väl ett beslut af Nämnden icke kunnat fattas, innan
Klosterström blifvit inlagdt under stadens planlagda
område, samt tillika meddeladt, att enligt hvad han
hade sig bekant det vore för bolaget af synnerligt
stor betydelse, att ärendet snarast möjligt avgjordes,
beslöto Stadsfullmäktige för sin del bifalla den af
bolaget gjorda framställningen under förbehåll, att de å
sammanslagningskartan befintliga öppna vägarne,
utmärkta med bokstäverna a-c, samt den vin-
kelrätt mot samma väg till ån neddragna vägen
från bokstafven c för framtiden komme att bibe-
hållas obebygda och öppna samt fritt tillträde till tomten från
Gränsgatan och genom öfriga nuvarande ingångar till
området bereddes, så att lätt kommunikation icke
blott till detsamma, utan äfven derinom mellan dess
olika byggnader och byggnadskomplexer kunde erås;
och skulle sedan Byggnadsnämndens yttrande i ärendet
inhemtats, Statsfullmäktiges Ordförande ega att, der
detta yttrande icke innebure någon afvikelse från eller
tillägg till nu fattade beslut, detsamma å Stadsfull-
mäktiges vägnar KM:ts nådiga pröfning och faststäl-
lelse omedelbart underställa.

[MARG:{24}K.]

{§ 10.}
Ordföranden anmälde att sedan annons om lediga stads-
arkitektbefattningen härstädes varit införd tre gånger
i hvardera af tidningarne Sörmlandsposten, Post och La-
rihes tidningar, Stockholms dagblad, Nya Dagl. Allehanda
och Teknisk Tidskrift med ansökningstid före den
10 innevarande månad, hade inom samme tid in-
kommit ansökningar från

1) Arkitekten Emil Befwe härstädes,
2) Arkitekten Gerdt Hallberg i Stockholm,
3) Arkitekten Aug. Atterström i Stockholm
4) Arkitekten Erik Otto Ulrich i Stockholm,
hvarförutom efter ansökningstidens utgång inkommit an-
sökningar
den 10/4 från Arkitekten Gust. Ad. Lindberg i Charlottenberg
och den 11/4 från Arkitekten Carl Adolf Ambrosius i Malmö

Stadsfullmäktige beslöto öfverlemna ansökningarne
för utlåtande till Byggnadsnämnden, som derefter skulle
öfversända desamma till Drätselkam-
maren, hvarefter ammaren skulle med Byggnadsnämndens och
eget yttrande desamma till Stadsfullmäktige
återsända.

[MARG:{263}{1897}S.]

{§ 11.}
Brandchefen anmälde att, sedan med anledning
af omorganisationen af brandkåren en del ändringar funnits
behäfliga i stadens brandordning, det vid granskning af
densamma visat sig, att dessa ändringar vore så många,
att en fullständig omarbetning af samma brandordning
vore af nöden, och föreslog han förty att för ända-
målet måtte tillsättas en komitté samt att Utskottet måt-
te lemnas uppdrag att föreslå de personer, som i denna
komité borde insättas

Sedan med anledning här af Utskottet haft enskild
öfverläggning, medan sammanträdet ajornerades beslöto
Stadsfullmäktige, jemlikt Utskottets hemställan, att för
upprättande af förslag till ny brandordning för sta-
den tillsätta en komité af fem personer samt att till
komiterade utse Brandchefen såsom sammankallande
samt Herrar Direktören m. m. Aug. Stålberg, t.f. Borgmä-
staren Friherre v.Friesendorff, och fabriksidkarne Lilje-
qvist och E.A. Berg.

[MARG:{25}B.]

{§ 12.}
Protokollsjustering skulle ega rum å Stadshuset
Lördagen den 16 i denna månad kl.1 på dagen

Justeradt den 16 April 1898

/Arvid,Nilsson/
/Ernst Hellstedt/
/F.A. Hiort/

[MARG:reg.]

År 1898 den 18 April å Stadshuset offentligen uppläst betyga:
/Joh, Aug, Larsson/
/Hans; Swenson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 april 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107112.

Personrelationer