Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 februari 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 februari 1889

Anmärkning

{1889 den 14 Februari}

{Närvarande:} samteliga stadsfullmäktige med
undantag af:
Herr C.W. Dahlgren, bortrest
Herr C.F. Lundström, sjuk
Herr K. Söderblom, som är på Riksdagen.
Herr G.E. Svanbäck, utan anmäldt förhinder.

{§.1.}
Från Magistraten ankommen revisionsberättelse för Eskils-
tuna Utskänknings bolag och försäljningsåret 1887-1888
upplästes, och lades till handlingarne med beviljande af
ansvarsfrihet.

[MARG: {16.}]

{§.2.}
På Drätselkammarens förslag beviljades afskrifning af
1887 års Kommunalutskylder till belopp 178 kronor 79 öre.

[MARG: 17.]

{§.3.}
Sedan Stadsfullmäktige den 11 Oktober 1888 tillsatt en
Komité för utredning i frågan angående förfarandet med
Stadens vattenverk såväl i dess helhet som i detalj samt för
afgifvande af förslag till dess lösning, så hade nu från Komi-
tén till Stadsfullmäktige inkommit utlåtande och fram-
ställning rörande ombyggnad af vattenverket N:o 46
af följande lydelse:

"till Stadsfullmäktige i Eskilstuna.

Den af Stadsfullmäktige den 11 Oktober nästlidne år tillsatta komité
för utredning af den uppkomna frågan angående förfarandet med sta-
dens vattenverk, har, på grund af den handläggning af frågan, som
redan egt rum både hos Drätselkammaren och Stadsfullmäktiges
Beredningsutskott, ansett sig böra till en början taga under pröf-
ning förfarandet med Sliphuset N:o 46, emedan alla som i saken
sig yttrat, angående detta vattenverks bestämmelse varit ense,
då deremot angående de öfriga förelågo vidt skilda förslag.

Alla hade förordat att Sliphuset N:o 46 skulle af sta-
den ombyggas och att det samma skulle bestå af mindre lä-
genheter, hvilka hvar för sig kunde uthyras, - för att tillhan-
dahållas sådana Smidesfabrikanter, som sjelfva icke voro i stånd
att skaffa sig erforderlig drifkraft. Den enda skiljaktighet, som före-
låg, bestode deri, att Drätselkammaren ansett verket forfarande
böra vara {tjensteverk}, då deremot reservanter inom Drätselkam-
maren förmenat, att detsamma borde blifva {sjelfständigt}.
Men denna skiljaktighet är mera skenbar än verklig, ty tjen-
steverksfrågan har under tidernas lopp af smidesindustrien sjelf
blifvit förändrad genom förändrade arbetsmetoder, så att för-
hyrandet af {drifkraft} är hvad som numera behöfvdes, i stäl-
let för det fordna, nu bortlagda, förhyrandet af visst {arbete}
(såsom slipning, polering etc.) Och i följd häraf kan ett vatten-
verk, som inrättas med hänsyn till uthyrning af drifkraft
åt många och under sådana förhållanden, att den mindre
fabrikanten kan sig deraf begagna, icke undgå att blifva
ett tjensteverk åt manufakturen, fastän fabrikanterna hvar
för sig arbeta sjelfständigt i samma verk. Således må de
olika uttrycken i sjelfva verket syfta åt samma håll.

Komitén har äfven för sin del funnit för smides-
manufakturen och staden förmånligt att Sliphuset N:o 46 om-
bygges efter här förut angifna program, med iakttagande af
följande grunder:

1). Huset må blifva så stort utrymmet medgifver, på det så
många flere hyrestillfällen må kunna i detsamma bere-
das;
2). till hvarje rum skall finnas drifkraft;
3.) till hvarje rum skall finnas skorstenspipa;
4). verkets motorer skötas af en utaf staden antagen person;
5). Staden håller värme till alla rum medelst inmurad ångpan-
na och derifrån gående värmeledningsrör;
6). Sugfläktar inrättas, verkande i alla rum.

Frågan om husets rätta placering har förekommit svårlöst,
emedan sliphus dammen ligger snedt mot Hamngatan.
Härvid har kommit i betraktande ombygnad af sliphusdam-
men med dragning åt öster, så att han komme att ligga
vinkelrätt mot Hamngatan, hvarvid äfven vattenverkshuset
finge ett sådant läge; men i betraktande af dermed före-
nade, högst betydliga kostnader har komitén icke tilltrott sig kun-
na framkomma med ett sådant dambygnadsförslag, hvilket vore
förenadt med förlängning af tre vattenverksrännor och murad
kulvert öfver den der framgående vatten- aflopps-ledningen,
hvilka senare föröfrigt vid detta arbete lätt kunde taga
skada. Då Komitén sålunda måst till utgångspunkt taga
Sliphusdamemen, sådan han nu är, men ansett riktigt att vat-
tenverket N:o 46, som nu ligger något snedt mot sliphuset
N:o 47, komme i linie med detta senare till bildande af ett
vackrare läge mot ån, och för öfrigt i söder komme i gräns-
linien mot Hamngatans förlängning, samt i norr hade sin
gifna begränsning af vattenrännan till verket N:o 48/H. Hall-
ströms), så återstod endast den vestra sidan om vilken
tankarne kunde vara delade på huru långt afstånd denna
borde förläggas från sistnämnda vattenverksområde. Men föran-
ledande af Byggnadstadgans föreskrift har Komitén tagit
detta afstånd till 7½ fot, i nordvästra hörnet, der utrymmet
är minst, och ansett sig äfven kunnat göra detta af den
anledning att afståndet i riktningen mot söder blifver allt
större i följd af Hallströmska områdets rätvinkliga läge
mot Hamngatan.

Med begagnande af de sålunda uttagna och ytterst
medgifna områdes punkterna, fann Komitén, att det nya
vattenverkshuset kunde blifva 50 fot bredt och 80 fot långt.
Men något deröfver, beroende på den sneda figurplanen,
som dock ansåges komma att vara mindre stötande för
ögat, då huset låge i gatulinien; och med denna stor-
lek, samt huset i tre våningar hvarje våning i midten
afdelas med korridor och arbetsrum åt sidorna, vunnos
närmare trettio särskilda lägenheter att uthyra.

På komiténs uppdrag har ingeniören Emil Holm-
gren uppgjort den bilagda förslagsritningen till ett sådant
hus äfvensom kostnadsförslag med bifogande jämväl af en
kalkylation, huru affären skulle i ekonomiskt hänseende
ställa sig för staden; och sedan Arkitekten J.W. Kajerdt,
derom anmodad, granskat kostnadsberäkningen och derom afgif-
vit det utlåtande, som äfven bifogas, hafva komitérade för
sin del uppställt följande beräkningar å kostnader, under
förutskickande af den anmärkning, att det endast är sten-
husbyggnad som blifvit afsedd:

Bygnaden, med tillämpning af Herr Kajerdts yttran-
de, - kronor 30,500.
turbiner och transmissioner - 10,600.
Ångpanna och värmeledning - 3,250.
Sugfläktar och rörledningar - 1,500.
Anläggning af ny bro till området för vatten-
verket N:o 48 - 650.
Fördjupning af vattenafloppet och i samband der-
med möjligen förekommande arbeten - 1,500.
Ritningar och oförutsedda vattenarbeten - {2,000.}
Summa kronor 50,000

Sedan huset blifvit färdigt beräknas stadens ut-
gifter för år:

Ränta och amortering på anläggningssumman
50.000 à 8% - 4,000.
Kolåtgång - 600.
Maskinistens årslön - 500.
Olja, div. reparationer, onera etc. - {520.}
Summa kronor 5,620.

För att betäcka denna summa erfordras följande
hyresbelopp:

pr [kvadrat] fot i 1:sta våningen 85 öre som för 2,320 gör - 1.972.
pr [kvadrat] fot i 2:dra våningen 70 öre som för 2,780. gör - 1,946.
pr [kavdrat] fot i 3:die våningen 60 öre som för 2.780 gör - {1,722.}
Kronor 5,640

hvartill kommer, till fördelning, beräknelig hyra för vat-
tenkraften, 40 hästkrafter à 50 kronor - {2,000.}
Sammanlagdt kronor 7.640.

Och skulle, exempelvis, sammanlagda hyran för en lokal å 17' X 20'
eller 340 qv. fot golfyta, d.v.s. inberäknat drifkraften,
blifva:
i 1:sta våningen - kr. 400.-
i 2:dra våningen - kr. 320.-
i 3:dje våningen - kr. 270.-
hvilken hyra, i betraktande af lokalernas beskaffenhet,
icke lär få anses för öfverdrifvet hög; ehuru dock det
måste antagas, att saken i sin början och innan för-
delarne blifvit allmänneligen insedda, icke komme att
lemna ett så fullt tillfredsställande resultat, som det här
ofvan angifna.

Såsom i kalkylen nämndes äro 40 hästkrafter be-
räknade för detta vattenverk.

Herrar Qvist & Gjers hafva i sitt vattenverksbetän-
kande af den 24 Januari 1878 föreslagit ett ordnande
af verket med 30 hästkrafter; men då samma Herrar
i betänkandet upptaga den förutvarande vattenåtgången
för vekret till 100 kub. fot i sekunden och på ett ställe
angifva 500 kub. fot i sekunden motsvara 250 eff. häst-
krafter, så finna komiterade häraf framgå, att vatten-
åtgången icke skola blifva större, än hvad den nu
är, om till verket anbringas turbiner på sammanlagdt
40 hästkrafter. I hvilket fall som helst, anses någon
minskning i denna kraft icke böra förekoma för detta
vattenverk, som är afsedt att betjäna så många, utan
hellre, om så erfordras, minskning ske vid något annat
vattenverk, som står under reglering.

Uppförandet af ifrågavarande vattenverk an-
ser komitén lämpligen kunna uppdragas åt Drätselkam-
maren, till hvars förvaltning vattenverken höra.

Emedan sliphuset N:o 46 är ett af de dispo-
sitionsverk, som Kronan öfverlemnat till staden under vil-
kor att vara tjensteverk, hvilket senare den tiden gick
ut på att verkställa sipning åt manufakturister mot
lega, och derutinnan visserligen skett den förändring, att
legan icke beräknats efter taxa utan efter öfverenskommelse.
Då lärer häraf följa, att den nya form för tjenstever-
ket, som nu skulle etableras, erfordrar Kongl. Majestäts
samtycke.

Under erinran att Helsovårdsnämnden förbjudit
vidare utarrendering af sliphuset N:o 46 i dess nuvarande
skick, och att nu gällande arrendeaftal tilländagår den
första instundande Oktober, så att det icke längre skall
kunna uppskjutas med ett definitivt beslut om förfa-
randet med detta vattenverk, så får komitén tillkänna-
gifva:

{Att} Ingeniören Holmgrens ritning och förslag medfört en
kostnad på 225 kronor, hvilka drätselkammaren på ko-
miténs begäran till honom betalt, samt
{Att} Arkitekten Kajerdt för sin granskning af det först-
nämnda afgifvit bilagda räkning å 10 kronor, hvilka äf-
ven torde få betalas.

Och får komitén nu hos Stadsfullmäktige
hemställa:

1.) att, under förutsättning af Kongl. Majestäts
bifall härtill, ett vattenverks hus efter här-
ofvan angifna program skall af staden
uppföras i stället för nuvarande sliphuset
N:o 46;
2.)att, som ännu odisponerade delen af stadens
upplagda obligationslån synes åtgå till i års-
staten redan beräknade behof, Stadsfullmäg-
tige måtte besluta att för ändamålet på
annat sätt upptaga ett lån å erforderliga
50,000;
3). att Stadsfullmägtige må uppdraga bygg-
nadsverkställigheten åt Drätselkammaren, så
snart hinder deremot ej möter;
4). att Stadsfullmäktige må ingå till Kongl.
Majestät med underdånig anhållan att få förändra
ifrågavarande tjensteverk på angifna sättet,
samt att det nya, så högst kostbara huset,
hvarmed det af kronan öfverlemnade gamla trä-
huset icke på något sätt kan jemföras, måt-
te uttryckligen förklaras vara stadens egen-
dom;
5). att derest hinder skulle möta för bifall till
föregående punkt, frågan om vattenverket
n:o 46 må anses vara i sin helhet öppen
för nya beslut.

Komitén blir i tillfälle att framdeles afgifva
betänkande rörande öfvriga vattenverksfrågor, så snart
utredning derom hunnit åstadkommas.

Eskilstuna den 9 Februari 1889.

/Aug. Stålberg/
/Teofr. Munktell./
/E.A. Lundblad./
/P.G. Luthman./
/P. Liljeqvist./
/H. Åkerstein./
/C. Jernbergh./"

Efter en stunds öfverläggning funno Stadsfullmäktige skäligt Komi-
téns framställning i alla dess delar bifalla; hvarjemte Stads-
fullmäktige ej mindre godkände den af Drätselkammaren
gjorda utbetalning till Ingeniören Emil Holmgren
af 225 kronor för upgörande af ritning och kostnadsförslag
än äfven beslöts att till Arkitekten Kajerdt skulle utgifvas 10
kronor för granskning af nyss berörda ritning och
kostnadsförslag.

[MARG: 139.]

{§.4.}
I skrifvelse till Stadsfulmäktige den 6 i denna månad
hade Hamndirektionen, med bifogande af utdrag ur dess proto-
koll den 5 i samma månad, hemstält om bemyndigande
att antingen genom Konungens Befallningshaf-
vande i länet eller ock genom stämning till veder-
börande domstol söka utfå 63 Kronor 36 öre
hamnafgifter, som Torshälla ångslupsbolag
nekat erlägga för ångslupen Lärkan.

Då detta ärende till Behandling företogs
beslöto Stadsfullmäktige, i enlighet med af Herr
E.A. Lundblad afgifvet förslag, att Hamn-
direktionen skulle lemnas oinskränkt [berättigande]
att på laglig väg söka af vederbörande utbekomma
ifrågavrande hamnafgifter.

[MARG: 18.]

{§ 5.}
I skrifvelse denna dag hade Wattenledningssty-
relsen, med anmälan att Klosters Sockens
taxerinsnämnd, jemlikt Styrelsen tillhan-
dakommen debetsedel, för sistlidne år på-
fört Staden bevillning såväl för vattenlednin-
gens fastigheter som äfven för en till 10,000
Kronor taxerad inkoms, samt med för-
mälan att Styrelsen beslutat öfverklaga
taxerings åtgärden, anhållit om Stads-
fullmäktiges bemyndigande att i nu
omförmälda ärende klagan föra; Och beslöts
att, med bifall till den gjorda framställningen, det
begärda bemyndigandet skulle Wattenled-
ningsstyrelsen lemnas.

[MARG: 19.]

{§ 6.}
Herr G.E. Svanbäck pliktar för uteblifvan-
det 2 kronor.

{§.7.}
Enär Herman Lundberg och Albin
Hellstedt utsågos att jemte Herr Ordföranden
justera dagens protokoll, hvilken justering
skulle ega rum Lördagen den 16 i denna,
månad kl. 1 på dagen å härvarande Satdskassörs-
expedition.

1889 Februari 16 justeradt

/TheofrMunktell/
/Albin Hellstedt/
/Herm, Lundberg/

År 1889 den 18 Februari, å Rådhuset offentligen
uppläst; betygar,

/Aug; Eriksson/
/A; Lindblom/

[MARG: {20}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 februari 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 februari 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107111.

Personrelationer