Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13september 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13september 1894

Anmärkning

{1894, den 13 September.}

Närvarande: samtlige Herrar Stadsfullmäktige med
undantag af

Herrar Olsson,
Frieman,
Svahnbäck,
Stålberg,
Thunberg,
Fahlstedt och
Koraen, samtliga med anmälda och
godkända förfall, samt

Herr O. Svengren, som ej med kallelse anträffats, och
Herr Dahlgren, utan anmäldt laga förfall.

{§ 1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll utsågos
Herrar Stawelius och Wallin.

{§ 2.}
Beslöto Stadsfullmäktige att, med anhållan om anstäl-
lande af föreskrifvna val, hos Magistraten anmäla
{dels} att följande medlemmar af Stadsfullmäktige äro
i tur att vid innevarande års slut afgå, nämligen
Herrar Fabriksidkaren C. A. Stenman,
Ingeniören K. Söderblom,
Fabriksidkaren Arvid Nilsson,
Disponenten O. Aspelin,
Fabriksidkaren E. A. Berg,
Ingeniören Hadar Hallström,
Riksdagsmannen Adolf Aulin,
Rektoren och Riddaren Axel Karlsson,
Målaren L. Stenqvist,
Fabriksidkaren P. Liljeqvist,
Bankdirektören H. Åkerstein,
Handlanden G. Landström,
Snickaren A. G. Pettersson,
Handlanden C. Silén,
Herr Alb. Hellstedt,
Herr Ernst Hellstedt
Doktoren och Riddaren W. Mossberg och
Disponenten E. Frieman;

{dels ock} att enligt af Stadsfullmäktige pröfvade och
godkända afsägelser Herrar Fil. Doktoren och Riddaren
Theofr. Munktell och Fabriksidkaren Johan Engström med
detta års slut upphörde att vara ledamöter af Stadsfull-
mäktige.

[MARG: 35.]

{§ 3.}
Då, enligt hvad Dk:n i utdrag af dess protokoll den 29
nästlidne Augusti påvisat,
det dike, hvilket från Nyfors framdragits öfver kyr-
koherdeboställets mark, delvis i stadens gräns,
vore afsedt till aflopp för dagvatten
från Vestermarken och deromkring liggande platser,
men genom den af Nyfors samhälle, diket nedlagda för
kloakvatten afsedda afloppstrumma, hvilken utmyn-
nade i en öppen afloppsbrunn vid Kyrkogatan utan-
för gården N:r 135, vattnets fria aflopp i högst väsendt-
lig mån hämmades, så att under vår- och hösttider
öfversvämning ofta uppstode hvilken medförde ska-
da särskildt å Elementarläroverkets byggnad och om-
råde, invid hvars gräns diket vore framdraget, be-
slöto Stadsfullmäktige att, i sammanhang med en
af Helsovårdsnämnden gjord anhållan om åläggan-
de för Nyfors samhälle att hålla den öfver kyrkoherde-
boställets mark framdragna kloakledningen med
tillhörande afloppsbrunn i sådant skick, att helso-
farlig lukt icke derifrån sprides, att hos KMB. i
länet göra framställning om åläggande för Nyfors
samhälle, som nedlagt trumman, att åter bortta-
ga densamma, så att diket uteslutande finge an-
vändas för det ändamål, som dermed afsetts, nämli-
gen att vara aflopp för dagvatten, och
anbringa annan af-
loppsledning för kloakvatten.

[MARG: {36}]

{§ 4.}
Sedan Drätselkammaren vid granskning af en utaf
Stadskamreraren afgifven förteckning å oguldna
kommunalutskylder till Eskilstuna stad för år
1893 till belopp af 1261 kronor 73 öre, hvilka af upp-
gifna orsaker icke kunnat indrifvas, från afskrif-
ning undantagit

N:r 352. v.Läroverkskollega A.F. Bersell - 108.62
N:r 384 Skomakaren C. E. Aspelin - 18.99.
N:r 977 Restauratrisen A. Börgesson - {21.- }
Transp. 148.61

Transport - 148.61.
N:r 1084 Boktryckerifaktorn A.M. Sundelius - 108.99.
N:r 1983 Smidesarbetaren C.E.H. Svensson - 10.36
N:r 2879 Metodistpastorn C. Wallenius - {33.99}
Summa kr. 301.95

så beslöto Stadsfullmäktige, i enlighet med hvad Drätsel-
kammaren hemstält, att för återstående utskyldsbeloppet
959 kronor 78 öre bevilja afskrifning ur räkenskapen.

[MARG: 37.]

{§ 5.}
I enlighet med hvad Drätselkammaren hemstält bevil-
jade Stadsfullmäktige afskrifning ur räkenskapen för
å en af Stadskamreraren afgifven förteckning upptagna
platspenningar efter matlag för lägenheter å Vester-
marken till belopp af 25 kronor, hvilka matlagsafgif-
ter icke vore möjliga att indrifva.

[MARG: {38}]

{§ 6.}
Med utdrag af dess protokoll den 31 nästlidne Augusti
hade Drätselkammaren öfverlemnat

{dels} utdrag af Byggnadsnämndens protokoll den 13 i sam-
ma månad, deruti Nämnden på anförda skäl för sin del
bifallit en af egaren till tomterna N:r 105 och 106 härstä-
des Charlotte Johansson gjordt erbjudande att såsom
gåfva till staden afstå ett område om 65 qv.meter af den del af
tom-
ten N:r 105, som ligger invid förutvarande gränsen mot
ån, samt att tomtens gräns mot det i ån
genom utfyllning erhållna jordområde skulle blifva den
räta linie, som å en protokollet bilagd, af Stadsinge-
niören C. F. Virgin i och för sammanslagning af tom-
terna N:r 105 och 106 den 11 Augusti 1894 öfver samma
tomter upprättad karta finnes uppdragen, äfvensom
en af samma gårdsegare gjord ansökan att de båda
tomterna måtte varda till en tomt under N:r 105 och 106
sammanslagna;

{dels ock} ett af Charlotte Johansson i laga ordning
upprättadt gåfvobref till staden den 30 Augusti 1894 å berörda
del
af tomten N:r 105, som enligt gåfvobrefvets ordalydelse vore
bestämd såsom den del af tomten mot Eskilstunaån
som ligger mellan förutvarande strandlinien och den gräns-
linie, som å en af Stadsingeniören C. F. Virgin den 11 Au-
gusti 1894 i och för sökt sammanslagning af tomterna
N:r 105 och 106 upprättad tomtkarta finnes uppdragen
med utgångspunkt vid Kungsgatan en meter innan-
för råstenen vid ån och fortlöpande i rät linie in-
tilldess den träffar den utdragna gränslinien mel-
lan tomterna 105 och 107 på ett afstånd af 27 meter
60 centimeter från råstenen på gränsen mellan tomterna
N:r 105 och 106, innehållande detta sålunda upplåtna
jordområde en areal af 65 qvadratmeter;"

varande vid dessa handlingar fogade ej mindre de
förut faststälda kartorna öfver tomterna N:r 105 och
N:r 106, än äfven den i ofvanomförmälda handlingar
åberopade af Stadsingeniören Virgin upprättade
karta öfver tomten N:r 105 och 106;

och hade Drätselkammaren, till hvars utlåtande
ärendet af Byggnadsnämnden öfverlemnats, hem-
stält, att då det tillkomme Stadsfullmäktige att
för stadens räkning mottaga eller afslå ifrågavaran-
de gåfva, Stadsfullmäktige på de skäl Byggnads-
nämnden anfört ville ej mindre emottaga det gjorda
erbjudandet såsom gåfva af förenämnda del utaf
tomten N:r 105 samt i följd häraf besluta, att sagda
tomt måtte erhålla sin gräns emot ån bestämd
på sätt å den öfver tomterna af Stadsingeniören
C. F. Virgin den 11 Augusti 1894 upprättad karta
finnes angifvet, än äfven derefter underställa det sålunda
fattade be-
slutet om reglering af ifrågavarande tomts gräns
emot den genom fyllning i ån utanför tomten
uppkomna, staden tillhöriga och till strandväg af-
sedda jordområde KMB:s i länet pröfning och fastställelse, samt
att slutligen för pröfning
och fastställelse öfverlemna till KMB. i länet Bygg-
nadsnämndens beslut om sammanslagning till en
tomt af tomterna N:r 105 och 106, mot hvilket beslut
Drätselkammaren icke hade något att erinra.

Till hvad Drätselkammaren sålunda hemstält lem-
nade Stadsfullmäktige bifall; och skulle såväl Stadsfull-
mäktiges beslut om reglering af tomtgränsen, som Bygg-
nadsnämndens beslut om sammanslagning af tomterna
öfverlemnas till KMB. i länet för pröfning och fast-
ställelse.

[MARG: {39}]

{§ 7.}
Till fullständigande af Stadsfullmäktiges beslut
den 12 sistlidne Juli, hvarigenom Stadsfullmäktige
bifallit Byggnadsnämndens framställning om regle-
ring af Köpmangatan utanför gården N:r 21 på det sätt,
att egaren till denna tomt skulle afstå ett invid gatan
beläget område deraf mot vederlag af land-
vinning i ån utanför tomten i enlighet med ett af Stads-
ingeniören C. F. Virgin upprättadt förslag, beslöto
Stadsfullmäktige på yrkande af Herr Åkerstein att dess beslut i
hvad det afså-
ge regleringen af gatan och bestämmande af den nya
tomtgränsen skulle underställas KMBef:des i länet
pröfning och fastställelse; hvarjemte och då en del
åtgärder ännu vore behöfliga, innan ärendet kom-
me i det skick, att det kunde underställas vederbö-
randes pröfning, Drätselkammaren erhöll i upp-
drag att vidtaga alla de åtgärder som äro nödvändiga
för beslutets underställande, samt att derefter å Stads-
fullmäktiges vägnar öfverlemna ärendet till KMB.
för fastställelse, äfvensom, när beslutet sålunda ta-
git åt sig laga kraft, bringa detsamma till utfö-
rande.

[MARG: N:r 31.]

{§ 8.}
I enlighet med hvad Drätselkammaren hemstält
och på de af samma Kammare anförda grunder
beslöto Stadsfullmäktige afslå den af sällskapet
"X" gjorda framställningen om ändrad plats för den
fontän, hvartill sällskapet donerat en grundfond af
500 kronor, samt att för närvarande fasthålla vid det
i donationsbrefvet utfästa vilkor om platsen för ifrå-
gavarande vattenkonst.

[MARG: 28.]

{§ 9.}
Föredrogs ankommet utdrag af protokollet, hållet
inför styrelsen för Städernas Lösöreförsäkringsbo-
lag den 25 Augusti 1894, hvaraf inhemtades, att bolaget
på angifna grunder såge sig nödsakadt att höja
försäkringsafgifterna för gamla delen af
staden Eskilstuna för såvidt icke före den 1 Januari
1895 beslut fattats om förbättrande af stadens
eldsläckningsväsende, så att nämnda del af sta-
den skulle komma att, med afseende å försäkrings-
premierna nedflyttas till gruppen V:

Stadsfullmäktige beslöto att genom utdrag
af protokollet härom underrätta brandkårs-
befälet, hos hvilka frågan om inrättande, åtmin-
stone delvis, af en fast brandkår ännu hvilade.

[MARG: {40}]

{§ 10.}
Delgåfvos Stadsfullmäktige en på yrkande
af Norra Södermanlands jernvägsaktiebolags sty-
relse af Eskilstuna Rådstufvu Rätt å staden
den 30 Augusti 1894 utfärdad stämning, hvar-
igenom Eskilstuna stad kallats och stämts
att Onsdagen den 3 nästkommande Oktober
kl. 12 på dagen inför Rådstufvu Rätten å Råd-
huset härstädes höras öfver en af jernvägs-
styrelsen gjord ansökan om tillsättande af sär-
skild nämnd enl. K. Förordningen angående jords
och lägenhets afstående för allmänt behof den
14 April 1866 för pröfning af ersättningsfrågor
i och för dragande af bolagets jernväg öfver
Eskilstuna stad tillhöriga inom stadens om-
råde belägne skoltomten, del i Eskilstuna ån
och Köpmangatan samt tillsätta sådan nämnd; och hade genom
samma stäm-
ning staden förständigats, att vid ärendets handlägg-
ning {dels} hos Rätten i ändamål af instämning
uppgifva den eller de, som i anseende till nyttjan-
derätt med staden hafva del i saken, vid det i § 25 af
sagda K. Förordning stadgade äfventyr {dels ock} förete
åtkomsthandlingar eller annorledes styrka stadens e-
ganderätt till anmärkta fastigheter.

Efter föredragning häraf befullmäktigade Stads-
fullmäktige Drätselkammarens Ordförande, Fabriks-
idkaren Aug. Stålberg, eller den han i händelse af
förfall för sig förordnat, att såsom stadens
ombud i detta ärende stadens rätt iakttaga och
bevaka, och dess rösträtt utöfva, för-
klarande sig Stadsfullmäktige godkänna hvad
ombudet sålunda kunde lagligen göra och låta.

{§ 11.}
Ett i sammanhang med behandlingen af det under
nästföregående § omförmälda ärende af v. Ordföranden
väckt förslag, att staden skulle förklara sig villig att emot-
taga det ersättningsbelopp för exproprierad mark,
som kunde blifva staden tillerkändt, i stamaktier i
jernvägsföretaget blef på yrkande af Herr Söderblom
bordlagdt i afbidan på ersättningsbeloppets bestäm-
mande och från jernvägsstyrelsen möjligen komman-
de framställning i ärendet.

{§ 12.}
För utevaro utan anmäldt förfall pliktade Herr
Dahlgren två kronor.

Justeradt d. 15 Sept. 1894.

/Theofr Munktell/
/Joh, Wallin/
/G V Stawelius/

År 1894 den 17 Sept: å Rådhuset offentligen
uppläst betyga:

/Gustaf Carlsson/
/Karl Aug; Swensson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13september 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107110.

Personrelationer