Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 september 1866

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 september 1866

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den
13 September 1866.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herrar W. Zetherström, C. F. Spangenberg, A.
Lindblad, K. Tersmeden, P. C. Malm, J. Svengren
med godkändt förfall samt Herr A. Billjer
utan godkändt förfall.

{§.1.}
Herr A. Billjer pliktfälldes för förfallolöst
uteblifvande från dagens sammanträde att böta
2 Rd Rmt [riksdaler] [riksmynt] till Kommunens kassa; och Herr
Doctor Malm fälldes att för uteblifvandet
från förra sammanträdet plikta 2 Rd Rmt.
Herr Billjers böter erlades genast.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

{§.2.}
Efter det nya bron undergått belastning på
sätt protocollet för den 6 dennes, §.5, innehåller,
hade ledamoten i BrobyggnadsKomitén Herr C. J.
Westerberg anhållit att Stadsfullmäktige
ville yttra sig om samma afprofning.

Stadsfullmäktige instämde uti en från
Herr K. Tersmeden ingifven skrift, innehållande
att Stadsfullmäktige ej borde uttala något
yttrande i ämnet, - emedan det tillkommer besigtnings-
männen att afgifva sådant.

[ÄRENDEORD: Brofråga]
[MARG: N:o 294]


{§.3.}
Efter föredragning ånyo af Herr C. J. Wester-
bergs motion att barrieren vid Nya bron
må blifva beklädd med plåt, beslöts att
detta arbete, i enlighet med Drätselkammarens
utlåtande, skulle verkställas;- hvarom
BrobyggnadsKomiterade skulle draga försorg.

[ÄRENDEORD: Brofråga]
[MARG: {N:o 286}]

{§.4.}
Med anledning deraf att, vid företagandet
af den beslutade reparationen å Stora bron,
densamma befunnits i sämre skick än man
formodat, så att reparationen påkallade
hägre kostnad än som i utgiftsstaten an-
slagits eller 1000 Rd, hade Drät-
selkammaren inkommit med hemställan
att få för brons nödvändiga iståndsättningan-
vända der högre kostnad som erfordras.

Denna hemställan blef af Stadsfull-
mäktige bifallen.

[ÄRENDEORD: Brofinansiering]
[MARG: {N:o 295}]

{§.5.}
Från Drätselkammaren hade inkommit
en hemställan om nyttan deraf att anslag
om gatornas namn och husnummer anslås
å husen, om benämningar å nya bron,
nya stadsdelen m.m.

Remitterades för beredning till Utskottet.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]
[MARG: N:o {296}]

{§.6.}
Med bifall till en motion af Herr C. A.
Ström beslöts att Stadsfullmäktige skulle
ingå till Bokförläggareföreningen med anhållan
att densamma må skyndsamt draga försorg
derom att härvarande bokhandel, till nytta
såväl för det allmänna som den enskilde, åter
må blifva för allmänheten tillgänglig.

[ÄRENDEORD: Näringsidkare]
[MARG: N:o 297]

{§.7.}
På föranledande af en framställning om
uppförandet af den förut beslutade nya
Wattenverksbyggnaden, diskuterade Stads-
fullmäktige detta ärende och upplästes
att protocoll vid sammanträde med Byggnads-
Komiterade för den 9 sistlidne Juli.

Med afseende derpå att Stadens till-
gångar för närvarande ej medgifva ett
sådant byggnadsföretag som det ifrågava-
rande, beslöts att detsamma ej skulle
i år företagas.

Häremot reserverade sig Herrar Wester-
berg och Granberg samt Öberg.

[ÄRENDEORD: Samhällsförsörjningsbyggnad]

{§.8.}
Följande ingifvna räkningar skulle från Stads-
kassan betalas, neml.

Af C. W. Olsson i Arboga för resekostnad till och
från Eskilstuna i och för det ifrågasatta nya Watten-
verket å´ - Rmt Rd [riksdaler riksmynt] 24 -.

Af Byggmästaren Jean Asplund för ritning och
förslag till samma Wattenverk å - Rd 50 -.

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad]

{§.9.}
Inlemnade Herr Sven Palmgren en motion
att vägen öfver Båtmans backen måtte på
Stadens bekostnad iståndsättas.

Remitterades till Drätselkammaren.

[ÄRENDEORD: Vägfråga]
[MARG: N:o 298]

{§.10.}
Utfärdades en fullmakt för återtagandet
af de säkerhetshandlingar som Staden aflem-
nat till Kongl. Commerce Collegium för
sina Wattenverkslån, sedan samma lån
nu vore betaldta.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering]

Uppläst och justeradt

/C; A; Ström/
/E: Svalling/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 september 1866,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107106.

Personrelationer