Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 oktober 1887

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 oktober 1887

Anmärkning

{1887 den 13 Oktober.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:
Herr Theofr. Munktell, med godkändt förfall.
Herr P. Liljequist, med godkändt förfall.

{§.1.}
I Herr Ordförandens frånvaro, intogs ordföran-
deplatsen af Herr vice ordföranden Axel Karlsson.

{§.2.}
Sedan Länsstyrelsen, genom utslag den 12 sistlidne
Augusti, på anförda skäl, ogillat
Styresmannens vid Carl Gustafs Stads Gevärs Faktori,
efter uppgift, å K. Armé förvaltningens uppdrag,
anförda besvär öfver Stadsfullmäktiges beslut
den 9 December 1886 i fråga om utloppet
för vattenafledningen å Wester; så hade
Kongl. Armé förvaltningen öfver samma utslag
anfört besvär hos Kongl. Maj:t; deröfver
Stadsfullmäktiges förklaring infordrats.

Detta förklaringsärende remitterades, för
beredning, till Wattenlednings Komitén.

[MARG: 68.]

{§.3.}
Till Utskotttets beredning remitterades frågan,
om afgifvande af yttrande i anledning af
Herr Kaptenen P. Laurells förklaring att den
muddring i Hjelmaren upphört, för hvilken
Stadsfullmäktige sökt förbud.

[MARG: 58.]

{§.4.}
Sedan Kongl. Maj:t genom Nådigt Bref den 12 Februari
1886 medgifvit Staden Eskilstuna att upplägga ett obli-
gationslån för vattenledning m.m. å nominelt belopp af
högst 700000 kronor, stäldt att amorteras under
högst 40 år och mot ränta, icke öfverstigande fem
procent för år, äfvensom att använda af obligatio-
nerna hvad som erfordrades för vattenlednings anlägg-
ning och andra uppgifna ändamål för sammanräk-
nadt 513800 kronor, men föreskrifvit att obligatio-
ner derutöfver icke må afyttras, med mindre än
att derom af Stadsfullmäktige fattadt beslut, efter
underställning, blefve af Kongl. Maj:t godkändt; så
hade Drätselkammaren - med förmälan att nödiga
gatuarbeten efter vattenledningens fullbordan uppgingo
till beräknad kostnad af 77195 kronor och att de
25000 kronor, hvilka Stadsfullmäktige den 14 sistlidne
Juli lemnat uppdrag åt Drätselkammaren att till-
fälligt upplåna för utvidgande och ordnande af
Rinmanstorg härstädes, lämpligen borde anföras till
fast lån, emedan beloppet vore för stort till uttaxering
blott på 2 år - uti skrifvelse af den 27 sistlidne
Juli hemställt att Stadsfullmäktige måtte besluta,
och underställa Kongl. Maj:t, att af ofvanberörda
upplagda obligationslån å 700000 kronor skola
ytterligare användas och försäljas obligationer för
nominelt 100000 kronor för gatuläggningsbehof samt
för utvidgning och ordnande af Rinmanstorg, hvaraf
75000 kronor för det förra och 25000 kr. för det
senare; hvarjemte kostnadsförslag å arbetena öfver-
lemnats.

Nu föredrogs det häröfver infordrande utlåtan-
det af Utskottet, som i fråga om kostnadsförslagen
funnit intet att erinra mot det för Rinmanstorgs
utvidgande och ordnande uppstälda å 25000 kr,
hvilket belopp man visste vara erforderligt, men
hvad anginge det särskilda förslaget å gatuarbetena
ville Utskottet framhålla, att kant- och rännste-
nars läggning på ömse sidor om s.k. Blåsarbanan
och på sträckan derifrån på Köpmangatans östra
sida till och med gården N:o 1 syntes vara nödvän-
digare än vissa andra arbeten, som blifvit före-
slagna.

Emellertid, och då häraf kostnadssumman
på nödiga gatuarbeten icke kunde nedsättas
under hvad Drätselkammaren angifvit, samt,
såsom Drätselkammaren ock anfört, stadens
utgift i ränta och amortering en längre tid för
ett upptaget lån måste motvägas af minskad
årlig underhålls kostnad sedan gatorna blifvit
iståndsatta, hade Utskottet tillstyrkt bifall
till förslaget.

Stadsfullmäktige beslutade:

1:o att af det, i följd af Kongl. Maj:ts Nådiga
Bref den 12 Februari 1886 på 40 års amor-
tering och emot 4 1/2% årlig ränta för Staden
upplagda obligationslån å 700000 kronor -
hvaraf 513000 kronor hittills blifvit använda -
skall ytterligare försäljas obligationer för
nominellt Etthundratusen kronor, af hvilka
75000 kronor afses för gatuläggningsbehof och
25000 kronor för utvidgning och ordnande af
Rinmanstorg här i Staden;

2:o att detta beslut i underdånighet underställes
Kongl. Maj:ts Nådiga pröfning.

[MARG: 53.]

{§.5.}
I förnyadt utlåtande, i följd af återremiss rörande
Hjelmare Sänkningsbolagets ifrågasatta skyldighet att
bekosta reparation, skötsel och undehåll å den
af samma bolag här utförda dambyggnad, hade
Utskottet hemställt att ej heller rörande skötsel
och underhåll af dammarne för det närvarande
må beslutas rättegång mot nämnda bolag;
och hade Utskottet i förra utlåtandet uttalat
sig på enahanda sätt angående rättegång om reparation å dam-
byggnaden.

Under öfverläggningen yrkades både bifall till
utlåtandet och att beslut må fattas om stämning
å Hjelmare Sänkningsbolaget; men genom votering blef
Utskottets utlåtande godkändt med 18 röster mot 10,
hvilka afgåfvos för stämning.

Herr Dahlström anmälde reservation mot beslutet.

[MARG: 30/1887., 244/1883., 88/1885.]

{§.6.}
I anledning af de besvär Werkmästaren A. T. Lager-
holm till Kongl. Civil Departementet afgifvit öfver
Landshöfdinge Embetets här i länet resolution den
6 sistlidne Juli, angående Lagerholms ej till pröfning
upptagna ansökan att varda befriad från kommu-
nalutskylder för år 1886 till antingen Stora Malms
församling eller Staden Eskilstuna, skulle Stads-
fullmäktige, i enlighet med Utskottets utlåtande,
afgifva den förklaring:

{att} som Lagerholm icke visat att den mantals-
skrifning samt bevillningstaxering, hvilka ligga till
grund för honom påförda kommunalutskylder
i Eskilstuna, blifvit ogillade, så hemstäldes
att besvären öfver sistnämnda utskylder må
lemnas utan afseende; men

{att} Lagerholm detta oaktadt syntes blifva berätti-
gad att återfå sina erlagda kommunalutskylder
från det samhälle, mån hvilket han kan styrka
sig hafva blifvit {olagligen} mantalskrifven och till
bevillning taxerad för år 1886, enär besvärstalan
i sådant hänseende icke torde vara nödvändig.

[MARG: 69.]

{§.7.}
Wid behandling af Stadsvaktmästaren C. W.
Swedins ansökning om löneförbättring med
åtminstone 150 kronor, hade Utskottet, med
hänseende till hans ökade göromål, sålunda
tillstyrkt ansökningen att Svedin, som nu upp-
bure 500 kronor årlig lön af Staden, finge
löneförhöjning å 150 kronor från och med
nästa års början.

Utskottets utlåtande bifölls vid votering
med 22 röster mot 6, hvilka senare afgåfvos
för återremiss till Utskottet för förslag å sådan
lönereglering för Stadsvaktmästaren att vilkor kunde
gifvas honom att han ej finge innehafva andra
tjenster.

[MARG: 65.]

{§.8.}
Stadsfullmäktige biföllo Drätselkam-
marens hemställan att utan afseende måtte
lemnas Fabriksidkaren J. A. Eilitz' förnyade
framställning om borttagning genom Stadens försorg
af ett berg i Westermarksgatan utanför hans
gård N:o 250.

[MARG: 60.]

{§.9.}
Stadsfullmäktige lemnade det af Drätselkamma-
ren, enligt dess protokoll för den 28 sistlidne
September, begärda bemyndigande att genom
Eskilstuna Mekaniska Snickerifabriks Aktiebolags-
försättande i konkurs, eller annat rättegångs sätt, söka
åt Staden infå bolagets resterande kommunalutskylder
för år 1886.

[MARG: 70.]

{§.10.}
Till Wattenledningskomiténs beredning remitterades
en framställning af åtskilliga gårdsegare
att vatten- och afloppsledningarne måtte framdragas
å Ruddams- och Kyrkogårdsgatorna.

[MARG: 71.]

{§.11.}
Upplästes en genom Magistraten ankommen fram-
ställning af härvarande Tekniska Söndags- och
aftonskolas Styrelse, om 750. Kronors anslag
för år 1888 från Staden till den i samband med
tekniska skolan stående Fackskolan.

Remitterades, för beredning, till Utskottet.

[MARG: 72.]

{§.12.}
Herr Joh Engström pliktar 2 Kr. för senkommen
till dagens sammanträde.

{§.13.}
Herrar Hellstedt och Aulin utsågos att justera
dagens protokoll, som efter det sammanträdet blifvit upplöst,
genast företogs.

Samma dag uppläst och justeradt

/Axel Karlsson/
/Albin; Hellstedt/
/Adolf Aulin/

År 1887 den 17 Oktober å Rådhuset offentligen upp-
läst; betyga.

/C, J, Erickson/
/G, O, Lundell/

[MARG: 73.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 oktober 1887,” Eskilstuna kommun, hämtad 12 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107105.

Personrelationer