Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 oktober 1881

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 oktober 1881

Anmärkning

{1881 den 13 Oktober}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af
Herr E.A. Naesman, med anmäldt hinder af uppbörd för
Brandstodsbolaget, hvilket hinder
godkändes, vid votering med 19 röster mot 8;
Herr Arvid Nilsson bortrest;
Herr F.A. Stenman,utan anmäldt förfall.


{§.1.}
Upplästes det af utsedde Komiterade afgifna utlåtande,
i anledning af det väckta förslaget om ny byggnad
för härvarande allmänna läroverk; i sammanhang
hvarmed äfven föredrogs Kongl. Maj:ts Nådiga Bref
den 10 sistlidne Juni, innehållande tillstånd till
försäljning af allmänna läroverkets nuvarande hus
och tomt till kostnadsbidrag för ny byggnad då
staden uppfört nytt lämpligt läroverkshus å annan
plats, dock att, derest framdeles i följd af förändrade
förhållanden skolinrättningen skulle upphöra, tomten
till det nu nu ifrågasatta nya läroverkshuset skulle
anses vara statens tillhörighet.

Ärendet remitterades för beredning till
Drätselkammaren.

[MARG: 210.]


{§.2.}
Utskottets nu föredragna förslag till infordrad
förklaring rörande Herr Rektorn Gustaf Elm-
quists framställnig till Kongl. Maj:ts Befallnings-
hafvande i Länet och Biskopen öfver Strengnäs stift,
om förhöjd hyresersättning, godkändes sedan af
Herr A. Falk gjordt yrkande om återremiss
ej bifallits.

Mot antagandet af skrifvelseförslaget inlem-
nade Herr Falk sin skriftliga reservation, under
anförande, att det ej kunnde förnekas:

1:o att Rektor vid härvarande allmänna läroverk
betalar en hushyra af 750 Kronor;
2:o att lagen tillerkänner honom hyres{ersättning}
och ej hyres{bidrag};
3:o att alla med honom i värdighet och samhällsställ-
ning jemförliga tjenstemän härstädes till följe af
förhållandena inom {denna} art, om hvilken ju
ensamt nu är fråga, nödgas betala en ännu
högre hyra för sina respektive våningar än den
som Rektor för närvarande erlägger och det ehuru
flere af desse tjenstemän äro bosatte i stadens
utkanter,

samt att Stadsfullmäktiges yttrande i första
punkten innehölle en uppenbar förvrängning af
det faktum som i mom.3. här ofvan anförts, och
i sina två öfriga punkter behandlade saker,som
ej höra till ärendet;

anhållande Herr Falk muntligen, att hans reser-
vation måtte få åtfölja den af Stadsfullmäk-
tige i ärendet afgifva förklaring.

Herr E.A. Lundblad yrkade att denna sista fram-
ställning ej må till något Stadsfullmäktiges beslut
föranleda, emedan det tillkomme deras ordförande
att efter Kommunallagen tillse en rätt expedition
af ärendet.

Detta Herr Lundblads yrkande bifölls och häremot
anmälde Herr Falk för reservation.-

[MARG: 15.]


{§.3.}
Sedan Herr E.A. Lundblad väckt motion om tillsätt-
ning af en Komité för reglering af Borgmästare-
lönen, och detta förslag remitterats till Utskottet
för beredning; så föredrogs nu Utskottets utlå-
tande, innehållande förslag om tillsättning af
Komité för reglering af lönestat för ej mindre
Borgmästaren, än Rådmännen, Stadsnotarien
eller MagistratsSekreteraren, Stadskassören, som
derjemte är Drätselkassör och Stadskamrerare,
äfven som för Stadsfiskalen, jemte det särskildta
befälet öfver Poliskonstaplarne, om sådant fort-
farande ansåges nödigt; att denna Komité
nu bestå af två ledamöter utsedda af Stads-
fullmäktige, två ledamöter utsedda af Magistraten
och en femte ledamot, utsedd af förstnämnda
fyra, samt att Magistraten må inbjudas att för
ändamålet utse ledamöter; hvarjemte Utskottet,
i fråga om de ledamöter Stadsfullmäktige borde
utse, stannat i sitt förslag å:

Drätselkammarens Ordförande herr E.A. Lundblad
Drätselkammarens v. Ordförande herr E.A. Naesman;

och efter det jemväl blifvit föredragen en skrif-
else i ämnet från Magistraten af den 11 i denna
månad, innehållande hemställan, att Komitén finge
i uppdrag att utarbeta förslag ej blott till lön för
Borgmästaren, utan till lönestat för Magistraten
och de underlydande tjenstemännen godkände
Stadsfullmäktige Utskottets förslag, med
hvilket Magistratens hemställan sammanföllle
och utsågo, till Komitéledamöter, de föreslagna
personerne, med särskildt uppdrag till Herr
Lundblad att Komitén sammankalla intill dess
ordförande hunnit väljas.

[MARG: 68.]


{§.4.}
I afgifvet utlåtande, enligt protokoll för den
2 sistlidna September hade ByggnadsNämnden
afstyrkt det hos Stadsfullmäktige den 11 före-
gående Augusti väckta förslaget om förläggande
af Norra Munktellsgatan och att marken till
densamma må tilldelas tomterna å ömse sidor;
och hade Nämnden anfört, att nya stadsplanen
icke visat sig olämplig med afseende å ifrågava-
rande gata, och att det vore fördelaktigt att
vid större industriella etablissement gator
funnos så belägna, att vid eldsolycka bygg-
naderna kunde vara lätt åtkomliga.

Under öfverläggningen yrkades dels bifall
till Nämndens yttrande, dels ock åtgärd vid-
tagande för att få en del af berörda gata för-
lagd, der behofvet af densamma icke förefunnes;
men ByggnadsNämndens utlåtande godkändes.

[MARG: 69.]


{§.5.}
Herr Andberg erhöll permission på grund af illamående.


{§.6.}
Rörande Herr P.A. Hagströms den 14 sistlidne
Juli föredragna framställning, att få gåfvobref
på den, genom utfyllning i ån efter ny strandplan,
tillökade delen af hans tomt N:o 43, hade, i följd
af remiss, ByggnadsNämnden inkommit med
utlåtande, som nu föredrogs; och hvaraf in-
hemtades, att den af Sökanden verkstälda strand-
skoning å tomten N:o 43, som ursprungligen blifvit
lagd i faststälda nya strandlinien, numera
på ett ställe utskjutit ungefär 7 tum eller
1,85562 decimeter.

Under överläggningen afträdde Herr Hagström.-

Stadsfullmäktige biföllo Herr Hagströms i frå-
gavarande framställning vid votering med 13 röster
mot 10, hvilka sednare afgåfvos för afslag på
den grund att Herr Hagström icke kunnat förete
bevis derom att hans strandskoning blifvit så utförd, att han
är beståndande.-

Emot beslutet reserverade sig Herrar Karlsson,
Koraen, Ström, Loström, Joh. Svengren och Heljestrand.

[MARG: 56.]


{§.7.}
Drätselkammaren hade i utlåtande af den
28 sistlidna September afstyrkt bifall till den
af Herr A.L. Lundvall gjorda framställning att, till
undanvrödjande af framtida tvistigheter måtte för-
klaras, att staden, med förvärfvandet af den stads-
jord, som omförmäles i Köpebref den 30 Oktober
1861 och hvarå Kareligatan ensamt af staden blifvit
anlagd, hade skyldighet att {fullborda} hvad af
samma anläggning ännu må brista - eller anläggning
af rännsten intill gården N:o 129 och derinvid belägna
stadsjord, då sådan varder ansedd behöflig; och
grundades afstyrkandet derpå att andra tomt-
egare hade skyldighet att för sina tomter anlägga
rännstenar samt Drätselkammaren ej kunnat
finna att egaren till tomten N:o 129 och stadsjorden
befriats från rännstensanläggning.

Efter uppläsande häraf yrkades att, för vin-
nande af ytterligare beredning, jemte upplysning om
förhållandet vid ofvanberörda den 30 Oktober 1861
skedda jordköp för stadens räkning, ärendet måtte blifva
till Utskottet remitteradt; men detta yrkande
afslogs och Drätselkammarens utlåtande
bifölls.

Häremot anmälde Herr v. Ordföranden J. Svengren
sin reservation, med åberopande af de anförda skälen
för ytterligare upplysning och beredning.

[MARG: 65.]


{§.8.}
Som, enligt nu Föredragen skrifvelse från
Kongl. Civil Departementet af den 26 sistlidne
Augusti, den hos Stadsfullmäktige den 10 föregående
Mars afgjorda frågan om afstående till viss
del af tomten N:o 108 blifvit återförvisad af
Kongl. Maj:t; så blef nu detta ärende för ny
behandling remitteradt till Utskottet.

[MARG: 20.]


{§.9.}
Stadsfullmäktige godkände till betalning från
Stadskassan 32Kr. 25 öre, hvartill kostnaderne
gått för fullföljande hos Kongl. Maj:t af den
föregående §. omhandlade frågan.


{§.10.}
Utskottets utlåtande infordrades öfver
en nu föredragen, med Magistratens remiss, in-
kommen framställning af Stadsfiskalen C.V.
Janzons Enka om något pensionsanslag
från stadskassan.

[MARG: 70.]


{§.11.}
Herr J.P. Nordlund, hvilken förra sammanträdet
uteblef, anförde derför intet förhinder utan
erlade kontant 2Kr. plikt till Stadskassan.


{§.12.}
Herr F.A. Stenman, hvilken från dagens sammanträde
uteblifvit utan förfall, pliktar 2Kr. till Stads-
kassan.


{§.13.}
Herr v. Ordföranden J. Svengren väckte förslag att
nuvarande Läroverkstomten, i händelse af beslut
om nytt läroverkshus på annan plats, skulle
anslås till utvidgning af Rinmanstorg, i beräkning
att gårdstomten N:o 137 framdeles jemväl skulle
för enahanda ändamål användas.

Remitterades för beredning till
Utskottet.


{§.14.}
Som Stadsfullmäktige förnummit att, vid behand-
ling hos Direktionen för härvarande Tekniska
Söndags och aftonskola af det väckta förslaget
om nytt reglemente för samma skola, hvaröfver
Direktionen skolat sig yttra, Direktionen
kommit att med 2 röster mot 2 afstyrka
Stadsfullmäktiges förslag i ämnet; så upp-
drogs nu åt Herr ordföranden att begära
protokollsutdrag öfver ärendets behandling
hos Direktionen och att derefter, utan Stads-
fullmäktiges hörande, hos vederbörande göra
den framställning Ordföranden finner lämplig
för vinnande af behörigt afseende åt Stads-
fullmäktiges förslag.

Herr Karlsson anmäler att han nu i detta ämne icke deltagit,
ehuru
närvarande vid dess behandling.-


{§.15.}
Herr Ordföranden föreslog att
Stadsfullmäktige måtte ingå till Kongl. Maj:t
med underdånig framställning att sedan, Borgmästaren
Hallström nu aflidit, det må tillåtas staden
att borttaga borgmästarebostället för utvidgning
af Rinmanstorg, i öfverenstämmelse med nya
stadsplanen.

Motionen remitterades för beredning till Utskottet,
hvilket afträdde och vid företrädandet tillkän-
nagaf sig tillstyrka motionen på den grund
af enligt stadsplanen skulle af borgmästare-
bostället användas en del till utvidgning af
Rinmanstorg och en annan del till annan
reglering derstädes samt att åbyggnaden
är mycket förfallen.

Stadsfullmäktige godkände utlåtandet
och utsågo Herrar Lundblad och Engström
att jemte Ordföranden justera inlagan till
Kongl. Maj:t.

Samma dag uppläst och justeradt

/TheofrMunktell jr./
/T. Engström/
/E,A, Lundblad/

År 1881 den 17 Oktober å Råd-
huset blef detta prottocoll
ofentligt uppläst och Ju-
sterat; betygas

/Aug. Johanson/
/P. Fried/

[{MARG: 71}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 oktober 1881,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107104.

Personrelationer