Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 november 1879

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 november 1879

Anmärkning

{1879 den 13 November}

Närvarande: samtelige nuvarande 29 Stadsfullmäktige,
med undantag af.

Herr J.P. Nordlund
Herr G.E. Svanbäck
Herr Joh. Walén
Herr C.M. Loström
med godkända förfall.

{§.1.}
Företogs åter till behandling Ordförandens motion,
sednast behandlad den 11 September, om afgifvande
af underdånig framställning om statsanslag till
en fackskola för den finare smidesindustrin
härstädes, hvarvid först lästes motionen och Ut-
skottets deröfver afgifna första utlåtande och
derefter föredrogs Utskottets, med anledning af
återremiss, aflåtna förnyade yttrande, deri
utskottet vidhöll sitt först fattade belut i
frågan, hvaremot Uskottets ordförande afgfvit
skriftlig reservation, som ock upplästes; innehål-
lande reservationen yrkande om bifall till motionen
i allt öfrigt, men med den förändring att, såvida
ej särskildt vilkor vid stadsanslags beviljande fästes
derom att fackskolan skulle under gemensam styrelse
ställas i samband med den Tekniska Söndags - och afton-
skolan härstädes, skolans styrelse utses af Stads-
fullmäktige.

Efter öfverläggning bifölls den nämnda reservatio-
nen med 13 röster mot 12 röster, hvilka sednare afgåf-
vos för Utskottets utlåtande.

Ledamoten A. Lindblad anmälte reservation mot beslutet.

[MARG: 173.]


{§.2.}
Uti nu fördraget utdrag af Byggnads Nämndens
protokoll för den 16 sistlidne Oktober hade Nämnden,
efter vunnen upplysning att byggnad vore tilltänkt
i hamnqvarteret N:o 108 och med anledning af
föreskriften i 39§. Byggnadsstadgan, anhållit det
Stadsfullmäktige ville för sin del besluta samt Kongl.
Maj:ts Befallningshafvande underställa den jemkning
i nuvarande stadsplan, att byggnadslinien i be-
rörda hamnqvarter mot Öfre hamnen må flyttas
vesterut 40 fot, enligt med nu företedd karta,
och hvarmed skulle vinnas 3:ne angelägna ändamål,
nemligen:

1:o hamnens utvidgning,

2:o rak byggnadslinie mellan hamnen och qvarte-
rets för bebyggande afsedda del, samt

3:o fribelägenhet för nuvarande hamnmagasinet;

och inhemtades af nämndens protokoll, att
hamnquarteret N:o 108, med längdsida och framsida
mot hamnen, har mot Kungsgatan en bredd af
160 fot, samt att sålunda, efter det en remsa af
40 fots bredd deraf afsatts till hamnplatsens ut-
vidgning, återstode å hamntomten en bredd af
120 fot.

Under öfverläggningen yrkade Her C.A. Ström att
Stadsfullmäktigesledamöterna H. Åkerstein och
E.A. Lundblad, hvilka voro närvarande, skulle
anses jäfvige att i afgörandet af detta ärende
deltaga, enär desse voro intresserade i företaget
att bygga tomten N:o 108; men å framställd
proposition förklarades - dessa ojäfviga.

Stadsfullmäktige afslogo Nämndens fram-
ställning.

[MARG: 181.]


{§.3.}
På Fattigvårdsstyrelsens förslag bestämdes att
följande 25 fattiga smidesgesällsenkor skulle
innevarande år komma i åtnjutande af upplupna
räntan på C.O. Nysellsfonden; neml.

Anders Hallins enka Maria Wilhelmina Lindquist i N:o 252,
Carl Arvid Wikströms enka Sofia Andersson i N:ris 325, 326,,
Gustaf Adolf Lönnbergs enka Charlotta Lundquist i N:o 311,
Erik Magnus Roos enka Brita Christina Kjell i N:o 311,
Anders Strömbergs enka Ulrika Ångström i N:o 252,
Per Gustaf Bergströms enka Carolina Sofia Lundberg i N:o 107,
Johan Petter Eks enka Johanna Fredrika Bergström i N:o 241,
Carl Erik Forsbergs enka Anna Sofia Persdotter i N:o 368,
Per Gustaf Petterssons enka Brita Maria Bergström i N:o 183,
Carl Johan Nordströms enka Christina Wilhelmina Berggren i N:o
227,
Anders Gustaf Bergströms enka Maria Elisab. Dagerlöf i N:o 291,
is.
Johan Erik Borgs enka Johanna Åker i N:o 282,
Anders Israel Wesslings enka Anna Cath. Andersson i N:o 213,
Anders Stålbergs enka Maria Charotta Säfström i N:o 188,
Lars Gustaf Wennerströms enka Maria Cath. Wadsten i N:o 183,
Johan Julins enka Maria Ulrika Åström i N:o 175.
Petter Nysells enka Maria Margaretha i N:o 229,
Carl Johan Skölds enka Maria i N:o 260,
Anders Hjelmbergs enka Johanna Maria Trosander i N:o 60,
Anders Gustaf Berglinds enka Ulrika Helena Hov i N:o 125,
Lars Hedbergs enka Anna Christina Fagerström i N:o 233,
Carl Petter Wahlströms enka Maria Elisab. Andersd. i N:o 243,
Johan Reinhold Grytzells enka Christina Pettersson i N:o 299
Gustaf Ringholms enka Charlotta Persdotter i N:o 340,
Anders Hedlunds enka Anna Margareta.

och beslöts vidare att den upplupna räntan
skulle utdelas, och detta i lika lotter till
förenämnda enkor.

[MARG: 171.]


{§.4.}
Bifölls FattigvårdsFöreståndaren Gustaf
Sahlins af Fattigvårdsstyrelsen förordade
ansökning om så beskaffad löneförbättring,
att han tillika får åtnjuta 10% af vinsten
å det arbete, som tillverkas å Arbetsinrätt-
ningen, (undantagandes det som verkställes
för fattigvårdens egen räkning}.

[MARG: 182.]


{§.5.}
Till handlingarne lades Herr C.J. Jernberghs
redogörelse för uppdraget att bemöta Herr
L.P. Åkermans käromål i afseende å
vattenafledningen på Norr.

[MARG: 183.]


{§.6.}
Afslogs Hofslagarens C. Aug. Engströms genom
Magistraten aflemnade ansökning om afkortning
å debiterade Kommunalutskylder.

[MARG: 184.]


{§.7.}
På framställning af Rektor Gust. Elmquist beslöts
utseende af två delegerade att deltaga
uti förvaltningen af härvarande allmänna
läroverks byggnadsfond, hvarefter dertill
valdes Fabriksidkaren E.A. Naesman och
Apothekaren A.W.Koraen.

[MARG: 185.]


{§.8.}
Fabriksidkaren E.A. Naesman utsågs till ombud
för staden vid sammanträde i sockenstugan tisdagen
den 18 innevarande månad, kl. 10. f.m., rörande
rågångsreglering mellan Enkan Charlotta Hårdhs
sterbhus tillhörige vret å Westermarken och angrän-
sande.


{§.9.}
Afslogs en af Magnus Enquist gjord och ge-
nom Magistraten ankommen ansökning om ackord
för honom påförda Kommunalutskylder.

[MARG: 186.]


{§.10.}
Fabriksidkaren Johan Walén utsågs till Stadens
Ombud vid instundande Mantals skrifning och
Handlanden Carl Johan Andberg valdes att dervid
å Kommunalstyrelsens vägnar meddela intyg
angående dem, hvilka för fattigdom eller sjuklighet
böra från mantalspenningar befrias.


{§.11.}
Stadsfogden W. Hennings hade i skrifvelse af
förliden gårdag till Stadsfullmäktige återställt
de vid sammanträdet den 6 sistlidne Mars
behandlade afkortningslängder å Kommunal-
utskylder för åren 1875, 1876 och 1877, tillika
med 44 Kronor 77 öre, utgörande de medel,
som å berörde längder influtit.

Längderne remitterades till Drätselkammaren
för slutlig granskning.

[MARG: 187.]


{§.12.}
Ordföranden och ledamoten Engström utsågos
att justera den underdåniga skrifelse till
Kongl. Maj:t, som, enligt §.1 här ofvan , be-
slutats angående anslag till Fackskola för
den finare smidesindustrin härstädes.

Samma dag justeradt efter uppläsning
/TheofrMunktell jr/
/AxelKarlsson/
/F,A,Stenman/


År 1879 den 17 November offentligen uppläst
å Rådhuset i Eskilstuna betygar

/Aug.Lundholm/
Hjalmar Rydell/

[MARG: 188.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 november 1879,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107099.

Personrelationer