Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 mars 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 mars 1890

Anmärkning

{1890 den 13 Mars.}

Närvarande: samtliga herrar Stadsfullmäktige
med undantag af:
Herr Aug. Stålberg
Herr Th. Boberg
Herr A. F. Dahlström
med godkända förfall.
Herr A. Nilsson
och C. W. Dahlgren utan anmälda förfall.

§ 1.
Granskades 1890 års för Staden upprättade mantals-
längd, hvilken mera än 14 dagar hållits tillgänglig
för Stadens innevånare efter kungörelse i tidningarne;
Och blef,
längden godkänd med iakttagande
af de förändringar i längden, som må följa af
Stadsfullmäktiges mot densamma afgifna framställ-
ningar.

{§ 2.}
Den af Herr Albin Hellstedt mundtligen väckte
motion om stadens öfvertagande af gaturenhållet
blef, efter det Drätselkammarens afstyrkande
utlåtande i ärendet föredragits, remitterad till
Utskottet för beredning.

[MARG: [74], [oläsligt]]

{§ 3.}
Med anledning af Herr A. Aulins motion om framställning
hos Kongl. Generalpoststyrelsen om tillsättande
af ytterligare en brefbärare i Staden hade Utskottet,
af anförda orsaker, hemställt att Stads-
fullmäktige ville hos Kongl. Poststyrelsen göra
framställning om tillsättande af ett tillräckligt
antal brefbärare i Staden så att bref och försändelser
må kunna utdelas tidigare än hittills varit fallet; och
hade Utskottet tillika föreslagit Stadsfullmäktige uttala
sin önskan att detta ärende expedieras i sammanhang med
tillförene beslutad framställning om en för Staden
gynnsammare postgång, derest icke skrifvelse
i sistnämnda ärendet redan till Kongl. Poststyrelsen
afgått.

Stadsfullmäktige godkände Utskottets utlåtande.
Tillika utsågs Herr Ordföranden att sammankalla
de personer, hvilka fått uppdrag att uppsätta skrifvelse till
Kongl. Poststyrelsen om förbättrad postgång för staden.

[MARG: 89]

{§ 4.}
Delgåfvos Stadsfullmäktige Landshöfdingeembetets
länet till Magistraten aflåtna skrifvelse den 8 i denna
månad, hvaraf inhemtades att Drängen Carl
Gustaf Theodor Gustafsson, mantalsskrifven här i Staden,
efter mantalsskrifningen för år 1890 till Pastors Embetet
i Sala Stad inlemnat sitt prestbetyg och på
grund af författningsenlig anmälan derom från
Pastorsembetet i Sala blifvit i sist nämnda stad
för innevarande år mantalsskrifven.

{§ 5}.
Delgåfvos Stadsfullmäktige Konungens Befallningshaf-
vandes i länet till Magistraten aflåtna skrifvelse
den 3 i denna månad, hvaraf inhemtades, att Konungens
Befallningshafvandes i Westmanlands län genom
beslut den 28 sistlidne Fabruari förordnat, att Filaren
Karl Vilhelm Kling, mantalsskrifven här i staden,
skall för innevarande år mantalsskrifvas i Staden
Sala.

{§ 6.}
Delgåfvos Stadsfullmäktige Konungens Befallnings-
hafvandes i länet utslag den 25 Februari 1890, hvarigenom
förordnats att t. f. Häradsskrifvaren Carl Håkansson
skall för innevarande år föras i mantal här i staden.

Utslaget lades till handlingarne och utanordnades af
stadskassan 3 kronor
utslaget [åtecknad] stämpelafgift, som
affordrats.

{§ 7}.
Till Utskottet remitterades för beredning:

1:o af Magistraten infordradt
yttrande om utskänkning af vin- och malt-
drycker här i staden under kommande försälj-
ningsår;

[MARG: 91]

2:o Magistratens framställning på ansökning
af enkefru Carolina Lindberg rörande afkortning
af kommunalutskylder;

[MARG: 92]

3:o Fattigvårdsstyrelsens framställning angående
Kramerska fonden.

[MARG: 93]

{§ 8.}
Till Drätselkammaren remitterades för
beredning af C. W. Björck till Stadsfullmäktige
stäld ansökan om arrende af
Sliphuset N:o 47.

[MARG: 94]

{§ 9.}
Herr Ade Falk väckte mundtligen motion
derom att Stadsfullmäktige måtte medgifva
löjtnant C. A. Noréus att, under de tider
gymnastiklokalen ej för skolornas räkning användes, få på eget
ansvar disponera
densamma i och för lektioner i friskgym-
nastik.

Motionen remitterades till Drätselkammaren
för beredning.

[MARG: 95]

{§ 10}.
Herrar Arvid Nilsson och C. W. Dahlgren
plikta 2 Kronor hvar för utevaro från dagens
sammanträde utan anmälda förfall.

{§ 11}.
Att jemte Herr ordföranden justera dagens
protokoll utsågos Herrar E. A. Lundblad
och Th. Engström.

Samma dag justeradt
/Theofr, Munktell/
/E, A, Lundblad/
/T. Engström./

År 1890 den 17 Mars å Rådhuset offenligen
uppläst betyga.
/Aug; Winbom/
/Gust, Carlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 mars 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107098.

Personrelationer