Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 mars 1884

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 mars 1884

Anmärkning

{1884 den 13 Mars.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:
Herr E. A. Lundblad
Herr E. A. Naesman
Herr T. Engström hvilkas förfall godkändes.

{§.1.}
Med godkännande af Utskottets utlåtande beslöts
afgifvande af framställning om borttagande af
den landsväg inom stadens gräns, som korsar tom-
ter N:ris 405 & 406 samt intränger till en del på tomterna
N:ris 336 & 407.

[MARG: 254]

{§.2.}
I öfverensstämmelse med Utskottets utlåtande
skulle Stadsfullmäktige hos Länsstyrelsen förorda
bifall till Albertina Trosanders och Enkefru
Mathilda Freéses ansökningar om utskänk-
ningsrörelses bedrifvande instundande som-
marmånader å lustställena Djurgården och
Sommarro, på sätt och vilkor, som ansök-
ningarne innehålla.

[MARG: 257.]
[MARG: 258.]

{§.3.}
Stadsfullmäktige biföllo Utskottets hemställan
att till någon åtgärd ej skulle föranleda Herr
E. G. Åberghs motion att, i anseende till
Herr E. A. Naesmans sjukdom, annan person måtte
i hans ställe och under den tid han vore för-
hindrad utses till förvaltningen af Allmänna
läroverkets byggnadsfond, enär Läroverksstad-
gan ej innehölle bestämmelse om suppleantval
för Kommunal styrelsens delegerade i denna för-
valtning, och emedan för öfrigt fondens förvaltande
icke kunde befaras ligga nere under Herr Naes-
mans sjukdom, då ändock trenne förvaltare
återstodo, hvilka icke voro hindrade detsamma
ombesörja, samt om afseende fästades å re-
dogörelse för sistanslutna året, en under ett
påföljande år utsedd person icke hade att sig
dermed befatta.

[MARG: 262.]

{§.4.}
Öfver Herr H. Åkersteins motion om utbyte
af bänkarne å rådhussalen mot mera tidsen-
liga och beqväma sittplatser med ryggstöd, och
äfven det från den 8 September 1881 hvilande
ärende om pröfning af ett Drätselkammarens
förslag till nya bänkar i samma sal, hade
Utskottet sig utlåtit och hemställt att Drät-
selkammaren finge uppdrag att till rådhus-
salen anskaffa nya bänkar i närmaste
öfverens stämmelse med bänkarne i stadens
Sparbankslokal.

Wid behandling häraf yrkades att,
med hufvudsakligt bifall till Herr Åkersteins
motion, Drätselkammaren måtte erhålla upp-
drag att till rådhussalen anskaffa lämpliga
och beqväma sittplatser, utan bestämmande
om dessa skulle bestå i bänkar eller stolar;
och detta yrkande blef af Stadsfullmäktige
bifallet.

[MARG: 260.]
[MARG: 27.]

{§.5.}
Till behandling företogs nu åter Komiterades
för anskaffning af ny svängbro af jern till Nybron
i ämnet afgifna skrifvelse af den 3 i denne
månad, innehållande redogörelse för inkomna
anbud å sjelfva bron och om behof af bro-
pelarens ommurning samt om obehöfligheten
af förut beslutade detalj förändringar i sväng-
brons stängningsinrättningar, jemte följande
förslag:

1:o att bropelaren får ommuras och till brons
skydd anbringas 2 nya dykdalber;

2:o att stenarbetet får utföras genom Stadsbygg-
mästaren Olsson under tillsyn af Herr Kapten
P. Laurell, och

3:o att Munktellska verkstadens anbud å en
svängbro af jern med målning och träarbete för
högst 7250 kronor måtte antagas;

Uti hvilket ärende Utskottet afgifvit infor-
dradt utlåtande, hvaruti, på grund af den
utredning, som Komiterade lemnat, hemställes;

a.) att Komiténs förslag i alla dessa tre
punkter måtte bifallas,
och att Stadsfullmäktige hvad, den vidare verkstäl-
ligheten beträffar, måtte åt Komiterade i ämnet
lemna uppdrag;

b.) att med Munktells Mek. Verkstads aktie-
bolag upprätta kontrakt om svängbrons
leverering och uppsättning inom den kor-
taste tid, som komiterade kunde med
aktiebolaget öfverenskomma, samt för
öfrigt med iakttagande af de vilkor
för bron, som i Stadsfullmäktiges proto-
koll för den 13 December 1883, §43, punk-
ten 4, innefattas;

c.) att uppgöra med Herr Kaptenen Laurell
om tillsyn vid bropelarens ommurning
hvilket byggnadsarbete för öfrigt jemväl
inbegreppes under Komiterades handhafvande,
och

d.) att å alla förekommande liqvider lemna
anvisning å Stadskassan och att för detta
ändamål gifva Drätselkammaren på för-
hand underrättelse om den ungefärliga
tiden för de betydligare beloppens utbetalning;
samt slutligen att Stadsfullmäktige

e.) måtte lemna underrättelse till Drätsel-
kammaren om detta liqvidationssätt och
om Stadstimmermannens sysselsättande
med brons stenarbete.

Efter öfverläggning beslöts bifall till de två
första punkterna i Komiterades förslag, nemligen
om bropelarnens ommurning och om stenarbetets
utförande genom Stadstimmermannen under till-
syn af Herr Kaptenen P. Laurell, äfvensom bifall
till punkterna c) d.) e) i Utskottets hemställan;
men den 3:dje punkten i Komiterades förslag, om
antagande af Munktellska verkstadens anbud;
samt punkten b.) i Utskottets hemställan, om
den verkställighet som häraf påkallades,
blefvo återremitterade till Komiterade för
afgifvande af närmare motivering för till-
styrkan af Munktellska verkstadens anbuds
antagande och för lemnande af upplysning
huruvida samma anbud afsåge stål- eller
jernplåts användande samt denna af svensk-
eller utländsk tillverkning.

[MARG: 263.]

{§.6.}
Drätselkammaren hade hemställt om upp-
drag att få utarrendera lägenheten Djurgården
medelst auktion till den högstbjudande på
20 års tid från och med den 1 januari 1885
samt tillika öfverlemnat en ansökning af
nuvarande innehafvarinnan Albertina
Trosander att få ytterligare på 20 år
arrendera denna lägenhet med höjande
af årliga arrendet från 250 till 300 kronor.

Ärendet remitterades till Utskottet för
beredning.

[MARG: 264.]

{§.7.}
Till handlingarne lades en anmälan af Fattig-
vårdsstyrelsen att inga anordningar kunde
i fattig- och arbetsinrättningen vidtagas i
det syfte en Stadsfullmäktiges skrifvelse af
13 december 1883 innehöllo innan nytt hus upp-
föres för fattiginrättningen så att det nuva-
rande stora fattighuset kunde uteslutande
begagnas till verkstadslokalen.

[MARG: 233.]

{§.8.}
Till Fattigvårds Styrelsen remitterades, för beredning,
en af Herr Joh. Engström nu muntligen väckt
motion om uppförande af ett nytt hus för
fattigvården.

{§.9.}
Till Fattigvårds styrelsen remitterades, för beredning,
en af Herr Arvid Nilsson nu muntligen väckt
motion om uppförande å fattigvårds-
tomten af ett hus med lägenheter för
karl-afdelningen, enär, äfven med ett blif-
vande användande af Epidemiska Sjukhus-
byggnaden för fattigvården, behof före-
funnes af begärda nybyggnaden, om fattig-
vården skulle kunna ordnas så, som
Komiterade i ämnet föreslagit.

{§.10.}
Till Drätselkammaren remitterades för bered-
ning en framställning af Herr E. A. Naesman
att på Ingeniör H. Hallström få transportera
sitt arrendekontrakt på vattenfallet mellan
Sliphusen.

[MARG: 265.]

{§.10 1/2}
En från Domkapitlet ankommen skrifvelse med ritningarne till
nytt hus åt Allmänna läro-
verket skulle öfverlemnas till Komiterade för
läroverksbyggnaden.

{§.11.}
Utsedde Komiterade Herrar Borgmästaren S. Alm
och A. Falk hade nu till Stadsfullmäktige af-
gifvit det den 13 sistl. December antagna fat-
tigvårdsreglementet, efter af den verkställd
redaktions granskning.

Åt Drätselkammaren uppdrogs att låta
trycka detta reglemente i det antal exemplar
som Drätselkammaren finner erforderligt.

Beslutet fattadt med 23 röster mot 2,
hvilka sednare afgåfvos derför att regle-
mentet skulle sökas Länsstyrelsens fast-
ställelse före tryckningen.

{§.12.}
Herr Ad. Falk ingaf en motion att Stads-
fullmäktige skulle ingå till Kongl. Maj:t med
anhållan om rätt att upptaga ett lån af
500000 kronor till konvertering af förut-
varande skuld och till fullbordande af
påtänkta byggnadsarbeten o.s.v.

Motionen remitterades till Utskottet för
beredning.

[MARG: 266.]

{§.13.}
På framställning af Herr Ordföranden
beslöts att staden skulle utse ett ombud för
resa till Strengnäs, att med Komiterade för
jernvägen Eskilstuna-Strengnäs-Mariefred-
Södertelje öfverlägga om storleken af de
bidrag kommunerna kunde eller borde lemna
samt tillhandagå Komiterade med upplysningar
angående denna kommuns förhållanden till den
ifrågasatta jernvägen; hvarefter till sådant
ombud valdes Herr Telegrafkommissarien
H. Åkerstein.

Härefter beslöts att staden ersätter ombu-
dets resekostnad.

{§.14.}
Herr Ordföranden väckte motion att staden
må bekosta tryckning af blanketter åt arbets-
gifvarne för deras uppgifter till bevillnings-
beredningen å hos dem, anställda arbetarnes
inkomster, samt ersättning till det biträde
beredningens ordförande måste anlita för in-
fordrande af uppgifter från skattskyldige.

Ärendet remitterades till Utskott för
beredning, som genast företogs under det
att sammanträdet för en stund uppskjöts.

Utskottet afgaf derpå sitt utlåtande,
innehållande tillstyrkan till motionen med den
ändring i sista delen att densamma komme att
lyda:"samt ersättning till det biträde beredningens
ordförande måste anlita" med uteslutande af
det följande, enär biträde möjligen kunde be-
höfas äfven i annat afseende, än för upp-
gifters infordrande.

Stadsfullmäktige biföllo Utskottets förslag.

[MARG: 267.]

{§.15.}
Herr K. Söderblom väckte motion om ned-
sättning af en komité för att dels under-
söka huruvida nuvarande vattenståndet
i ån kunde verka i sanitärt hänseende
skadligt, dels; om detta befinnes vara för-
hållandet, inkomma med förslag till sådan
vattensänkning som för industrien kunde i
minsta möjliga mån vara rubbande.

Remitterades till Utskottet som i hän-
delse af tillstyrkan hade att jemväl afgifva
förslag å antal och personer i denna Komité,

Samma dag uppläst och justeradt

/Theofr Munktell jr/
/Axel Karlsson/
/H, Åkerstein/

År 1884 den 24 Mars är förestående
protokoll för den 13 Mars på rådhuset
offentligen uppläst, betyga:

/Pontus Holmberg/
/Anton Peterzen/

[MARG: {268}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 mars 1884,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107097.

Personrelationer