Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 januari 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 januari 1896

Anmärkning

{1896, den 13 Februari}

Närvarande: samtlige Herrar Stadsfullmäktige med undan-
tag af H:rr Svengren,
v. Krusenstierna,
Lagerbäck,
Hallström
Thunberg
Hellstedt, alla med anmälda och god-
kända fall, samt
Herr Aulin, som är vid Riksdagen.

{§1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll utsågos
Herrar Liljeqvist och Lundberg.

{§2.}
Till ledamöter och suppleanter i årets bevillningsberedning
valdes medels sluten omröstning:

till {ledamöter}
Herrar Fabriksidkaren m.m. Arv. Nilsson med 27 röster
Handlanden G. Landström med 19 röster och
Bankdirektören H. Åkerstein med 17 röster

samt till {suppleanter}:
Herrar Grosshandlaren Carl Olsson med 21 röster och
Fabriksidkaren C. W. Dahlgren med 17 röster

[MARG: 125.]

{§3.}
I enlighet med hvad Drätselkammaren hemstält be-
slöto Stadsfullmäktige, att för ett pris af 8000 kronor
af egarne till frälsehemmanet Snopptorp, 3/16 mantal
i Klosters socken inköpa ett jordområde, innehållande,
enligt en af v. Kommissionslandtmätaren O. B. Déhn
år 1896 upprättad karta, i areal 7656,7 qv.meter och be-
läget norr och öster om stadens vattenledningsområde
samt begränsadt i {norr} af Bryggartorps egoområde, i {öster}
af den räta gränslinie, som å en af Landtmätaren A. O.
Svinhufvud år 1892 upprättad karta öfver Hvilsta gård
i öster begränsar de med N:ris 2 och 3 utmärkte tomterna,
utdragen i norr till Bryggartorps egor och i söder till
dess den träffar den väg, som nu finnes anlagd till
vattenledningsreservoiren, i {söder} dels af en rät linie,
dragen från sydöstra hörnet af vattenledningstom-
ten till den punkt å vägen till reservoiren, der den
förutnämnda östra gränslinien träffar nämnda
väg, dels ock af stadens vattenledningsområde, samt
i {vester} af sistnämnda områdes gräns.

Det under förutsättning af Stadsfullmäktiges god-
kännande af Drätselkammaren uppgjorda och af
säljarne gillade köpekontraktet blef af Stadsfullmäk-
tige godkändt; och lemnades Drätselkammaren uppdrag
att för stadens räkning i enlighet med kontraktets
bestämmelser afsluta köpet, samt derefter å det
inköpta området söka lagfart.

[MARG: 126]

{§4.}
På framställning af Drätselkammaren faststälde
Stadsfullmäktige följande i och för jemkning af tomt-
gränserna mellan staden tillhöriga gården N:r 13
och gården Nr 13 A) mellan Drätselkammaren och
egaren till sistnämnda tomt vilkorligt träffade
öfverenskommelse:

"Egaren till tomten N:r 13 A) erhåller med full egan-
derätt af området för staden tillhöriga tomten N:r 13
den del, som är belägen mellan gränsen för blif-
vande Malmgatan sådan den finnes å stadsplanen
utlagd, i norr, nuvarande gränslinien för tomten
N:r 13 A) i söder, och i vester den intill Malmgatan
i rät linie utdragna gränslinien mellan tomten
N:r 13 A) å ena samt tomterna N:r 9 och 11 å andra sidan.

I vederlag härför afstår egaren till tomten N:r 13 A
med full eganderätt och utan vidare ersättning till
staden den del af sistnämnda tomt, som ligger
på det å nu gällande stadsplan utlagda område
för blifvande Malmgatan.

Det uthus, genom hvilket nuvarande gränsen mellan
tomterna N:r 13 och 13 A) är framdragen, samt så stor del
af det i vinkel mot sistnämnda byggnad uppförda
uthus, som ligger mellan nuvarande gränsen för tom-
ten N:r 13 A) och norra väggen af den genom sistnämn-
da uthus upptagna portgång försäljes till egaren
af tomten N:r 13 A) mot en köpesumma af skäliga
ansedda 150 kronor samt med vilkor; att ifrågavarande
gårdsegare på sin bekostnad låter uppdraga ytterväggen
af det sålunda afskurna uthuset till takåsen."

Och uppdrogo Stadsfullmäktige åt Drätselkammaren
att vidtaga alla de åtgärder som för
ifrågavarande bytesaftals bringande till verkställig-
het blifva erforderliga.

[MARG: {127.} trans:t]

{§5.}
Till Utskottet för beredning remitterades Magistra-
tens framställning om yttrande rörande dess förslag
till ordnande af vin- och maltdrycksförsäljningen här-
städes under nästkommande försäljningsperiod [korrekturtecken]

[korrekturtecken] I sammanhang härmed föreslog Herr Stålberg att
Utskottet skulle taga under öfvervägande, huruvida icke
utskänkningsställenas antal borde ökas med ett eller till nio,
på det att ett utskänkningsställe måtte kunna inrättas
i eller invid Nya Bryggeriaktiebolagets byggnad här i staden
till förhindrande af den hittills brukliga ölkonsumtionen utanför
samma byggnad; och blef detta yrkande jemväl öfverlemnadt till
Utskottet för beredning i sammanhang med ärendet i öfrigt.

[MARG: {128}]

{§6.}
Föredrogs en från Fattigvårdsstyrelsen, med anledning
af Stadsfullmäktiges beslut den 12 December 1895, an-
kommen redogörelse, innefattande dels specifika-
tion å de fattiga barn härstädes, till hvilkas förmån
penningar blifvit insatta i Kapital- och lifräntean-
stalt, utvisande att sedan år 1874, då insättning
första gången skedde, och intill denna månad,
penningar till belopp af 8030 kronor hafva insatts för
250 barn, af hvilka, såvidt kändt är, 39 aflidit,
dels ock i bilagdt transsumt af Fattigvårdsstyrelsens
protokoll den 10 Dec. 1895 omförmäldt beslut att
försäkringsböckerna skola tillställas resp. egarne
af desamma.

Ärendet remitterades till Utskottet med uppdrag, att inkom-
ma med förslag till ordnande deraf, huru för framtiden
med dessa penningeinsättningar bör förfaras.

[MARG: {129}]

{§7.}
För afgifvande af förslag till yttrande öfverlemnades
till Utskottet KMB:s i länet resolution den 5 i denna
månad med anhållan om upplysning om anledningen
dertill att, enligt Stadsfullmäktiges framställning, någon
föreskrift för kommande period om belägenheten inom
staden af de ställen, hvarest minuthandel med eller
utskänkning af bränvin må ega rum, icke skulle anses er-
forderlig.

[MARG: {123}]

Justeradt samma dag

/Arvid, Nilsson/
/P, Liljeqvist/
/Herm, Lundberg/

År [1896] den 17 Februari å Rådhuset ofentligen
uppläst betygar:

/Joh Aug Larsson/
/E, A, Carlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 januari 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 3 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107088.

Personrelationer