Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 januari 1881

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 januari 1881

Anmärkning

{1881 den 13 Januari}

Närvarande:
Herr A. F. Dahlström
Herr E. A. Naesman
Herr Joh. Svengren
Herr Carl Andberg
Herr P. Liljequist
Herr Joh Walén
Herr J. P. Nordlund
Herr Ax. Karlsson
Herr H. Åkerstein
Herr Arvid Nilsson
Herr F. A. Stenman
Herr Emil Andersson
Herr Theofr. Munktell
Herr G. E. Svahnbäck
Herr T. Engström
Herr E. A. Lundblad
Herr C. A. Lundberg
Herr C. A. Ström
Herr A. W. Koraen
Herr C W. Dahlgren
Herr O. F. Larsson
Herr J. C. Heljestrand
Herr C. M. Loström
Herr H. Lagerbäck
Herr E. G. Åbergh
Herr A. Falk
Herr Olaus Svengren

Frånvarande voro:
Herr P. A. Hagström, med godkändt förfall.
Herr Theofr. Boberg, hvilken af förbiseende ej kallats;
Herr A. Hellstedt, hvilken för sitt förfall anmält bortresa.

{§.1.}
Efter föredragning af Magistratens protokoll
för den 17 December 1880, innehållande, att till Stads-
fullmäktige blifvit valde Herrar Theofron Boberg,
Theofr. Munktell, G. E. Svahnbäck, C. G. T. Engström,
E. A Lundblad, C. A. Lundberg d. y., C. A. Ström, A. W.
Koraen, C. W. Dahlgren, O. F. Larsson, J. C. Heljestrand,
C. M. Loström, H. Lagerbäck, E. G. Åbergh, A. Falk
och O. Svengren, företogs Ordförandeval, hvarvid
med slutna sedlar till ordförande hos Stadsfullmäktige
för innevarande år utsågs Herr Filosofie Doktorn
och Riddaren Theofron Munktell med 25 röster.

[MARG: 12]

{§.2.}
Till vice Ordförande hos Stadsfullmäktige för året
valdes Herr Direktören och Riddaren Johan
Svengren med 20 röster.

{§.3.}
Till Ledamöter i Beredningsutskottet för inneva-
rande år valdes:
Herr C. A. Ström med 21 röster
Herr Doktor Munktell med 20 röster
Herr E. A. Naesman med 20 röster
Herr E. A. Lundblad med 19 röster
Herr Joh. Walén med 15 röster
Herr J. C. Heljestrand med 15 röster
Herr A. F. Dahlström med 12 röster

{§.4}
Föredrogs Herr Provinsialläkaren Victor Mossbergs
från förra sammanträdet bordlagda anhållan att
blifva befriad från uppdraget att vara ledamot
af Wattenlednings Komitén.

Stadsfullmäktige biföllo framställningen, hvarefter,
genom votering med 17 röster mot 10, fyllnadsvalet efter
Doktor Mossberg uppskjöts till nästa sammanträde.

Emot uppskofvet reserverade sig Herrar Karlsson,
Engström, Walén, Dahlström, Koraen och Loström

Herr Lundblad hemstälde om extra sammanträde
för ifrågavarande fyllnadsvals företagande, i an-
seende till dess angelägenhet, men, på härom gjord
framställning, biföllo Stadsfullmäktige ej detta.

Deremot godkändes Herr Lundblads yrkande
att åt Utskottet må uppdragas att till Stads-
fullmäktige inkomma med förslag å lämplig per-
son att insätta i Wattenlednings Komitén efter
Herr Doktor Mossberg.

[MARG: 10.]

{§.5.}
Drätselkammaren hade afstyrkt bifall till Herr
Theofr. Bobergs motion, att gaslyktan på Södra
Munktellsgatan må på stadens bekostnad hållas
lysande; för hvilket afstyrkande anförts det
skälet, att samma gata, såsom i sin början afstängd,
icke kunde betraktas vara allmän.

Utlåtandet bifölls.

[MARG: 13.]

{§.6.}
Herr E. A. Lundblad väckte motion om eventuel
förändring af den åt Magistraten anslagna tjen-
stelokal, sålunda, att det af Stadsnotarien nu
begagnade rummet i stadens hus vid Rinmanstorg
kunde uthyras till Postverket för utvidgning af
postkontorslokalen, då tillfälle blefve att istället
bereda tjensterum åt Stadsnotarien i andra vånin-
gen af samma hus, såvida Postverket ville
i hyra för förut begagnade två rum jemte det
nya betala 400 kronor om året; åberopande
Herr Lundblad för öfrigt det protokoll i detta
ärende, hvilket hållits hos Drätselkammaren, hvil-
ken sednares hemställan alltså nu i motionen upp-
togs.

Wid handlingarnes läsning funno Stadsfullmäk-
tige att t. f. Postmästaren Pontus Adlerstam hos Drät-
selkammaren ansökt att få hyra det ifrågava-
rande rummet till behöflig tillökning af postkon-
torslokalen derest Kongl. General Post Styrelsen
skulle bevilja större kontorshyra; att Drätselkam-
maren, efter inhemtande af Magistratens Ordförandes
och t. f. Stadsnotariens yttrande, behandlat ärendet
och, med afseende på angelägenheten för staden att få
hafva postkontoret qvar, på dess nuvarande
centrala plats, beslutat hemställan till Stads-
fullmäktige såsom motionen innehåller.

Med 18 röster mot 8 remitterades ärendet
för beredning till Utskottet; och röstade minoriteten
för bordläggning till nästa sammanträde.

[MARG: 14.]

{§.7.}
Det för Herr A. Hellstedts uteblifvande från dagens
sammanträde anmäldta förfall skulle pröfvas vid
nästa sammanträde efter inhemtande af hans för-
klaring.

Samma dag uppläst och justeradt
/Theofr Munktell jr/
/A; W; Koraen/
/Ade Falk/

1881 den 14 Mars å Rådhuset offentligen uppläst betygar
/Axel Lindberg/
/Fr, Leonh, Kinnander/

[MARG: 25]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 januari 1881,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107087.

Personrelationer