Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 augusti 1885

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 augusti 1885

Anmärkning

{1885 den 13 Augusti.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag af:

Herr Emil Andersson
Herr O. Svengren
Herr A. Hellstedt bortresta

Herr P. Liljeqvist, sjukdomsförfall

De frånvarandes förfall godkändes. -

{§.1.}
Enligt Utskottets utlåtande och förslag lemnade Stads-
fullmäktige utan afseende Enkan Maria Engströms
ansökning om efterskänkande af de henne påförda
kommunalutskylder för åren 1883 och 1884

[MARG: 65.]

{§.2.}
Enligt Utskottets utlåtande och förslag beslöts att ej
till någon Stadsfullmäktiges åtgärd skulle föranleda
den genom Skolrådet aflemnade framställning af
Gymnastikläraren Kapten W. Indebetou, om ändring
och tillökning af materielen i härvarande gymnastik-
lokal, emedan från Allmänna läroverkets sida ej af-
hörts något om nödvändighet deri utöfver hvad som
vunnes med det anslag å 200 kronor, som funnes
i detta årets utgiftsstat, samt några ytterligare
medel dertill ej heller funnos disponibla.

[MARG: 67.]

{§.3.}
Efter föredragning af Utskottets utlåtande öfver
Herrar Albin Hellstedts och K. Söderbloms hvar för
sig afgifna motioner om åtgärder för värmens afhål-
lande från rådhussalen under sommartiden, i hvilket
afseende Herr Hellstedt föreslagit markiser men Herr
Söderblom persienner, beslöts, i enlighet med Utskottets
förslag att, med bifall till Herr Hellstedts förslag, i ut-
giftsstaten för nästa år skulle intagas kostnad för an-
skaffning af 4 markiser till rådhussalens fönster
mot Rådhustorget.

[MARG: 69.]

{§.4.}
I anledning af Herr Axel Karlssons i ämnet väckta
motion och enligt Utskottets utlåtande beslöts, {att} Hamn-
kassan befrias från inbetalning af ränta på skulden
till Stadskassan från detta år och intilldess Nybro-
hamnen blifvit på Hamnkassans bekostnad ordnad;
{att} ifrågavarande ordnande skall ske efter af Stads-
fullmäktige pröfvadt förslag, som Hamndirektionen
afgifver; och {att} Hamnkassans skuld till Stadskas-
san skall ökas med den sålunda ej inbetalade räntan.

[MARG: 72.]

{§.5.}
I afseende å Drätselkammarens framstälda spörsmål
om stadens rättighet att sälja f.d. Gästgifvaregården
utan Kongl. Maj:ts tillstånd på grund af 74§. i Kongl.
Förordningen om kommunalstyrelse i stad den 21 Mars
1862 emedan fastighetens hufvudsakliga värde låge i
hotellbyggnaden å samma gård, hvartill kostnaden
erhållits såsom gåfva af Utskänkningsbolaget, - hade
Utskottet förklarat sig anse att anslaget till byggna-
den icke hade egenskap af gåfva i den bemärkelse
den åberopade §. förutsatte och således icke kunde
utgöra hinder för stadens fria förfoganderätt öfver
fastigheten, samt att den, som vederbör, hade rätten
oförskränkt till klandertalan, derest Stadsfullmäktige
komme att fatta beslut om fastighetens försäljning,
hvadan hemstäldes att det åt Drätselkammaren
förut gifna uppdrag, att infordra anbud på fastig-
heten måtte utföras.

Wid föredragning häraf blef nu Utskottets
utlåtande godkändt. -

[MARG: 73.]

{§.6.}
Föredrogs Utskottets utlåtande i anledning af
Wattenledningskomiténs hemställan att Stadsfullmäktige
måtte besluta anläggningen af en vatten- och afloppsledning
på stadens bekostnad enligt Fabrikör W. Wiklunds
förslag; och hade Utskottet, i fråga om dessa anlägg-
ningars tekniska detaljer och vid jemförelse mellan
Herr Wiklunds och det förut utarbetade vattenled-
ningsförslaget af Herr Kapten A. Blix, föredragit
Herr Wiklunds vattenledningsförslag, men ansett sig
böra framhålla följande förändringar såsom önskvärda:

1:o att rörledningen i Tullgatan till brandposten i hörnet
af Tull- och Smedjegatorna uteslutes såsom onödig, då
vatten till samma brandpost ändock erhålles från lednin-
gen i Smedjegatan;

2:o att rörledning utlägges efter Bruksgatan från Smedje-
gatan till Westermarksgatan och utefter denna till Tull-
gatan med brandposter i begge hörnen, och

3:o att - då Städernas allmänna brandstodsbolag antagit
den förändring i sitt reglemente att nedsatta brandpremier
icke för husrisk i stad med vattenledning erhålles i
annat fall, än då risken funnes inom 60 meter från
brandpost - brandposterna måtte ökas i allmänhet
till beredande af en jemnare fördel i brandpremiened-
sättning, jemte den trygghet saken i sig sjelf innebure;

samt, vid jemförelse mellan upprättade afledningsför-
slag, föredragit Ingeniören O Appelbergs s.k. mindre
förslag;

och efter redogörelse jemväl för de ekonomiska
detaljerna, - utvisande att för företaget erfordrades
inalles 513000 kronor, hvartill tillgångar till 213,000 kr.
kunde beräknas förefinnas i stadens och Utskänk-
ningsbolagets Wattenledningsfonder den tid då
utgiften påkomme -, hade Utskottet afgifvit
sitt förslag i ämnet, så lydande:


"Ehuru af förestående utredning framginge
att staden icke i närvarande tidpunkt kunde
erhålla wattenledning och afledning utan en till
300000 kronor beräknad ytterligare skuldsättning,
som i och för sig droge en beräknad årlig ränte-
och amorteringsutgift, à 6%, till belopp 18000 kro-
nor, hvartill vattenledningen sjelf ansetts kunna
bidraga med ett beräknadt inkomstöfverskott
öfver utgifter af 2300 kronor, så att den återstående
bördan kunde i beskattningsväg för stadens innevå-
nare anses uppgå till 1 krona p:r bevillningskrona
intilldess att vattenledningsaffären i följd af
ökad vattenförbrukning förändrade förhållandet
till ett gynnsammare; likväl och då Utskottet
ansåge sig kunna antaga att det öfvervägande
antalet af stadens innevånare icke ville uppskjuta
med anläggningen intilldess att Wattenledningsfon-
derna - nu uppgående till nära 200000 kronor -
lemnade tillgång till företaget utan tillskott, samt
heldre ville taga ökad beskattning för att få
vatten- och afledning utan uppskof; fann Utskottet
sig böra hos Stadsfullmäktige hemställa om beslut:

1:o att vatten- och afloppsledningar skola här i
staden samtidigt anläggas, den förra i hufvud-
saklig öfverensstämmelse med Fabrikören W.
Wiklunds förslag och under iakttagande
af förändringar och tillägg efter Utskottets anmärkningar
här ofvan, och den senare efter Ingeniören Oskar
Appelbergs mindre förslag; - detta så snart derför
erforderliga ekonomiska detaljer hunnit ordnas
samt antagligt och godkändt entreprenadanbud er-
hållits.

2:o att Trehundratusen kronor för företaget upp-
lånas mot en årlig ränta af högst fem procent
och på fyratio års amorteringstid;

3:o att lånebeslutet underställes Kongl. Maj:ts
Nådiga pröfning och fastställelse. -"

Efter öfverläggning beslöts att förslaget skulle
punktvis afgöras.

Första punkten bifölls.

Andra punkten bifölls, vid votering med 13 röster
mot 13 och Ordförandens afgöranderöst. Minori-
teten röstade för en lånesumma af
400000 kronor med afseende på erforderligt
belopp till gators iståndsättande efter vattenlednin-
gens anläggande.

Tredje punkten bifölls. -

[MARG: 17.]

{§7.}
Till Utskottets beredning remitterades följande
nu afgifna muntliga motioner med anledning af
nyss fattadt lånebeslut för vattenledning här i
staden, neml.

1:o af {Herr E A. Lundblad}: att Stadsfullmäktige, vid
ansökning hos Kongl. Maj:t att få upptaga lån för
vattenledning, jemväl måtte begära rättighet till
lånesummans ökning till erforderligt belopp för
konvertering af stadens öfriga skulder;

2:o af {Herr Arvid Nilsson}: att Stadsfullmäktige
vid samma tillfälle och för nyssnämnda ändamål,
samt emedan möjligen Utskänkningsbolagets vat-
tenledningsfond icke vore disponibel till den
tid då medlen erfordrades, måtte hos
Kongl. Maj:t begära att få öka lånesumman
till 700000 kronor. -

{§.8}
Herr E. A. Lundblad väckte muntligen motion,
att, sedan nu beslutats anläggning af vattenledning,
Stadsfullmäktige måtte tillse huru beslutet
skulle utföras.

Motionen remitterades till Utskottet, hvilket
genast sammanträdde medan Stadsfullmäktige
för en stund åtskiljdes; och sedan dessas sam-
manträde åter vidtagit, föreslog Utskottet:

1:o att den äldre Wattenledningskomitén måtte
anses hafva fullgjort sitt uppdrag;

2:o att en ny komité måtte tillsättas för
verkställande af Stadsfullmäktiges beslut
om anläggning af watten- och afloppsledningar
här i staden, och att till ledamöter i denna
Komité måtte utses:

Herr Borgmästaren Sixten Alm
Herr Ingeniören Carl Thunberg
Herr Fabriksidkaren Arvid Nilsson
Herr Fabriksidkaren P. Liljeqvist och
Herr Fabriksidkaren Aug. Stålberg.

Stadsfullmäktige biföllo hvad Utskottet så-
lunda hemställt samt utsågo Herr Borgmästa-
ren Alm att sammankalla Komitén till första
sammanträde.

{§.9.}
Uti den genom Byggnads Nämndens framställning
hos Stadsfullmäktige väckta fråga, om anställning
här i staden af ett tekniskt bildadt biträde åt
Nämnden, hade Utskottet afgifvit hemställan:

1:o att en tekniskt bildad Stadsingeniör måtte
här i staden anställas;

2:o att Stadsingeniören skall för den lön, som be-
stämmes, vara biträde åt Magistraten, Bygg-
nads Nämnden, Drätselkammaren och Hamndirek-
tionen i enlighet med de förslag, som från dessa
förelågo, - Drätselkammarens dock med i förslaget
antecknad förändring, - med rättighet för Stadsinge-
niören till särskildt arfvode efter taxa för hvad
han såsom Magistratens och Byggnads Nämndens
biträde komme att utföra åt enskilda personer;

3:o att Stadsingeniören, då wattenledning komme till
utförande, skulle hafva tillsyn öfver denna anlägg-
ning jemte afloppsledning, samt efter fullbordandet
vara Wattenledningens ingeniör, mot särskild
bestämd aflöning;

4:o att Stadsingeniören måtte tillsättas af Stads-
fullmäktige, hvarvid - för den händelse att sådant
med nuvarande Byggnadsordning skulle anses strida
mot 5§. 2 mom i Byggnads Stadgan, angående Byggnads-
Nämnds rättighet att antaga sina biträden, ändring
i Byggnadsordningen må begäras för fastställelse
af Stadsfullmäktiges tillsättningsrätt;

5:o att Stadsingeniörens aflöningsförmåner må
sålunda bestämmas:

a.) för hans hufvudsakliga befattning:

årlig lön - Kr 1500.
tjenstgöringspenningar - 500 2000:-

b.) för Wattenledningen (då denna kommer till utförande):

årlig lön - Kr 750.
tjenstgöringspenningar - 250. 1000 kr.

c.) Arfvode för enskildta arbeten efter en taxa,
som fullt motsvarade arbetsvärdet. -

Efter föredragning häraf bifölls hvad
Utskottet sålunda föreslagit;

hvarefter i och för verkställigheten vidare
beslutades:

att Stadsingeniören skall tillsättas på 1 års
uppsägning;

att platsen annonseras ledig att tillträdas
den 1 januari 1886; samt

att åt Utskottet uppdrogs att för Stadsinge-
niören upprätta förslag till instruktion på här
förut beslutade grund.

[MARG: Exped: resol.)]

{§.10}
På framställning af Drätselkammaren och
med anledning af vederbörande Byggnadskomités
begäran om ändring uti af Stadsfullmäktige förut
fattadt beslut om platsen för uthuset till nya
allmänna läroverket, upptogo Stadsfullmäktige
åter denna fråga, hvarvid beslutades:

1:o att Stadsfullmäktige skulle på af Byggnads Komi-
terade anförda skäl upphäfva sitt förra beslut
å platsen; hvilket afgjordes med 17 röster mot 6.

2:o att uthuset skulle sättas i hörnet af angrän-
sande Gymnastiktomten; hvilket beslut fattades
med 18 röster mot 4, som afgåfvos för Drätselkam-
marens förslag om husets platsering å läroverks-
tomten nära intill nämnda hörn. Herr Karlsson anmälde
reservation mot detta beslut

Och antecknades att Byggnads Komiterade för
sin del föreslagit husets sättande på nyinköpta
och angränsande s.k. Nordlundska jorden. -

[MARG: 74.]

{§.11}
Med bifall till Drätselkammarens framställning
beviljades afskrifning och efterskänkande af
Kommunalutskylder här i staden, hvilka af
åtskilliga orsaker icke kunnat utgå, enl. upp-
rättade längder och granskningsförteckningar,
neml.

För år 1881 till belopp - Kr. 286:72
För år 1882 - 1133:97.
För år 1883 - 2296:13.

sammanlagdt Kronor 3716:82

[MARG: 75.]

{§12}
Komitén, som haft uppdrag att verkställa beslutet
om Ny Svängbrobyggnad, aflemnade redogörelse
för uppdraget och hemstälde:

1:o att komiterade varda från uppdraget befriade;

2:o att Drätselkammaren måtte erhålla uppdrag
att före ansvarstidens slut, den 30 September
1887, låta afsyna Svängbron, emedan byggnads-
entreprenörerne hafva enligt kontraktet att ansvara
för brons bestånd under 3 år.

Stadsfullmäktige biföllo detta.

[MARG: 76.]

{§13}
Till Utskottet remitterades för beredning en ansökning
af Poliskonstapeln J G. Johansson om afkortning på honom påförd
kommunalskatt för år 1884

[MARG: 70.]

{§.14.}
Herr G E Svahnbäcks erinran om val af minst
5 ledamöter i Komitén för brandförsäkring af
lösegendom i städernas bolag föranledde upp-
drag till Utskottet att inkomma med förslag
i ämnet. -

[MARG: 71.]

{§14}
Enligt företedt diariebevis hade de vid
förra sammanträdet beslutade besvär om Rud-
dammen ingifvits till Läns Styrelsen den 7 i
denne månad.

{§.15.}
Emedan vid förra sammanträdet beslutats
Ruddammens fyllning i samband med kanalisering,
så skulle nu från vidare handläggning afskrif-
vas Herr Ade Falks bordlagda motion
om reglerings-dam derstädes. -

[MARG: 50.]

{§.16.}
Herr vice Ordföranden Direktören och Riddaren
Joh. Svengren inlemnade en af åberopade pro-
tokollsutdrag åtföljd så lydande framställning:

"Till Stadsfullmäktige i Eskilstuna.

Såsom ledamot af Stadsfullmäktige dertill berät-
tigad, får jag öfverlemna utdrag af ett proto-
koll fördt vid ett här i staden bildadt sällskap
vid namn X sammanträde den 22 Maj detta år,
hvaraf framgår att sällskapet anslagit, såsom
gåfva till Eskilstuna stad 500 kronor att förräntas
och användas till en {fontän} å Rinmanstorg.

Under förhoppning att Stadsfullmäktige såsom
gåfvobref emottager detta protokollsutdrag, får
jag anhålla att ett af närgående tvenne exemplar
öfverlemnas till Drätselkammaren att förvaras
och det andra till mig för sällskapets räkning, åter-
ställes, försedt med påskrift derom att ett lika
lydande exemplar blifvit af Stadsfullmäktige
emottaget.

Eskilstuna den 14:de Juli 1885.

/Joh. Svengren./."

Efter läsning häraf beslutade Stadsfullmäktige
att emottaga berörda gåfva åt staden samt
att i öfrigt bifalla framställningen och att genom
sin Ordförande till Herr v. Ordföranden m.m.
Joh Svengren, såsom Ombud för Xsällskapet, framföra
uttrycken af Stadsfullmäktiges tacksamhet, -
hvilket skedde. -

[MARG: 77.]

Samma dag uppläst och justeradt

/Theofr Munktell jr/
/Joh Svengren/
/Knut Söderblom/

År 1885 den 17 Augusti å rådhuset offentligen
uppläst, betyga

/Gust, Sahlin/
/Reinh [Lindeberg]/

[MARG: {78}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 augusti 1885,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107075.

Personrelationer