Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 auguati 1867

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 auguati 1867

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfullmäktige
i Eskilstuna den 13 Augusti 1867.

Närvarande: Af de qvarstående 26 Stadsfullmäktige
alla, med undantag af Herrar J. P. Nordlund, S. Palm-
gren, J. Walén och C. O. Öberg samt P. Wahlström
med godkändt förfall.

{§. 1.}
Sedan Herrar Lundberg och Ström förklarat
anledningen till deras uteblifvande från förra
sammanträdet, befriades desse från böter
för samma uteblifvande; men Herr Hell-
stedt pliktfälldes för uteblifvande utan
godkändt förfall från förra sammanträdet,
som derföre måst uppskjutas, till dubbla
böter eller 4 Rd [riksdaler].

[ÄRENDEORD: Förvaltningslagstiftning]

{§. 2.}
Tillkännagafs att Gästgifvaren C. R. Alexan-
dersson icke efterkommit uppmaningen
att till den 1 dennes ställa ny antaglig
borgen för uppfyllelsen af gästgifveri-
entreprenadkontraktet istället för Herr
Carl Hultbom, hvilken gjort konkurs;
men då en af Stadsfullmäktige trodde
sig veta, att Hultboms ekonomiska ställ-
ning ånyo blifvit ordnad, skulle till
nästa sammanträde uppskjutas med vidare
diskussion härom, hvaremellertid ytter-
ligare upplysningar i sistnämnde fall skulle
sökas.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

{§. 3.}
Drätselkammaren hade till Stadsfullmäktige
öfverlemnat handlingarne uti ett hos
Drätselkammaren handlagdt ärende, angående
vissa af Gästgifveri Entreprenören C. R.
Alexandersson äskade reparationer å gäst-
gifverihotellet, och hvilka reparationer
sedermera, enligt Alexanderssons lemnade
intyg, blifvit afhjelpta; hvarvid Drätsel-
kammaren ock tillkännagifvit, att det an-
svar för hotellbyggnadens bestånd, som
ålåge Byggmästaren Jean Asplund efter
det med honom upprättade kontraktet om
samma byggnads uppförande, tillända-
ginge den 23 i denne månad.

Till iakttagande af Stadens bästa i hän-
delse å Gästgifverihotellet skulle förefinnas
bristfälligheter, derför ansvaret drabbade
byggmästaren Asplund, beslöts att en be-
sigtning skulle derå föranstaltas att
ske före den 23 dennes af ojäfvige
byggmästare, företrädesvis Herrar Lindeberg
och Wedelin från Westerås; åtagande
sig Herr Skogsborg att afresa till Westerås
för att derom träffa aftal med dessa
Herrar, egande ock Herr Skogsborg att,
i händelse af behof, afresa till Stockholm
och anskaffa andra byggmästare till detta
syneuppdrag.

Denna besigtning skulle i närvaro af
Drätselkammarens ledamöter förrättas så
tidigt före ansvarstidens utgång att Stads-
fullmäktige derförinnan kunna samman-
träda och fatta det beslut, som af omstän-
digheterne påkallas.

[ÄRENDEORD: Gästgiveri]

[MARG: {N:o 28.}]

{§. 4.}
Beviljades afskrifning i Stadens räkenskaper
för på Afkortningslängd upptagna utskylder,
för fattigdom, med undantag för
Färgaren W. Brolin,
Justerare biträdet Norman,
Skollärarinnan Ida Sandborg,
Kopparslagaren J. E. Tilljander,
Sadelmakaren J. O. Lindberg,
Handl. C. J. Humblé,
Gesällen J. E. Boman,
Arbetskarlen J. P. Janssons utskylder för gården
N:o 188,
Manuf. J. F. Bergströmsson,
Muraren J. F. Carlsson Fresk,
Fabr. [F.] Walter,
Fabr. S. Kindborg,
Skomakaren C. G. Fahlgren,
Fabr. A. Pihlblad,
Enkan J. S. Lönnquist,
Stolmakaren C. J. Norrman,
Fabr. D. Möller,
Enkan Ramström, och
Arbetaren O. F. Östberg, hvilka
personer ansågos kunna och böra betala
sina utskylder.

[ÄRENDEORD: Skattelängd]

{§. 5.}
Beviljades Polisbetjenterne P. E. V. Lundqvists och
J. F. Ohlssons, af Drätselkammaren förordade,
ansökning om anslag för hvar sin ytterkappa
att begagnas under regn och i kall väderlek;
egande Drätselkammaren att om anskaffandet
af dessa kappor gå i författning.

[ÄRENDEORD: Rättsväsendepersonal]

[MARG: N:o 29.]

{§. 6.}
Till hvardera af följande kyrkobyggnader
anslogo Stadsfullmäktige från Stadskassan
En Rd 50 öre, med vilkor att Stamboks-
medel icke på annat sätt i Staden upp-
tagas till dessa kyrkor, neml. till Stenum,
Björkäng, Hyringe med Malma och Lägnum,
Winköl, Wånga, Halna, Åhs, Öxabäck,
Weddige, Frölunda, Torp och Högås.

[ÄRENDEORD: Kyrkokostnad]

{§. 7.}
En ansökning, undertecknad Fogelquist & Bruhn,
hade inkommit om öfvertagande af Stång-
jernshammaren på arrende i fem år
mot utgifvande af samma arrendeafgift, som Staden
nu erhåller eller 600 Rd om året,- och på
det vilkor, att rättighet tillerkändes Arren-
datorerne, att, vid god vattentillgång, få
begagna Stångjernshammarens vatten efter
eget godtfinnande, såvida hammaren
deraf ej hindras.

Denna ansökning remitterades
till Drätselkammaren, som egde att med
utlåtande deröfver inkomma.

[ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning]

[MARG: {N:o 30.}]

{§. 8.}
En ansökning af Bruksförvaltaren G. Nils-
son att få på minst 15 år arrendera
Stadens Stångjernshammare mot utgif-
vande af samma arrende, som nu utgår
eller 600 Rd om året, remitterades
jemväl till Drätselkammaren för afgif-
vande af dess yttrande.

[ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning]

[MARG: {N:o 31}]

{§. 9.}
Attesterades till utbetalning 22 RD 90 öre till
Plåtslagaren P. J. Neyström för plåt-
rör till Kaminen i Gymnastikhuset.

[ÄRENDEORD: Utbildningsbyggnad]

{§. 10.}
Herr C. A. Ström, hvilken, såsom Drätsel-
kammare-ledamot, handhafver det för
nödens afhjelpande afsedda planerings-
arbetet å Snickareängen, tillkännagaf
att detta arbete och de dertill af Ut-
skänknings Bolaget anslagna medlen endast
räckte en vecka till, och hemställde
huruvida ej Stadsfullmäktige skulle
söka bereda ytterligare anslag till arbe-
tets fortsättande.

Stadsfullmäktige funno denna
hemställan för det närvarande ej föranleda
till någon åtgärd.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdskostnad]

Jüsteras.

/P; C; Malm/
/C, J, Westerberg/

Förestående Protocoller för den 27 Juni
8 och 13 Augusti 1867 äro å Rådhussalen
offentligen upplästa; betygar

/P; E; V; Lundqvist/

[MARG: {N:o 32}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 auguati 1867,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107074.

Personrelationer