Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 april 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 april 1899

Anmärkning

{1899, den 13 April}

Närvarande: samtliga Herrar Stadsfullmäktige med un-
dantag af Herr Aulin, som är vid Riksdagen, samt
Herrar Dahlgren,
Frieman,
v. Krusenstierna,
Landström,
Pallin och
Åkerstein, alla med anmälda och god-
kända förfall.

{§ 1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll utsågos
Herrar Söderblom och Öberg.

{§ 2.}
I afgifvet utlåtande rörande Magistratens förslag
till särskild ordningsstadga för Eskilstuna med deruti af
Herr Söderblom föreslaget tillägg hade Utskottet, som
instämt med Magistraten i dess uppfattning om be-
hofvet af en särskild ordningsstadga för Eskilstuna
stad, hemstält, det Stadsfullmäktige för sin del måt-
te godkänna det af Magistraten ingifna föreslaget
med en del ändringar och tillägg, hvilka Utskottet an-
sett sig böra föreslå och hvilka nedan finnas omförmäl-
da, i hvilket fall de genom KMB:s förut lemnade
resolutioner den 11 febr. 1892 med föreskrifter ang.affisch-
eringar samt den 15 Juli 1898 med fastställelse å
stadga för velocipedåkning härstädes borde upphäfvas,
hvaremot Utskottet, beträffande Herr Söderbloms förslag
att i ordningsstadgan skulle införas förbud att å gata
eller allmän plats förtära inköpta dryckesvaror, visserligen
skulle funnit önskligt, om en dylik föreskrift kunde
åstadkommas, men ansett detta icke kunna ske eller
åtminstone att föreskrift härom icke lämpligen borde
i nu föreliggande förslag till ordningsstadga intagas.


Herr Borgmästaren som var vid Sammanträdet närvaran-
de, uttalade sin förvåning öfver de ändringar och tillägg
som af Utskottet föreslagits och hvilka syntes dels
vara fullkomligt obehöfliga, dels ock i vissa fall, till-
komna endast såsom rättelser af Magistratens sätt att
behandla språket, ett förfaringssätt mot hvilket,
då det innebure ett ringaktande af Magistratens arbe-
te, han ville inlägga sin protest.

Sedan v. Ordföranden, under framhållande, att Utskottet
med sina ändrings förslag endast afsett att erhålla en
efter dess uppfattning fullt lämplig ordningsstadga och
icke med dessa haft någon som helst annan
afsigt, yrkat, att förslaget jemte Utskottets utlåtande
deröver måtte öfverlemnas till Magistraten för dess yttran-
de, innan Stadsfullmäktige företoge ärendet till afgö-
rande,men Herr Borgmästaren förklarat, att han, efter
att hafva inhemtat öfriga Magistrats ledamöters upp-
fattning i frågan, ansåge en dylikt remiss af
ärendet onödig, då Magistraten komma att vidhål-
la sitt förut framstälda förslag, blef v. Ordförandens
yrkande om ärendets remitterande till Magistraten
afslaget.

Stadsfullmäktige genomgingo härefter Utskottets
utlåtande och beslutade i enlighet med dess hem-
ställan:

{beträffande § 1:}
{att}mom 1 ordet"(Apoteksgränden)" borde utgå till undvikande
af, då anslag om gatas afstängande i allmänhet icke innehåller mera än
att gatan och afstängd, och detta icke kan lägga hinder i vägen för trafiken
af gående:

två namn på sålunda gata:
{att} mom 2 borde erhålla följande något förändrade
lydelse,

Der genom anslag eller annorledes funnes utmärkt,
att gata är afstängd, skall sådant för körande och ri-
dande lända till efterrättelse".

{att}i mom 11 h/ orden "sammanbundna på lämpligt sätt"
borde utgå då ett genomförande af dylik bestämmelse snarare vore egnat
att förevara än
undslöte [herrö] Djurtransporter å gata; hvarjemte för att framkalla,
det ifrågavarade
mom 11 skulle vara tillämplig äfven med afseende å hästar,
ingressen till samma mom. borde erhålla följande lydelse:

"Vid transport af boskapsdjur eller hästar på gata
eller annan allmän plats skall följande iakttagas:

i mom 11 d/ borde ordet "åkdon " utbytas mot ordet "fordon",
hvilket ord först på 2 ställen förekommas i samma [oläsligt] för att
[oläsligt]transportmedel för kreatur;

{beträffande § 2.}
{att} den för staden gällande velociped
stadgan skulle här intagas, likväl med uteslutande af
dess sista mom., hvilket såsom innehållande straffbe-
stämmelser, lämpligen borde
erhålla sin plats i
sammanhang med ordningsstadgans öfriga ansvarsbe-
stämmelser.

I sammanhang härmed framstäldes tvän-
ne yrkanden om tillägg, i nu gällande velocipedstadga,
{dels} af Herr Borgmästaren, som å Magistratens vägnar
i enlighet med dess denna dag fattade beslut, för att,
då numera de i bruk varande velocipederna
här i staden uppginge till en hög numerär, i möj-
ligaste mån göra stadgan effectiv, föreslog,att sista
mom. i punkt 2:o skulle utgå, och i dess ställe en ny
punkt 3 införas så lydande:

"3:o Vid färd inom staden skall på velocipeden fin-
nas
a) bakom sadeln tydligt nummer, anbragt bakåt på
svart, stadigt fästad plåt med ljusgula upprättstå-
ende siffror, minst 8 centimeter höga,
samt dessutom, under den del af dygnet, då gatu-
lyktorna hållas tända,
b) vid eller eller framom styrstången
dels i velocipedens längdriktning tydligt nummer,
anbragt å hvardera sidan på svart, stadigt
fästad plåt med siffror efter föreskriften i punkt a),
dels äfven lykta med tändt ljus, hvars sken tydligt synes
på afstånd och på begge sidorna fullständigt belyser sist
nämnda nummer; dock må numret i stället anbringas
på matta sidoglas i lyktan med minst sex centimeter
höga siffror.

Numret får icke under färden vara skyldt.


Poliskommisarien bestämmer det nummer, veloci-
peden skall föra, och lemnas derom skriftligt besked
till egaren när denne sjelf eller genom annan anmä-
ler sig samt uppgifver namn, yrke och adress."

skolande mom. 3 och 4 i nuvaran-
de velocipedstadgan derefter erhålla nummerbeteckningen 4 och 5.

{dels ock} af Herr Fahlstedt som yrkade, att i stadgan
skulle införas föreskrift med förbud att å velo-
ciped åka öfver trottoir.

Sedan Herr Stålberg bestridt de båda framstälda yrkan-
dena om tillägg i velocipedstadgan såsom obehöfliga
och delvis äfven olämpliga, blef det af Magistraten ge-
nom Herr Borgmästaren framstälda förslaget bi-
fallet med 26 ja mot 3 nej hvilka afgåfvos för utslag
å det gjorda yrkandet; och anmälde Herr Stålberg
mot detta beslut sin reservation.

Härefter blef, likaledes efter omröstning, Herr
Fahlstedts ändringsyrkande afslaget med 20 röster
mot 9, som afgåvos för bifall till detsamma.

{beträffande § 3.}
{att} deri förekommande ordet "polismyndigheten" skulle
för tydlighetens skull utbytas mot ordet "Poliskammarens".

Då Utskottet företagit en omredigering af § 9 i
Magistratens förslag och denna nya lydelse af samma § icke
af Herr Borgmästaren ansågs lämplig, aflemnade han
ett nytt skriftligt förslag till följande lydelse af § 9:

"En hvar, som å gata eller allmän plats företager
gräfningsarbete, skall före arbetets påbörjande derom
göra anmälan hos Polismyndigheten; och skola vid alla
gräfningsarbeten de delar af gata eller allmän plats,
der arbetet pågår, på tjenligt sätt afstängas och, då
mörker inträffar, med lysande lyktor utmärkas."

Stadsfullmäktige uppdrogo åt Utskottet att söka sam-
manjemka de olika förslagen samt till Stadsfullmäktige
inkomma med förslag till lämplig lydelse af den ifrå-
varande § 9 i Ordningsstadgan.

Sedan stadsfullmäktige härefter godkänt Magistra-
tens förslag till lydelse af § 11, mot hvars redigering
Utskottet gjort en mindre anmärkning, beslöto Stads-
fullmäktige enligt Utskottets hemställan

{dels}, {beträffande § 12,} att, för att åt denna § gifva
den omfattning, att jemväl sådan åverkan å enskild
person tillhörigt hus och dylikt, som uppstode på annat
sätt än genom skärning eller skrifning och icke heller
fölle under strafflagens bestämmelser skulle blifva straffbart, § 12 borde erhål-
la följande förändrade lydelse:
"Ingen må, utan medgifvande af eller dennes
ställföreträdare, genom skärning, skrifning, ritning eller
målning af ord, streck eller figurer eller annorledes
smutsa eller vanpryda annans hus, port, plank eller
staket, ej heller offentligt minnesmärke, lyktstolpe
eller annat föremål å allmän plats."

{dels}, {beträffande § 14}, att till densamma göra följan-
de tillägg:
"Inom samma höjd öfver marken må ej utåt allmän
plats eller gata fönster eller lucka ställas öppen, så att
den skjuter ut från ytterväggens yta mera än 0,3 meter."
{dels ock} , {beträffande § 21}, med anledning af det förut
fattade beslutet att under § 2 intaga velocipedstadgan med
undantag af dess sista mom., att den för öfverträdelse af
velocipedstadgans föreskrifter bestämda straffpåföljden
skulle såsom ett första straffmoment i nämnda § inskju-
tas sålunda:
" från och med två till och med tjugo kronor för förselse
mot § 2;"

Vidare hade Utskottet hemstält, att omedelbart före § 21
skulle insättas en § med förbud för sådan skada af ringa beskaffen-
het i allmän plantering å träd, burkar, blommor eller gräsmat-
tor, att straff enligt allmän lag icke derå följa bör; men
sedan Herr Borgmästaren framhållit, att en sådan bestämmel-
se vore ej blott obehöflig, då hvarje äfven den minsta ska-
degörelse å planteringar blefve efter allmän lag straffbar,
utan äfven olämplig såsom innebärande ett lagstadgande
vid sedan af och utöfver hvad i allmän lag i förevarande
fall funnes föreskrifvet, blef Utskottets förslag i detta
hänseende af Stadsfullmäktige afslaget.

På yrkande af Herr Söderblom blef det af honom före-
slagna, men af Utskottet afstyrkte tillägget till Ordnings-
stadgan återremitteradt till Utskottet för ny handläggning
i sammanhang med frågan om sammanjemkning af de
olika förslagen till lydelse för § 9; och remitterades jem-
väl till Utskottet för beredning och utlåtande i samman-
hang härmed af Herr Söderblom framstäldt förslag att
i stadgan måtte införas förbud för gående att stanna och
åstadkomma folksamling i gatuhörn om föreskrif-
ter att roddbåtar i ån icke finge angöras å hvilken plats
som helst vid stränderna och att lastvagnar, som med
tungt gods föras å gata, skola hafva hjulringar af en
viss bredd samt om förbud att å andra än bestämda
platser afstjelpa sopor o.d.

Sedan Stadsfullmäktige beslutat uppskjuta det
slutliga afgörandet af frågan om Ordningasstadgan i af-
bidan på Utskotts hemställan rörande de till dess be-
redning remitterade punkter af densamma, anhöll Ordfö-
anden att å Utskottets vägnar få inlägga en bestämd
gensaga mot det sätt, hvarpå Utskottets utlåtande upp-
fattats af Magistraten och dess Ordförande, och uttala-
de den vissa förhoppning, att det goda samarbetet
mellan Magistraten och Stadsfullmäktige altjemt till
det allmännas bästa måtte fortfara.

[MARG:{72.}O.trans:t]

{§ 3.}
I enlighet med Dk:ns hemställan biföllo Stadsfull-
fullmäktige af jernsvarvaren C.O. Ekman i gården N:r
386 härstädes gjord framställning att den honom för
år 1898 här i staden påförda kommunalskatt för inkomst
af arbete, uppgående till 48 kr. 17 öre, måtte efterskänkas.

[MARG:N:r 79.]

{§ 4.}
Med en mindre ändring godkände Stadsfullmäktige
det af Dk:n uppgjorde förslaget till skrifvelse till Kongl.
fångvårdsstyrelsen med anledning af dess till KMB.
i länet den 27 februari 1899 aflåtna skriftliga fram-
ställning rörande kronohäktet och den i sammanhang
dermed uppförda lokalen för stadens rådhus; och fin-
nes svarsskrifelsen intagen i Stadsfullmäktiges bref-
bok för denna dag.

[MARG:{N:r 31}U.]

{§ 5.}
Med anhållan om Stadsfullmäktiges yttrande hade
Magistraten öfversändt det af Eskilstuna Spritförsäljnings-
bolag såsom ensamma sökande afgifvna anbud om
öfvertagande under nästföljande tre försäljningsår
räknade från och med den 1 Oktober detta år, af all
den [minut]handel med och utskänkning af bränvin
och andra spirituösa drycker här i staden, som eljes sko-
lat å acktion utbjudas; innehållande detta anbud,som
inkommit efter kungörelse af Magistraten och var
åtföljdt af bland annat bolagets stadgar samt för-
teckning öfver delegarne i bolaget, åtagande att be-
tala den afgift, som i K. Förordningen ang. vilkoren
för försäljning af bränvin m.m. den 24 Maj 1895 stad-
gades samt att öfverlemna all å försäljningen uppkom-
mande vinet till lagenlig fördelning.

Stadsfullmäktige beslöto förklara sig icke hafva
något att mot antagande af det gjorda anbudet erinra


[MARG:{N:r 80.}U.]

{§ 6.}
Föredrogs en af Byggmästaren C.G. Olsson i Stockholm
såsom nuvarande egare till tomten N:r 21 härstädes å Eskils-
tuna stad uttagen stämningsansökan den 8 Mars 1899 med
derå den 17 i samma månad å Rådstufvu Rättens vägnar
tecknad resolution hvarigenom staden kallats och
stämts till härvarande Rådstufvu Rätt att Måndagen
den 24 innevarande månad afgifva svaromål å Ols-
sons på anförda skäl framstälda yrkanden, att staden
skulle åläggas antingen inom viss förelagd tid in-
vid den utstakade och godkända tomtgränsen för tom-
ten N:r 21 mot ån men utanför samma gräns upp-
föra ny strandskoning samt, med undanrödjande
af nuvarande strandskoning, verkställa felande
utfyllning i ån intill tomtgränsen, som borde an-
ses utgöra den rätta strandlinien, eller ock, om sta-
den mot förmodan icke skulle kunna åläggas upp-
föra ny strandskoning utanför den nu befintliga
till sig lösa den del af tomten, som upptagas af
nuvarande strandskoningen, hvarförutom yrkats er-
sättning för rättegångs kostnaden.

Stadsfullmäktige befullmäktigade Ombudsman-
nen Ernst Modigh eller den han i sitt ställe förord-
nade att stadens svarandetalan vid Rådstufvu Rät-
ten i förevarande mål utföra, dervid godkännande
ombudets lagliga åtgärder.

[MARG:{N:r 81}S.]

{§ 7.}
Till Utskottet för afgifvande af förslag till infor-
drad förklaring remitterades handlingarne rörande
soldaten K.A. Törnbloms rätta mantalsskrifnings-
ort för innevarande år

[MARG:{N:r 82 }M.]

[MARG:res.]

{§ 8.}
Med magistratsskrifvelse öfverlemnades KMBef:es
i länet resulotion den 29 Mars 1899, hvarigenom tills-
vidare förordnats,

{dels,} beträffande Stadshotellet, hotell Gästis och Central-
hotellet härstädes, att den genom resolution den 29
Mars 1892 medgifna utsträckning af rätten till utskänk-
ning af vin och maltdrycker skall omfatta äfven bränvin
och andra spirituösa drycker, hvilken sistnämnda ut-
skänkning altså finge vid ordnad måltid till spisande
gäster dagligen fortgå till kl.11 e. - m. , dock ej i schweitzeri
eller kafélokal eller de vid nämnda utskänkningsstäl-
len befintliga andra klass servering och krogar och

{dels}, beträffande Strömsholmen, hvarest utskänkning,
jemlikt KMB:s resolution den 18 Mars 1898, idkades en-
dast under sommarmånaderna eller från och med den 1
Maj till och med den 30 September, att utskänkning äf-
ven af spirituösa drycker finge derstädes dagligen fort-
gå till kl. 11 e.m.

Bevis om delgifningen genom utdrag af protokol-
let äfvensom resolutionen åtecknad stämpelafgift, 3
kronor, som till betalning ur stadskassan utanordna-
des, skulle till Magistraten öfversändes.

[MARG:{N:r 70}U.]

{§ 9.}
En af Herr Söderblom väckt motion, att Drätselkam-
maren,hvilken låtit afqvista och afsåga stammarne till
träden i allén vid Kyrkogårdsgatan, måtte få uppdrag
att låta fullständigt nedhugga nämnda träd, blef för be-
redning remitterad till Utskottet.

[MARG:{N:r 83}K.]

{§ 10.}
Protokollsjustering skulle ega rum å Stadshuset Mån-
dagen den 17 innevarande månad kl.1 på dagen.

Justeradt den 17:de April 1899.

/Arvid,Nilsson/
/Knut Söderblom/
/Albert Öberg/

[MARG:reg.]

År 1899 den 18 April å Stadshuset offentligen uppläst
betyga:

/Joh Aug Larsson/
/Carl Aug, Swenson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 april 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107073.

Personrelationer