Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 april 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 april 1893

Anmärkning

{1893, den 13 April.}

Frånvarande: Herrar Ordföranden,
Fahlstedt,
Liljeqvist,
F.O. Nilsson och
Frieman, alla med anmälda och
godkända förfall, samt
Herr Aulin, som är vid Riksdagen.

{§ 1.}
I Ordförandens frånvaro leddes förhandlingarne af vice Ordf.

{§ 2.}
Att jemte v. Ordföranden justera dagens protokoll ut-
sågos Herrar Svahnbäck och Dahlgren.

{§ 3.}
Då genom Trävaruhandlanden C.F. Lundströms
död ledighet uppstått bland Stadsfullmäktige beslöts
att till Magistraten göra anmälan härom med begäran
om omställande af val utaf en ledamot i Stads-
fullmäktige för tiden intill 1894 års utgång efter
den aflidne.

{§4.}
I enlighet med Utskottets hemställan beslutade
Stadsfullmäktige instämma i Poliskammarens i dess
protokoll den 16 sistlidne Februari innefattade för-
slag till ordnande af vin- och maltdrycks försäljnin-
gen i Staden under nästkommande försäljningsår.

[MARG: {141}]

{§ 5.}
I skrifvelse den
2 nästlidne Mars hade Styrelsen för Norra Söder-
manlands jernvägs aktiebolag genom bolagets verk-
ställande direktör gjort framställning derom att
Eskilstuna Stad ville godkänna följande af Styrel-
se och förvaltningsråd i bolaget vid sammanträde
den 21 derförutgående Februari vilkorligt beslutade ändringar i
den för jernvägsföretaget nådigst gifna koncessio-
nen:
"I stället för den beslutade personstationen å
Söder inom 200 meter från Ruddamsgatan ordnas
en anhaltstation vid hufvudspåret vid Stens-
borg med biljettförsäljning och resgodsexpedition;
"I stället för godsstationen å Söder ordnas å
sidospåret invid anhaltstationen vid Stensborg
station för vagnslast och styckegodsexpedition;
"För vagnar, som föra eller afhemta vagnslastgods,
kommande från eller gående till station vid Oxelö-
sund- Flen- Vestmanlands jernväg betalas, om de lossas
eller lastas vid spåret emellan Stensborg och Munk-
tells verkstad, för transport af tom vagn en Krona och
för lastad vagn en Krona 50 öre. På samma sätt be-
handlas vagn, som kommande från station å Norra
Södermanlands jernväg, är adresserad till Oxelösund-
Flen- Vestmanlands jernvägs station i Eskilstuna;

"Sidospåret, som trafikeras endast för gods, förses
ej med stängsel eller grindar, och tåghastigheten
blifver den, som under sådana förhållanden kan
komma att föreskrifvas;

"Om några af de fyratio tecknare, som tecknat ak-
tier på en lista, hvars första namn är Axel Anders-
son och sista namn J.M.F. Malmberg, och hvilka
såsom vilkor för sin teckning fordra fullständig
station å norr, med anledning af den ändring, som
nu ifrågasatts, vilja tillintetgöra sina teckningar
och återfå verkstälda inbetalningar, skall detta, om
anmälan derom göres inom två månader efter sedan
ändringen blifvit faststäld, vara dem medgifvet."

Utskottet, till hvars beredning ärendet öf-
verlemnats, hade hemstält att, då i motiveringen
till Styrelsens och förvaltningsrådets här ofvan in-
tagna beslut det förutsatts, att å norr en godssta-
tion skulle inrättas, men bestämmelse härom sak-
nades i beslutet, Stadsfullmäktige ville föreskrifva
följande tillägg såsom vilkor för dess godkännande
af Styrelsens framställning:

"Å stadsdelen Norr anlägges
vid Gränsgatan mellan Kriebsens- och Kareliigatorna
en fullständigt ordnad godsstation med daglig trafik
för såväl styckegods som vagnslastgods".

Och hade Utskottet, under förutsättning af sistnämn-
da vilkors antagande, hemstält, att Stadsfullmäktige
måtte, med vid blifvande af sin aktieteckning, godkänna
hvad Styrelsen och Förvaltningsrådet sålunda föreslagit.

Denna utskottets hemställan blef af Stadsfullmäk-
tige bifallen.

[MARG: {136.}]

{§ 6.}
I en till Stadsfullmäktige stäld skrifvelse den 3
nästlidne Mars hade verkställande Direktören för
Norra Södermanlands jernvägsaktiebolag å bolagets
vägnar gjort framställning om Stadsfullmäktiges god-
kännande af följande öfverenskommelse med bolaget
rörande uppbyggande och underhåll af ny gångbro öfver Eskilstuna ån.

"Norra Södermanlands jernvägsaktiebolag bygger vid
sin bro och på samma dess stör samt på dess norra
sida en gångbro af jern med gångbana af trä af sam-
ma bredd som nuvarande gångbron.

"Eskilstuna stad verkställer sådan muddring,
som med anledning af brobyggnaden för vatten-
loppets utvidgning kan komma att behöfvas,
och ansvarar för framtiden att vattenarean i bron
underhålles på sätt som jernvägen, denna uppgö-
relse förutan, skulle kunnat dömas skyldig att
densamma underhålla.

"Eskilstuna stad förbinder sig äfven att för fram-
tiden på sin bekostnad underhålla träbanan å i-
frågavarande gångbro.

"Sedan den nya gångbron är färdig borttages
den gamla af Eskilstuna Stad."
Öfver denna framställning som vore åtföljd af en skizz till den nya bron
hade såväl Drätselkam-
maren som Berednings utskottet afgifvit utlåtande,
dervid.

{Drätselkammaren}- under påvisande, hurusom då
vattenarean i Nybron utgjorde 204 qvadratmeter och
i Rådhusbron 179 qvadratmeter samt, i enlighet med
den faststälda planen för muddringsarbetena i ån
och den jernvägsstyrelsens framställning bilagda skizz
öfver jernvägsbron komme att i den nu ifrågasatta bron
uppgå till 195 qvadratmeter, denna vattenarea vore för
vattenafloppet fullt tillräcklig, så att staden i och för
den ifrågasatta brobyggnaden icke behöfde betungas
med några utgifter för ökade muddrings arbeten - ansett
att, då staden i hvarje fall vore skyldig underhålla
denna vattenarea, bolagets fordran att staden skulle
för framtiden ansvara för underhållet af vattenarean
i bron icke syntes innebära någon som helst fara
för staden, hvarför och då förslaget i öfrigt syntes
Drätselkammaren fördelaktigt för staden, Drätsel-
kammaren hemstält om bifall till jernvägsstyrelsens
förslag med de smärre tillägg att i första punkten
efter ordet "bygger" inflickats orden "och upplåter till
Stadens oinskränkta dispositionsrätt" samt att till
punkten 3 gjorts följande tillägg: "hvaremot bron i
alt öfrigt underhålles af jernvägsaktiebolaget"; samt
{beredningsutskottet}, som ansett att staden icke bor-
de för framtiden ikläda sig skyldighet att underhål-
la vattenarean under jernvägsbron, hvilken skyldig-
het borde åligga jernvägsbolaget, samt att staden
borde hafva säkerhet för att under arbe-
tet med brons uppförande trafiken öfver gångbron
obehindradt kunde uppehållas, hemstält att öfver-
enskommelsen med jernvägsbolaget borde erhålla
följande lydelse:

"Norra Södermanlands Jernvägsaktiebolag bygger
och upplåter till stadens oinskränkta dispositionsrätt
vid sin jernvägsbro och på samma dess stöd samt på
dess norra sida en gångbro af jern med gångbana
af trä till samma bredd som nuvarande gångbron.

"Sedan staden verkstält sådan muddring, som för
vattenloppets utvidgning med anledning af brobyggna-
den kan komma att behöfvas, skall jernvägsaktiebolaget
hafva skyldighet att för framtiden underhålla vattenarean
under bron.

"Eskilstuna Stad förbinder sig att för framtiden
på sin bekostnad underhålla träbanan å ifrågava-
rande gångbro, hvaremot bron i alt öfrigt underhålles
af jernvägsaktiebolaget.

"Om jernvägsbrons uppbyggande skulle försvåra
eller förhindra tillträdet till gångbron, skall jern-
vägsaktiebolaget vara skyldigt vidtaga nödiga an-
stalter för att bereda obehindrad trafik öfver bron
under tiden för ifrågavarande byggnadsarbete.

"Sedan den nya gångbron är färdig, borttages
den gamla af Eskilstuna stad."

I sammanhang härmed hade såväl Drätselkammaren
som Utskottet hemstält att, enär genom borttagande af
nuvarande gångbron, holmen utanför kyrkan komme
att förlora sin betydelse såsom stöd för gångbro, och
nämnda holme, hvilken i det faststälda förslaget till
muddrings- och strandskoningsarbetena i ån, af Stadsfull-
mäktige beslutats skola pålbeklädas för en kostnad
af 7260 Kronor, hvaremot holmens bortmuddrande, enligt
af Drätselkammarens verkstäld beräkning skulle kom-
ma att kosta allenast omkring 2230 Kronor, hvadan en icke obetyd-
lig besparing kunde ske genom holmens bortmuddrande,
samt genom sistnämnda åtgärd eller att bortmuddra
holmen till samma djup som på öfriga ställen i ån mudd-
ras vattenarean i bron skulle ökas från 195 till 247 qv.
meter, hvilket naturligen medförde ännu mera trygghet
mot framtida kostnader för vattenareans underhåll,
Stadsfullmäktige ville i beslutet om muddrings- och
strandskoningsarbetena i ån göra den ändring, att i-
frågavarande holme, i stället för att strandskos,
finge bortmuddras till 7 fot eller samma djup som på öfriga ställen
i ån muddras för en beräknad kostnad af om-
kring 2230 Kronor, samt att Drätselkammaren måtte
få i uppdrag att gå i författning om ifrågavarande arbe-
tes utförande.

Sedan under den uppkommande diskussionen Herr
Stålberg förordat Drätselkammarens förslag, likväl ock
då enligt den utredning om vattenareans i nya bron blifvande stor-
lek det syntes obehöfligt att i öfverenskommelsen gifve före-
skrift om den framtida underhållsskyldigheten deraf, med bort-
tagande af den härom föreslagna bestämmelsen, blef efter
omröstning med 25 röster mot 4, hvilka afgåfvos för Herr
Stålbergs förslag, Utskottets hemställan i fråga om öfver-
enskommelsen med jernvägsbolaget om uppförande och un-
derhåll af ny gångbro öfver Eskilstuna ån samt borttagande
af den nuvarande gångbron till alla delar af Stadsfullmäk-
tige bifallen.

Utan omröstning biföllo derefter Stadsfullmäktige
Drätselkammarens och Utskottets hemställan rörande
bortmuddringen af den s.k. Kyrkholmen.

[MARG: [Trans:t] till drätselk.]
[MARG: {136 ½}]

{§ 7.}
I afgifvet utlåtande hade Utskottet på angifna skäl afstyrkt bifall till
Herr K. Söderbloms den 15 December 1892 framstälda yrkan-
de att, då till Stadsfullmäktiges kännedom kommit, att
Styrelsen för Norra Södermanlands Jernvägsaktiebolag fattat
beslut om byggande i och vid Eskilstuna af en jernvägslinie,
som icke var den af Kongl. Majt:s Koncessionerade, hvilken
förelegat, då staden beslutat i jernvägsföretaget ytterligare
teckna 20000 Kronor, Stadsfullmäktige måtte mot detta till-
vägagående medlägga protest under förklaring att, in-
tilldess rättelse härutinnan skett, vidare utbetalning af
det tecknade beloppet icke komme att verkställas.

Sedan Herr Söderblom förordat bifall till sitt yrkan-
de blef Utskottets hemställan om afslag utan omröstning
af Stadsfullmäktige godkänd.

[MARG: {115.}]

{§ 8.}
Sedan Stadsfullmäktige den 15 December
1892 beslutat
låta uppföra ett med öfverbygg-
nad försedt Klapphus och dervid beträffande dess läge
och storlek frångått Drätselkammarens i ärendet uppgjorda för-
slag och ritningar samt föreskrifvit, att det skulle förläggas å
lämplig plats i ån å stadsdelen Vester mellan Drottninggatan och
Kriebsensgatan samt förminskas till ungefär hälften af hvad
Drätselkammaren föreslagit eller med plats för omkring 30 på
en gång arbetande personer, men att det föröfrigt skulle uppföras i öfverens-
stämmelse med Drätselkammarens förslag på så sätt att, der
behofvet af ökadt antal platser framdeles uppstode, det kun-
de utan olägenhet och utan att prydligheten förminskades till-
byggas intill den af Drätselkammaren föreslagna storleken,
så hade Drätselkammaren i enlighet härmed låtit utarbeta
nya ritningar, hvilka nu företeddes; och hade Kammaren härjem-
te anhållit att, då det ifrågasatta nya Klapphuset, om det
uppfördes å den plats Stadsfullmäktige bestämt, komme
att bortskymma en stor del af facaden å nya sliphuset
samt platsen i öfrigt till följd af dess belägenhet strax
ofvanför en dam och den deraf beroende myckna upp-
slammning i ån, som på ifrågavarande plats rådde, icke
syntes för ändamålet särdeles lämplig, Stadsfullmäk-
tige ville ånyo taga under ompröfning frågan om plat-
sen för Klapphuset samt dervid öfverväga, huruvida
icke, med afseende fästadt särskildt å det förhållande,
att Klapphusets höjd blifvit å den ena ritningen i
väsendtlig mån nedbringad, den plats, Drätselkammaren
förut föreslagit vore för ändamålet lämpligast.

Sedan Herr Mossberg yrkat att, då Drätselkamma-
ren icke syntes hafva företedt några egentliga skäl för
upphäfvande af Stadsfullmäktiges förut fattade beslut
om Klapphusets läge, Stadsfullmäktige måtte
vidblifva sitt förutnämnda beslut och i öfrigt remitte-
ra ärendet till utskottet för granskning af och utlåtande
öfver de föreliggande ritningarne, samt Herrar Stålberg
och Hallström förordat Drätselkammarens förslag och
yrkat remiss av hela ärendet till utskottet, blef herr
Mossbergs förslag af Stadsfullmäktige bifallet med 15
röster emot 14, hvilka afgåfvos, för Herr Stålbergs
yrkande.

Emot vidblifvandet af det förut fattade be-
slutet rörande platsen för Klapphuset anmälde Herrar
Stålberg och Hallström reservation på de grunder som i
Drätselkammarens hemställan funnes omnämnda.

[MARG: 44.]

{§ 9.}
I enlighet med hvad Drätselkammaren hemstält be-
slöto Stadsfullmäktige att ur räkenskapen bevilja af-
skrifning af oguldna kommunalutskylder till staden
för år 1891 till sammanlagdt belopp af 826 Kronor 12 öre
i enlighet med två af Stadsfogden och Stadskamreraren
afgifna förteckningar.

{§ 10.}
En från Helsovårdsnämnden ingifven, af ritningar åt-
följd skrifvelse rörande anslag till ett nytt epedemi- och
kolerasjukhus m.m. blef öfverlemnad till utskottet för skynd-
sam beredning, hvarjemte Drätselkammaren skulle haf-
va att till utskottet inkomma med utredning af kost-
naderna för inrättande af vatten- och afloppsledning vid
sjukhuset.

[MARG: 142.]

{§ 11.}
Föredrogs Landshöfdinge Embetets i länet med Magistratsremiss den
23 nästlidne Mars öfverlemnade resolution den 20 i sam-
ma månad, hvari förordnats, att Carl Johan Endahl skall
för innevarande år här mantalsskrifvas, Stadsfullmäk-
tige obetaget att vid nästinstundande mantalsskrifning
med Staden anmäla och styrka, det bemälde Endahl afflyt-
tat till Norra Amerika, i och för hans uppförande å den
särskilda förteckning, som omförmäles i § 8 mom 7 af gäl-
lande mantalsskrifnings förordning.

Stadsfullmäktige beslöto åtnöjas med resolutionen,
och skulle bevis härom genom utdrag af protokollet till K M B. öfversändas,
hvarjemte stadens ombud vid blifvande mantalsskrif-
ningsförrättning skulle om resolutionens innehåll i behörig
ordning underrättas i och för vidtagande af den åtgärd, hvar-
till han kunde finna sig befogad.

[MARG: {140.}]

{§ 12.}
I tvisten rörande Smidesarbetaren Herman Leopold Lunds
och hans familjs rätta mantalsskrifningsort beslöto Stads-
fullmäktige afgifva följande påminnelser:

"Med återställande af remisshandlingarne i tvisten röran-
de Smidesarbetaren Herman Leopold Lunds och hans fa-
miljs rätta mantalsskrifningsort få Stadsfullmäktige i
Eskilstuna förklara att, då Lund, enligt hvad Ordföran-
den i Fägreds församlings Kommunalnämnd medgifvit, un-
der flere år uppehållit sig inom Fägreds församling samt
der försörjt sig med eget arbete utan att behöfva ligga
fattigvården till last, samt uppgiften derom, att han
betraktats såsom lösdrifvare, motsäges just af det
medgifna förhållandet, att han under flere år uppe-
hållit sig inom {samma} Socken, altså och då skilnad
i äktenskapet mellan makarne Lund icke skett,
samt hustru Lund och hennes barn, hvilka fortfa-
rande bo härstädes, icke, enligt hvad närslutna in-
tyg från Ordföranden i härvarande Fattigvårdsstyrelse
utvisar, från Eskilstuna fattigvård åtnjutit något
fattigunderstöd sedan år 1885, Stadsfullmäktige vid-
hålla sin begäran, det bemälde Herman Leopold
Lund och hans hustru Anna samt barn Oskar Emil,
Johan Gustaf och Carl Johan måtte för innevarande
år mantalsskrifvas i Fägreds Socken af Skaraborgs län."

[MARG: 143.]

{§ 13.}
Lemnades uppdrag åt vice Ordföranden att granska
samt å Stadsfullmäktiges vägnar underskrifva de
förslag till förklaringar, som af Sekreteraren uppsatts
öfver Fors Sockens anhållan, det Sömmerskan Char-
lotta Carolina Forslund, Brita Sofia Carlsdotter, en-
kan Mathilda Charlotta Lönnqvist och hennes son
Knut samt pigan Amanda Charlotta Skyllberg måtte
varda för innevarande år i Eskilstuna stad mantals-
skrifna; och återfinnes dessa förklaringar i brefdiariet.

[MARG: {144} {144 1/4} {144 1/2} {144 3/4}]

{§ 14.}
I en till Stadsfullmäktige stäld skrifvelse den 30 näst-
lidne Mars hade K M B. i länet, med anledning af anmälan
från Helsovårdsnämnden i Eskilstuna och provinsialläka-
ren i distriktet om de sanitära missförhållanden, som
vore en följd af ett inom Klosters Socken i Stadens omedel-
bara närhet å Kungsladugårdens mark befintligt bredt
dike, fyldt med stillastående och illaluktande vatten,
anmodat Eskilstuna Stad att, då staden ostridigt må-
ste hafva största intresse af att den fara som ifråga-
varande vattensamling ovilkorligen medförde, blefve aflägs-
nad, samt för sådant ändamål
vore nödvändigt att af fullt sakkunnig person en
undersökning företoges på platsen och förslag till för-
bättring i detta afseende derefter utarbetades samt
kostnadsberäkning uppgjordes, men Klosters Socken
icke ansett det tillkomma Kommunen att låta verk-
ställa en sådan utredning och K M B. icke för dylikt
ändamål hade några medel till sin disposition, med
hänsyn till frågans stora betydelse för Eskilstuna
Stad, så fort ske kunde till K M B. inkomma med på ut-
redning af Stadsingeniören eller annan kompetent per-
son grundadt yttrande och förslag angående afhjelpande
på ett ändamålsenligt och tillfredsställande sätt af
anmärkta olägenheterna af ifrågavarande vattensam-
ling.

Sedan D:r Mossberg påvisat nödvändigheten af att
åtgärder skyndsamligen blefve vidtagna för aflägsnande
af den fara i helsovårdshänseende, som ofvannämnda
vattensamling medförde för staden, remitterades ären-
det för omedelbar beredning, till Utskottet, som genast sammanträdde medan
Stadsfullmäktiges sammanträdet under tiden ajournerades.

Då förhandlingarne åter vidtogs beslöto Stadsfull-
mäktige att med anledning af ärendets vigt och beskaffen-
het på det sätt tillmötesgå K M B:s i skrifvelsen
framstälda anhållan, att uppdrag lemnades åt Drätselkam-
maren att skyndsamlingen låta verkställa den begärda under-
sökningen samt utarbeta förslag till förbättring i detta af-
seende och kostnads beräkning, hvilket förslag derefter
skulle af Drätselkammaren till K M B. öfverlemnas, kom-
mande, då Stadsfullmäktige icke till sitt förfogande
eger person, hvilken är skyldig att utan ersättning utföra
ett dylikt uppdrag utanför stadens område, de för detta
ändamål nödiga kostnaderna att af Stadsfullmäktige
förskjutas, hvarefter K M B. när arbetet med dikets torr-
läggning och dränering kommit till utförande, torde
hos den det vederbör uttaga de af Stadsfullmäktige
sålunda förskjutna medlen samt desamma till Sta-
den återbetala; om hvilket beslut underrättelse
skulle K M B. meddelas.

[MARG: 145.]

{§ 15.}
En af Fabriksidkaren C.M. Fall gjord, af Herr A.G.
Pettersson såsom egen motion upptagen ansökning
om afkortning af de honom för år 1892 påförda
Kommunalutskylder till staden, samt att Kommunal-
skatten måtte för honom under innevarande år bestäm-
mas att utgå efter en beräknad inkomst af 1000 Kr.
remitterades till Drätselkammaren för beredning
och utlåtande.

[MARG: {146}]

{§ 16.}
Protokollsjustering skulle ega rum å Stadsfogde-
expeditionen Lördagen den 15 April kl. 1/2 2 e.m.

Uppläst och justeradt den 15 April 1893

/Axel Karlsson/
/G E Svahnbäck/
/C,W, Dahlgren/

År 1893 den 17 April å Rådhuset offentligen uppläst
betyga:

/Gust; Carlsson/
/Aug; Winbom/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 april 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107072.

Personrelationer