Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 april 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 april 1864

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den
13 April 1864.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, utom Herr L. E.
Lindgren, hvilken uteblef.

{§.1.}
Wäckte Herr C. J. Westerberg motion derom, att
Stadsfullmäktige måtte vidtaga åtgärd deremot,
att Herr C. J. W. Linder förlänas rätt till brän-
vinsutskänkning under instundande försäljningsår,
enär Stadsfullmäktige förut tillstyrkt att Utskänk-
nings Bolaget må få rätt till all bränvinsutskänk-
ning härstädes, undantagandes den vid Gästgifveriet,
samt emedan Linder å Schweitzerirörelse ej
innehade burskap.

Efter föredragning af åtskillige handlingar,
rörande Herr Linders Schweitzerirättigheter,
förklarade Stadsfullmäktige sig finna, att Linder
å Schweitzerirörelse ej innehar burskap,
och således är oberättigad till sådan rörelse;
i anledning hvaraf och sedan Utskottet be-
redt frågan, i öfverensstämmelse med dess för-
slag, beslöts att till Magistraten skulle aflem-
nas en så lydande skrifvelse:

"Då Magistraten, enligt §.7. i Kongl. Förordningen
om bränvinsförsäljning den 18 December 1863, snart
lärer till Konungens Befallningshafvande i Länet
afgifva föreskrifven anmälan i och för ordnandet
af bränvinsförsäljningen här i Staden från den
1 instundande October, hafva Stadsfullmäktige
velat hos Magistraten derförinnan erinra:

1:o att Stadsfullmäktige anse Sockerbagaren
Carl Julius Wilhelm Linder sakna rättighet
till bränvinsutskänkning här i Staden, emedan
Linder endast innehar burskap å Sockerbageri
men ej å Schweitzeri; hvaraf torde följa
att Linder rätteligen ej kan hos Konungens
Befallningshafvande upgifvas såsom idkare
af Schweitzerirörelse med derå vunnet bur-
skap; och

2:o att Stadsfullmäktige, i sitt utlåtande rörande
härvarande Utskänknings Bolags sökta rättighet
till bränvinsutskänkning och minutering, hem-
ställt att Bolaget, på erbjudne vilkor, må i 3 år
från den 1 instundande October erhålla rättighet
till all bränvinsutskänkning och minutering
här i Staden, endast med undantag af den ut-
skänkningsrätt som blifvit åt Gästgifvaren
förbehållen.

Och få Stadsfullmäktige nu anhålla att
Magistratens ifrågavarande anmälan till Konun-
gens Befallningshafvande måtte blifva i
enlighet dermed afgifven." *

* så att, från och med ingången af nästa försäljningsår, ingen
annan må erhålla tillstånd till bränvinsutskänkning och
minutering här i Staden än Utskänkn. Bolaget å föreslaget
antal försäljningsställen i tre år, samt innehafvaren af
Gästgifveriet med fortlöpande utskänkningsrätt i tio år.
(Tillägg vid utskrifningen.)

[ÄRENDEORD: Alkoholförsäljning]

[MARG: {N:o 125}]

{§.2}
Från Magistraten hade ankommit Protocolls-
utdrag för den 7 Mars 1864, innehållande
bifall till Stadsfullmäktiges ansökning att
obebyggda tomten N:o 306 efter nya Nummer-
ordning måtte tilldelas Eskilstuna Stad till
plats för Liesmedshammarens Kolhus; och
beslöts nu att detta Protocollsutdrag skulle
öfverlemnas till Drätselkammaren med anmo-
dan att den vidtager alla behöflige åtgärder
så att Staden må å ifrågavarande tomt få
behörigt tomtebref.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

[MARG: N:o 105]

{§.3.}
Herr S. Palmgren framställde förfrågan om
Kapitenen G. Nerman finge i och för sin sluss-
byggnad begagna Stadens vid hamnen stående
Lyftkran.

Stadsfullmäktige öfverlemnade åt Hamn Di-
rektion att härom bestämma.

[ÄRENDEORD: Hamnfråga]

{§.4.}
Som Herr L. E. Lindgren för sitt uteblifvande från
detta sammanträde ej anmält förfall, fälldes
han att till Kommunens Kassa derför plikta
2 Rd Rmt [Riksdaler Riksmynt].

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

Justeras
/W. Zetherström/
/A. Billjer./
/J. C. Heljestrand/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 april 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 9 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107071.

Personrelationer