Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 april 1882

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 april 1882

Anmärkning

{1882 den 13 April}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:
Herr E. A. Lundblad, med godkändt förfall
Herr F. A. Stenman, utan anmäldt förfall.

{§.1.}
Af Herr A. F. Dahlström nu lemnad förklaring öfver ute
blifvandet från sammanträdet den 3 i denne månad godkändes.

{§.2.}
Med anledning af från Magistraten afgifven skrifvelse
af förlidne gårdag, jemte deri åberopade handlingar,
nemligen ett utdrag af Magistratens protokoll angå-
ende ordnandet af bränvinsförsäljningen här i staden
under instundande försäljningsår och den petition
om inskränkning i bränvinsutskänkningen, hvilken
tillförene varit hos Stadsfullmäktige anmäld men
då till Magistraten af angifvet skäl återlemnad,
företogs nu detta ärende till den behandling, som
föll under Stadsfullmäktige.

Härvid inhemtades af det nämnda protokollet
att Magistraten afgifvit följande utlåtande:

"Magistraten, som anser så väl att försäljningen så
som förut bör bedrifvas från fyra Utskänkningsställen
deraf två å stadsdelen Söder, ett å stadsdelen Wester
samt ett å stadsdelen Norr jemte fem källare, deraf tre
å stadsdelen Söder och två å stadsdelen Wester samt
två minuterings ställen, deraf ett å "Söder" och ett å "Wester"
finnes skäligt förorda till antagande ej mindre det af
nuvarande Utskänkningsbolag gjorda anbud att under
ytterligare ett år, räknadt från och med den 1 nästkom-
mande Oktober, få emot en årlig afgift af tjugufem
tusen kronor här i staden utöfva all den minuthandel
med och utskänkning af bränvin och andra brända eller
distillerade spirituosa drycker, som staden kan öfver-
låta, än dock det af Magistratens t.f. ordförande
här ofvan intagna förslag, till ordnande af Utskänk-
ningen här i staden;"

hvilket sednare förslag innehöll hemställan, det
Stadsfullmäktige måtte med stöd af §28 i Kongl.
Förordningen angående vilkoren för försäljning af
bränvin m.m. den 24 Augusti 1877 besluta, att
å sön- och helgedagar utskänkning af spirituosa drycker
må på {krogarne} helt och hållet förbjudas, samt
å de i källarnes {nedre våningar belägna utskänk-
ningslokaler}, å hotell Svensson, Stadskällaren,
Gästgifvaregården, hotell Phoenix och Centralhotelle,.
med undantag af detta sistnämndas Schweitzeri-
lägenhet, ega rum {endast} från klockan half ett
till klockan half två och från klockan sex till
klockan åtta eftermiddagen, och att utskänkning
af spirituosa drycker på de tillåtna tiderna
dessa dagar å uppräknade lokaler icke må
tillstädjas annat än till spisande gäster vid
{ordnade måltider}.

Stadsfullmäktige beslutade instämma i Magi-
stratens förord för Utskänkningsbolagets anbud
antagande samt å Magistratens förslag om för-
säljnings ställenas antal och läge; men frågan om
inskränkningen i utskänkningen under sön- och helge-
dagar remitterades till Utskottet för beredning.

[MARG: 106.]

{§.3.}
Efter föredragning af Poliskammarens protokoll
för den 12 i denne månad, innehållande den åsigt
att stadens utskänknings ställen för maltdrycker borde
vara tolf och att Poliskammaren ämnade hos
Läns Styrelsen hemställa, att de med innevarande
försäljningsår tilländagående 3:ne utskänkningsrättigheter
finge ytterligare utbjudas men att samma rättigheter
borde såsom nu förläggas å stadsdelen Wester,
förklarade Stadsfullmäktige sig icke hafva något
att deremot erinra.

[MARG: 107.]

{§.4.}
Efter föredragning af Byggnads Nämndens utlåtande
öfver Hamnfogdens A. L. Lundvalls i protokollet för
den 3 i denne månad angifna framställning rörande
hans Nygärdesjord, blef detta ärende för ytter-
ligare beredning remitteradt till Drätselkammaren.

[MARG: 105.]

{§.5.}
I anledning af de icke lagfarne rådmannen
L. P. Malms och C. G. Granbergs hos Kongl. Maj:t
gjorda framställning rörande deras aflöning, hvilken
föranledt infordrande af Stadsfullmäktiges under-
dåniga yttrande, hade Utskottet afgifvit utlåtande
i ämnet och hemställt att Stadsfullmäktige dervid
måtte, på af Utskottet anförda skäl, anhålla att
rådmännens påstående mot staden må lemnas utan
afseende.

Detta utlåtande godkändes.

[MARG: 103.]

{§.6.}
Herr F. A. Stenman pliktar 2 Kr. för uteblifvandet
denne dag

Samma dag uppläst & justeradt

/Theofr Munktell jr/
/A; W; Koraen/
/Ad. Falk/

1882 den 15 Maj å Rådhuset offentligen
uppläst; betyga:

/Carl Aug; Svensson/
/Joh: Aug. Ljungström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 april 1882,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107070.

Personrelationer