Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 april 1876

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 april 1876

Anmärkning

{1876 den 13 April.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag
af Herr E. A. Thunell och O. Björk - utan god-
kända förfall.

{§. 1.}
Sedan Styrelsen för Oxelösund - Flen - Westmanlands
jernvägs aktiebolag, på sätt Byggnads nämnden anmält,
anfört besvär öfver Nämndens den 4 sislidne Februari
meddelade beslut, genom hvilket det blifvit nämnda
bolag ålagdt att utlägga gårdsplanen vid Eskilstuna
Station till det omfång den hos Stadsfullmäktige den
9 December 1875 företedda ritningen utvisar, samt
jernvägs Styrelsen i besvärshandlingen anfört att då
det emellertid icke kunde förnekas att jemväl jernvägs-
bolaget, om ock i mindre mån, skulle genom ett ökadt
utrymme för gårdsplanen tillskyndas en fördel, ville
bolaget såsom en godtgörelse derför åtaga sig att, om
staden kostnadsfritt tillhandahölle bolaget den mark,
som erfordrades för utläggning af gårdsplanen till det
omfång, den första ritningen utvisade, bekosta det
betydliga arbete som tarfvades för planeringen af marken;
så och innan Nämnden öfver besvären afgåfve sin
förklaring, hade Nämnden anhållit att Stadsfullmäk-
tige ville yttra sig öfver det förlikningsförslag, hvilket
i besvären sålunda innefattades.

Stadsfullmäktige togo del af handlingarne
och ritningarne, hvaraf inhemtades att
Byggnads Nämnden föreskrifvit den ifrågavarande Sta-
tionsgårdsplanens uttagande midt för Stationshuset
och Drottninggatan till en längd af 200 fot efter Wester-
marksgatan och till ett djup från samma gata af
100 fot, hvaremot Jernvägs styrelsen ansett samma
gårdsplan böra inskränkas till ena sidan med
en bredd af 80 fot och ett djup från Westermarksgatan
af 100 fot, derigenom gårdsplanen komme snedt för
Stationshuset och, efter Byggnads nämndens åsigt, så-
lunda beskaffad, hvarken skulle motsvara rörelsens
behof af utrymme och beqvämlighet eller uppfylla
skönhetssinnets anspråk på fritt utrymme och pryd-
lighet vid en jernvägs Station, hvilken, såsom denna,
blefve af första klassen, - en åsigt, som Jernvägs styrelsen
i besvären sökt vederlägga men slutligen afgifvit
det bemedlingsförslag, som här ofvan först anför-
mäles och hvilket gifvit anledning till Stadsfullmäk-
tiges hörande.

Efter öfverläggning afgjordes vid votering med
18 röster mot 10, att en Komité skulle nedsättas
med uppdrag att bereda frågan och vidtaga derför
erforderliga underhandlingar, till vinnande af upplys-
ning om de uppoffringar eller kostnader, som
voro förenade med ett bifall till den gjorda
framställningen. - Minoriteten röstade för afslag derå.

Härefter utsågos Herrar Joh. Walén, C. O. Öberg
och E. A. Naesman till Komitéledamöter.

[MARG: 175]

{§. 2.}
Med återställande af handlingarne i frågan, angå-
ende byggandet af en gångspång öfver ån från
Blåsarebanan, och med öfverlemnande af anskaffade
utlåtanden från ej mindre Ingeniören A. H. Almlöf,
än Herr Direktören m. m. Theofron Munktell,
jemte af den förstnämnde upprättade ändrings-
ritningar till det s. k. Hellefors-förslaget, hade
Drätselkammaren, som funnit samma förslag
med af Ingeniör Almlöf förordade ändringar
antagligt, då gångspången efter detsamma syntes
kunna åstadkommas för de af Utskänknings-
bolaget dertill anslagna 8000 kronor, hemställt
att Brokomiterade måtte få uppdrag att om
gångspångens byggande efter samma ändrings-
förslag, genom antagen entreprenör, gå i författning,
såvida kostnaden ej öfverstege 8000 kronor,
samt på vilkor, att entreprenören skall för bron
hafva tre års ansvarighetstid.

Stadsfullmäktige biföllo denna hemställan.

[MARG: 114]

{§. 3.}
1876 års Mantalslängd för staden, hvaremot
anmärkning ej blifvit gjord, förklarades god-
känd.

{§. 4.}
Stadsfullmäktiges ordförande anmälte sig för-
hindrad att afgifva det räkenskapssammandrag
för Kommunen, som skulle afgifvas i följd
af Kongl. Brefvet den 30 December 1874.

I anledning häraf uppdrogo Stadsfullmäk-
tige åt Stadskassören C. J. Jernbergh att afgifva
ifrågavarande sammandrag.

{§. 5.}
Till Drätselkammaren remitterades för beredning
Veterinär läkaren E. F. Rydstedts ansökan om ett
årsanslag af 100 kronor för besigtningar af torg-
fördt kött m. m.

[MARG: 176.]

{§. 6.}
Herrar Rådmannen C. G. Granberg och J. P.
Nordlund valdes till Ombud för staden
vid instundande bolagsstämma
med delegarne i Städernas Allmänna Brandstods-
bolag; och beviljades ur Stadskassan ett
arfvode af 150 kronor åt desse
Ombud jemte det Ombud
till stämman, som utsetts af härvarande Brand-
stodsKomité.

{§. 7.}
Föredrogs 16:de Aprilfondens Komiterades
Protokoll för den 3 i denne månad, angående
anslag från samma fond.

{§. 8.}
Herrar O. Björk och E A. Thunell pliktfälldes
till 2 Kr hvardera för utevaro från dagens
sammanträde, utan godkända förfall.

Samma dag uppläst och justeradt:

/A Lindblad,/
/TheofrMunktell/
/Theofr. Boberg/

1876 den 8 Maj å rådhussalen offentligen uppläst, betyga

/J, P, Nordlund/
/E A. Naesman/
/C; A; Åkerstein/

[MARG: 182]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 april 1876,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107069.

Personrelationer