Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 april 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 april 1863

Anmärkning

Protocoll, fördt vid sammanträde
med Stadsfullmäktige i Eskils-
tuna den 13 April 1863.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, utom
Herrar W. Zetherström och C. E. Stenman.
Den sistnämnde anmäldes vara sjuk; men Herr Ze-
therströms anmäldta förfall för sitt uteblifvande
godkändes icke.

{§.1.}
Föredrogs Herr C. O. Öbergs motion om Brandsprutornas
placering på lämpligare ställen och om byggande
af erforderliga nya Spruthus m.m., jemte Drät-
selkammarens och Brand Corpsens deröfver afgifna
yttranden; hvarefter Stadsfullmäktige, på fram-
ställning, förklarade sig anse åtgärder i dessa
afseenden bara vidtagas, men frågan likväl icke
vara så fullt utredt att densamma nu kunde
afgöras, hvarföre nu nedsättes en Kommittee
bestående af Herrar Joh. Hedlund, C. O. Öberg
och W. Zetherström, hvilka hade att utarbeta
fullständigt förslag till ordnande af Stadens Brand-
väsende.

[ÄRENDEORD: Brandutrustning, Brandstation, Förvaltningsförtroendevalda]
[MARG: N:o 4]

{§.2.}
Efter föredragning af Drätselkammarens yttrande
öfver Herr J. Waléns proposition om anskaffande
af klädda bänkar med ryggstöd för Stadsfull-
mäktiges sammanträden å Rådstufvusalen, för-
klarade Stadsfullmäktige detta ärende hvilande.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsbyggnad]
[MARG: N:o 34]

{§.3.}
Till Stadsfullmäktige hade inkommit ansökning
af Källarmästaren Alfred Törnblom, hvilken på
2 års arrende inropat Stadens Sommarnöje Djur-
gården, att mot samma afgift, som nu derför
betalas, så efter det hans nuvarande arrende-
contract tilländalöper, detsamma prolongeradt på 20 år, på
det honom måtte lemnas tillfälle attpå platsen
upföra för en utvärdshusrörelses bedrifvande nöd-
vändiga byggnader, med trygghet för deras bibehål-
lande.

Till frågans beredning utvaldes Herrar C. Björk,
K. Tersmeden, S. Palmgren, J. Hedlund, C. O. Öberg
under Ordförande af Herr Palmgren.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning, Byggnadsförvaltning, Alkoholförsäljningslokal]
[MARG: N:o 35 a]

{§.4.}
Föredrogs en af f.d. Brandvakten Anders
Thyselius till Stadsfullmäktige ingifven ansökning
om byggnadsplats för en stuga på Westermarken,
eller att den byggnad, som af honom derstä-
des blifvit påbegynt, finge qvarstå på
samma plats.

Med afseende på Stadsfullmäktiges
beslut den 16 sistlidne Mars, §.16., rörande ifrå-
gavarande stugubyggnad, kunde Stadsfullmäk-
tige å Thyseliu ansökning ej fästa afseende.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]
[MARG: N:o 36]

{§.5.}
Wäckte Herr C. O. Öberg motion om Wester-
markens indelande till byggnadsplatser åt
Eskilstuna stad.

Till frågans beredning utvaldes Herrar
J. Hedlund, C. Björk och C. O. Öberg.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning, Förvaltningsförtroendevalda]

{§.6.}
Genom votering afgjordes med 12 nej mot
11 ja, att Herr C. O. Öbergs förslag om an-
tagandet af en Stadsarkitekt därstädes ej
skulle till någon åtgärd föranleda.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringspersonal]
[MARG: N:o 5]

{§.7.}
För att hos Stadsfullmäktige lemna upgift i
hvad mån Stadens Reglementer behöfva ändras
för att bringas till full öfverensstämmelse
med Nya Kommunalförfattningen och så att
de i öfrigt må blifva tidsenliga, dertill ut-
sågs en Kommitteé bestående af Herrar J.
Hedlund, C. O. Öberg, A. Billjer, A. Norrman
och Stadskassören C. Jernbergh.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler, Förvaltningsförtroendevalda]

{§.8.}
Inlemnades från Herr C. G. Granberg förslag
derom att af vederbörande måtte begäras er-
forderlig jordrymd för en vägs anläggning i
rak linie från Kronhusgatan till Hamn-
vägen.

Remitterades, för utredning, till Drätselkammaren.

[ÄRENDEORD: Vägfråga]
[MARG: N:o 37]

{§.9.}
Inlemnade Herr W. A. Öhman motion derom
att den Badaremästare som finnes i Staden
måtte komma i åtnjutande af en liten lön, mot
skyldighet att till obemedlade personer lemna
biträde med koppning och åderlåtning efter Lä-
kares anordning.

Remitterades, för beredning, till Drätselkammaren.

[ÄRENDEORD: Sjukvårdspersonal]
[MARG: N:o 38]

{§.10.]
Mantalslängden för Eskilstuna Stad år 1863 före-
teddes och lemnades utan anmärkning.

[ÄRENDEORD: Skattelängd]

{§.11.}
Herrar W. Zetherström, L. E. Lindgren, L. F.
Österwall och Johan Hedlund, af hvilka den först-
nämnde alldeles från sammanträdet sig afhållit
och de trenne sist anförde ledamöterne sig kommit
sednare till sammanträdet än hvad kallelsen utvi-
sade och öfverenskommit blifvit, skulle hvar-
dera, till Stadens Kassa böta 2 Rd [riksdaler] Rmt [riksmynt].

Emot beslutet om Herrar Lindgrens, Österwalls och
Hedlunds pliktfällande såsom för utevaro, reser-
verade sig Herr Billjer, enär detta beslut
skulle vara stridande mot 40 §. 2 mom i
Kongl. Förordningen om Kommunalstyrelse
i Stad.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda, Förvaltningsregler]
[MARG: N:o 39]

Justeras.

/O. F. Svalling/
/C. J. Westerberg/

År 1863 den 13 April är förestående
justerade protocoll, efter kungörelse i Kyrkan,
å Rådstufvusalen offentligen upläst;
betyga


/C. Jernbergh/
/C. G. Norin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 april 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107068.

Personrelationer