Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 november 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 november 1891

Anmärkning

{1891, den 12 November}

Närvarande: samtliga Herrar Fullmäktige.

{§ 1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll utsågos
Herrar Åkerstein och Landström.

{§ 2.}
Såsom sökande till ledigblifna Sekreterarebefattningen
hos Stadsfullmäktige hade vid ansökningstidens utgång
anmält sig:
t.f. Sekreteraren, Stadsfogden Ernst Modigh och
v. Häradshöfdingen Henning Ramstedt från Malmköping;
och valde Fullmäktige medels sluten omröstning till Sekrete-
rare Stadsfogden Ernst Modigh med 32 röster mot 4, hvil-
ka tillföllo v. Häradshöfding Ramstedt.

[MARG: {48.}]

{§ 3.}
I enlighet med Drätselkammarens hemställan
beslöto Stadsfullmäktige att från och med inneva-
rande års början lemna varmbadhuset härstädes
kostnadsfritt vattenledningsvatten intill en mängd
af 2500 kubikmeter årligen, samt för öfverskjutan-
de qvantitet mot en afgift af 5 öre för kubikmeter,
åtgången beräknad efter mätare.

[MARG: {18.}]

{§ 4.} - se efter § 15.

{§ 5.}
Sedan Berednings utskottet och Drätselkammaren

{1891, den 12 November}

hvartill ärendet remitterats, afstyrkt bifall till en
af Herrar Ad. Aulin och E. A. Berg väckt motion derom,
att Stadsfullmäktige måtte åt Drätselkammaren upp-
draga att skyndsamt inkomma med kostnadsför-
slag till öfverbygnad af tre klappbryggor eller, om
nämnda bryggor ansåges för ändamålet olämpliga,
upprätta kostnadsförslag till tre nya sådana med
tjenlig öfverbyggnad försedda bryggor, dervid Ut-
skottet ansett sig icke kunna pröfva motionen
i dess nuvarande outredda skick, då motionärerna
icke närmare utvecklat hvad med den föreslagna
öfverbyggnaden afsåges, samt Drätselkammaren
förklarat att nu befintliga klappbryggor
icke vore så uppförda att öfverbyggnad af desamma
kunde ega rum, och att anläggning af öfverbyggda klapp-
hus icke lämpligen kunde åstadkommas innan
den pågående muddringen och strandskoningen af
ån blifvit afslutad, så beslöto Fullmäktige, som an-
sågo anläggning af klappbryggor, försedda med öfver-
byggnad, medföra stor nytta och vara af behofvet
påkallad, att uppdraga åt en komité af tre per-
soner att företaga en såvidt möjligt vore fullständig
utredning af
såväl frågan om konstruktion, anläggningskostnad, skötsel
och underhåll, som äfven antal och läge för dy-
lika öfverbyggda klapphus här i staden, samt der-
efter med utredning och förslag till Fullmäktige in-
komma; och valdes till ledamöter i denna komité
Herrar Aulin, Axel Karlsson och Berg, hvarjemte
Herr Aulin erhöll i uppdrag att sammankalla nämnda
komité.

[MARG: {44.}]

{§ 6.}
Beslöto Fullmäktige att till Utskottets beredning re-
mittera det från Magistraten inkommande förslaget
till utgifts- och inkomst-stat för staden under
nästkommande år.

{1891, den 12 November}

{§ 7.}
Föredrogs det på grund af Fullmäktiges anhållan
från Poliskammaren härstädes inkomna utlåtande
om och på hvilka vilkor Poliskammaren ville
medgifva att luststället Djurgården lades under staden
i polishänseende till den omfattning, som med
Carl Gustaf stads Gevärsfaktori egde rum, hvarom
motion blifvit af Herr K. Söderblom hos Fullmäktige
väckt; och beslöto Fullmäktige utan öfverläggning, med
anledning af de i Poliskammarens ofvannämnda
utlåtande framstälda vilkor och yrkanden att
afslå motionen i fråga.

[MARG: {35.}]

{§ 8}
Med skrifvelse den 9 innevarande månad öfver-
lemnade Fattigvårds styrelsen förslag å följande 25 fattiga
smidesgesällsenkor till erhållande af innevarande
års ränta å C. O. Nyzells fonden:

Carolina Sofia Bergström i gården N:o 132,
Johanna Borg i gården N:o 282,
Anna Charlotta Björklund i gården N:o 195,
Johanna Fredrika Ek i gården N:o 268,
Anna Charlotta Ehrlin i gården N:o 383,
Anna Sofia Forsberg i gården N:o 382,
Johanna Kristina Forssell i gården N:o 243,
Kristina Katarina Fernsten i gården N:o 241,
Anna Kristina Hedberg i gården N:o 163,
Anna Greta Hedlund i Munktorp,
Fredrika Karolina Hellqvist i gården N:o 288,
Maria Magdalena Jansson i gården N:o 298
Charlotta Lönnberg i gården N:o 355.
Kristina Charlotta Lönnberg i gården N:o 204
Johanna Karolina Lindmark i gården N:o 293,
Klara Charlotta Löfgren i gården N:o 227.
Kristina Wilhelmina Nordström i gården N:o 205 B.
Brita Maria Pettersson i gården N:o 284

{1891, den 12 November}

Charlotta Ringholm i gården N:o 370 A/
Beata Augusta Rolin i gården N:o 260.
Maria Charlotta Stålberg i gården N:o 186,
Johanna Wilhelmina Sundqvist i gården N:o 186.
Anna Kristina Söderberg i gården 373
Kristina Elisabet Wiklund i gården N:o 366,
Maria Kristina Öjerholm i gården N:o 294,

Förslaget blef af Stadsfullmäktige godkändt.

[MARG: {49.}]

{§ 9.}
Drätselkammarens hemställan
rörande afskrifning ur räkenskapen af kommunal-
utskylder för år 1890 till Eskilstuna stad, hvilka af
uppgifna orsaker icke kunnat indrifvas, till samman-
lagdt belopp af 205.62 öre, deraf för debetsedelslösen
belöpte 1:41, blef af Fullmäktige godkänd.

[MARG: {50.}]

{§ 10.}
Till Utskottets beredning remitterades

1:o för afgifvande af valförslag Drätselkammarens
anmälan, hvilka af dess ledamöter vid innevaran-
de års slut äro i tur att ur Kammaren utgå;

[MARG: {51.}]

2:o Föreningens för frivillig fattigvård framställning om
erhållande af ett anslag ur stadskassan för år
1892 af 500 kronor såsom bidrag till uppehållande
af den arbets stuga för fattiga barn, som Föreningen
sedan April månad detta år haft i verksamhet;

[MARG: {52.}]

3:o Styrelsens för Tekniska skolan härstädes anhållan
om ett anslag för nästkommande år af 500 kronor
såsom bidrag till kostnaderna för anordnande
af föreläsningar för arbetare.

[MARG: {53.}]

{§ 11.}
Genom Magistraten delgåfvos Fullmäktige KM Bef:des
i länet skrifvelse den 30 nästlidne Oktober med tillkän-
nagifvande, att KM:t, enligt nådigt Bref den 9 i samma
månad, medgifvit att den s.k. "Sliphusfonden för år
1890" må tills vidare till direktionen för tekniska skolan

{1891, den 12 November}

i Eskilstuna öfverlemnas och årliga räntan deraf an-
vändas till premier och understöd åt deraf förtjenta e-
lever vid den i Eskilstuna inrättade och under nämn-
da direktions förvaltning stälda fackskola för den
finare smides- och metallindustrien; och beslöts att
underrättelse härom skulle meddelas styrelsen för
tekniska skolan äfvensom Drätselkammaren, hvar-
efter KM Bef:des ofvanomförmälda skrifvelse skulle
med bevis om delgifvandet till Magistraten åter-
ställas.

[MARG: {16.}]

{§ 12.}
I enlighet med Drätselkammarens hemställan
beslöto Fullmäktige att, för att icke arbetet med
makadamslagning samt huggande af kant- och
nubbsten måtte afbrytas, då det härför afsedda
anslaget för innevarande år vore upprymdt, och på
det de arbetare, hvilka sedan flere år med sådant
arbete varit sysselsatta och deruti egde duglighet,
måtte kunna beredas fortfarande sysselsättning,
af det för nästkommande år i förslaget till ut-
gifts- och inkomstat för underhåll af gator och torg
m.m. upptagna belopp utanordna 2000 kronor att
under detta år för ifrågavarande ändamål af
Drätselkammaren användas, dervid likväl borde
iakttagas att företrädesvis arbetare, tillhörande
Eskilstuna stad, måtte med detta arbete sysselsättas.

[MARG: {54.}]

{§ 13.}
Med skrifvelse den 9 innevarande månad öfverlem-
nade brandstodskomitén i Eskilstuna Inspektörens
för Städernas allmänna brandstodsbolag berättelse öfver i
år verkstäld inspektion af brandsläckningsan-
stalterna härstädes jemte bevis, att Brandchefen af
samma berättelse erhållit behörig del.

Ärendet lades till handlingarne.

[MARG: {55.}]

[{12 November, 1891}]

{§ 14.}
Föredrogs en fråga Styrelsen för Norra Södermanlands
jernvägsaktiebolag i utdrag af dess protokoll den [oläsligt]
Nov. 1891 gjord anhållan att, enär det för
jernvägsanläggningen erforderliga minimikapital
ännu icke blifvit tecknadt och Styrelsen befarade
att för närvarande knappast någon utsigt förefun-
nes att bringa jernvägsföretaget till ett lyckligt slut,
derest icke något ytterligare tillskott från staden
kunde erhållas, Eskilstuna stad måtte i préférans-
aktier teckna ett belopp af minst 20000 kronor
utöfver hvad staden förut i företaget tecknat med
anledning hvaraf och då Styrelsen i dess skrifvelse
framhållit vigten af ett snart svar å dess nu gjorda
anhållan, ärendet remitterades för beredning till Ut-
skottet, som omedelbart härefter sammanträdde, medan
Fullmäktiges sammankomst under tiden ajournerades.

Då sammanträdet åter fortsattes beslöto Fullmäk-
tige i enlighet med utskottets hemställan, att under
åberopande af den motivering och de grunder som
förut framstälts för stadens teckning af aktier i
jernvägsföretaget och under bibehållande af enahanda
vilkor som numera vore bestämda för giltigheten af stadens
förut gjorda aktieteckning och hvilka, enligt ofvan åberopade
protokollsutdrag blifvit af
Styrelsen godkända i Norra Södermanlands jern-
vägsaktiebolag teckna ett ytterligare belopp, likväl
i preferensaktier, af Tjugotusen kronor.

[MARG: {26.}]

{§ 15.}
Genom Magistraten erhöllo Stadsfullmäktige del af
KM Bef:des i länet utslag den 4 innevarande November
hvarigenom förordnats, att förre Fabriksidkaren
Gustaf Eriksson och hans hustru hvilka uppförts
i Wallby sockens mantalslängd för innevarande
år, skola från densamma uteslutas och i stället
för detta år föras i mantal i Eskilstuna stad.

Stadsfullmäktige läto härvid bero; och skulle bevis
om delgifningen genom utdrag af protokollet, äfvensom

{1891, den 12 November}

KM Bef:des ofvannämnda utslag åtecknad stämpelafgift
tre kronor, hvilka till betalning ur stadskassan utan-
ordnades, till Magistraten öfversändas.

[MARG: {21.}]

{§ 4.}
Föredrogs Drätselkammarens hemställan med anledning
af Herr O. F. Larssons till Kammarens beredning remitterade
motion derom att, då en del platser i saluhallen för när-
varande vore outhyrda, Drätselkammaren måtte få i
uppdrag uthyra dessa platser för de afgifter, som kunde
erhållas, dervid platserna lämpligast borde å offentlig auk-
tion utbjudas; och hade Drätselkammaren hemstält att,
enär det visat sig att den köpande allmänheten ännu
icke blifvit vand vid att använda saluhallen samt för
vissa platser derstädes erlades en så låg avgift som en
krona i veckan och då slutligen det af motionären före-
slagna sättet att å offentlig auktion utbjuda saluplat-
serna till uthyrande blifvit af Drätselkammaren
förut försökt, utan att åsyftad verkan dermed åstad-
kommits, Fullmäktige måtte lemna motionen utan
afseende.

Efter en kort diskussion, hvarunder framhölls det
fördelaktiga deruti att om möjligt hafva alla platser-
na i saluhallen uthyrda äfven för lågt pris, emedan
om i hallen funnes många säljare den köpande all-
mänheten lättare skulle vänja sig vid att der
göra sina uppköp, i hvilket fall saluplatserna borde
blifva begärligare och småningom kunna betinga
en högre hyra, biföll Stadsfullmäktige, efter om-
röstning motionen med 24 röster mot 12, hvilka af-
gåfvos för bifall till Drätselkammarens hemställan.

[MARG: {19.}]

/Theofr Munktell/
/H. Åkerstein./
/Gust. Landström/

[MARG: År 1891 den 16 Nov: å Rådhuset offentligen uppläst
betyga

/Gust, Carlsson/
/Aug; Winbom/]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 november 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107060.

Personrelationer