Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 november 1885

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 november 1885

Anmärkning

{1885 den 12 November}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:
Herr E. G. Svahnbäck, hvars anmälda hinder af upp-
börd af brandpremier för lösegen-
dom godkändes vid votering med
19 röster mot 9, hvilka senare afgåf-
vos för pliktfällande; emot hvilken
utgång Herr A. Falk sig reserverade,
emedan pliktfällning förut skett
för utevaro genom tjenstegöromål;
och i denna reservation instämde
Herrar C. A. Ström, H. Åkerstein,
K. Söderblom, C. F. Lundström, F.
Grönberg och A. Hellstedt.

Ytterligare frånvarande:
Herr E. A. Naesman
Herr Theofr. Boberg
begge med godkända förfall.

{§. 1.}
I anledning af härvarande allmänna läroverks
Kollegii framställning, och emedan Kongl. Maj:t före-
skrifvit för staden det vilkor att underhålla alla
läroverkets lokaler och inredningsmaterial såsom
möbler och dylikt under den tid lärjungarnes ter-
minsafgifter till byggnadsfonden inginge till
Stadskassan till amortering på ett af staden
upptaget läroverksbyggnadslån å 15000 kronor,
beslutade Stadsfullmäktige, i enlighet jemväl med
Utskottets förslag i ämnet, bemyndiga Drätsel-
kammaren att, efter behörig granskning af
läroverkets företedda räkenskap öfver Biblioteks-
och materielkassan, från stadskassan ersätta den
brist, som för allmänna läroverket, i följd af
dess inflyttning i ny och större lokal, anmälts hafva
uppkommit genom anskaffning af eller reparation
å "inredningsmateriel, möbler och dylikt" inom
begärda summan 1244 kronor 70 öre.

[MARG: 91.]

{§. 2.}
Öfver Herr H. Åkersteins motion angående
sättet för justeringen af Stadsfullmäktiges proto-
koll, nemligen så, att detta icke i allmänhet juste-
ras genast efter slutadt sammanträde, utan att
justeringen skall verkställas af ordföranden jemte
två för hvarje tillfälle utsedda ledamöter å den
dag Stadsfullmäktige dertill bestämma, hade Ut-
skottet afgifvit utlåtande och på andragna skäl
hemställt om antagande af följande ordning uti
ifrågavarande ämne:

1:o I början af hvarje Stadsfullmäktiges sam-
manträde, och sedan upprop skett, afgöres om
den dagens protokoll skall justeras
å annan dag;

2:o Beslutes detta; utses två ledamöter att jemte
ordföranden protokollet justera å den dag Stads-
fullmäktige dertill bestämma.

Under öfverläggningen härom yrkades både
bifall till utlåtandet och afslag å motionen, äfven-
som bifall till utlåtandet, med tillägg, att afgöran-
det, huruvida protokollet skulle å annan dag
justeras, öfverlemnas till Ordföranden och
Sekreteraren.

Genom votering och med 21 röster mot 6, hvilka
senare afgåfvos för bifall till utlåtandet, blef
motionen afslagen.

[MARG: 93.]

{§. 3.}
På derom gjord framställning af Drätselkammaren
bemyndigades denne att upptaga ett tillfälligt
lån åt staden å 7000 kronor; motsvarande köpe-
skillingen för den åt staden inköpta Nordlundska
jorden i Nygärdet.

[MARG: 94.]

{§. 4.}
Till Utskottet skulle öfverlemnas Drätselkamma-
rens anmälan om hvilka af dess ledamöter voro
berättigade att afgå vid årets slut.

[MARG: 95.]

{§. 5.}
Stadsfullmäktige biföllo Fattigvårdsstyrelsens
förslag å 25 fattiga smidesgesällsenkor att komma
i åtnjutande af innevarande års ränta å C. O.
Nysellsfonden, som förvaltas af Drätselkammaren.

[MARG: 96.]

{§. 6.}
Herr Albin Hellstedt valdes till Ombud för
staden till instundande mantalsskrifning, och
till hans suppleant utsågs Herr E. A. Lundblad.

{§. 7.}
Herr E. A. Lundblad valdes till ombud att vid
instundande mantalsskrifning aflemna intyg rörande
de personer, hvilka böra för fattigdom eller sjuk-
lighet från mantalspenningar befrias; och
till Herr Lundblads suppleant utsågs Herr A.
Hellstedt.

{§. 8.}
Stadsfullmäktige delgåfvos Konungens Befallnings-
hafvandes i länet utslag den 16 Oktober 1885,
hvarigenom förklarats att Stadsfullmäktiges
besvär öfver Helsovårdsnämndens åläggande om
Ruddammens igenfyllning icke föranledde annan
ändring deri än att, vid det föreskrifna fyllnings-
arbetets verkställande, det mindre vattendrag,
som ostridigt genomflyter den ifrågavarande
dammen och utfaller i Eskilstuna-ån, skall
vid erforderligt aflopp bibehållas.

Stadsfullmäktige läto bero vid detta utslag,
som skall meddelas Magistraten med afseende
å den kostnad, som vid utgiftsförslagets upp-
rättande för nästa år skall tagas i betraktande.

Kostnaden för besvärsmålet, 6 Kronor 15 öre,
godkändes till betalning från stadskassan.

[MARG: 66.]

{§. 9.}
För fastställande af Stadsfullmäktiges rätt att
tillsätta blifvande Stadsingeniör här i staden, ehuru
denne tillika blefve biträde åt Byggnadsnämnden,
och sedan denne senare i ämnet afgifvit nu
uppläst yttrande, innefattadt i protokollsutdrag
för den 5 Oktober 1885, beslutade nu Stads-
fullmäktige att till stadens Byggnadsordning af 6 Oktober 1875,
1 §.,
skall göras följande tillägg:

"Den Stadsingeniör, som varder i staden anstäld,
tillsättas af Stadsfullmäktige."

Och understäldes detta beslut Kongl. Maj:ts
Befallningshafvande.

[MARG: 92]

{§. 10.}
Till beredning af Utskottet remitterades följande
af Herr Ade Falk, inlemnade motioner

1:o att Spruthusmästaren A. Svahn
erhåller godtgörelse för arbete med sprutmaterielen, efter
eldsvåda;

2:o att Ingeniören P. Larson
tillerkännas en ersättning af
5956 kronor för allmänna läroverksbyggnaden utöfver
entreprenadsumman.

[MARG: 97. 98.]

{§. 11.}
Upplästes ett till Stadsfullmäktige ankommet så lydande:

"Utdrag af protokollet som fördes vid Eskilstuna
tekniska söndags och aftonskolas direktionssamman-
träde den 5 November 1885.

§. 2. Tekniska föreningen i Eskilstuna hade till direk-
tionen öfverlemnat 1245 kronor, hvilka genom förenin-
gens försorg blifvit insamlade för att användas
till en fackskola för metallindustri i förening
med tekniska söndags- och aftonskolan i Eskils-
tuna. Direktionen beslöt att med instundade
vårtermins början göra försök med inrättande
af en fackskola för metallindustri, samt att
derom göra anmälan till Stadsfullmäktige för
den händelse de skulle hafva något att erinra
mot att fackskolan inhyses i tekniska skolans
hus. Rätt utdraget betygar /Axel Karlsson/."

Stadsfullmäktige gillade framställningen.

[MARG: 99.]

{§. 12.}
Till Utskottets beredning remitterades:

1:o en framställning af härvarande läroverks
kollegium angående anskaffning af ett ur i den
nya läroverksbyggnaden genom stadens försorg,
under förutsättning att Kongl. Maj:ts tillstånd
kunde vinnas dertill att staden istället blefve
egare till uret å gamla läroverket;

2:o ett förklaringsärende i besvärsmål af
Öfre Kanalbolaget mot Byggnadsnämnden;

3:o ett förklaringsärende i besvärsmål af Hamnfogden A. L.
Lundvall;

4:o ett förklaringsärende i besvärsmål af samfundet E. o W.
Bostads-
förening, och

5:o ett förklaringsärende i besvärsmål af Ingeniören Axel
Karlsson.

[MARG: 100.]

{§. 13.}
Hittillsvarande Brandchefen, nu mera till Polis-
mästare i Norrköping, utnämnda v. Häradshöfding
M. Edelstam, begärde uti nu föredragen skrift
endtledigande från brandchefsbefattningen;
som beviljades.

[MARG: 101.]

{§. 14.}
Herr Borgmästaren S. Alm, såsom ordförande i
stadens Wattenledningskomité, anhöll att Drät-
selkammaren måtte bemyndigas tillhandahålla
Komitén nödiga medel, intilldess lånemedel
kunna inflyta efter Stadsfullmäktiges i den
delen fattade beslut.

Framställningen bifölls.

S. d. Justeradt

/TheofrMunktell jr/

1885 den 16 November å Rådhuset offent-
ligen uppläst, betyga

/Aug; Eriksson/
/M. G. Ljunggren/

[MARG: 102]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 november 1885,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107059.

Personrelationer