Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 mars 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 mars 1896

Anmärkning

{1896, den 12 Mars}

Närvarande: samtlige Herrar Stadsfullmäktige med
undantag af Herrar Andersson,
v. Krusenstierna,
Stålberg,
Frieman och
E. Hellstedt, samtliga med an-
mälda och godkända förfall, samt
Herr Aulin, som är vid Riksdagen

{§1.}
Att jemte Ordföranden justera dagens protokoll ut-
sågos Herrar F. O. Nilsson och C. Olsson

{§2.}
På grund af Landshöfdingeembetets i länet re-
solution den 5 nästlidne Februari med begäran om upp-
lysning rörande anledningen dertill att, i olikhet med
hvad som förr egt rum, någon föreskrift för kom-
mande period om belägenheten inom staden af de
ställen, hvarest minuthandel med eller utskänk-
ning af bränvin må ega rum, icke skulle anses er-
forderlig, beslöto Stadsfullmäktige, i enlighet med
utskottets förslag, förklara anledningen vara att
söka deri, att det under kommande treårs-
period, hvarunder stadshuset med dess restau-
rationslokaler blefve färdigt, måhända torde
blifva behöfligt att förlägga någon utskänk-
ningsrätt till annat ställe eller stadsdel, än der
den nu utöfvades, till följd hvaraf och då derjemte ordalagen i
§8 mom.
2 af Kungl. Förordningen den 24 Maj 1875 angående
vilkoren för försäljning af bränvin och andra spi-
rituösa drycker medgåfve rätt att icke behöfva
uppgifva, i hvilken trakt af staden hvarje försälj-
ningsställe finnas må, derest sådan uppgift icke
anses nödig, Stadsfullmäktige nu liksom i dess
framställning i enahanda ärende år 1895 anhållit,
att dylik föreskrift icke måtte meddelas.

[MARG: {123.}]

{§3.}
I afgifvet utlåtande öfver ej mindre Poliskammarens
förslag till ordnande af vin- och maltdrycksförsäljnin-
gen här i staden under nästa försäljningsperiod, än
äfven Herr Stålbergs i sammanhang dermed väckta
motion att till förekommande af den hittills bruk-
liga ölförtäringen utanför Nya Bryggeriaktiebolagets
bryggeri i gården N:r 129, 130 och 133 ytterligare ett öl-
utskänkningsställe utöfver de af Poliskammaren
föreslagna måtte anordnas och utöfvas i eller invid
bolagets nyssnämnda fastighet hade utskottet
på anförda skäl hemstält, att Stadsfullmäktige,
med instämmande i öfrigt i Poliskammarens för-
slag, måtte hos KMB. i länet anhålla
att utöfver de nu befintliga elfva ölutskänknings-
rättigheterna ytterligare en sådan finge utbjudas
att utöfvas i gården N:r 129, 130 och 133 å stadsdelen
Vester här i staden.

Vid den härefter uppkommande diskussionen an-
förde Herr Borgmästaren Alm, att utskottets före-
liggande förslag icke torde af KMB. kunna bifal-
las, ity att KMB. enligt gällande förordning endast
hade att besluta öfver utskänkningsställenas antal
och dessas fördelning inom olika stadsdelar, men icke
hade att omedelbart meddela föreskrift, i hvilka gårdar
rättigheterna finge utöfvas, hvilket icke kunde
blifva föremål för beslut förr än, efter vederbörlig
kungörelse, hugade spekulanter anmält sig till er-
hållande af de till antalet af KMB. faststälda utskänk-
ningsställena; och föreslog Herr Borgmästaren, som
i likhet med Utskottet och motionären väl ansåg
det vara till allmän fördel, om ölkonsumtionen å
gatan utanför Nya Bryggeriaktiebolagets ifrågavaran-
de gård kunde omintetgöras, men fann detta lämpli-
gare än genom ökning af ölutskänkningsställenas an-
tal kunna ske på det sätt, att en af de rättigheter bolaget
innehade, exempelvis den i närbelägna gården N:r 132 be-
fintliga, flyttades till bolagets fastighet N:r 129, 130 och
133,
att ärendet måtte återremitteras till Utskottet med uppdrag
att sätta sig i förbindelse med Nya Bryggeriaktiebolagets
styrelse till åstadkommande af en dylik lösning af
frågan.

Härjemte yrkade

Herr Lundberg, med instämmande i Herr Borgmästaren
Alms åsigt att frågan borde lösas utan ökande af
utskänkningsställenas antal samt i förslaget om
återremiss, att Utskottet måtte taga under ompröf-
ning, huruvida icke en af rättigheterna å Söder kun-
de indragas och i dess ställe en ny rättighet å
stadsdelen Vester anordnas, samt

Herr Dahlgren, som jemväl förenade sig med Herr
Borgmästaren Alm i fråga om återremiss till Utskot-
tet, att en ny rättighet å stadsdelen Vester måtte
anordnas, men i dess ställe den nu i gården N:r 199
utöfvade rättigheten indragas, genom hvilken anord-
ning Nya bryggeriaktiebolaget kunde komma i tillfälle
söka en rättighet att utöfvas i bolagets oftanämn-
da gård, utan att utskänkningsställenas antal
derigenom komme att ökas; och anhöll Herr Dahl-
gren om remiss till Utskottet af sitt nu
framstälda yrkande.

Stadsfullmäktige beslutade härefter återremitte-
ra ärendet till Utskottet i enlighet med Herr Borg-
mästaren Alms förslag, dervid jemväl Utskottet skul-
le hafva att taga under ompröfning det af Herr
Lundberg framstälda förslaget till frågans lösning;
hvarefter jemväl Herr Dahlgrens yrkande remitte-
rades till Utskottet för utlåtande.

[MARG: {129.}]

{§4.}
En af Drätselkammaren gjord framställning om af-
låtande af en und. skrifvelse till KM:t med anhållan
att Gevärsfaktoriet icke måtte erhålla rätt att till förfång
för staden uttaga vattenkraft i ån till drifvande af
elektrisk belysning i Faktoriets lokaler, blef af Stads-
fullmäktige bifallen; och öfverlemnades ärendet till
Utskottet för uppsättande af förslag till skrifvelse
i ämnet.

[MARG: {130 res}]

{§5.}
Sedan Stadsfullmäktige den 9 Maj 1895, på fram-
ställning af Drätselkammaren om beslut rörande re-
glering af gränsen mellan tomten N:r 124 och stadens
genom utfyllning i ån uppkomna, utanför tomten
belägna område, i enlighet med företedd karta
och på sätt Drätselkammaren föreslagit, hvilket för-
slag jemväl godkänts af egaren till samma tomt, re-
mitterat ärendet för beredning till Byggnadsnämn-
den, som jemväl skulle hafva att afgifva förslag till
de mindre jemkningar i stadsplanen, hvilka till
följd af gränsregleringen kunde blifva nödiga,
så hade Byggnadsnämnden, hvarest egaren till bred-
vidliggande tomten N:r 122 gjort framställning
att sådan ändring i stadsplanen måtte vid-
tagas, att Hamngatan icke framdrages öfver tomten
i fråga, i hvilket fall tomtegaren förklarat sig
villig att utan ersättning upplåta den mark, som
af tomten erfordrades för en ny strandgatas utläg-
gande till en bredd af 11,88 meter. eller till den med
blå färg å bifogad tomtkarta dragna linien, i in-
gifvet och nu föredraget utdrag af dess protokoll den
10 nästlidne Februari anfört och yttrat,

{att} en reglering af tomtgränserna för sagda tomter
lämpligen borde samtidigt verkställas;

{att} Hamngatan, som icke finnes planerad och färdig
längre än till Gymnastikgatan, blifvit å den faststälda
stadsplanen utlagd i en fortsatt rät linie öfver Gym-
nastikgatan och tomten N:r 122 till dess den nådde förut-
varande strandlinien, och derefter med en mindre böj-
ning åt söder delvis öfver och förbi tomten N:r 124 samt för-
bi tomterna N:r 108 d) och 108 i) fram till Öfre hamn;

{att} den mark, som för Hamngatans blifvande framdragning
till Öfre hamn komme att användas, sålunda skulle ut-
göras af en del af tomten N:r 122, som måste exproprie-
ras, mindre delar af tomten N:r 124 invid förutvarande stran-
den mot Eskilstuna ån samt strandområdet utanför
tomterna N:r 108 d) och 108 i);

{att} genom strandskoning och fyllning innanför densam-
ma numera i stället för den förutvarande bugtiga
vunnits en jemn strandlinie från Nybron ända fram
till Öfre hamn, jemte ett strandområde, som efter
verkstälda gränsregleringar mot bredvidliggande tom-
terna N:r 262, 122, 108 d) och 108 i) synnerligen väl
lämpade sig för gatas utläggande;

{att} genom den af Drätselkammaren föreslagna och
af tomtegaren godkända regleringen af gränsen mel-
lan tomten N:r 124 och strandområdet ifrågavarande
tomt komme att erhålla en jemn, med strandlinien
parallelt gående gränslinie med ett afstånd från
strandlinien af c:a 12 meter;

{att} enligt den för gränsreglering af tomten N:r 122
upprättade och handlingarne bilagda tomtkarta sam-
ma tomt jemväl skulle erhålla en med strandlinien
jemnlöpande gränslinie på enahanda afstånd af
c:a 12 meter från strandlinien, en gränsreglering, hvarå
tomtegaren jemväl förklarat sig villig att ingå utan
ersättning från staden;

{att} genom utdragning af denna nya gräns-
linie för tomterna N:r 122 och 124 parallelt med strand-
linien och med bibehållande af samma afstånd
af c:a 12 meter från densamma förbi såväl tomten
N:r 262 som tomterna N:r 108 d) och 108 i) skulle vin-
nas ett synnerligen lämpligt område för utläggande
af gata från Nybron och Nybrogatan till Öfre
hamn;

{att} en härför lämplig reglering af tomtgränserna för gårdarne
N:r 262,
108 d) och 108 i) lätteligen skulle kunna ske, då beträf-
fande den förstnämnda tomten, någon nämnvärd förän-
dring af dess ytinnehåll icke komme att ske, men der-
emot tomten erhålla jemna gränslinier mot stadens
strandområde, samt hvad angår tomterna N:r 108 d) och
108 i) den ifrågasatta gränslinien komme att fram-
dragas utanför nuvarande tomtlinierna, hvarvid de
smala jordremsor, som komme att ligga mellan
nuvarande tomtlinierna och blifvande gatulinien,
utan vidare skulle tilläggas sistberörda tomter;

{att} genom en dylik reglering af samtliga strand-
tomter mellan Nybron och Öfre hamn skulle vinnas
möjligheten att utlägga en strandgata af laga bredd
från Nybron fram till Öfre hamn med de närliggan-
de tomternas jemna gränslinier sammanfallande
med gatans gränslinie samt med samma lätta till-
träde till dessa tomter, som om Hamngatan fram-
droges förbi desamma på sätt å stadsplanen fun-
nes angifvet; samt

{att} anordnande af en dylik strandgata vore att före-
draga framför framdragande af Hamngatan i enlighet
med stadsplan, dels derför, att staden i förra fallet und-
ginge de med expropriation af hela eller en del af tomten N:r
122 förenade kostnader, dels ock af den anledning att,
om Hamngatan framdroges genom sistnämnda tomt,
midt emot samma tomt på andra sidan om Hamn-
gatan komme att blifva liggande ett mindre, tre-
kantigt jordstycke, som hvarken lämpade sig till
bebyggande eller användande på annat sätt.

Med anledning af hvad sålunda förekommit och
blifvit utredt hade Byggnadsnämnden
anhållit, att Stadsfullmäktige ville hos
Kongl. Maj:t göra underdånig anhållan om sådan än-
dring i stadsplanen, att Hamngatan finge afslutas
vid Gymnastikgatan, samt en ny c:a tolf meter bred
gata anläggas från Nybron och Nybrogatan längs stranden
till Öfre hamn på sätt den af Stadsingeniören C. F. Virgin
upprättade, framställningen bilagda karta utvisade.

Efter föredragning häraf och sedan remiss till Utskottet
för omedelbar beredning blifvit begärd ajournerades sam-
manträdet, medan Utskottet samlades för öfverläggning.

Då Stadsfullmäktiges sammanträde åter fortsattes
hemstälde Utskottet, att Stadsfullmäktige, på de grunder
Byggnadsnämnden andragit och då derjemte en framdrag-
ning af Hamngatan, på sätt stadsplanen angifver, skulle
för staden medföra en icke obetydlig kostnad till följd
af nödvändigheten att expropriera hela eller en del
af tomten N:r 122, samt då vidare den ifrågasatta
strandgatan måste ur skönhetssynpunkt vara att
betydligt föredraga framför en förlängning af Hamn-
gatan och äfven ur praktisk synpunkt uppfylde
alla de fordringar, som genom Hamngatans fram-
dragande skulle fyllas, måtte till Byggnadsnämn-
dens framställning lemna sitt bifall.

Hvad Byggnadsnämnden och Beredningsut-
skottet sålunda gemensamt hemstält,
blef af Stadsfullmäktige bifallet; och skulle
till KM:t aflåtas und. skrifvelse med anhållan
om fastställelse å den sålunda beslutade förän-
dringen i den för Eskilstuna stad faststälda och
gällande stadsplan.

[MARG: {85}]

{§6.}
Föredrogs den af revisorerna afgifna berättelse öf-
ver verkstäld granskning af Eskilstuna Spritförsälj-
ningsbolags räkenskaper och förvaltning för försälj-
ningsåret 1 Oktober 1894 - 30 September 1895; och bevil-
jade Stadsfullmäktige för sin del styrelsen för bo-
laget full ansvarsfrihet, på sätt revisorerna hem-
stält, för den tid revisionen omfattade samt
lade i öfrigt berättelsen till handlingarne.

[MARG: {131}]

{§7.}
Sedan Stadsfullmäktige den 12 December 1895 återre-
mitterat till Magistraten en af lagfarne Rådmannen
och Magistratssekreteraren C. Löfmark gjord ansök-
ning om löneförbättring, dervid Stadsfullmäktige an-
hållit om utredning, i hvilka hänseenden de med
ifrågavarande tjenstebefattningar förenade sportel-
inkomster undergått förminskning, så ingaf nu
Magistraten, med återställande af handlingarne
i ärendet, den begärda utredningen som föredrogs; och remit-
terades ärendet härefter till Utskottet för be-
redning.

[MARG: {115} {res}]

{§8.}
En af Stadshuskommitterade gjord framställ-
ning om nödvändigheten att, så snart ske kan, ge-
nom vederbörandes försorg underhandling inledes
med hugade spekulanter om förhyrande af dertill
afsedda lokaler i stadshuset, enär byggnadens in-
redning och anordnande inom de särskilda lägen-
heterna lämpligast kunde försiggå i samråd med
blifvande innehafvare deraf, blef af Stadsfull-
mäktige öfverlemnad till Drätselkammaren med
uppdrag att träda i underhandling med blifvande
spekulanter å lägenheter i Stadshuset i det syfte
kommitterade anmärkt.

[MARG: {132} {res}]

{§9.}
Genom magistratsskrifvelse den 9 innevarande
månad hade till Stadsfullmäktige för förklaringars
afgifvande öfverlemnats fem särskilda ansökningar
från Fors sockens kommunalnämnd, att i staden bo-
ende Carl Albert Johansson med familj, Carl Au-
gust Johansson, G. A. Olsson, Per Oskar Åkerblom
och Robert Gunnar Westerberg måtte för innevaran-
de år afföras ur Fors sockens mantalslängd till man-
talslängden för Eskilstuna stad; och godkände Stads-
fullmäktige de af Sekreteraren uppsatte förslagen till
förklaringar, hvilka återfinnas i Stadsfullmäktiges bref-
bok för denna dag.

[MARG: {133.}]

{§10.}
Till Drätselkammaren för beredning och utlåtande re-
mitterades en af Stadsfullmäktiges ordförande såsom
egen motion gjord framställning, att de utskylder, som
för år 1895 blifvit Maskinarbetaren C. A. Söderberg hos
Munktells Mekaniska Verkstads Aktiebolag påförda,
måtte varda honom efterskänkta, enär Söderberg, som
enligt bilagd kronodebetsedel för år 1895 blifvit upp-
skattad till 600 kronors inkomst,icke, enligt jemväl
bilagdt intyg från arbetsgifvaren, åtnjutit större
aflöning än 421 kr. 7 öre för år 1894 och 429 kr. 26 öre
år 1895 samt derjemte vore sjuklig och mindre
arbetsför.

[MARG: {134}]

{§11.}
En af Arbetaren C. J. Lidström gjord, af Herr P. A.
Pettersson såsom egen motion upptagen ansökning
om beredande af bostad för honom och hans familj
öfverlemnades till Drätselkammaren, som egde att
med anledning deraf vidtaga de åtgärder, som kunde
finnas möjliga och lämpliga.

[MARG: {135}]

Justeradt den 16 Mars 1896

/Arvid, Nilsson/
/Carl Olsson/
/F, O, Nilsson/

År 1896 den 17 Mars å Rådhuset ofentligen uppläst
betygar:

/J. Blomdahl/
/Joh Aug Larsson./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 mars 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107058.

Personrelationer