Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 mars 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 mars 1891

Anmärkning

{1891 den 12 Mars}

Närvarande: Samtelige Herrar Stadsfullmäktige
med undantag af:
Herr A. Aulin, som är på riksdagen.
Herr P. Liljequist med godkända förfall.
Herr E. Frieman med godkända förfall.
Herr E. Andersson med godkända förfall.
Herr C.A. Lundberg med godkända förfall.

{§ 1.}
Beslöts att justeringsmän, af Stadsfullmäktiges
protokoll skola vid hvarje sammanträdes början utses
i tur och ordning efter den uppropslista, som vid val använ-
des; och utsågos enligt denna grund nu Herrar Koraen
och Svengren att jemte Ordföranden justera dagens protokoll.

{§ 2.}
Granskades 1891 års för staden upprättade man-
talslängd, hvilken mera än 14 dagar hållits till-
gänglig för stadens innevånare efter kungörelse i
tidningarne; och tillkännagaf Herr Ordföranden att
inga anmärkningar under anslagstiden ingifvits.

Herr E.A. Lundblad framstälde nu den
anmärkningen att förre Fabriksidkaren Gustaf Eriksson
icke blifvit i längden upptagen, ehuru han bor i gården
N:o 197 här i staden och icke någon laglig grund
förefinnes, [som] kan medföra rätt för honom att låta sig
å annan ort mantalsskrifvas.

Med gillande af Herr Lundblads anmärkning
beslutade Stadsfullmäktige att bemälde Eriksson skall
i mantalslängden uppföras och blef längden i öfrigt
af Stadsfullmäktige godkänd.

{§ 3.}
I fråga om Magistratens i resolution den 21 sistlidne Januari
gjorda framställning om öfverlemnande till Magistraten mot
qvitto af fyrahundra Kronor, förskjuten ersättning till Kommissions-
landtmätaren C.A. Åkerstein för upprättad Karta och be-
skrifning öfver åtskilliga lägenheter inom Fors och Klosters
socknar, om hvilkas öfverflyttande till Eskilstuna Stad fråga
varit väckt, hade Utskottet, ehuru Utskottet ansett Staden
icke i någon mån vara skyldig vidkännas ifrågavarande
kostnad samt icke heller lagligen kunna dertill förpligtas,
likväl i betraktande deraf att Kartan kunde vara för
staden nyttig och behöflig samt priset å densamma icke
vore oskäligt utan snarare billigt, ansett sig kunna tillstyrka ut-
betalande från Stadskassan af begärda fyrahundra kronor,
dock endast under uttryckligt vilkor och förbehåll att
Kartan jemte beskrifning till staden öfverlemnas såsom
dess egendom.

Efter öfverläggning, hvarunder Herrar Söderblom
och Mossberg yrkade bifall till Utskottets förslag samt
Herrar Falk, Engström och Åkerstein afslag å framställ-
ningen, beslutade Stadsfullmäktige godkänna Utskottets
utlåtande med 25 röster, mot 6 röster, som afgåfvos
för afslag å Magistratens framställning.

Herrar Falk, Åkerstein, A. Hellstedt
och Engström anmälde reservation mot beslutet, den sistnämnde på den grund
att Stadsfullmäktige icke påkallat Kommissionslandtmätaren Åkersteins tjenste-
biträde i detta afseende och följaktligen icke kunde lagligen vara
ersättningsskyldige.

Under öfverläggningen hade Herr Falk såsom
sin motion hemstält att, derest framställningen blef afslagen,
Stadsfullmäktige måtte uppdraga åt Kommissionslandtmätaren
C.A. Åkerstein upprätta ny Karta öfver berörda lägenheter
samt bevilja ett förslagsanslag af 400 Kronor
för detta ändamål, men vid den utgång, frågan nu hos Stadsfull-
mäktige fått, förföll denna Herr Falks motion.

[MARG: {9.}]

{§ 4.}
I fråga om Herr Ade Falks motion derom att, sedan
en illiterat rådmanstjenst här i staden blifvit genom
Rådmannen L.P. Malms afgång ledig, en
Komité af fem personer måtte tillsättas för att
utreda huruvida denna tjenst lämpligen skulle
kunna utbytas mot en lagfaren rådmanstjenst.
samt att, i händelse af bifall till detta förslag, hos
vederbörande måtte begäras uppskof med rådmans-
tjenstens tillsättande, till dess den föreslagna ut-
redningen hunnit ske, hade Utskottet i afgifvet
utlåtande, då Utskottet ansåge inrättandet
af ytterligare en lagfaren rådmanstjenst för
det närvarande icke vara af behofvet påkalladt
och utsedning i föreslagna hänseendet för den-
skull öfverflödig, hemstält att Stadsfullmäk-
tige ville lemna motionen utan afseende
samt anhålla att Magistraten behagade vid-
taga åtgärder för den ledigblifna illiterata råd-
manstjenstens besättande i vanlig ordning.

Under öfverläggningen i frågan yrkades bifall
till motionen af Herrar Falk och Mossberg samt
Borgmästaren Alm, som öfvervar sammanträdet,
hvaremot Herrar Engström och Söderblom yrkar
bifall till Utskottets hemställan.

Vid votering afgåfvos 19 röster för Utskottets utlåtande
och 12 röster för bifall till motionen.

[MARG: {12}.]

{§ 5.}
I enlighet med Utskottets utlåtande afslogo Stads-
fullmäktige Herr C.A. Lundbergs motion om
understöd åt Kronoarbetskarlen Anders Petter
Larsson Nyzell för beredande af tillfälle för honom
att efter strafftidens slut utvandra till Amerika.

[MARG: {13.}]

{§ 6.}
Sedan Konungens Befallningshafvande i fråga om ny bygg-
nadsordning för staden i utslag den 17 December
1890, emedan de i 12 § uti förslaget förekommande
bestämmelser om rätt för byggnadsnämnden dels att,
der portgång vid gränsen till grannens tomt anbringas,
besluta, oberoende af byggnadsläge inom ny eller
äldre Stadsdel, huruvida undantag från föreskriften
om brandmurs uppförande må ega rum, dels att tillåta
anbringande af fönster, dörr eller annan
öppning å brandmur icke öfverensstämde med
stadgandena i 34 § i byggnadsstadgan för rikets
Städer, samt af 43 § i denna stadga uppenbart
framginge, att det deri medgifna undantag från
densammas efterlefnad i afseende å vissa stadens
och andra allmänna byggnader icke finge, på sätt
16 § uti byggnadsordningen innehölle, utsträckas
till andra, för Eskilstuna Stads räkning förekom-
mande byggnadsföretag än sådana, hvartill enligt
gällande författningar ritningarne skola af Kongl.
Maj:t pröfvas, ty och enär derjemte den
i 27 § i förslaget omhandlade pröfning, huruvida
byggnadsnämndens beslut må, utan hinder
af anförda besvär deremot, lända till efterrättelse,
icke lämpligare borde åt byggnadsnämnden
utan åt Konungens Befallningshafvande upp-
dragas, funnit sig i ärendets då befintliga
skick förhindrad att den begärda fastställelsen
meddela, så beslutade nu Stadsfullmäktige, i enlig-
het med byggnadsnämndens och Utskottets
utlåtanden, att ur förslaget skulle utgå
uti 12 § 1 momentet orden: "för så vidt" till och med
"besluta".
Uti samma § momentet 2: orden: "och får brand-
mur" till och med "eldfara"
Samt hela 16 och 27 §§;
Och skulle förslaget till den nya byggnadsordningen
i öfrigt underställas Konungens Befallnings-
hafvandes förnyade pröfning.

[MARG: {4.}]

{§ 7.}
I enlighet med Utskottets förslag valde
Stadsfullmäktige Ingeniören P.G. Luthman
till ledamot i Komitén för städernas all-
männa Brandstods bolag i stället för Stadsin-
geniören C.F. Virgin, som erhållit befrielse
från uppdraget.

[MARG: {10.}]

{§ 8.}
I enlighet med Drätselkammarens ut-
låtande afslogo Stadsfullmäktige
Arrendatorn af Sliphuset N:o 47, södra delen,
J.W. Björks ansökan om godtgörelse för verkstäld
reparation å nämnda sliphus.

[MARG: {6.}]

{§ 9.}
Genom resolution den 3 i denna månad hade
Magistraten infordrat Stadsfullmäktiges yttrande
öfver Kongl. Kommerskollegii skrifvelse till
Magistraten den 24 Februari 1891 rörande de
förenade rikenas deltagande i en konst- industri-
och slöjd- samt jordbruks- grufve- och fiskeri-
utställning i Chicago år 1893.

Som en särskild Fabriksförening var bildad i staden,
hvars utlåtande i frågan lämpligare borde inhemtas samt torde
göra något yttrande från Stads-
fullmäktiges sida öfverflödigt, skulle Stadsfull-
mäktige i skrifvelse till Magistraten endast förklara
att de icke hade något i ärendet andraga.

[MARG: {14.} exp.]

{§ 10.}
I mål rörande Smidesarbetaren Carl Albert
Anderssons och hans familjs mantals skrifning
beslutade Stadsfullmäktige bestrida Fors Kommuns
ansökan om att nämnde person måtte i Stadens
mantalslängd för innevarande år upptagas
på den grund att han icke i Staden haft stadig hem-
vist.
Detta beslut fattades med 22 röster mot 9 röster,
som afgåfvos för att Stadsfullmäktige måtte förklara
sig icke hafva något mot ansökningen att
erinra.

[MARG: exp.]

{§ 11.}
I mål rörande förre Statdrängen Carl Alfred
Petterssons mantals skrifning beslutade Stads-
fullmäktige afgifva följande förklaring:

"Till Konungens Befallningshafvande i Söder-
manlands län.

Då af sjelfva ansökningen framgår att Carl
Alfred Pettersson icke här i staden haft stadig
hemvist, i det han under tiden från Oktober månad
och till dagarne före jul sistlidet år och således
ej å laga flyttningstid inhyst sig å två olika ställen
härstädes, och dertill kommer att han enligt när-
slutna bevis å härvarande kronohäkte undergår
ett års fängelse straff samt mantalsskrifnings förordnin-
gen innehåller att fångar och tillfälligt bortavarande
skola fortfarande mantalsskrifvas i den församling,
de senast tillhört, få Stadsfullmäktige bestrida
ansökningen.

[MARG:exp.]

{§ 12.}
Föredrogs Kongl. Majt:s resolution den 6 nästlidne
Februari på Stadsfullmäktiges besvär öfver Kongl.
Kammarrättens utslag den 25 April 1890, deri
Kammarrätten ogillat stadens talan mot 1888 års
Taxerings nämnds för Klosters Socken åtgärd dels
att upptaga stadens i nämnda Socken belägna
vattenledningsverk i Socknens taxeringslängd öfver
fast egendom, för hvilken bevillning erlägges, dels
ock att taxera Staden för 10 000 Kronor i inkomst
af samma vattenledningsverk; Och hade Kongl.
Maj:t ej funnit skäl i Kammarrättens utslag
göra ändring.

Resolutionen lades till handlingarna.

{§ 13.}

I enlighet med Brandbefälets utlåtande beslutade
Stadsfullmäktige, med bifall till Brandchefens
motion derom, bevilja ett anslag af [225] Kronor att
användas dels till liquid af en på prof anskaffad gong-
gong, som skall vid inträffande eldsolyckor användas till
signalers gifvande i stället för hittills begagnad trumma
dels ock till inköp af ett tillräckligt antal lurar
att tilldelas patrullerande poliskonstaplarne att af
dem ständigt bäras att användas vid inträffande
eldsolyckor vare sig på dagen eller nattetid.

[MARG: {7.}]

{§ 14.}
Till Utskottets beredning remitterades:
1:o Herr E.A. Lundblads motion om afkortning
å Waktkonstapeln C.G. Erikssons Kommunalutskyl-
der;
2:o Herr Axel Karlssons motion om ansökan till Kongl.
Maj:t att Sliphusfonden af år 1890 må användas till
premiefond för elever vid fackskolan för den finare
smides och metall industrin;
3:o Genom Magistraten inkommet förslag af Polis-
Kammaren om ordnandet af vin- och maltdrycks-
försäljningen här i Staden.

[MARG: 15. {16.} 17.]

{§ 15.}
Till Drätselkammarens beredning remitterades
Herr V. Mossbergs motion om vatten-
ledningsvattens lemnande till warmbadhuset kost-
nadsfritt intill en mängd af 2500 kubikmeter årligen
samt för öfverskjutande qvantiteter mot en afgift
af 5 öre för kubikmeter, åtgången beräknad efter
mätare.

[MARG: {18}]

{§ 16.}
Herr O.F. Larsson väckte muntlig motion derom
att, då en del platser i Saluhallen för närvarande
äro outhyrda, Drätselkammaren måtte få i uppdrag
uthyra dessa platser för de afgifter, som kunna
erhållas, dervid lämpligast platserna borde å offentlig
auktion utbjudas.

Motionen remitterades till Drätselkam-
maren för beredning.

[MARG: {19.}]

{§ 17.}
Protokollsjustering skall ega rum å sessions-
rummet i Stadshuset i morgon Fredag Klockan
ett på dagen.

Justeradt den 13 Mars 1891.

/Theofr Munktell/
/A; W; Koraen/
/O, Svengren/

År 1891 den 16 Mars å Rådhuset offentligen
uppläst betyga

/Gust Carlsson/
K,J, Karlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 mars 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107057.

Personrelationer