Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 mars 1885

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 mars 1885

Anmärkning

{1885 den 12 Mars.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:

Herr K. Söderblom, som är på Riksdagen
Herr Theofr. Boberg, hvilken ej med kallelsen anträffats
Herr Emil Andersson, som är bortrest

Herr C. A. Ström
Herr O. Svengren utan anmäldta förfall.

{§.1.}
Stadsfullmäktige delgåfvos Landshöfdinge Embetets
i Länet resolution den 31 December 1884, angående
af Stadsfullmäktige begärdt borttagande af den
landsvägsdel, hvilken ingår inom stadsplanen
samt korsar tomten N:o 405 & 406 samt äfven in-
tränger å tomten N:ris 336 & 407; och hvarom Lands-
höfdinge Embetet funnit yttrande i ärendet icke
erfordras vid det förhållande att den genom
berörda landsväg tillförene underhållna samfärd-
sel blifvit till fullo tillgodosedd numera genom
de gator, som Eskilstuna stad låtit istället för
vägstycket inom stadsplanen anlägga; varande
resolutionen den 22 februari 1885 uppläst i Eskilstuna,
Klosters och Fors' församlingars kyrka.

Det beslöts att resolutionen skulle bringas
till uppläsande jemväl i andra kyrkorna inom
Öster Rekarne härad.

[MARG: 27.]

{§.2.}
Enligt nu föredraget protokoll hade Magistraten
den 22 December 1884 bifallit Stadsfullmäktiges
ansökning om upplåtelse till staden af byggnads-
tomten N:o 323; och beslöts nu att lagfart
derå skulle begäras. -

{§.3.}
Upplästes Revisionsberättelsen öfver Utskänknings-
bolagets förvaltning under försäljningsåret 1883-
1884; och lades densamma till handlingarne.

[MARG: 28]

{§.4}
I fråga om C. G. Lundmarks hos Läns Styrelsen
gjorda framställning om utsträckning i tiden för
öppethållande af hans i gården N:o 113 A. här
i staden varande "servering af kaffe och malt-
drycker", hade Utskottet anfört att Stadsfull-
mäktige nyligen afstyrkt begärd utsträckning i
utskänkningstiden för en af stadens bierstugor,
der biljard funnes inrättad, emedan Stadsfull-
mäktiges åtgöranden utgått på inskränkning af
såväl spirituösa dryckers som maltdryckers ut-
skänkning, samt ett bifall kunde blifva till för-
fång för andra utskänkare, eller föranledande
dem att under uppgifvande af hvarjehanda or-
saker äfven begära utsträckt utskänkningstid;
i anledning hvaraf Utskottet hemställt att äfven före-
varande ansökning måtte afstyrkas.

Detta blef äfven Stadsfullmäktiges beslut.

[MARG: 18 Exped.]

{§.5.}
Wid beredning af Smidesarbetaren Johan Erik
Svärds besvär öfver Fattigvårdsstyrelsens beslut
den 5 sistl. Februari att vägra honom understöd,
på den grund att han, enligt företedt läkarebetyg,
icke saknade arbetsförmåga, hade Utskottet fun-
nit att Fattigvårdsstyrelsen i sin vägran icke
oriktigt förfarit, hvadan Utskottet hemställt
att Svärds klagan må lemnas utan afseende.

Då ärendet nu föredrogs hemstälde Herr
Joh. Engström om beslut att de af Fattigvårds-
styrelsens ledamöter, hvilka jemväl voro Stadsfull-
mäktige, måtte, såsom jäfvige, ej få deltaga i
öfverläggning och afgörande af förevarande
fråga; men detta yrkande afslogs, och häremot
anmälte Herr Joh. Engström sin reservation.

Under öfverläggningen yrkades återremiss
till Fattigvårdsstyrelsen, äfvensom bifall till Utskot-
tets utlåtande.

Utlåtandet bifölls. -

[MARG: 23.]

{§.6.}
Till Suppleant i Helsovårds Nämnden för inneva-
rande och nästkommande år, efter från staden
afflyttade Suppleanten Handlanden L. Pettersson,
valdes Grosshandlanden Ernst Hellstedt. -

[MARG: 21.]

{§.7.}
Upplästes Utskottets utlåtande i den, i följd
af Herrar A. Nilssons och Joh. Engströms motioner,
uppkomna frågan om uppförande af ett nytt
hus för fattigvården å fattigvårdstomten;
och hade Utskottet, efter inhemtande af Fattig-
vårdsstyrelsens yttrande och hufvudsakligen i
öfverensstämmelse dermed, nu föreslagit att
Stadsfullmäktige måtte i detta ärende besluta:

1:o att för fattigvårdens räkning uppföres ett
två-våningars stenhus, enligt upprättad ny
planritning, märkt N:o 4, å fattigvårdstomten,
med husets fasad intill Drottninggatan i
byggnadslinien;

2:o att för denna byggnad må anslås 35000 kronor;

3:o att en byggnadskomité af 5 personer tillsättes;

4:o att af förut varande hus å fattigvårdstomten
fattigvården får disponera fabriksbyggnaden,
brygghusbyggnaden och den s.k. lyktan - den
senare att användas till uthus -, samt att
den del af tomten, som får af fattigvården
disponeras, blifver genom inhägnad af-
skiljd från den öfriga delen; -
- hvarigenom ej vidare någon fattigvårds-
lägenhet komme att finnas i huset vid
Rademachergatan.

Detta utlåtande godkändes, hvarefter Stads-
fullmäktige till Byggnadskomiterade utsågo:

Fattigvårdsstyrelsens ordförande Herr E. A. Lundblad,
Fabriksidkaren August Stålberg,
Kamreraren G. W. Stawelius,
Telegrafkommissarien H. Åkerstein och
Ingeniören P. G. Luthman; samt beslutade
i öfrigt:

a.) åt Drätselkammaren uppdrages att
inkomma med förslag om sätt för anskaf-
fande af byggnadsmedlen 35000 kronor;

b.) åt nu valda Byggnadskomitén uppdrages
att till Stadsfullmäktiges pröfning inkomma
med byggnadsritning å det beslutade huset,
grundad på den antagna planritningen N:o 4;

c.) åt Herr E. A. Lundblad uppdrogs att sammankalla Komitén.

[MARG: 5]

{§.8.}
Som genom det, enl. föregående §., fattade beslut
om uppförande af ett nytt hus åt fattigvår-
den, dess nu begagnade lägenheter i huset
vid Rademachergatan komma att afstås, så
att detta hus dädanefter får helt och hållet
användas till Epidemiskt Sjukhus; så beslu-
tade nu Stadsfullmäktige att frågan om byggande
af nytt Epidemiskt Sjukhus förfaller.

Häremot reserverade sig Herrar Liljeqvist,
F. Grönberg, G. E. Svahnbäck och Ade Falk, hvilka
ansågo olämpligt att hafva ett Epidemiskt Sjukhus
der det nu är i en tätt bebyggd del af staden, - och
jemväl på grund deraf att beslutet stode i strid med förut fattade
beslutet om nybyggnad. -

[MARG: {250}]

{§.9.}
Till Fattigvårdsstyrelsen remitterades för beredning
en motion af Herr Theodor Engström angående åstad-
kommande här i staden af en s.k. barn-
krubba.

[MARG: 29.]

{§.10}
Till Utskottet remitterades för beredning föl-
jande motioner af Herr Johan Engström:

1:o att Stadsfullmäktige måtte i fråga om upp-
börden af Kommunalutskylderna, besluta
att exekutivt uttaga hela skattebeloppet först
då när det visat sig att skattskyldig ej vid
andra uppbördsstämman inbetalt så väl
första som andra tertialet af kommunal-
skatten

[MARG: 30.]

2:o att Stadsfullmäktige måtte besluta, att på
stadens bekostnad under vintertiden tillsvidare
hålla gångstigen från Kyrkobron öfver
Kyrkogården och fram till Kyrkogatan trafi-
kabel.

[MARG: 31.]

{§.11.}
För Sparbanken i Eskilstuna och för ändamål
af krafsrättens bibehållande företedde Herr
E. A. Lundblad nu en för Eskilstuna Stad,
genom Drätselkammaren, den 31 Mars 1875
till Sparbanken utgifven skuldförbindelse å
Etthundrasextiosex Tusen kronor, hvaraf
136000 kronor upplånats till aktier i Oxel-
ösund-Flen-Westmanlands Jernväg och 30000
kronor lånats till Folkskolehusbyggnad;
och uppdrogs åt Stadsfullmäktiges Ordfö-
rande att nu å fordringshandlingen gifva
bevis om dess företeende.

Herr E. A. Lundblad hemstälde derjemte
att, som under nu instundande tio åren skulle,
enligt den för lånet faststälda amorterings-
planen, inbetalningar å kapitalet komma
att ske, - den gamla reversen på 166000 kro-
nor må utbytas och ersättas med särskilda
reverser å hvad som under nästa tio år
förfaller samt med en revers på återstoden.

Med bifall härtill, erhöll Drätselkamma-
ren i uppdrag att ordna reversförhål-
landena på sagda sätt och med tillskrifna
reverser till Stadsfullmäktige, för dess under-
skrift, inkomma.

{§.12.}
På förslag af Ordföranden bifölls att i Eskils-
tuna Jernmanufaktur aktiebolagets tjenst an-
stälde bokhållaren Axel Johan August. Carlsson,
hvilken ämnade bosätta sig i Köpenhamn så-
som aktiebolagets Agent, äfvensom hans familj,
skulle, i händelse af behof, här i Eskilstuna
mottagas till försörjning; under vilkor dock
att aktiebolaget å sin sida förbinder sig att
godtgöra och hålla staden skadeslös för alla
de kostnader, som på grund af en sådan
förpligtelse kunde drabba staden; gällande
dock stadens och bolagets ömsesidiga för-
bindelser i denna sak för en tid af fem
år eller till den 1 April 1890. -

Åt herr Ordföranden uppdrogs att stadens
förbindelse underteckna. -

[MARG: 33]

{§.13.}
Herrar C. A. Ström och O. Svengren plikta hvardera
2 Kronor för uteblifvandet från dagens sam-
manträde.

Samma dag justeradt

/Theofr Munktell jr/
/C. A. Lundberg/
/G. E. Svahnbäck/

1885 Mars 16 å Rådhuset offentligen
uppläst; intygar

/[Aug] Johanson/
/C, [W], Swedin/

[MARG: 32.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 mars 1885,” Eskilstuna kommun, hämtad 5 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107056.

Personrelationer