Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 mars 1874

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 mars 1874

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stads-
fullmäktige i Eskilstuna
den 12 Mars 1874.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herrar S. Palmgren, O. Björk med godkända
förfall.

{§. 1.}
Stadsfullmäktige förklarade sig icke hafva
något att erinra deremot att vice Häradshöf-
dingen Sixten Alm förordnas att förestå Borg-
mästareembetet här i Staden under den af Herr
Borgmästaren S. A. Hallström nu hos Kongl. Svea
HofRätt sökta tjenstledighet för tre månader
från den 1 nästkommande April.

[ÄRENDEORD: Förvaltningspersonal]

{§. 2.}
C. E. Westberg och A. G. Lundquist hade hos
Kongl. Majt:s Befhde [Befallningshafvande] i Nyköping anfört
besvär öfver
dem påförda platspenningar för deras stugor
på Westermarken, hvarefter Stadsfullmäktiges
förklaring infordrades.

Efter handlingarnes föredragning beslöts den
förklaring, att då besväranderne vilja undandraga
sig att betala dem påförda ersättningar för begagnade
byggnadsplatser å Stadens mark, Westermarken,
afstå Stadsfullmäktige från samma ersättningar, hvilka
till beloppet endast motsvara hvad Staden sjelf förut
måst för deras i stugorna inhysta matlag i fattigskatt
till Fors Kommun utgifva; men då Eskilstuna Stad
icke vidare funne skäligt att utan ringaste ersättning
hafva årliga utgifter för Klagandernes olofliga bo-
sättning på Stadens mark, och derutöfver upplåta
marken kostnadsfritt, skulle Stadsfullmäktige
afgifva framställningar om afhysning af klagan-
dernes stugor från Westermarken.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

{§. 3.}
Sedan Stadsfullmäktige den 14 sislidne Augusti
på sanitära skäl beviljat ett förskottsbidrag
från stadskassan af 172 rd [riksdaler] 10 öre för anläggning
af en Wattengraf i gränsen af Norr mot Kungs-
ladugården; men detta arbete icke under då
stadgade vilkor kommit till utförande; hade
Herr Theofron Boberg uti ny motion framställt
ärendet till förnyad behandling hos Stadsfullmäktige.

Berednings Utskottets i saken afgifna utlåtande
föredrogs nu; och fattade Stadsfullmäktige,
i öfverensstämmelse dermed följande beslut:

Den ifrågavarande Wattenafledningens anläggning
och underhåll skall af Staden bekostas till hälften
mot Kungsladugårdens arrendator, under vilkor:

a.) {för anläggningen}:
att densamma, i öfverensstämmelse med planen,
sådan densamma innefattas i de hos Stadsfull-
mäktige nu och förlidet år ingifna framtställningar,
verkställes af andra parten, Kungsladugårds-
arrendatorn, och under hans garanti derför att kostna-
den på Stadens del högst uppgår till 550 rd; samt
att Stadens del i anläggningskostnaden utbetalas så
snart grafven blifvit färdig, afsynad och af Drätselkam-
maren godkänd;

b.) {för underhållet:}
att detsamma under nuvarande Kungsladugårds-
arrende ombesörjes af arrendatorn, under
garanti derför att Stadens hälft i kostnaden
högst uppgår till 75 rd om året, samt att denna
hälft utbetalas vid hvarje kalenderårs slut
från och med året näst efter grafvens fullbor-
dande.

c.) {för tomtegarne i det vattensjuka distriktet:}
{att} de af dem, hvilka sig dertill förbundit,
på en gång affordras erbjudna anläggnings-
bidraget 12 rd, äfvensom årligen i all framtid
underhållsbidraget 75 öre [per] tomt;

{att} inga tomter mellan Storgatan och Gräns-
gatan på Norr hädanefter utlemnas utan det
vilkoret, att tomten skall på en gång, före till-
trädet, lösas med 12 rd såsom ersättning för vat-
tengrafvens anläggning, och blifvande egare
deraf tillförbindas att årligen, från och med
tomtens första intagning, till stadskassan utgifva
75 öre såsom underhållsbidrag; derom skrifvelse
skall till Magistraten aflåtas.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

[MARG: 59.]

{§. 4.}
Efter föredragning af Utskottets utlåtande i an-
ledning af Barnmorskorna Schinklers och Qvarn-
ströms framställningar angående arfvodet för
deras kostnadsfria biträde åt fattiga, be-
slöts genom votering med 23 röster mot 5;

{att} Stadsfullmäktige skulle vidblifva beslutet
derom att äldre Barnmorskearfvodet för kost-
nadsfria biträdet åt fattiga, utgörande 200 rd,
skall på 2:ne Barnmorskor lika fördelas;

{att} Stadsfullmäktige uppdraga åt Drätsel-
kammaren att underhandla och träffa aftal
med 2:ne af de yngre i Staden befintliga Barn-
morskorna om lemnande af sådant biträde
som nämndt är, emot åtnjutande från Stads-
kassan af årligt arfvode 100 rd hvardera;

{att} detta aftal skall börja den 1 instun-
dande April och första gången räcka till
årets slut samt derefter ställas på kalen-
derår;

{att} Barnmorskan Schinkler för tiden till
den 1 instundande April hade att uppbära
sitt Barnmorskearfvode efter 200 rd per
år, enär hon till den tiden
ensam stått för fattigpraktiken.

Minoriteten röstade för Barnmorskornas aflöning efter antalet
förlossningar.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdskostnad, Sjukvårdspersonal]

[MARG: 57.]

{§. 5.}
Föredrogs Herr Joh. Waléns motion om anstäl-
landet af en litterat rådman här i Staden, jemte
Magistratens och Berednings Utskottets deröfver
afgifna utlåtanden, hvari motionen blifvit af-
styrkt på flere anförda grunder.

Efter slutad öfverläggning, afgjordes, genom
votering med 15 röster mot 13 röster, att motionen
ej skulle till någon åtgärd föranleda;
och röstade minoriteten för bifall till
motionen.

[ÄRENDEORD: Förvaltningspersonal]

[MARG: 54.]

{§. 6.}
I anledning af Magistratens anmodan
till Stadsfullmäktige att välja en rådman
å stadens rådstufvurätt och Magistrat, hade
Berednings Utskottet sig utlåtit och dervid
hemställt, att val må företagas af {en} rådman,
samt medgifvas, att de tvenne öfriga vakanta
rådmansplatserna, enligt Magistratens förslag,
tillsvidare hållas obesatta.

Under öfverläggningen yrkades, bland annat,
uppskof med frågan, och blef detta äfven
Stadsfullmäktiges beslut vid votering med
18 röster mot 10, hvilka sistnämnde afgåfvos
derför att framställningen från Magistraten och
utlåtandet från Utskottet skulle nu pröfvas.

Härefter afgjordes, utan votering, att
arrendet skulle vid Stadsfullmäktiges nästa
sammanträde förekomma.

[ÄRENDEORD: Förvaltningspersonal]

[MARG: 44.]

{§. 7.}
Nuvarande Gästgifverientreprenören Herr C. R.
Alexandersson hade hos Magistraten gjort
framställning att hans kontrakt med staden,
innefattande skjutsentreprenaden, värdskapet i
Gästgifverihotellet och utskänkningsrätt,
måtte på ytterligare 10 år prolongeras
från och med den 1 instundande Oktober, hvarefter
Magistraten deröfver infordrat Stadsfullmäk-
tiges yttrande.

I enlighet med Drätselkammarens i saken
infordrade utlåtande; och då nuvarande
bränvinslagstiftning icke medgåfve förlänande af
utskänkningsrätt i samband med skjutsen och hotell-
värdskapet - hvadan entreprenören hade att skaffa
sig sådan rätt på enahanda sätt, som Stadens
öfriga Källarmästare - skulle Stadsfullmäk-
tige i yttrandet till Magistraten

1:o förklara det gjorda anbudet icke kunna till
pröfning upptagas såsom ifrågasättande större rät-
tigheter, än Staden numera kan utlemna; men

2:o medgifva Magistraten rättighet att träffa
aftal med Sökanden Alexandersson att förestå
skjutsen och gästgifveri hållningen samt innehafva
gästgifverihotellet här i Staden
under tre år från och med den 1 instundande Oktober,
mot ett årligt arrende till Staden af 1500 rd och
på samma vilkor, som i nuvarande kontrakt
stadgas, med uteslutande endast af hvad som rörer
utskänkningen vid gästgifveriet.

[ÄRENDEORD: Gästgiveri]

[MARG: 58.]

{§. 8.}
På derom af Drätselkammaren gjord hemställan
beslöts att de bärpålar som anbringas för Nybrons
uppstödjande skulle få förses med jernhylsor
till förvaring mot röta, och att Nybrons iståndsättning
finge efter Drätselkammarens plan företagas, ehuru
ett öfverskridande af den i utgiftsstaten beräknade
kostnaden icke kunde undvikas; uppgående
den nu beräknade kostnaden till 8020 rd 50 öre.

[ÄRENDEORD: Brokostnad]

{§. 9.}
På framställning af Styresmannen vid Carl
Gustafs Stads Gevärsfaktori Herr Kapitenen
G. Blix, hvilken framställning förordats af
Drätselkammaren, beslutades att till den
eld- och Wattenvakt vid dammarne och
Wattenverken som gemensamt hålles
af Staden och Gevärsfaktoriet, skulle, i an-
seende till allmän förhöjning i lefnadskost-
nader, från Stadskassan utgå 250 rd [MARG: (250 rd)] årligen
från den 1 nästkommande Maj.

[ÄRENDEORD: Saknas]

{§. 10.}
Till handlingarne lades en anmälan af Drät-
selkammaren derom att Enkan Lindborgs
stuga på Westermarken blifvit åt Staden
inköpt för 8 rd och komme att nedrifvas
så snart annan bostad kunnat anvisas åt
der boende, fattigunderstöd åtnjutande, personer.

[ÄRENDEORD: Saknas]

[MARG: {61.}]

{§. 11.}
Drätselkammaren hade hemställt att till Gas-
verket måtte få afgå föreskrift, att den gaslykta
å Munktellsgatan, bakom den nu åstadkomna
afstängningen af gatan, ej vidare måtte på
stadens bekostnad tändas, enär nämnda gata
ej vore för allmänheten tillgänglig annorledes
än genom en, enskild person tillhörande, väg.

Då detta ärende till behandling företogs
afträdde Ordföranden, såsom jäfvig, och hans plats
intogs af vice Ordföranden.

Under öfverläggningen yrkades dels bifall
till Drätselkammarens framställning, dels att med
besluts fattande må anstå tills nästa lysnings-
termins inträde, enär man haft anledning anta-
ga att egaren till Klosterströms gjuteri skulle
söka få den lägenheten lagd under Staden,
och denna lägenhet skulle med Staden förenas
just genom den ifrågavarande Munktellsgatan,
samt förhållandet med lyktan sålunda kunde
anses blifva förändrad.

Genom votering med 14 ja mot 13 nej förklarades
ärendet hvilande tills nästa lysningstermins
inträde på nyss anförda skäl.

[ÄRENDEORD: Gasanläggning]

[MARG: 62]

{§. 12.}
Stadsfullmäktige skulle hos Kongl. Majt:s
Befallningshafvande förorda bifall till
Carolina Trosanders ansökning om tillstånd
att vid sommarluststället Djurgården,
under tiden från och med den 1 instundande
Maj till den 1 Oktober, få idka Wärdshus-
rörelse med utskänkning af spirituösa
drycker, under vilkor, att bränvin icke ut-
lemnas annorledes än vid måltider åt
spisande gäster samt att värdshuset öppnas
kl. 6 på morgnarne och stänges kl. 11 hvarje
afton.

Beslutet fattades vid votering med 24 röster
mot 4 röster hvilka sistnämnda afgåfvos
jemväl för förord men med inskränkning af
försäljningstiderna till kl. 10 på aftnarna
under Maj och September månader.

[ÄRENDEORD: Alkoholförsäljning]

[MARG: 63.]

{§. 13.}
Stadsfullmäktige skulle på enahanda
sätt förorda Wärdshusrörelses idkande
vid utstället Sommarro i Fors socken.

Häremot reserverade sig Herr C. O. Öberg.

[ÄRENDEORD: Saknas]

[MARG: 64.]

{§. 14.}
Stadsfullmäktige förklarade sig icke af
Stadens medel vilja lemna sökt bidrag för
fästningsfången N:o 91. Erik Victor Wetterstens
afresa till Amerika.

[ÄRENDEORD: Saknas]

[MARG: 65.]

{§. 15.}
Till Drätselkammaren remitterades för
beredning Herr C. O. Öbergs framställning om
Nygatans förlängning rakt fram till lands-
vägen och om Tullgatans utläggning på bredden.

[ÄRENDEORD: Vägfråga]

[MARG: 66.]

{§. 16.}
Herr J. Svengren, såsom Ordförande för Komi-
terade för fonden af 16 April 1871, före-
visade Komiterades protokoll angående af
dem under detta år åt tvenne smidesarbetare
beviljadt understöd. Detta protokoll upplästes.

[ÄRENDEORD: Saknas]

Samma dag uppläst och justerat

/F, A, Stenman,/
/B. L. Hessle./

1874 den 11 Maj på Rådhussalen offentligen uppläst, betyga

/Anton Ekström/
/L. B. Ekelund/
/C. Klein/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 mars 1874,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107055.

Personrelationer