Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 maj 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 maj 1898

Anmärkning

{1898, den 12 Maj.}

Närvarande: samtlige Herrar Stadsfullmäktige med undan-
tag af Herr Aulin, som är vid Riksdagen, och
Herr Söderblom med anmäldt och godkänt förfall.

{§ 1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll utsågos Her-
rar Johnson och Koraen.

{§ 2.}
I afgifvet utlåtande öfver Drätselkammarens förslag
om nybyggnad å tekniska skolans tomt härstädes hade
Direktionen öfver samma skola meddelat, att förslaget, med
sina rymliga och väl anordnade lokaler och uthus, på
ett fullt tillfredsställande sätt fyllde det behof af
ökadt utrymme, direktionen ansett nödigt, börande dock
vid byggnadens uppförande iakttagas, dels att nybyggnadens
skorstenar upp-
fördes så högt öfver bredvidliggande byggnader, att er-
forderligt drag från gjuteriugnen bereddes, dels ock att
jemväl gas-, vatten- och
kloakledningar i densamma blefve införda; och
hade direktionen derjemte, med hänsyn till den blif-
vande byggnadens läge i förhållande till stadshuset
och den framdeles betydande Gymnastikgatan, ifrå-
gasatt, huruvida icke ur skönhetssynpunkt vore
lämpligare antingen att byggnadens midtparti utdroges
så, att jemväl uthusen kunde å detsamma inrym-
mas i hvilket fall ingångarne till dessa borde flyt-
tas från den mot stadshuset vettande gafveln till
byggnadens framsida, hvarmed utan afsevärdt större
kostnad byggnaden skulle vinna i utseende och jem-
väl trefnaden i stadshusets mot skolans tomt vettan-
de hotellafdelning ökas, eller att byggnades läge
omkastades så, att den prydligare delen, inrymman-
de vaktmästarelokal, förlades intill Gymnastikgatan,
hvarigenom ock en del af den vanprydande brandgaf-
veln till huset å tomten N:r 119 skulle döljas.

I enlighet med Drätselkammarens hemställan beslöto
Stadsfullmäktige, att å tekniska skolans tomt härstä-
des mot gränsen af tomten N:r 115 och 116 skulle upp-
föras en mindre byggnad, inrymmande bostad för
vaktmästaren, nödiga uthus samt lokaler för tvätt
och värmning af vatten till skurning, för form-
ning, gjutflaskors torkning och ugn för gjutning, i
hufvudsaklig öfverensstämmelse med ingifna rit-
ningar, hvarvid likväl, med afseende å hvad Direktio-
nen öfver tekniska skolan anmärkt och föreslagit, de än-
ringar i ritningarne och byggnadens anordning, som
kunde finnas lämpliga och ändamålsenliga, borde vid-
tagas; att vid byggnadens uppförande gas-, vatten- och
afloppsledning jemväl borde deri införas; att lemna
Drätselkammaren uppdrag att gå i författning om
arbetets verkställande; samt att jemväl bemyndiga
Drätselkammaren att, för bestridande af kostnader-
na, hvilka beräknats till c:a 10000 kronor, upptaga till-
fälligt lån, der detta befunnes nödigt.

[MARG: {175} 1896 T.]

{§ 3.}
I afgifna utlåtanden öfver de ingifna ansöknin-
garne till nyinrättade stadsarkitektbefattningen här-
städes hade anförts:

{af Byggnadsnämnden} att, då sökandene Gustaf Adolf
Lindberg och Carl Adolf Ambrosius anmält sig efter
ansökningstidens utgång och deras meriter syntes vara
de öfrigas underlägsna, dessa båda icke borde kom-
ma under ompröfning vid frågan om tjenstens tillsät-
tande, samt att, med anledning af de sökandes meri-
ter och hvad om dem af de ingifna handlingarne
kunnat inhemtas, Nämnden ansett att å förslag till
erhållande af befattningen borde i nedanstående ord-
ning följande tre af sökandene uppföras, nämligen

i första rummet: Arkitekten Emil Befve härstädes,
i andra rummet: Arkitekten Gerdt Hallberg i Stockholm och
i tredje rummet: Arkitekten Aug. Atterström, jemväl i
Stockholm

{samt af Drätselkammaren}, att kammaren under förklaring, det
den ansåge
de tre af Byggnadsnämnden å förslag uppförda hvar
för sig för tjensten väl meriterade och lämpliga, funne
att med hänsyn till såväl det arbete, som Arkitekten
Befwe för stadens räkning här utfört, som ock till den
öfriga verksamhet inom sitt fack, han under de år
han här vistats, utöfvat, Arkitekten Befwe borde erhålla
befattningen såsom stadsarkitekt i Eskilstuna.

Sedan Stadsfullmäktige härefter beslutat att val af
Stadsarkitekt nu skulle företagas, verkstäldes valet
med slutna sedlar samt utföll på sätt efterföljande § i
protokollet utvisar.

[MARG: {263} 1897 S.]

{§ 4.}
Till Stadsarkitekt i Eskilstuna med tjenstgöring
i enlighet med för tjensten antagen och faststäld in-
struktion samt mot årlig lön af 1500 kronor utsågs
Arkitekten Gerdt Hallberg i Stockholm med 21 röster
mot 13, hvilka tillföllo Arkitekten Emil Befwe i Eskils-
tuna; och skulle befattningen tillträdas den 1 nästkom-
mande Juni månad.

[MARG: {263} 1897 S.]

{§ 5.}
Med magistratsskrifvelse öfverlemnades K. M:ts och
Rikets Kammarrätts utslag den 15 sislidne Mars i
fråga om den år 1896 gjorda taxeringen af O. F. W:s jern-
vägsaktiebolags inkomster af sin rörelse samt af rörel-
sen vid centralstationen i Eskilstuna, och hade K.
Kammarrätten dervid förklarat, dels att jernvägsbolaget
icke skall i Eskilstuna taxeras för någon andel af hela
sin rörelse, dels ock att bolaget skall för all sin in-
komst af rörelsen vid Eskilstuna centralstation
beskattas i Fors socken.

Bevis öfver delgifningen skulle genom utdrag af
protokoll till Magistraten öfversändas.

Vidare beslöto Stadsfullmäktige remittera ärendet
till Utskottet för utlåtande, huruvida utslaget borde
hos KM:t öfverklagas eller icke.

[MARG: {177} 1896 {226} 1897. O.{res.}]


{§ 6.}
Med magistratsskrifvelse öfverlemnades KMBef:des i lä-
net resolution den 25 nästl. April, hvarigenom fast-
stälts Stadsfullmäktiges den 10 derförutgående Mars må-
nad fattade beslut om förbud för barn att inom Eskils-
tuna stad idka viss försäljning, samt föreskrifvits att
samma ordningsstadga skall träda i kraft en månad
efter den 25 April 1898.

Bevis öfver delgifningen genom utdrag af protokollet
skulle tillika med resolutionen åtecknad stämpelafgift
tre kronor till Magistraten öfversändas.

[MARG: {16} m.]

{§ 7.}
Till Utskottet för beredning och utlåtande remit-
terades en af Byggnadsnämnden i utdrag af dess
protokoll den 9 innevarande månad innefattad fram-
ställning om vidtagande af åtgärder för att, då ny-
byggnader nu komme att uppföras å tomten N:r 68 här-
städes och de förutvarande byggnaderna skulle rifvas,
genomföra stadsplanens föreskrift om förgård utan-
för sagda tomt mot Strandgatan.

[MARG: {26} T.{res.}]

{§ 8.}
Med skrifvelse den 6 innevarande månad hade Ma-
gistraten {dels} öfverlemnat i bestyrkt afskrift KM:ts
nådiga bref den 15 nästl. April hvarigenom KM:t med upphäfvande
af kap. I och II
i nu gällande reglemente för staden ej mindre lemnat
fastställelse
å det af Stadsfullmäktige den 10 September
1897, beslutade nya reglemente för Eskilstuna stad samt
lönestat för Borgmästare och Rådmännen härstädes, i
hvilket nådiga bref förklarats, att KM:t funnit den i
andra stycket af § 7 i förslaget till reglemente förekom-
mande bestämmelsen i fråga om beloppet af den för
auktioner inom staden utgående provision
innefatta ett ämne, deruti KM:t,
i den ordning detsamma understälts nådig pröfning,
icke ville meddela yttrande, äfvensom att Rådmannen
Carl Gustaf Löfmark för sin nu innehafvande tjenst icke
vore underkastad den i § 31 af reglementet stadgade skyldig-
het för lagfaren rådman att vid viss ålder afgå från tjen-
sten, än äfven förordnat att, då inom Eskilstuna af-
gifter för bouppteckningars och arfskiftens förrättande
icke vidare tagas i beräkning till bestridande af löner
eller andra allmänna utgifter, stadgandet i 9 kap. 1 §
Ärfdabalken derom, att vid uppteckning af egendom, som
finnes i bo, lydande under stadsdomstol eller utgöres
af fastighet i stad, borgmästare och råd skola nämna
två eller flere redlige män, som egendomen uppteckna
och värdera, skulle upphöra att gälla i afseende å bo-
uppteckning i Eskilstuna, samt sterbhusdelegare der-
städes ega att såväl till uppteckning och värdering
af egendomen, som ock till arfskifte kalla gode
män på sätt, som stadgadt är om bo, hvilket under
stadsdomstol icke lyder, {dels} meddelat, att Magistraten
den 2 innevarande Maj ånyo anslagit den genom Borg-
mästaren Sixten Alms frånfälle ledigblifna borg-
mästaretjensten till ansökan ledig, {dels ock} anhållit,
att Stadsfullmäktige, efter tagen del af det nådiga
brefvet, ville detsamma till Magistraten återställa för
kungörande till ansökning af deri omförmälda, ny-
bildade rådmanstjenst.

Stadsfullmäktige beslöto öfverlemna handlingar-
ne i ärendet till Utskottet för ombesörjande af det
nya reglementets och den nya lönestatens tryckning
samt för afgifvande af utlåtande öfver de åtgärder,
som med anledning häraf kunna blifva erforderliga.

[MARG: {136} 1897 R.res.]

{§ 9.}
Till Utskottet för beredning remitterades en af Fa-
briksidkaren Aug. Stenman väckt motion att, då an-
ledning syntes förekomma till antagande, att någon
åtgärd beträffande det Byggnadsnämnden lemnade
uppdrag att utarbeta förslag till ny byggnadsordning
för Eskilstuna stad under den närmaste tiden icke
vore att förvänta, Stadsfullmäktige måtte tillsätta
en komité af fem personer med uppdrag att utarbeta
och till Stadsfullmäktige aflemna förslag till ny bygg-
nadsordning för Eskilstuna stad, hvilken byggnads-
ordning komme att stå i närmare öfverensstämmel-
se med byggnadsstadgan för rikets städer än som vore
fallet med den för staden nu gällande byggnadsordnin-
gen.

[MARG: {27} B.res.]

{§ 10.}
Delgåfvos Stadsfullmäktige protokollet, hållet vid sam-
manträde den 25 nästl. månad med komiterade för fon-
den af den 16 April 1871; och försågs protokollet med
anteckning om delgifningen.

{§ 11.}
Stadsfullmäktiges sammanträde ajournerades, medan
Utskottet sammanträdde för beredande af de valärenden,
hvilka under nedanstående §§ finnas omförmälda.

{§ 12.}
Till ledamot i Styrelsen för Norra Södermanlands
jernvägsaktiebolag för tiden från och med ordinarie bo-
lagsstämman detta år till samma bolagsstämma år
1899 återvalde Stadsfullmäktige med öppen omröst-
ning Fabriksidkaren Knut Söderblom, hvarjemte
Stadsfullmäktige till suppleant för honom under
samma tid jemväl återvalde Bankdirektören Hjalmar
Åkerstein.

{§ 13.}
Till ombud för staden vid blifvande ordinarie bo-
lagsstämma innevarande år med Trafikaktiebolaget Grängesberg-
Oxelösund utsågs Fabriksidkaren m. m. Arvid Nilsson.

{§ 14.}
Till ombud för staden vid blifvande ordinarie bo-
lagsstämma vid Oxelösund - Flen - Vestmanlands jern-
vägsaktiebolag innevarande år utsågo Stadsfullmäk-
tige Fabriksidkaren m. m. Arvid Nilsson.

{§ 15.}
Att i egenskap af stadens ombud vid innevarande
års ordinarie bolagsstämma med aktieegarne i Norra
Södermanlands jernvägsaktiebolag föra stadens talan och
utöfva dess rösträtt utsågo Stadsfullmäktige Fabriks-
idkaren Knut Söderblom.

{§ 16.}
Protokollsjustering skulle ega rum å stadshuset Lör-
dagen den 14 innevarande månad kl. 2 e. m.

[MARG: {reg.}]

Justeradt den 14 Maj 1898.

/Arvid, Nilsson/
/A, W, Koraen/
/Gustaf Johnson/

År 1898 den 16 Maj å Stadshuset offentligen uppläst betyga:

/Joh, Aug, Larsson/
/Hans; Swenson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 maj 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 9 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107054.

Personrelationer