Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 maj 1887

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 maj 1887

Anmärkning

{1887 den 12 Maj.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af
Ordföranden Herr Doktor T. Munktell
Herr A. Falk
Herr Joh. Engström
Herr H. Lagerbäck
Herr K. Söderblom med godkända förfall.

{§.1.}
Med anledning af Magistratens remiss med infordrande
af Stadsfullmäktiges yttrande öfver de anmärkningar,
hvilka hos Läns Styrelsen ingifvits mot Stadsfull-
mäktiges förslag till hamnområde för staden Eskils-
tuna, remitterades handlingarne till Hamndirek-
tionen, med uppdrag, att till Stadsfullmäktige
inkomma med förslag till det infordrade yttrandet.

{§.2.}
Sedan Styresmannen vid Carl Gustafs Stads Gevärs
faktori till Konungens Befallningshafvande den
15 sistlidne April inlemnat besvärsskrift mot
Stadsfullmäktiges den 13 Oktober 1886
fattade beslut om utmynnandet af den afloppsledning,
hvilken här i staden blefve i sammanhang med
vattenledningen anlagd, samt Stadsfullmäktiges för-
klaring deröfver infordrats, så uppdrogs nu
åt Wattenlednings Komitén att till Stadsfull-
mäktige inkomma med förslag till den infor-
drade förklaringen.

{§.3.}
I fråga om sättet för gymnastiklokalens uthyrande
eller upplåtande till fremmande ändamål -
hvarom motioner voro väckta af Herrar Ade
Falk och E. A. Lundblad - hade Utskottet afgif-
vit sitt utlåtande efter det ej mindre allmänna
läroverkets Rektor än Skolrådet blifvit i
ämnet hörda.

Nu föredrogos dessas yttranden jemte Utskottets
utlåtande, enligt hvilket Utskottet ansett föreva-
rande angelägenhet blifva lämpligast ordnad med
antagande af följande bestämmelser:

"1:o Under skolterminerna upplåtes endast undan-
tagsvis lokalen för andra ändamål eller åt en-
skilda personer och sällskap.

2:o Drätselkammaren handhafver frågan om lokalens
upplåtande, och detta sålunda, att Drätselkammaren
eger omedelbart afslå saken om Drätselkammaren
dertill finner anledning; men i annat fall har
Drätselkammaren att före afgörandet begära
yttrande af Rektor vid allmänna läroverket
och af Skolrådets ordförande, och derest de
båda eller blott endera af dem afstyrkte, skall
något upplåtande ej ske."

varande denna framställning motiverad dermed
att "Gymnastikhuset skall användas både för
allmänna läroverkets och folkskolans gymna-
stiköfningar, och sålunda bådas Styresmän må-
ste vara intresserade af att lokalen ej, till
förhinder för skolorna, användes för frem-
mande ändamål".

Af Utskottets ledamöter voro reservationer anförda:

1:o {af Herr Åkerstein}, i hvad anginge Skolrådsord-
förandens hörande, då Herr Åkerstein ansåge
läroverkets rektor ensam hafva befogenhet;

2:o {af Herr Söderblom}, som ansett endast nämnda
rektor böra ega rätt bifalla eller afslå ansökning
om lokalens användning för andra ändamål, än det
med lokalen afsedda.

Under öfverläggningen yrkades:

1:o bifall till Utskottets förslag;

2:o bifall till samma förslag med tillägg af den förklaring att
Gymnastikhuset finge begagnas, förutom af skolorna,
jemväl af Skarpskytteföreningen och för Brand-
väsendets behof;

3:o att Stadsfullmäktige måtte bestämma att under
skolterminerna finge Gymnastikhuset endast
begagnas af skolorna, skarpskytteföreningen och
för brandväsendet, samt att för mellanterminerna
Drätselkammaren hade att besluta i ämnet;

4:o bifall till Herr Åkersteins reservation.

Med 13 röster mot 12 röster - hvilka afgåfvos
för förslaget i 3:dje punkten - godkändes Utskottets
förslag.

Reservationer häremot anmäldes af Herrar
C. W. Dahlgren, P. Liljeqvist, Arvid Nilsson, A. F.
Dahlström, O. Aspelin, Theofr. Boberg och E. A. Berg.

I föregående voteringar om kontraproposition,
afgåfvos 14 röster för yrkandet i 3:dje punkten mot
11 röster för yrkandet i 4:de punkten, och derefter
15 röster för 3:dje punkten mot 9 röster för 2:dra punktens
yrkande. -

[MARG: 27]

{§.4.}
I öfverensstämmelse med Utskottets utlåtande
samt med 17 röster mot 5 afslagsröster beslutade
Stadsfullmäktige att antaga ackord å cirka 17 pro-
cent för förre Stadsfogden W. Hennings kommu-
nalutskylder för år 1886, uppgående till omkring
160 kronor.

Ledamoten Herr A. F. Dahlström var ej närvarande
under behandlingen af detta ärende.

[MARG: 28.]

{§.5.}
I enlighet med Utskottets utlåtande beviljades
afskrifning af aflidne Sliparen Gustaf Adolf
Carlssons i gården N:o 9 kommunalutskylder,
enär boet efter honom vore fattigt. -

[MARG: 28.]

{§.6.}
I anledning af Herr T. Bobergs motion om anslag
af medel för att kemiskt undersöka vattnet nedan-
för Sliphuset, der kloakledningen skall utmynna,
beslutade Stadsfullmäktige enligt Utskottets
hemställan:

{att} en sådan undersökning skall vidtagas;
{att} kostnaden derför tages af Wattenlednings-
medlen samt
{att} verkställigheten uppdrages åt Wattenlednings-
Komitén.

[MARG: 28.]

{§.7.}
Rörande Helsovårds Nämndens anhållan det
Stadsfullmäktige måtte träda i författning om
vidtagande af lämpliga åtgärder till före-
kommande af olägenheter i sanitärt hänseende
i följd af bristande vattenaflopp i det mellan
gårdarne N:ris 287-299 och Gevärsfaktoriets
mark befintliga dike, hade Drätselkam-
maren afgifvit begärdt utlåtande, hvari Drät-
selkammaren först förklarade sig finna att af
Landshöfdinge Embetets utslag den 4 Oktober 1886,
angående detta dike, framginge skyldighet för
staden att ingripa i det hänseende Helsovårds
Nämnden begärt, och vidare ansett arbetet böra omfatta
följande åtgärder:

1:o upprensning af nuvarande dike till borttagande af
osunda bottensatser;

2:o fyllning helt och hållet af det dike, som sträcker
sig mellan Drottning- och Bruksgatorna, hvilken del
icke afbördade vatten från annat håll af staden;

3:o fyllning af diket från Bruksgatan till Tullgatan
till erforderlig höjd och derefter anbringande der
af en provisionel träränna till vattenafbördandet
intilldess den underliggande dikesfyllningen hunnit
erhålla fasthet, men derefter läggning af rännsten
derstädes;

hvarjemte Drätselkammaren tillkännagaf sig redan
låtit påbörja dikets ordnande, emedan dikes-
fyllning nu funnes att få kostnadsfritt genom
vattenledningsarbetet der i trakten.

Efter öfverläggning bifölls, med 18 röster mot
7, Drätselkammarens förslag, blott med den ändring
i 3:dje punkten, att Stadsfullmäktige icke besluta
vare sig om träränna eller rännsten, utan öfver-
lemna dessa detaljer åt Drätselkammaren att
bestämma, äfvensom i fråga om beredande af aflopp för
vattnet.

[MARG: 25.]

{§.8.}
Efter föredragning af Drätselkammarens anmälan
att kontraktet med Eskilstuna Gaslysningsaktiebolag,
om gatubelysning i staden, tilländagått med den
30 sistlidne April, lemnade Stadsfullmäktige i
uppdrag åt Drätselkammaren att med nämnda
bolag underhandla och uppgöra förnyadt
kontrakt om gatubelysning på ett år.

[MARG: 29.]

{§.9.}
Jemlikt protokoll den 27 sistlidne April anmälde
Drätselkammaren angelägenheten att få utrönt
om Hjelmaresänkningsbolaget hade någon skyldighet
att reparera de utskof i dammarne härstädes, hvilka
samma bolag byggt, men hvari bottenstenar blifvit
af strömmen lösryckta och bragta ur sina lägen, -
hvilken fråga för öfrigt sammanfölle med en tidigare
framställning rörande dammarne;

hvarjemte Drätselkammaren hemstälde om beslut
huruvida den erforderliga reparationen skulle under
tiden verkställas af Drätselkammaren. -

I förra hänseendet remitterades ärendet till
Utskottet för beredning;

och för öfrigt beslutades, med 14 röster mot 9, att
Stadsfullmäktige skulle aflåta skrifvelse till Styrelsen
för ifrågavarande sänkningsbolag, med anmaning, att
den erforderliga reparationen varder af bolaget
verkställd. -

[MARG: 30. Exped.]

{§.10}
Stadsfullmäktige godkände Drätselkammarens
anmäldta åtgärder i afseende å renhållningen af
Nybron samt om vaktaren för dervarande svängbro,
samt att på enahanda vis finge fortgå, fastän
utgiftsstaten dermed öfverskredes.

[MARG: 31.]

{§.11.}
Stadsfullmäktige uppdrogo åt Wattenledningskomi-
tén att för stadens räkning gå i författning derom
att det inköpta wattenledningsområdet varder
afsöndrat från stamegendomarne Hvilsta
och Snopptorp, samt att afgäld blifver för området be-
stämdt. -

[MARG: 32.]

{§.12}
För beredning remitterades till Drätselkammaren
Fabriksbolaget Hedlund & C:o anhållan om beslut
huruvida staden ville begagna sig af sin vid nästa års
utgång inträdda rätt till inlösen af vattenverket
Stampen.

[MARG: 33.]

{§.13.}
Enligt protokoll af förlidne gårdag anmälte Drätsel-
kammaren att Muraren A. G. Andersson på
uppgifvet sätt förehade ombyggnad och förstoring
af sin stugubyggnad N:o 19 å Westermarken, ehuru
han, på derom under förlidet år gjord ansökan,
fått afslag; och hemstälde Drätselkammaren om
bemyndigande att hos vederbörande begära åläg-
gande för Muraren Andersson att från platsen
borttaga den ifrågavarande byggnaden, vid äfventyr,
att detsamma eljest blefve på hans bekostnad
verkstäldt; hvarjemte Drätselkammaren hemstälde
om att ett sådant bemyndigande äfven må lemnas
Drätselkammaren för framtiden derest Drätselkam-
maren funne anledning till vräkningsdomars sö-
kande för andra Westermarksstugor.

Under öfverläggningen yrkades:

1:o bifall till Drätselkammarens framställning;

2:o medgifvande åt Muraren A. G. Andersson att få
fullborda sin stugubyggnad på den nya grunden,
under vilkor, att blott i densamma blefve {två}
boningsrum, såsom i den gamla varit;

3:o medgifvande åt Muraren Andersson att fortfarande
på platsen hafva stuga, blott densamma ej blefve
större än den gamla varit, och att han sålunda
till den storleken finge fullborda stugubyggnad.

Stadsfullmäktige biföllo Drätselkammarens
hemställan, med 16 röster mot 9, hvilka senare
afgåfvos för yrkandet i 3:dje punkten; och
hade i en föregående votering om kontrapropo-
sition 16 röster afgifvits för 3:dje punkten mot
9 för yrkandet i 2:dra punkten.

Reservationer anmäldes af Herrar C. A.
Ström, C. A. Lundberg, Theofr. Boberg, C. W. Dahlgren,
E. A. Berg, A. Hellstedt och Carl Andberg, under
anförande, att det vore svårt att veta om byggnads-
företaget af Andersson skett på trots eller genom
okunnighet.

[MARG: 34.]

{§.14.}
Som, i näst föregående §. behandlade ämnet,
Stadsfullmäktige gifvit Drätselkammaren bemyn-
digande äfven för framtiden att söka vräknings-
domar å Westermarksstugor, derest Drätsel-
kammaren funne anledning dertill; men Herr
C. W. Dahlgren ansåg detta olämpligt; så väckte
Herr Dahlgren nu motion att beslutet derutinnan
måtte af Stadsfullmäktige upphäfvas.

Motionen remitterades till Utskottet för
beredning.

{§.15.}
Jemlikt Protokoll för den 6 i denne månad gjorde
Byggnads Nämnden framställning om inlösen af en
jordremsa af tomten N:o 62, enligt företedd skiss,
för utläggning af Strandgatans början till lämplig
bredd vid Skinnarbron.

Ärendet remitterades till Drätselkammaren
för beredning.

[MARG: 35.]

{§.16.}
Herr C. W. Dahlgren väckte nu muntligen motion
att Stadsfullmäktiges denne dag fattade beslut om
Gymnastikhuset, enligt §.3 här ofvan, såsom olämp-
ligt, måtte af Stadsfullmäktige upphäfvas; - och
remitterades motionen, för beredning, till Utskottet. -

{§.17.}
Herr E. A. Lundblad väckte muntligen motion att Drät-
selkammaren får uppdrag gå i författning vid nästa
lysningsår om belysning af Gränsgatan å Norr i
likhet med förut väckt förslag, vare sig genom upp-
görelse med Gasverket eller med annan person;
och remitterades motionen till Drätselkammaren
för beredning.

(Herr E. G. Åbergh erhöll permission från sammanträdet.)

{§.18.}
På Herr Aug. Stålbergs förslag erhöll Herr
v. Ordföranden uppdrag att taga reda på fortgången
af postfrågan enligt Herr Ade Falks motion och
derom tillskrifva Riksdagsfullmäktigen Herr K. Söder-
blom med uppdrag från Stadsfullmäktige att hos
Kongl. General Postdirektören efterhöra huru långt
frågan har avanserat.

{§.19}
Herrar O. Aspelin och Aug. Stålberg erhöllo upp-
drag att jemte Herr v. Ordföranden justera
dagens protokoll nu efter slutadt sammanträde.

Justeradt samma dag

/Axel Karlsson/
/Aug; Stålberg/
/O. Aspelin/

År 1887 den 16 Maj å Rådhuset offentligen upp-
läst; betyga.

/C. A. Nilsson/
/Aug, Eriksson/

[MARG: 36]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 maj 1887,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107053.

Personrelationer