Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 maj 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 maj 1892

Anmärkning

{1892, den 12 Maj}

Närvarande: samtelige Herrar Fullmäktige utom
Ordf. D:r Munktell och
Herr Liljeqvist, båda med anmäldta och godkända förfall,
Herr Aulin, som är vid Riksdagen samt
Herr Stenman, utan anmäldt förfall.

{§ 1.}
Vice Ordförande intog ordförandeplatsen och ledde
förhandlingarne.

{§ 2.}
Att jemte vice Ordföranden justera dagens protokoll ut-
sågos Herrar Grönberg och Lagerbäck.

{§ 3.}
Föredrogs Berednings utskottets utlåtande den 21 April
1892 öfver det af Polischefen väckta förslaget om inrättan-
de af pensioner för polispersonalen, hvilket utlåtan-
de Utskottet - under anmärkande af den omständig-
heten att Styrelsen för Städernas Allm. Brandstodsbolag
för fastigheter förklarat sig icke kunna bifalla den
af brandkårsbefälet gjorda hemställan om nedsättning
i brandstodsafgifterna för den händelse fast brand-
kår här komme att upprättas - afstyrkt bifall till
motionen af anledning {dels} att, i händelse alla nuva-
rande poliskonstaplar komme att qvarstanna under
den föreslagna tjenstetiden, staden skulle icke alle-
nast för dessa få vidkännnas betydande utgifter, utan
äfven erhålla en poliskår, hvari det öfvervägande
antalet medlemmar skulle bestå af äldre män, ett
förhållande, som icke kunde vara gagneligt, då en
poliskårs styrka tvärtom låge deri, att dess med-
lemmar vore ungt och kraftigt folk, hvaraf åter
följde, att utbyte af konstaplar, när så erfordrades,
vore bättre än att länge qvarhålla dem i tjensten, {dels
ock} att att frågan om pensioner åt poliskårer här i
Sverige vore så ny, att man ännu icke med någon
säkerhet kunde bedöma resultaten af en dylik in-
rättning.

Sedan Polischefen Borgmästaren Alin, hvilken vore
vid sammanträdet närvarande, sökt gendrifva de af
Utskottet anförda motiven till dess afstyrkande utlå-
tande och Herr Hallström förklarat sig icke kunna god-
känna såsom motiv för afslag den gjorda inblandningen
af frågan om sänkning i brandstodsafgifterna, derest
fast brandkår komme att upprättas, hvilken fråga icke
borde sammanblandas med den föreliggande om inrättan-
de af pensioner för polispersonalen, blef motionen i
enlighet med Utskottets företag af Stadsfullmäktige af-
slagen.

[MARG: 59.]

{§ 4.}
I likhet med hvad Utskottet tillstyrkt beslöto Stads-
fullmäktige bifalla en af enkan Anna Fredrika Caro-
lina Andersson gjord, af Herr E.A. Berg såsom egen
motion upptagen ansökning om efterskänkande af de
hennes numera aflidna man Sliparen Gustaf Ema-
nuel Andersson, till belopp af 22 kronor 5 öre påförda
kommunalutskylder till Eskilstuna stad för år 1891.

[MARG: 81.]

{§ 5.}
I enlighet med hvad Byggnadsnämnden hemstält
i fråga om det af Drätselkammaren gjorda ock af Bered-
ningsutskottet med utlåtande den 19 Juni 1890 till-
styrkte förslag rörande afhjelpande af åtskilliga oe-
gentligheter hvad angår gatunamn ock adressnummer
här i staden beslöto Stadsfullmäktige:

1:o) Att benämningen "Nedre" och "Öfre" å olika delar
af såväl Nybrogatan som Gymnastikgatan skulle såsom obehöf-
liga och vilseledande bortfalla och gatorna i fråga hädan-
efter till hela deras utsträckning benämnas allenast Nybrogatan och Gymnastikga-
tan;
2:o) att, då Stadsfullmäktige förut beslutat utbyta nam-
net Oxbacken mot Slottsbacken, namnet Oxbacksga-
tan hädanefter skall utbytas mot namnet Slottsgatan;
3:o) att underställa Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes
i länet godkännande ej mindre beslutet om utbytan-
det af benämningen Nedre och Öfre Gymnastikgatan mot
Gymnastikgatan och Oxbacksgatan mot Slottsgatan, än
äfven Stadsfullmäktiges den 8 Mars 1888 fattade beslut
att Lasarettsgatan skall benämnas Klostergatan och Ox-
backen Slottsbacken, hvaremot och då benämningen Öfre
och Nedre Nybrogatan icke finnes upptagen å den af Kongl.
Maj:t gillade och faststälda stadsplanen, der gatan i hela
dess utsträckning bär namnet Nybrogatan utan endast synes hafva
godtyckligen tillkommit, någon under-
ställning af beslutet i denna del icke erfordras;
4:o) att, i enlighet med Drätselkammarens förslag, adressnum-
mer skola åsättas husen vid Nybrogatan i en följd, räk-
nadt från ån och hela vägen till gatans slut;
5:o att tomterna vid Noaks tvärgator skola åsättas adress-
nummer och förty tomten N:o 100 få adressnummer 1, tomten
N:o 101 adressnummer 2, tomten N:o 97 adressnummer 1 och
tomten N:o 98 adressnummer 2;
6:o) att tomten N:r 87 vid Oxbacksgatan eller Slottsgatan
skall åsättas tomtnummer 11 mot nämnda gata;
7:o) att tomterna vid Tunaforsgatan och Södra Munktells-
gatan icke för närvarande skola åsättas adressnummer;
8:o) att tomterna vid Smedjegatan skola åsättas adressnum-
mer från och med 1a) till och med 35 å venstra samt från
och med 2a) till och med 38 å högra sidan af gatan från
ån räknadt, dervid tomterna N:ris 127g) och 127b) skola erhålla
respektive adressnummer 1a) och 1b) samt tomten n:r 135
adressnummer 2a) och tomterna N.o 127f) och 127e) resp.
adressnummer 2b) och 2c) hvarefter adressnumreringen
kommer att löpa i jemn följd utefter gatans sträckning
från och med N.r 3 på venstra och N:r 4 å högra sidan af gatan,
9:o) att Tekniska skolans vid Nygatan belägna byggnad
med tomtnummer 125 och 126 skall åsättas tvänne adress-
nummer 10 och 12 samt tomterna vid samma
gatas högra sida från ån räknadt, från nämn-
da byggnad erhålla adressnummer från och med 14 till
och med 48; samt
10:o) att i öfrigt godkänna Drätselkammarens, af Ut-
skottet och Byggnadsnämnden biträdda förslag till adress-
numrering upptaget å den af Drätselkammaren uppgjorda
och ärendet bilagda karta öfver staden och upprättadt i
full öfverennsstämmelse med föreskrifterna i Landshöfdin-
ge Embetets resolution den 21 Maj 1879 rörande särskild
adressnummerordning i staden

[MARG: Trans. till KMB, {83.}, exp.]

{§ 6.}
Genom Magistrats remiss delgåfvos Stadsfullmäktige
Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes resolution den 25 näst-
lidne April hvari förordnats att förre Handlanden J.M.
Videgren skall för innevarande år uteslutas ur Torshälla
Stads mantalslängd, der han blifvit uppförd, samt föras
i mantal i Eskilstuna stad.

Stadsfullmäktige läto härvid bero och skulle bevis om
delgifningen jemte 3 kronor; resolutionen åtecknad stäm-
pelafgift, som till betalning ur stadskassan utanord-
nades, till Magistraten öfverlemnas för att KMBef:de i
länet tillställas.

[MARG: {61}]

{§ 7.}
Genom Magistratens remiss delgåfvos Stadsfullmäktige
Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes resolution den 19
och 20 nästlidne April, hvari förordnats, att
arbetarne Carl August Ekstrand Lindholm, född den 12
Februari 1864, och Anders Ludvig Jansson, född den 1 Okto-
ber 1868, hvilka för innevarande år mantalsskrifvits i
Fors socken, skola för samma år föras i mantal i Eskils-
tuna stad.

Stadsfullmäktige läto härvid bero, ock skulle bevis
öfver delgifningen genom utdrag af protokollet Ma-
gistraten tillställas.

[MARG: 74.]

{§ 8.}
Till Utskottets beredning och afgifvande af utlåtande
remitterades:

1:o Drätselkammarens framställning i fråga om Skolrå-
dets anhållan att få från och med nästa läsår disponera den
lokal i gamla skolhuset vid Rinmanstorg, hvilken ännu
icke blifvit till Skolrådets förfogande upplåten;

[MARG: {84}]

2:o En af Albertina Lund gjord, af Herr E.A. Frieman såsom
egen motion upptagen ansökning och efterskänkande af
henne påförd bevillning till staden för inkomst af arbete under år 1891;

[MARG: {85}]

3:o En af Julius Engblom Såsom utredning man i aflidne
Handlanden Ivar Blomqvists sterbhus, gjord, af herr Lund-
ström såsom egen motion upptagen ansökning om afskrif-
ning af 50 procent af de Blomqvist för år 1891 påförda kom-
munalutskylder till Eskilstuna stad;

[MARG: {86.}]

4:o En af Herr H. Lagerbäck väckt motion om efterskänkning
till hela beloppet eller en del af de Folkskoleläraren
Carl Olsson för år 1891 påförda kommunalut-
skylder till staden;

[MARG: {87.}]

5:o En af enkan Josefina Jansson gjord, af Herr G.E. Svahn-
bäck såsom egen motion upptagen ansökning om nedsätt-
ning i de sterbhuset efter hennes aflidne man J. Jans-
son för år 1891 påförda kommunalutskylder till Eskils-
tuna stad;

[MARG: {88}]

6:o En af Herr Th. Boberg muntligen väckt, af tomtkarta
och handlingar åtföljd motion om ersättning för kostnaderna i och för upprättan-
de af tomtkarta öfver tomterna N:ris 356, 358 och 389, samt
för verkstälda landtmäteriförrättningar å berörda tom-
ter till sammanlagdt belopp af omkring 40 kronor.

[MARG:{89.}

{§ 9.}
Till Drätselkammarens beredning remitterades en af
vice Ordföranden väckt motion derom att, då utrymmet
i Tekniska skolans lokal vore så strängt anlitadt,
att till och med kollegiirummet måste användas till
lektionsrum, två rum finge å vinden till skolans lokal
inredas, deri modellkammaren och biblioteket skulle
inrymmas, hvarigenom åter de för sådant ändamål förut
använda rummen kunde blifva till lektionsrum till-
gängliga.

[MARG: {90.}]

{§ 10.}
Herr Aug. Stenman pliktade två kronor för förfallolös ute-
varo från dagens sammanträde.

Justeradt den 13 Maj 1892

/Axel Karlsson/
/Hilmer Lagerbäck/
/Fredrik Grönberg/

År 1892 den 16 Maj å Rådhuset offenligen uppläst betyga

/Gust, Carlsson/
/Aug; Winbom/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 maj 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107049.

Personrelationer