Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 juni 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 juni 1890

Anmärkning

{1890 den 12 Juni.}

Närvarande: Samtlige Herrar Stadsfullmäktige
med undantag af.

Herr Th. Munktell
Herr Theofr. Boberg
Herr Th. Engström

med godkända
förfall.

{§ 1.}
Ordförandeplatsen intogs af Herr vice Ordföranden.

{§ 2.}
Föredrogs revisorernas berättelse om föregående års
räkenskaper och förvaltning, äfvensom dertill hörande
två anmärkningsbilagor, försedda med förklaringar
af Drätselkammaren och Fattigvårdstyrelsen; Och
fattades följande beslut: [MARG: 5 st.]

{1:o rörande Drätselkammaren}
att förklaringarne godkändes:

{2:o. rörande Fattigvårdsstyrelsen}
a) den afgifna förklaringen öfver anmärkningen
i första punkten godkändes.

b) vidare förekommo följande anmärkningar:
2. " I arbetsinrättningens Kassakladd finnas
för April månad en felräkning på 30 öre.
Der står nemligen 969 hela matportioner
à 31 öre upptagna till 300,69 i stället för
300,39 kronor."

3. " Samma kassakladd pag. 18 upptager äfven
utbetalningar af hjonens flitpengar, till
A. Högelin Kronor 1,98, L. P. Fagerström 0,64
samt J. W. Andersson 0.04, hvilka poster
icke blifvit hjonen debiterade."

4. Afräkningsboken pag. 165 utvisar för
fattighjonet J. L. Lybeck ett saldo af kronor
1,47, som ej blifvit i hufvudräkningen
upptaget. Detta konto uppvisar ännu ett
fel då hela Kontot nemligen utgör blott
kronor 0,87 i stället för 1,47.

Dessa tre anmärkningar hade blifvit af Fattig-
vårdsstyrelsen godkända, hvadan Fattigvårds-
styrelsen hade att vidtaga de till följd af anmärk-
ningarna nödiga rättelser.

5. Beträffande de under Fattigvårdsstyrelsens
förvaltning stående fonder hade revisorne
anmärkt att en del af dessa fonder äro inblandade
i fattigkassan, hvilket revisorerna funnit
icke böra ega rum utan borde enligt revisorernas mening
berörda fonder vara helt och hållet fristående.

Fattigvårdsstyrelsen hade godkänt an-
märkningens befogenhet samt tillika förklarat att
Zetterbergska vedfondens medel skola blifva i Sparbank
insatta och att balanserna i öfriga ifrågavarande fonder
redan blifvit i Sparbank insatta.
Stadsfullmäktige läto härvid bero.

6. " Wid genomgåendet af Fattigvårdsstyrelsens verifika-
tioner hafva följande fel upptäckts:

N:o 937 upptager Kron. 3.50, kassaboken 3 Kron;
1595 upptager Kron. 89,37 kassaboken 87,37 Kron
1604 upptager Kron. 10.- kassaboken 6.-
2,280 upptager Kron. 43.45 kassaboken 43,35."

Fattigvårdsstyrelsens öfver anmärkningen afgifna
förklaring lydde sålunda:
"Verifikation N:o 937 å Kr 3,.50, är oriktig.-
I kassaboken införde 3 Kronor är rätt

Verifikation N:o 1595 å Kr 89,37 är riktig.- I kassaboken införda
87 Kr 37 öre är felskrifvet.

Verifikation 1604 å 10 Kr. är felskrifven. I Kassaboken är rätt
infördt, 6 Kronor.

Verifikation 2280 å 43 Kr 45 öre är rätt.- I kassaboken införda
43 Kr 35 öre är felskrifvet.

Med godkännande af förklaringen beslutade Stadsfull-
mäktige att de anmärkta felaktigheterna skulle i öfver-
enstämmelse dermed rättas.

3:o Samtliga redovisningsskyldige beviljades full
ansvarsfrihet för förvaltningen under år 1889.

[MARG: 105]

{§ 3.}
Då nu val af landstingsmän och deras suppleanter
skulle företagas, tillkännagaf valförrättaren att enligt [MARG: 6]
från Pastorsembetet Stadsfullmäktige tillhandakom-
men uppgift Stadens folkmängd den 1 Januari
detta år uppgått till 10,333 personer, hvadan och då
antalet landstingsmän för Staden ökats till fem,
Stadsfullmäktige nu hade att utse tre landstings-
män och tre suppleanter.

Tillika tillkännagaf valförrättaren att medelbart
valsätt skulle tillämpas.

Wid härefter företaget val af landstingsmän
erhöllo af 26 röstande Provinsialläkaren Victor Mossberg
23 röster och winhandlanden E. A. Lundblad
19 röster samt förklarades af valförrättaren
valde till landstingsmän för Eskilstuna stad.

Närmast i röstetal voro Herr Doktorn Theofr.
Munktell med 11 röster och Fabriksidkaren C. W.
Dahlgren med 10 röster, hvadan desse uppsattes
å förteckning till ny omröstning.

Denna andra omröstning uföll sålunda
att Herr Doktorn Munktell erhöll 17 röster och
Fabriksidkaren C. W. Dahlgren 8 röster, hvarjemte
en valsedel af Stadsfullmäktige förklarades
ogiltig.

Valförrättaren tillkännagaf att Herr Doktorn
Theofr. Munktell således blifvit utsedd
till landstingsman för Staden.

Derefter företogs val af tre landstings-
manssuppleanter, hvarvid af 26 röstande
21 röster afgåfvos för Fabriksidkaren
Arvid Nilsson och 15 röster för Ingeniören
Knut Söderblom, hvilka förklarades valde
till landstingsmanssuppleanter.

Närmast i röstetal voro Rektorn
Axel Karlsson och Apotekaren A. W. Koraen,
hvilka hvardera erhöllo 6 röster och
uppsattes å förteckning till ny omröstning.

Wid derefter företagen andra omröst-
ning mellan sistbemälde personer tillföllo
15 röster Rektorn Karlsson och 11 röster
Apotekaren Koraen; Och förklarades
Rektorn Axel Karlsson vald till lands-
tingsmanssuppleant.

[MARG: 104]

{§ 4.}
Hos Stadsfullmäktige hade enkan Albertina Melin
i gården N:o 293 anhållit att afkortning å hennes
aflidne man Faktoriarbetaren L. G. Melins kommu-
nalutskylder till staden för år 1889 måtte beviljas
så att utskylderna nedsättas från nu upptagna tre
bevillningskronor till en bevillningskrona

Efter beredning hade Utskottet till avräkningen
tillstyrkt bifall och efter en stunds öfverläggning, dervid
Herr Berg ansåg avräkningen böra afslås, enär boupteck-
ning efter aflidne Melin icke företätts och boets ställning
icke torde vara dålig, samt Herr Lundblad yrkade bifall
till Utskottets hemställan, beslutade Stadsfullmäk-
tige till ansökningen lemna bifall.

[MARG: 106]

{§ 5.}
Med anledning af Herr Styresmannens vid Carl
Gustafs Stads Gevärsfaktori hos Stadsfullmäktige
gjorda framställning att, sedan Landshöfdingeembetet
lemnat Stadsfullmäktiges beslut om Stadens nya
brandordnings tillämpning å Gevärsfaktoriet utan
afseende, nämnda brandordning likväl fortfarande
såsom hittills må gälla för Gevärsfaktoriet och att, på
grund häraf, manskap måtte tilldelas faktorisprutan
samt att några vid faktoriet anstälda personer måtte
utväljas till förste och andre chef vid densamma,
beslutade Stadsfullmäktige, i enlighet med Utskottets
utlåtande, förklara, det Stadsfullmäktige, som
ansåge en anslutning af Gevärsfaktoriet till Stadens
brandväsende önsklig, för den händelse Gevärsfaktoriet
till Konungens Befallningshafvande inginge med fram-
ställning att Stadens brandordning må jemväl å faktoriet
tillämpas deremot icke hade något att erinra, men
tillika tillkännagifva att, derest brandordningen
blifver för faktoriet gällande, brandbefäl vid
faktoriets spruta icke komma att utses i annan
ordning än Stadens öfriga brandbefäl.

[MARG: 107]

{§ 6.}
I enlighet med Utskottets utlåtande beslutade
Stadsfullmäktige att såsom infordradt yttrande öfver
enkefru Carolina Dahlströms och Handlanden
A. Th. Broms hos Konungens Befallnings-
hafvande gjorda ansökningen om erhållande af
rättighet till idkande af handel med krut med
mera förklara, att Stadsfullmäktige väl icke
hade något att erinra mot någondera af sökan-
denas lämplighet, men att, då två rättigheter till
kruthandel ännu icke torde kunna för Staden
utverkas, Stadsfullmäktige, i betraktande af
att enkefru Dahlströms aflidne man i en följd
af år utan anmärkning idkat sådan handel
i samma lokal och med samma upplagsplats,
som enkefru Dahlström nu anmält sig skola
till handeln använda, icke kunde annat
än till enkefru Dahlströms ansökan tillstyrka
bifall.

[MARG: 108]

{§ 7.}
I fråga om Drätselkammarens kostnadsförslag till muddring
och strandskoning i ån samt i sammanhang dermed
gjorda framställning rörande det ifrågasatta arbetets
bedrifvande hade Utskottet, i hufvudsaklig öfver-
ensstämmelse med Drätselkammaren hemställt:

att Stadsfullmäktige måtte godkänna att, vid
blifvande muddring, vattendjupet må blifva,
i segelleden 11 fot, på andra ställen, der lös
mark förekommer, 7 fot och för fast mark 5 fot,
allt vid ett vattenstånd af 5,2 fot å Faktoriets
vattenmärke;

att de strandlinier, hvilka Stadsfullmäktige den 8
November 1888 godkänt endast "till grund för kostnads-
förslaget", nu måtte af Stadsfullmäktige såsom blifvande
strandlinier godkännas, dock med den inskränkning att
dermed ej må afses strandliniens dragande åstad tomten
N:o 42;

att i och för detta arbetes bedrifvande på för Staden
lämpligaste sätt ett lån af 122,000 kronor må upp-
tagas samt åt Drätselkammaren uppdragas att för
ändamålet i mån af behof anskaffa tillfälliga lån,
intill dess beslut om upptagande af fast lån
hinner af Stadfullmäktige fattas och bringas
till utförande;

samt att hamnkassan debiteras kostnaden för
de muddringsarbeten, som äro erforderliga för
segelledens fördjupande.

Stadsfullmäktige biföllo Utskottets hemställan.

[MARG: 109]

{§ 8.}
Det till detta sammanträde uppskjutna ärendet
angående ny byggnadsordning blef nu, efter förnyad beredning
af Utskottet, företaget till behandling på sätt som följer: [MARG: Tr.]

{§ 2.}
I enlighet med Herr Stålbergs af Utskottet tillstyrkta
förslag beslutade Stadsfullmäktige ett nytt moment till denna
paragraf så lydande:
3. Till Nämndens Sekreterare må ej utses någon dess ledamot.

{§ 4.}
mom. 1

Utskottet hade fortfarande tillstyrkt bifall till dess förslag,
hvaremot Herr Åkerstein nu framlade ett ändringsförslag af följande
lydelse:

"Byggnadsnämnden vakar öfver att gatuhåll, som icke blifvit
mot särskild afgift aflöst och af Kommunen öfvertaget, af gårds-
egare fullgöres så långt tomten sig sträcker samt att i öfrigt
underhåll af gator, gångbanor, torg och broar fullgöres af kom-
munen genom dess Drätselkammare."

Efter öfverläggning, hvarunder Herr Falk yrkade bifall
till Utskottets förslag samt Herr C. A. Lundberg d. y. bifall till
Herr Åkersteins förslag blef vid votering Utskottets förslag
af Stadsfullmäktige bifallet med 19 röster mot 6 röster,
som afgåfvos för Herr Åkersteins förslag.

{mom. 2.}
Utskottet hade äfven beträffande detta moment hemställt
om bifall till dess förslag.

Häremot hade inom Utskottet afgifvits reservation
af Herrar Åkerstein och Lundblad, hvilka ansett att
ordet "Drätselkammaren" borde utbytas mot "Byggnadsnämnden."

Wid votering erhöll reservanternas förslag 17 röster samt
Utskottets förslag 9 röster,
hvadan Stadsfullmäktiges beslut
blef att ordet "Drätselkammaren" skulle mot "Byggnads-
nämnden" utbytas.

{§ 5.}
Utskottets af detsamma ånyo tillstyrkta förslag
godkändes.

{§ 15.}
mom. 1
I enlighet med Utskottets nu afgifna förslag beslu-
tades följande lydelse å momentets början:
"Inom Stadens planlagda område etc (lika med
Utskottets ursprungliga förslag).

Herr Aug. Stålberg föreslog att efter detta
moment ett nytt moment skulle införas så
lydande:

"Önskar någon uppföra hus å område, för hvars
bebyggande dylik plan ej finnes, göre derom i god
tid förut anmälan hos Byggnadsnämnden, som, med eget
yttrande deröfver, öfverlemnar ärendet till Stadsfullmäktige,
hvarefter med detsamma så förfares, som i 2 kapitlet
af Kongl. Byggnadsstadgan sägs; Och vore emellertid, intill
dess plan i laga ordning faststäld blifvit, byggnads uppförande
å dylikt område förbjudet."

Förslaget remitterades till Utskottets beredning.

Af Herr H. Lundberg väckt förslag att i byggnads-
ordningen skall intagas bestämmelse derom att
i densamma skall införas såväl instruktion som
taxa för Stadsingeniören blef af Stadsfullmäktige
i enlighet med Utskottets hemställan, afslaget.

Slutligen beslutade Stadsfullmäktige att byggnadsordningen
icke skall i nu antaget skick till Konungens Befallnings-
hafvande för fastställelse öfverlemnas utan att dermed
skall anstå, till dess Stadsfullmäktige rörande Herr
Stålbergs förslag om ett nytt moment till §15 fattat
beslut.

{§ 9.}
Herr Falk anhöll om permission från sammanträdet,
hvilket Stadsfullmäktige beviljade.

{§ 10.}
Till Utskottet remitterades för beredning:

1:o Drätselkammarens framställning rörande gatunamn
och adressnummer;

2:o Drätselkammarens förslag till ny sotaretaxa; [MARG: 116.]

3:o Helsovårdsnämndens framställning om löneför-
bättring åt dess tillsyningsman; [MARG: 118]

{§ 11.}
Stadsfullmäktige delgåfvos Konungens Befallnings-
hafvandes till Magistraten aflåtna skrifvelse den 2 i denna
månad, enligt hvilken skrifvelse Konungens Befallnings-
hafvandes i Westmanlands län genom beslut den 29 sist-
lidne Maj förordnat att Gjutaren Oskar Fredrik Mellberg,
förut mantalsskrifven i Eskilstuna, skall för innevarande
år mantalsskrifvas i Bro socken af Westmanlands län.

{§ 12.}
Stadsfullmäktige delgåfvos Landshöfdingeembetets
i Östergötlands län resolution den 10 Maj 1890, hvarigenom
förordnats att Måleriarbetaren Albert Johan Sandberg
skall, med bifall till denne gjord framställning, för
innevarande år mantalsskrifvas i Östra Tollstads socken.

Resolutionen lades till handlingarne och skulle af
Stadskassan utbetalas fyra kronor affordrad stämpelafgift.

{§ 13.}
Stadsfullmäktige delgåfvos Konungens Befallningshaf-
vandes tvenne den 6 sistlidne Maj meddelade utslag,
hvarigenom förordnats att Smidesarbetaren Axel Fredrik
Höglund jemte hustru och barn samt Mjölnardrängen
Adolf Fredrik Öller med hustru och barn skola
ur Stadens mantalslängd för detta år uteslutas och inom
andra kommuner mantalskrifvas.

Stadsfullmäktige läto härvid bero och utanordnades
af Stadskassan sex kronor affordrad stämpelafgift å
utslagen.

{§ 14.}
Stadsfullmäktige delgåfvos Konungens Befall-
ningshafvandes elfva den 19 sistlidne Maj
meddelade Utslag, enligt hvilka ogifta Paulina
Sofia Palmblad, Låssmeden Lars Johan Jansson,
Smidesarbetarne Carl Emil Jansson, Thure Eskil
Constantin Fast, Carl Gustaf Robert Fast, Johan
Olsson, Carl Anders Lindqvist och Carl Olof
Söhr med hustru och barn, enkorna Johanna
Mathilda Stenqvist och Anna Maria Westberg
och hennes son Erik samt Ciselören Carl Erik An-
dersson skola ur Stadens mantalslängd för
detta år uteslutas och mantalsskrifvas inom
andra kommuner.

Stadsfullmäktige läto härvid bero och skulle
af Stadskassan utbetalas utslagen åsatta stämpel-
afgifter trettiotre kronor.

{§ 15}
Genom Magistraten öfverlemnades ej mindre Konungens
Befallningshafvandes till Magistraten aflåtna skrifvelse
den 22 nästlidne Maj än äfven i afskrift Kongl. Maj:ts [MARG:{ver}]
nådiga bref den 24 sislidna April angående Stadsfull-
mäktiges underdåniga ansökning att få uppföra ett nytt sliphus
i stället för Sliphuset N:o 46; och hade Magistraten,
tillika i enlighet med Konungens
Befallningshafvandes berörda skrifvelse, anmodat Stads-
fullmäktige att, derest Stadsfullmäktige vilja inlösa den
nuvarande Sliphusbyggnaden på de i nådiga brefvet
stadgade vilkor, till Magistraten inkomma med beslut i
ämnet samt de remitterade handlingarne dervid återställa.

Inom Stadsfullmäktige väcktes förslag om att ärendet
skulle remitteras till Wattenverkskomiten, men beslutade
Stadsfullmäktige att ärendet skulle till Utskottet
remitteras.

Herr Aug. Stålberg yrkade på omedelbar beredning af Utskottet
men vid anstäld votering beslutade Stadsfullmäktige
remiss i vanlig ordning med 13 röster mot 12 röster, som
afgåfvos för Herr Stålbergs förslag.

{§ 16.}
Föredrogs af Herr Ade Falk ingifven motion om
understöd åt aflidne Fabrikören Oskar Svallings efter- [MARG:{ver}]
lemnade omyndiga barn; Och beslutade Stadsfull-
mäktige remittera motionen till Fattigvårdsstyrelsen
för beredning.

[MARG: 123]

{§ 17.}
I skrifvelse den 11 i denna månad anhöllo [MARG: {ver.}]
Fabriksidkaren Arvid Nilsson, Rektorn
Axel Karlsson, Fabriksidkaren Aug. Stålberg, Win-
handlanden E. A. Lundblad och Telegrafkommissarien
Hjalmar Åkerstein, hvilka den 24 Januari
1889 blifvit valde till ledamöter i Wattenledningsstyrelsen
valde med uppdrag tillika att utföra anläggning af elektrisk
gatubelysning, med förmälan att detta uppdrag blifvit fullgjordt,
om entledigande från uppdraget samt ansvarsfrihet för deras åtgärder
samt hemstälde tillika att Stadsfullmäktige måtte godkänna
utöfver det i årets utgiftsstat för anläggningens fullbordande
afsedda belopp gjord utbetalning af 666 kronor för
skyddsräcke m. m. äfvensom tillåta att blifvande
Styrelse får använda 1243 kronor för inköp av reserv-
delar med mera.

Jemte skrifvelsen öfverlemnades instrument
öfver besigtningar verkstälda af O. E. Westin
och Edvard [Årfelt].

Ärendet remitterades till beredning af Utskottet,
med uppdrag tillika att inkomma med förslag till ny Watten-
ledningsstyrelse.

[MARG: 117]

{§ 18.}
Stadsfullmäktige erhöllo del af Konungens Befall-
ningshafvandes resolution den 22 nästlidne Maj,
deri Konungens Befallningshafvande, som Stads-
fullmäktige återkallat sin väckta talan om enkan
Anna Sofia Jonssons och hennes barns mantals-
skrifning i Torshälla socken, funnit vidare
yttrande i målet icke erfordras.

{§ 19.}
Stadsfullmäktige delgåfvos Kongl. Kammarrättens
utslag den 25 sistlidne April,
deri Kongl. Kammarrätten ej till pröfning upptagit af Staden anförda besvär
öfver 1888 års taxeringsnämnds
för Kloster socken af pröfningsnämnden gillade
beslut att i berörda sockens taxeringslängd öfver fast
egendom, för hvilken bevillning erlägges, upptaga
staden tillhöriga inom Kloster socken belägna egoområde med
derå uppfördt vattenledningsverk med taxeringsvärde
af 101,000 kronor samt taxera staden för 10,000
Kronors inkomst af samma vattenledningsverk.

Ärendet remitterades till Utskottets beredning.

{§ 20.}
Stadsfullmäktige delgåfvos Konungens Befallnings-
hafvandes sju utslag, meddelade fyra den 27 nästlidne
Maj och tre den 2 innevarande Juni och hvarigenom
förordnats, att ogifta Lovisa Johanna Gustafsson,
Smidesarbetarne Gustaf Alfred Olsson jemte hustru
och barn samt August Wilhelm Pettersson, Stenhuggaren
Emil Persson, Kakelarbetaren Johan Gustaf
Ljung, Arbetskarlen Erik Gustafsson med hustru
och barn samt Smidesarbetaren Frans Wilhelm
[Stenborg], skola uteslutas ur Stadens mantalslängd
och föras i mantal inom andra kommuner.

Stadsfullmäktige läto härvid bero och skulle
af Stadskassan utbetalas tjuguen kronor affordrad
Stämpelafgift för utslagen.

{§ 21.}
Stadsfullmäktige delgåfvos Konungens Befallningshafvandes
skrifvelse till Magistraten den 7 i denne månad,
hvaraf inhemtades att Öfverståthållareembetet
förordnat att pigan Josefina Mathilda Kling, förut
mantalsskrifven i Eskilstuna, skall för innevarande
år mantalsskrifvas i Stockholms Stad.

{§ 22.}
Föredrogs en genom Magistraten ankommen
så lydande ansökan: [MARG: 2 ex]

"Till Stadsfullmäktige i Eskilstuna

I och för helsans vårdande anhålles härmed
vördsamt om tjenstledighet från den 30 Juni till och
med den 15 Augusti. Ingeniör Åke Carlsson
härstädes föreslås att under denna tid uppehålla
tjensten. Läkarebetyg bifogas. Eskilstuna
den 10 Juni 1890. /C. F. Virgin./"

Vid hvilken ansökan fogades betyg af Stadsläkaren
E. V. Pallin att Stadsingeniören Virgin vore i behof
af tjenstledighet under den begärda tiden.

Ansökningen bifalls och förordrades Ingeniören Åke
Carlsson att uppehålla tjensten under tiden.

[MARG: 104]

{§ 23.}
Upplästes protokoll, hållet vid sammanträde med
Komitén för fonden af den 16 April 1871 den 8 nästlidne
April.

{§ 24.}
Herr Aug. Stålberg, som infunnit sig efter sammanträdets
början, befriades från
plikt härför.

{§ 25.}
Herrar Aug. Stålberg och Albin Hellstedt
utsågos att jemte ordföranden justera protokollet
Lördagen den 14 innevarande månad kl. 4 e. m. å
Stadshuset.

Uppläst och justeradt den 14 Juni 1890

/Axel Karlsson/
/Aug, Stålberg/
/Albin, Hellstedt/

År 1890 den 16 Juni å Rådhuset offentligen
uppläst betyga:

/Gust Carlsson/
/Aug; Winbom/

[MARG: 110]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 juni 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107048.

Personrelationer