Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 juni 1884

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 juni 1884

Anmärkning

{1884 den 12 Juni.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af: Herr Ordföranden, Doktor Theofr. Munktell
Herr E. A. Lundblad
Herr E. G. Svahnbäck
Herr K. Söderblom, alla dessa med godkända förfall

Herr T. Engström, utan anmäldt förfall.

{§. 1.} Ordförandeplatsen intogs af Herr vice ordföranden.

{§. 2.}
Föredrogs Revisorernes berättelse om föregående årets
Kommunala räkenskap och förvaltning, äfvenså
dervid fogade 3:ne anmärkningsmemorial rörande
Drätselkammaren, Fattigvårdsstyrelsen och Hamndi-
rektionen, hvilka hvar för sig bemött anmärknin-
garne med förklaringar; och fattades följande
beslut,

1:o {rörande Drätselkammaren:}
att förklaringarne voro nöjaktiga;

2:o {rörande Fattigvårdsstyrelsen:}
att räkenskapsföraren, jemlikt godkända anmärknin-
gar, skall ersätta kassan 50 öre för felräkning den
31/10 och 1 Krona för felräkning den 28/2, men skall ersättas
7 öre för felräkning den 27/1 och 50 öre för felräkning den
31/12, och sålunda ersätta tillsammans 93 öre.

3:o {rörande Hamndirektionen:}
att afgifna förklaringen vore nöjaktig.

4:o {angående i sjelfa berättelsen gjorda
andraganden}
a.) {om aflönings utbetalning för en vakant poliskon-
stapelssyssla,}
- hvarom Herr Borgmästaren nu muntligen lemnade
förklaring -
b.) {om Spruthusmästarens aflöning;}
att, hvad anfördt blifvit i revisionsberättelsen ej
föranledde till åtgärd;

5:o {om samtliga förvaltningar:}
att full ansvarsfrihet beviljades de redovisnings-
skyldige för förvaltningen under år 1883.

[MARG: 287.]

{§. 3.}
Till Landstingsmän för Eskilstuna stad valdes:
Herr Fil. Doktorn och Riddaren Theofr. Munktell med 23 röster,
och Herr Winhandlanden och Riksdagsfullmäktigen E. A. Lundblad
med 22 röster
- begge vid första omröstning, - af 25 röstande.

{§. 4.}
Wid härefter företaget val af 2:ne landstingsmans-
suppleanter, hvari deltogo 25 röstande, utsågs
vid första omröstning till Landstingsmanssuppleant
Herr vice Pastorn E. G. Åbergh med 21 röster; [MARG: 2:da]
och som Herrar Handlanden A. F. Dahlström och
Kollega A. Falk derefter kommo högst i röstetal,
den förra med 6 och den sednare med 5 röster,
blefvo dessa uppförda å omröstningsförteckning,
hvarefter, vid andra omröstningen, till Landstings-
manssuppleant utsågs Handlanden A. F. Dahlström
med 13 röster. [MARG: 4:de]

{§. 5.}
Upplästes Utskottets utlåtande i anledning
af Herr A. Falks förslag om det tillägg till
Stadsfullmäktiges arbetsordning, att då kallad
Stadsfullmäktig uteblefve från sammanträde
utan anmäldt förfall, frågan om påföljden
skulle uppskjutas intill dess den uteblifne fått
tillfälle sig förklara; och hade Utskottet hem-
ställt att motionen ej måtte till någon Stads-
fullmäktiges åtgärd föranleda, enär en till sam-
manträde kallad ledamot, om han visste sig
förhindrad, kunde straxt på kallelselistan det-
samma angifva, eller, om hindret efteråt upp-
stode, kunde genom budskickning anmäla det-
samma till ordföranden eller ock till sjelfva sam-
manträdet, på hvilket frågan om påföljden
för uteblifvandet sist af alla ärenden behandlades, hvar-
jemte bifall till motionen ansåges innefatta en
skärpning af författningen, hvilken nöjde sig
med pliktfällandet.

Motionären yrkade bifall sin motion,
och ärendet afgjordes, med 12 röster mot
12 och ordförandens afgöranderöst, så, att
Utskottets utlåtande bifölls.

[MARG: 288.]

{§. 6.}
Öfver ett af Hamndirektionen framstäldt för-
slag om stadfästelse af en å bilagd karta
med blå linie utmärkt strandlinie vid
Nybrohamnen skulle begäras Byggnads-
Nämndens utlåtande.

[MARG: 289.]

{§. 6½.}
Till fullbordan af Stadsfullmäktiges den 13 De-
cember 1883 fattade beslut om jordbyte med Herr
C. Bergstedt för reglering af vissa gator och af
hans tomter N:ris 67, 68 och 69, hade Drätselkam-
maren begärt Stadsfullmäktiges underskrift
å nu i detta ärende föredragna Bytesbref;
och detta bifölls samt verkställes af Herr Ordfö-
randen vid dagens sammanträde på Stadsfull-
mäktiges vägnar.

[MARG: 290.]

{§. 7.}
I anledning af Stadsfullmäktiges Ordförandes
den 13 December 1883 och 10 April 1884 väckta
förslag om strandregleing utanför Munktells
Mekaniska Verkstads aktiebolags intill strömmen
liggande fastigheter, hade Byggnadsnämnden
afgifvit utlåtande, innefattadt i utdrag
af dess protokoll för den 9 sistlidne Maj,
deraf inhemtades att ifrågasatta regleringen
syntes i första hand hafva till
ändamål att genom utfyllning i Eskilstuna-ån
vid bolagets tomter N:o 300 och 301 här i staden
samt vid Klosterström, hvilket äfven ligger i staden,
bereda bättre utrymme för bolaget vid ån,
men jemväl att åstadkomma en mera jemn
och ändamålsenlig sträckning af åns norra
strand vid bolagets omförmälda fastigheter; samt
att ByggnadsNämnden på i utlåtandet anförda
skäl för sin del tillstyrkt det utfyllning af ån
finge af bolaget verkställas till det område,
som funnes angifvet å Herr Kommissions-
landtmätaren C. A. Åkersteins häröfver upp-
rättade plan med vilkor dock att stranden å
området i fråga af bolaget försåges med strand-
skoning, lämpligast af sten, såsom varande både med
afseende på hållbarheten och utseendet tjenligast;
innehållande den ifrågavarande planen, efter föl-
jande beskrifning på kartan:

"Den {röda} linien utmärker den föreslagna nya
strandlinien, hvilken går från {a} i en jemn cirkel-
båge om 558 fots radie till {b} hvarifrån den kröker i en båge
om
427 fots radie till {c} och vidare i en likaledes jemn
cirkelbåge
om 1110 fots radie till {d};" -
- hvarefter stranden skulle gå efter den {gula}
liniens visning i rak linie från lyftkrans-
bryggan vid Klosterström till punkten {f} å Kartan.

Stadsfullmäktige biföllo det väckta för-
slaget, med vilkor att strandskoningen göres
af sten; och som ärendet kunde anses innefatta
en jemkning af ringare betydenhet i stadsplanen,
skulle beslutet underställas Kongl. Maj:ts Befall-
ningshafvandes godkännande.

[MARG: 291.]

{§. 8.}
Upplästes Landshöfdinge Embetets utslag den
10 Maj 1883, angående stadfästelse å Stads-
fullmäktiges beslut den 10 föregående April,
om stängning under sön- och helgedagar af ut-
skänkningsställena under instundande försälj-
ningsår.

[MARG: 276.]

{§. 9.}
ByggnadsNämndens utlåtande skulle begäras
öfver:

1:o Herr A. Hellstedts nu ingifna motion om ett
tillägg till Byggnadsordningen för staden, i af-
seende å byggnader vid Westermarksgatan; [MARG: 292]

2:o Herr E. A. Lundblads motion, om torrläggning
af nya läroverkstomten. [MARG: 293,]

{§. 10.}
Utskottets utlåtande infordras öfver en motion
af Herr Pastor E. G. Åbergh, nu muntligen fram-
ställd i öfverensstämmelse med en inlaga af
Werlds Good Templar orden, angående rättighet
till försäljning af icke sprithaltiga läskedrycker
såväl i Stadsträdgården som i planteringen vid
Öfre hamnen.

[MARG: 294]

{§. 11.}
Företogs det från förra sammanträdet uppskjutna
ärendet angående ledamöterne C. W. Dahlgrens
och Johan Engströms uteblifvande vid samma
tillfälle; och efter det samma ledamöter nu
afgifvit sina förklaringar,
blefvo de begge pliktfälda till
2 kronor.

{§. 12.}
För uteblifvandet från dagens sammanträde
utan anmäldt förfall pliktar herr Theodor
Engström 2 Kr.

S. D. Uppläst och Justeradt:

/Joh. Svengren/
/Axel Karlsson/
/Ad Fr Dahlström/

År 1883 den 16 Juni å rådhuset offentligen uppläst, betyga:

/P: Samulsson/
/L; B; Ekelund/
/C, J, Carlsson/

[MARG: 295]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 juni 1884,” Eskilstuna kommun, hämtad 5 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107047.

Personrelationer