Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 juni 1879

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 juni 1879

Anmärkning

{1879 den 12 Juni.}

Närvarande: af Stadsfullmäktiges 29 ledamöter, alla,
med undantag af:

Herr C. O. Öberg, hvars förfall godkändes
Herr Joh. Svengren, hvars förfall godkändes
Herr J. O Biörck hvars förfall godkändes
Herr J. P. Nordlund hvars förfall godkändes
Herr S. Palmgren hvars förfall godkändes

{§.1.}
Föredrogs revisorernes berättelse om föregående
årets räkenskap och förvaltning, jemte vederbörandes
öfver de framstälda anmärkningarne afgifna förkla-
ringar; hvarefter Stadsfullmäktige, med godkännan-
de af förklaringarne, lemnade ansvarsfrihet
för år 1878 åt vederbörande Kommunala förvaltningar och
deras redogörande tjenstemän. -

Hvad revisorerne särskildt anfördt i 7 punk-
ter i syfte att nedbringa stadens utgifter, blef
för beredning remitteradt till Utskottet. -

[MARG: 158.]

{§.2.}
Till Landstingsmän för Eskilstuna Stad valdes:

a.) Filosofie Doktorn m. m. Theofron Munktell, vid första
omröstningen, med 22 röster, och

b.) Stadsläkaren D:r Victor Mossberg, vid andra omröstnin-
gen, med 12 röster, sedan, efter första omröstningen,
på omröstningsförteckning uppsatts Winhandlanden
E. A. Lundblad och Doktor Mossberg, af hvilka
den förstnämnda då erhållit 7 och den sednare 6 röster.
I omröstningen deltogo 23 ledamöter, - och 1 afhöll sig
derifrån.

[MARG: 160]

{§.3.}
Till Landstingsmänssuppleanter för Eskilstuna
utsågos, vid första omröstning,
Fabriksidkaren Johan Walén med 18 röster
och Winhandlanden E. A. Lundblad med 16 röster
af 23 röstande. - En ledamot deltog ej i röstningen.

[MARG: 160.]

{§.4.}
Stadsfullmäktige afslogo en af Arbetskarlen
Gustaf Lundgren afgifven och genom Magistraten
inkommen ansökning om afkortning på hans
Kommunalutskylder för år 1878.

[MARG: 159.]

{§.5.}
På framställning af Ordföranden och efter
votering med 15 röster mot 2 röster beslöts, med
förändring och fullständigande af derom den
30 sistlidne Maj fattadt beslut, att, vid hos
Stadsfullmäktige blifvande voteringar, skulle
Ordförandens röst först afgifvas vid sluten
omröstning, men afgifvas sist vid öppen omröst-
ning, - detta till kontroll å samma röst, då
han vore afgörande å beslutet. - (I voteringen nedlades
7 röster.)

{§.6.}
Med öfverlemnande af ett utaf Öfverste
Löjtnanten A. M. Lindgren afgifvet betänkande angående
de till Rådhusbrons grundbyggnads förstärkning ifrågasatta
åtgärderna och deras inverkan på vattenförhållandena,
hade Komiterade för Rådhusbrobyggnaden hem-
ställt, att - som upplyst blifvit att sänkkistor
till alla kolonnparen skulle inskränka vatten-
arean så mycket, att muddring blefve nödvändig,
men, å andra sidan, att sänkkistorna till de
tre närmast Rådhustorget blifvande kolonnpa-
ren kunde undvaras i anseende till pålbottnens
dervarande större djup, och att sådana kistor
till mellanstöden närmast Kungsgatan synts
vara mera behöfliga, om ej aldeles nödvändiga -
Stadsfullmäktige alltså ville till de redan
beslutade 2:ne stenkistorna bifalla anbringandet
af en tredje sådan på stadens bekostnad, så
att de tre kolonnparen närmast Kungsgatan
få stenkistor.

Efter öfverläggning blef denna hemställan
bifallen. -

Widare hade Komiterade omförmält
att Öfverste Löjtnanten Lindgrens betänkande
åtföljts af ett nytt förslag till konstruktion af
brons pålok, eller pålarnes sammanbindnings-
ramar, under vattenytan; men emedan Stadsfull-
mäktige antagit Majoren Adelskölds brokonstruk-
tion, hade Komiterade ansett sig icke kunna besluta
i denna sak, utan hänskjutit densamma till Stads-
fullmäktige, dervid Komiterade för sin del, med
4 röster mot 3, afstyrkt det nya förslaget då de
ej funno det hafva företräde framför det gamla;
och hade Komiterade beskrifvit den hufvudsakliga
skilnaden mellan de olika förslagen och anfört
motiveringen för de olika meningarne.
Stadsfullmäktige funno, lika med Komiterade, betänk-
ligt att antaga det ifrågasatta nya påloksförslaget
såsom en utbrytning från den af Herr Majoren
Adelsköld upprättade och antagna brokonstruktionen,
hvarefter bron bygges; och skulle följaktligen
Majoren Adelskölds pålokskonstruktion efterföljas.

[MARG: 153.]

{§.7.}
Herr E. A. Lundblad hade anhållit om befrielse
från sitt uppdrag att vara ledamot
i stadens Byggnads Nämnd, med anförande af
flere skäl; men Stadsfullmäktige beslutade, vid
votering med 11 röster mot 10, att de af Herr
Lundblad uppgifna förhinder ej skulle godkännas,
hvadan framställningen afslogs.

[MARG: 161.]

{§.8.}
Stadsfullmäktige delgåfvos Läns Styrelsens Reso-
lution den 21 sistl. Maj, hvarigenom fastställelse
lemnats å Stadsfullmäktiges beslut den 10 sist-
lidne April, om antagande af adressnummerering
å stadens gårdar; och blef resolutionen der-
efter remitterad till Magistraten för beslutets
bringande till verkställighet. -

{§.9.}
Ordföranden väckte motion om gravering och tryckning
af Eskilstuna stadsplan, enligt ett derom afgifvet förslag
af Löjtnanten Alb. Amundson; och denna motion
remitterades, för beredning, till Byggnads-
Nämnden.

[MARG: 162.]

Samma dag uppläst och justeradt:
/Theofr Munktell/
/Axel Karlsson/
/C A Ström/

År 1879 den 16 Juni å Rådhuset offentligen uppläst
betyga
/Fr; Leonh; Kinnander/
/J; A; Svahnberg./

[MARG: 163.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 juni 1879,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107046.

Personrelationer